Предложение за резолюция - B8-0171/2019Предложение за резолюция
B8-0171/2019

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС

  11.3.2019 - (2019/2614(RSP))

  за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
  внесен съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Маркус Фербер, Агнешка Козловска‑Райевичот името на групата PPE
  Кей Суинбърнот името на групата ECR

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0171/2019

  Процедура : 2019/2614(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0171/2019
  Внесени текстове :
  B8-0171/2019
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8‑0171/2019

  Резолюция на Европейския парламент относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС

  (2019/2614(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

  –  като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

  –  като взе предвид Стратегическия ангажимент на Комисията за равенство между половете за периода 2016 – 2020 г.,

  –  като взе предвид препоръката на Съвета от 11 февруари 2019 г. за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ),

  –  като взе предвид член 283, параграф 2, втора алинея от ДФЕС, съгласно който Европейският съвет се е консултирал с Парламента,

  –  като взе предвид Протокол № 4 за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 11.2 от него,

  –  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0144/2019),

  –  като взе предвид факта, че на 19 февруари 2019 г. Съветът на надзорниците на Европейския банков орган избра г-н Хосе Мануел Кампа за председател на Европейския банков орган,

  –  като взе предвид член 48, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията[1],

  –  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0146/2019),

  –  като взе предвид предложението на Комисията от 30 януари 2019 г. за назначаването на Себастиано Лавайола за член на Единния съвет за преструктуриране,

  –  като взе предвид член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010[2],

  –  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0148/2019),

  –  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  A.  като има предвид, че член 8 от ДФЕС определя интегрирането на принципа на равенство между половете като хоризонтален принцип, а член 2 от ДЕС определя принципа на равенство между половете като ценност на Съюза;

  Б.  като има предвид, че равният достъп до възможности и недискриминацията са неразделна част от ценностите на Европейския съюз;

  В.  като има предвид, че жените продължават да бъдат по-слабо представени на ръководни длъжности в областта на банковите и финансовите услуги;

  Г.  като има предвид, че всички институции и органи на ЕС и всички национални институции и органи следва да приложат конкретни мерки за гарантиране на баланса между половете;

  Д.  като има предвид, че въпреки многобройните искания, отправени от Европейския парламент до Съвета, за предприемане на действия във връзка с липсата на баланс между половете в рамките на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, Парламентът изразява съжаление, че Европейският съвет не приема сериозно това искане;

  Е.  като има предвид, че въпреки многобройните призиви, отправяни от Европейския парламент във връзка с предходните кандидатури, за зачитане на баланса между половете при представянето на списъка с кандидати, Парламентът изразява съжаление, че всички кандидати за председател на Европейския банков орган са мъже;

  Ж.  като има предвид, че въпреки задълженията, определени в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014, и независимо от многобройните призиви на Парламента за зачитане на баланса между половете при представянето на списък с кандидати, Парламентът изразява съжаление, че всички кандидати за членове на Единния съвет за преструктуриране са мъже;

  1.  настоятелно призовава Европейския съвет, Съвета и Комисията да работят активно за постигане на баланс между половете в предстоящите си предложения за списъци с подбрани кандидати и назначения и изисква искането на Парламента да бъде зачетено за предстоящите номинации;

  2.  признава, че самият Парламент не е постигнал тези стандарти и се ангажира да подобри собствените си резултати в насърчаването на равенството между мъжете и жените в областта на икономическите и паричните въпроси;

  3.  признава, че за да се постигне баланс между половете на изпълнително равнище в институциите и органите на Съюза, са необходими квалифицирани кандидати от държавите членки; поради това призовава държавите членки да предприемат конкретни стъпки за подобряване на баланса между половете в националните институции и по този начин да подготвят почвата за качествени кандидати – както мъже, така и жени – за водещите позиции на ЕС в областта на банковите и финансовите услуги;

  4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Европейския съвет, Съвета, Комисията и правителствата на държавите членки.

  Последно осъвременяване: 11 март 2019 г.
  Правна информация - Политика за поверителност