Förfarande : 2019/2615(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0170/2019

Ingivna texter :

B8-0170/2019

Debatter :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0219

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 132kWORD 52k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0165/2019
11.3.2019
PE635.429v01-00
 
B8-0170/2019

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Nicaragua  (2019/2615(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarneckiför ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Nicaragua  (2019/2615(RSP))  
B8‑0170/2019

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Nicaragua,

–  med beaktande av associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika av den 29 juni 2012,

–  med beaktande av förklaringarna från den höga representanten, på EU:s vägnar, av den 2 oktober 2018, 15 maj 2018, 22 april 2018 och 15 december 2018 om situationen i Nicaragua samt av den 1 mars 2019 om återupptagandet av den nationella dialogen,

–  med beaktande av EU:s landstrategidokument och fleråriga vägledande program 2014–2020 för Nicaragua,

–  med beaktande av Nicaraguas konstitution,

–  med beaktande av rapporten av den 20 december 2018 från den tvärvetenskapliga gruppen av oberoende experter (GIEI) om de våldsamma händelser som ägde rum i Nicaragua mellan den 18 april och 30 maj,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Nicaragua ratificerade 1980,

–  med beaktande av FN:s urfolksdeklaration (UNDRIP) från 2007, som Nicaragua har anslutit sig till,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det har rått politisk oro i Nicaragua sedan den 18 april 2018, efter det att president Daniel Ortega föreslog åtstramningsåtgärder i landets socialförsäkringssystem.

B.  Nicaraguas regering har reagerat våldsamt och satt in säkerhetsstyrkor runt om i landet som har avfyrat skarpa skott för att slå ned protesterna, vilket har lett till att hundratals dödats och skadats.

C.  Yttrande- och mötesfriheten i landet har successivt inskränkts de senaste åren, och är sedan april 2018 i princip helt begränsad. Journalister, ledare i det civila samhället, politiska och sociala aktivister samt miljöaktivister och andra civila aktörer har utsatts för allvarliga trakasserier och förföljts. Tusentals nicaraguanska medborgare har flytt landet på grund av regeringens fortsatt hårda förtryck och den resulterande ekonomiska nedgången.

D.  I slutet av 2018 hade flera lokala och internationella organisationer blivit berövade sin rättsliga status av den nicaraguanska regeringen. Detta ledde till att den nicaraguanska befolkningen begränsades när det gällde att organisera sig, mötas, delta och fritt uttrycka sina åsikter genom att man med ständiga hot om straffrättsliga åtgärder mot människorättsförsvararnas arbete försökte tysta dem.

E.  En nationell dialog inleddes den 16 maj 2018 med den katolska kyrkan som medlare, men avbröts kort därefter. Den 27 februari 2019 gjordes nya försök att återuppta en nationell dialog, men denna dialog avbröts den 10 mars 2019 efter det att medborgaralliansen dragit sig ur förhandlingarna.

F.  Mer än 700 personer har gripits sedan oroligheterna i april 2018. Den 27 februari 2019, inom det vidare sammanhang som den nya nationella dialogen utgör, frigavs 112 personer och sattes i husarrest.

G.  Oroligheterna förvärrade den ekonomiska osäkerheten i landet, och ledde till ökad social och politisk instabilitet.

H.  Demokratin och rättsstaten har försämrats i Nicaragua de senaste åren, eftersom presidentens grepp om parlamentet, rättsväsendet, militären, polisen och medierna har hårdnat, och utrymmet för det civila samhället har blivit allt mindre.

I.  En ad hoc-delegation från Europaparlamentet besökte Nicaragua i januari 2019 och avvisade regeringens officiella ståndpunkt om oroligheterna i landet. Förtrycket i landet har intensifierats sedan delegationens besök.

J.  Utvecklingen och konsolideringen av demokratin och rättsstaten samt respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna måste utgöra en integrerad del av EU:s externa politik, däribland associeringsavtalet mellan EU och länderna i Centralamerika från 2012.

1.  Europaparlamentet fördömer det grova våldet mot fredliga demonstranter och den skärpta kontrollen av rätten till yttrande- och mötesfrihet i landet. Parlamentet uttrycker sin solidaritet med Nicaraguas folk och sitt deltagande med familjerna till dem som dödats sedan april 2018.

2.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den nicaraguanska regeringen att inleda en opartisk och oberoende utredning och att åtala dem som varit inblandade i brott mot de mänskliga rättigheterna i samband med protesterna.

3.  Europaparlamentet beklagar att ansträngningarna för att inleda en ny nationell dialog har misslyckats. Parlamentet betonar att en inkluderande dialog där alla samhällsaktörer och grupper är representerade är den enda vägen ut ur den nuvarande krisen.

4.  Europaparlamentet uppmanar den nicaraguanska regeringen att respektera rätten till yttrande- och mötesfrihet under fredliga former, i enlighet med nationell och internationell lagstiftning, som ett viktigt inslag i ett demokratiskt samhälle. Parlamentet uppmanar vidare myndigheterna att respektera press- och mediefriheten som ett centralt inslag i ett öppet samhälle, vilket även garanteras i Nicaraguas konstitution.

5.  Europaparlamentet kräver ett omedelbart frigivande av alla politiska fångar och av alla dem som endast under fredliga former utövat yttrande- och mötesfriheten. Parlamentet uppmanar myndigheterna att se till att politiska fångars rättigheter och integritet respekteras.

6.  Europaparlamentet uppmanar den nicaraguanska regeringen att återupprätta den rättsliga ställningen för de nationella och internationella organisationer som fråntogs den i april 2018.

7.  Europaparlamentet efterlyser omedelbara valreformer som garanterar rättvisa, fria och öppna val. Parlamentet rekommenderar oppositionen att komma till rätta med interna motsättningar.

8.  Europaparlamentet uppmanar den nicaraguanska regeringen att fullt ut respektera demokratiska värden, däribland maktdelningsprincipen. Parlamentet påminner om att oppositionens fulla deltagande, ett slut på polariseringen av rättsväsendet och på straffriheten, och ett oberoende civilsamhälle är avgörande faktorer för en framgångsrik demokrati.

9.  Europaparlamentet stöder de förhoppningar som en majoritet av det nicaraguanska folket hyser om ett fritt, stabilt, blomstrande, inkluderande och demokratiskt land som respekterar sina nationella och internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

10.  Europaparlamentet påminner om att Nicaragua, mot bakgrund av associeringsavtalet mellan EU och länderna i Centralamerika, måste respektera de principer om rättsstaten, demokratin och de mänskliga rättigheterna, som EU värnar om och främjar. Parlamentet yrkar på att demokratiklausulen ska aktiveras, vilket skulle innebära att Nicaragua utesluts ur associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika.

11.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att fortsätta övervaka situationen och att snarast överväga riktade och individuella sanktioner mot Nicaraguas regering och enskilda personer som bär ansvaret för brott mot de mänskliga rättigheterna, i linje med rådets slutsatser av den 21 januari 2019. Parlamentet betonar att eventuella sanktioner inte får skada den inhemska befolkningen.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaterna och Nicaraguas regering och parlament.

Senaste uppdatering: 11 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy