Процедура : 2019/2614(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0171/2019

Внесени текстове :

B8-0171/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0171/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 51k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>внесен съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Маркус Фербер, Агнешка Козловска‑Райевич</Depute>

<Commission>{PPE}от името на групата PPE</Commission>

<Depute>Кей Суинбърн</Depute>

<Commission>{ECR}от името на групата ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0171/2019

B8‑0171/2019

Резолюция на Европейския парламент относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС

(2019/2614(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

 като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

 като взе предвид Стратегическия ангажимент на Комисията за равенство между половете за периода 2016 – 2020 г.,

 като взе предвид препоръката на Съвета от 11 февруари 2019 г. за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ),

 като взе предвид член 283, параграф 2, втора алинея от ДФЕС, съгласно който Европейският съвет се е консултирал с Парламента,

 като взе предвид Протокол № 4 за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 11.2 от него,

 като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0144/2019),

 като взе предвид факта, че на 19 февруари 2019 г. Съветът на надзорниците на Европейския банков орган избра г-н Хосе Мануел Кампа за председател на Европейския банков орган,

 като взе предвид член 48, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията[1],

 като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0146/2019),

 като взе предвид предложението на Комисията от 30 януари 2019 г. за назначаването на Себастиано Лавайола за член на Единния съвет за преструктуриране,

 като взе предвид член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010[2],

 като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0148/2019),

 като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че член 8 от ДФЕС определя интегрирането на принципа на равенство между половете като хоризонтален принцип, а член 2 от ДЕС определя принципа на равенство между половете като ценност на Съюза;

Б. като има предвид, че равният достъп до възможности и недискриминацията са неразделна част от ценностите на Европейския съюз;

В. като има предвид, че жените продължават да бъдат по-слабо представени на ръководни длъжности в областта на банковите и финансовите услуги;

Г. като има предвид, че всички институции и органи на ЕС и всички национални институции и органи следва да приложат конкретни мерки за гарантиране на баланса между половете;

Д. като има предвид, че въпреки многобройните искания, отправени от Европейския парламент до Съвета, за предприемане на действия във връзка с липсата на баланс между половете в рамките на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, Парламентът изразява съжаление, че Европейският съвет не приема сериозно това искане;

Е. като има предвид, че въпреки многобройните призиви, отправяни от Европейския парламент във връзка с предходните кандидатури, за зачитане на баланса между половете при представянето на списъка с кандидати, Парламентът изразява съжаление, че всички кандидати за председател на Европейския банков орган са мъже;

Ж. като има предвид, че въпреки задълженията, определени в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014, и независимо от многобройните призиви на Парламента за зачитане на баланса между половете при представянето на списък с кандидати, Парламентът изразява съжаление, че всички кандидати за членове на Единния съвет за преструктуриране са мъже;

1. настоятелно призовава Европейския съвет, Съвета и Комисията да работят активно за постигане на баланс между половете в предстоящите си предложения за списъци с подбрани кандидати и назначения и изисква искането на Парламента да бъде зачетено за предстоящите номинации;

2. признава, че самият Парламент не е постигнал тези стандарти и се ангажира да подобри собствените си резултати в насърчаването на равенството между мъжете и жените в областта на икономическите и паричните въпроси;

3. признава, че за да се постигне баланс между половете на изпълнително равнище в институциите и органите на Съюза, са необходими квалифицирани кандидати от държавите членки; поради това призовава държавите членки да предприемат конкретни стъпки за подобряване на баланса между половете в националните институции и по този начин да подготвят почвата за качествени кандидати – както мъже, така и жени – за водещите позиции на ЕС в областта на банковите и финансовите услуги;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Европейския съвет, Съвета, Комисията и правителствата на държавите членки.

[1] ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

[2] ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 13 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност