Návrh uznesenia - B8-0170/2019Návrh uznesenia
B8-0170/2019

  NÁVRH UZNESENIA o situácii v Nikarague

  11.3.2019 - (2019/2615(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarneckiv mene skupiny ECR

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0165/2019

  Postup : 2019/2615(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0170/2019
  Predkladané texty :
  B8-0170/2019
  Prijaté texty :

  B8‑0170/2019

  Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Nikarague

  (2019/2615(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nikarague,

  –  so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou z 29. júna 2012,

  –  so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky v mene EÚ o situácii v Nikarague z 2. októbra 2018, 15. mája 2018, 22. apríla 2018 a 15. decembra 2018, ako aj vyhlásenia o obnovení národného dialógu z 1. marca 2019,

  –  so zreteľom na strategický dokument EÚ a viacročný orientačný program pre Nikaraguu na roky 2014 – 2020,

  –  so zreteľom na nikaragujskú ústavu,

  –  so zreteľom na správu Interdisciplinárnej skupiny nezávislých expertov (GIEI) z 20. decembra 2018 o násilných udalostiach, ku ktorým došlo v Nikarague v období od 18. apríla do 30. mája,

  –  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorý Nikaragua ratifikovala v roku 1980,

  –  so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach pôvodného obyvateľstva z roku 2007, ktorej je Nikaragua zmluvnou stranou,

  –  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

  –  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže po tom, ako prezident Daniel Ortega prišiel s návrhom úsporných opatrení týkajúcich sa systému sociálneho zabezpečenia, v Nikarague od 18. apríla pretrvávajú politické nepokoje;

  B.  keďže reakcia nikaragujskej vlády bola násilná, pričom bezpečnostné sily s cieľom rozpustiť protesty v celej krajine strieľali ostrou muníciou, čo viedlo k stovkám úmrtí a obetí;

  C.  keďže sa sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania v krajine v posledných rokoch regresívne potláčali a od apríla 2018 došlo takmer k ich úplnému obmedzeniu; keďže novinári, vedúci predstavitelia občianskej spoločnosti, politickí, sociálni a environmentálni aktivisti a iní občianski aktéri boli zastrašovaní a prenasledovaní; keďže tisíce Nikaragujčanov utieklo z krajiny z dôvodu pokračujúcej tvrdej vládnej represie a z nej vyplývajúceho hospodárskeho poklesu;

  D.  keďže nikaragujská vláda koncom roka 2018 mnohým miestnym a medzinárodným organizáciám odňala právne postavenie; keďže to viedlo k obmedzeniam Nikaragujčanov v súvislosti s organizovaním, združovaním sa, zúčastňovaním sa a slobodným vyjadrovaním vlastných názorov tým, že sa snažila umlčať obhajcov ľudských práv neustálou hrozbou použitia trestného práva na uplatnenie odvetných opatrení voči ich práci;

  E.  keďže sa národný dialóg, ktorý sprostredkovala katolícka cirkev, začal 16. mája 2018, no krátko na to bol pozastavený; keďže sa 27. februára 2019 vynaložilo nové úsilie o obnovenie národného dialógu, ktorý 10. marca 2019 zlyhal po tom, ako občianske združenie odstúpilo od rokovaní;

  F.  keďže od nepokojov v apríli 2018 bolo zadržaných viac ako 700 osôb; keďže v širšom kontexte nového národného dialógu bolo 27. februára 2019 prepustených 112 osôb, ktoré boli následne umiestnené do domácej väzby;

  G.  keďže nepokoje zhoršili hospodársku neistotu v krajine, v dôsledku čoho došlo k väčšej sociálnej a politickej nestabilite;

  H.  keďže stav demokracie a právneho štátu sa v posledných rokoch v Nikarague zhoršil v dôsledku toho, že prezident upevnil svoju moc nad parlamentom, súdnictvom, armádou, políciou a médiami a priestor občianskej spoločnosti sa tak neustále zmenšuje;

  I.  keďže delegácia Európskeho parlamentu ad hoc navštívila Nikaraguu v januári 2019 a odmietla oficiálne stanovisko vlády k nepokojom v krajine; keďže represie v krajine sa od návštevy delegácie zintenzívnili;

  J.  keďže rozvoj a upevňovanie demokracie, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd sa musia stať neoddeliteľnou súčasťou vonkajších politík EÚ vrátane dohody o pridružení medzi Európskou úniou a krajinami Strednej Ameriky z roku 2012;

  1.  odsudzuje ťažké násilie voči pokojným demonštrantom a potláčanie práva na slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania v krajine; vyjadruje solidaritu s Nikaragujčanmi a vyslovuje úprimnú sústrasť rodinám obetí, ktoré v období od apríla 2018 prišli o život;

  2.  naliehavo vyzýva nikaragujskú vládu, aby začala nestranné a nezávislé vyšetrovanie a stíhala osoby podieľajúce sa na porušovaní ľudských práv počas protestov;

  3.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že úsilie o uskutočnenie nového národného dialógu zlyhalo; zdôrazňuje, že otvorený dialóg so zástupcami všetkých aktérov a skupín spoločnosti je jediným východiskom zo súčasnej krízy;

  4.  vyzýva nikaragujskú vládu, aby v súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi rešpektovala slobodu prejavu a slobodu pokojného zhromažďovania ako základný prvok demokratickej spoločnosti; ďalej vyzýva orgány, aby rešpektovali slobodu tlače a médií ako základný prvok otvorenej spoločnosti, ako to zaručuje nikaragujská ústava;

  5.  požaduje okamžité prepustenie všetkých politických väzňov a všetkých osôb, ktorí si pokojným spôsobom uplatňovali svoju slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania; vyzýva orgány, aby zabezpečili dodržiavanie práv politických väzňov a ich integritu;

  6.  vyzýva nikaragujskú vládu, aby obnovila právne postavenie tých národných a medzinárodných organizácií, ktorým bolo v období od apríla 2018 odňaté;

  7.  požaduje okamžitú reformu volebného systému, ktorá zaručí spravodlivé, slobodné a transparentné voľby; odporúča, aby opozícia prekonala vnútorné rozdiely;

  8.  vyzýva nikaragujskú vládu, aby v plnej miere rešpektovala demokratické hodnoty vrátane deľby moci; pripomína, že neobmedzená účasť opozície, zbavenie súdnictva účinkov polarizácie, ukončenie beztrestnosti a nezávislá občianska spoločnosť sú v demokracii hlavnými faktormi úspechu;

  9.  podporuje úsilie väčšiny Nikaragujčanov o vytvorenie slobodnej, stabilnej, prosperujúcej, inkluzívnej a demokratickej krajiny, ktorá rešpektuje vnútroštátne a medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv a základných slobôd;

  10.  pripomína, že v súvislosti s dohodou o pridružení medzi EÚ a krajinami Strednej Ameriky je Nikaragua povinná dodržiavať zásady právneho štátu, demokracie a ľudské práva, ktoré EÚ podporuje a presadzuje; naliehavo žiada uplatniť demokratickú doložku, ktorou by sa pozastavila účasť Nikaraguy na dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou;

  11.  naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby aj naďalej monitorovali situáciu a urýchlene zvážili uplatňovanie cielených a individuálnych sankcií voči nikaragujskej vláde a jednotlivcom zodpovedným za porušovanie ľudských práv, a to v súlade so závermi Rady z 21. januára 2019; zdôrazňuje, že sankcie by nemali poškodzovať domáce obyvateľstvo;

  12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, členským štátom, ako aj vláde a parlamentu Nikaraguy.

  Posledná úprava: 11. marca 2019
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia