Procedure : 2019/2614(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0171/2019

Indgivne tekster :

B8-0171/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/03/2019 - 11.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0171/2019</NoDocSe>
PDF 135kWORD 50k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

<Depute>Kay Swinburne</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0171/2019

B8‑0171/2019

Europa-Parlamentets beslutning om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender

(2019/2614(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

 der henviser til artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

 der henviser til Kommissionens strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene 2016-2019,

 der henviser til Rådets henstilling af 11. februar 2019 om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks (ECB's) direktion,

 der henviser til artikel 283, stk. 2, andet afsnit, i TEUF, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet,

 der henviser til protokol nr. 4 om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 11.2,

 der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0144/2019),

 der henviser til, at tilsynsrådet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed den 19. februar 2019 udvalgte José Manuel Campa til formand for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF[1],

 der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0146/2019),

 der henviser til Kommissionens forslag af 30. januar 2019 om at udnævne Sebastiano Laviola til nyt medlem af Den Fælles Afviklingsinstans,

 der henviser til artikel 56, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010[2],

 der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0148/2019),

 der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A. der henviser til, at artikel 8 i TEUF fastsætter, at integrering af kønsaspektet er et horisontalt princip, og at artikel 2 i TEU fastsætter, at princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder er en af Unionens værdier;

B. der henviser til, at lige adgang til muligheder og ikke-forskelsbehandling er en integreret del af Den Europæiske Unions værdier;

C. der henviser til, at kvinder fortsat er underrepræsenterede i ledende stillinger inden for bankvirksomhed og finansielle tjenesteydelser;

D. der henviser til, at alle EU-institutioner og -organer samt nationale institutioner og organer bør gennemføre konkrete foranstaltninger for at sikre en ligelig kønsfordeling;

E. der henviser til, at Parlamentet beklager, at Det Europæiske Råd – uagtet adskillige anmodninger fra Europa-Parlamentet til Rådet om at afhjælpe den manglende balance mellem kønnene i ECB's direktion – ikke har taget denne anmodning alvorligt;

F. der henviser til, at Parlamentet beklager, at alle kandidater til posten som formand for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed var mænd, uagtet dets talrige opfordringer i forbindelse med tidligere udnævnelser om at tilstræbe en ligelig kønsfordeling ved forelæggelsen af kandidatlister;

G. der henviser til, at Parlamentet beklager, at alle kandidater til posten som medlem af Den Fælles Afviklingsinstans var mænd, på trods af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014, og til trods for Parlamentets mange opfordringer til at respektere balancen mellem kønnene ved forelæggelsen af en kandidatliste;

1. opfordrer indtrængende Det Europæiske Råd, Rådet og Kommissionen til aktivt at arbejde hen imod en ligelig kønsfordeling i deres kommende forslag til endelige kandidatlister og udnævnelser, og kræver, at Parlamentets anmodning imødekommes i forbindelse med de kommende indstillinger;

2. erkender, at Parlamentet ikke selv har levet op til disse standarder, og forpligter sig til at forbedre sin egen indsats for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder inden for økonomiske og monetære anliggender;

3. erkender, at kønsbalance på ledelsesniveau i Unionens institutioner og organer kræver kvalificerede kandidater fra medlemsstaterne; opfordrer derfor medlemsstaterne til at tage konkrete skridt for at forbedre kønsbalancen i nationale institutioner og dermed bane vej for både mandlige og kvindelige højt kvalificerede kandidater til EU-lederstillinger inden for bankvirksomhed og finansielle tjenesteydelser;

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.

 

[1]EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.

[2] EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1.

Seneste opdatering: 13. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik