Διαδικασία : 2019/2614(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0171/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0171/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0171/2019</NoDocSe>
PDF 148kWORD 50k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

<Depute>Kay Swinburne</Depute>

<Commission>{ECR}εξ ονόματος της Ομάδας ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0171/2019

B8-0171/2019

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα

(2019/2614(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ της ισότητας των φύλων 2016-2019,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2019, όσον αφορά τον διορισμό ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 283, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει,

 έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 4 για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 11.2 αυτού,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0144/2019),

 έχοντας υπόψη την επιλογή, από το συμβούλιο εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, στις 19 Φεβρουαρίου 2019, του José Manuel Campa ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 48 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/EΚ και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2009/78/EΚ της Επιτροπής[1],

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0146/2019),

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, για τον διορισμό του Sebastiano Laviola ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010[2],

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0148/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ ορίζει τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου ως οριζόντια αρχή, και ότι το άρθρο 2 της ΣΕΕ ορίζει την αρχή της ισότητας των φύλων ως αξία της Ένωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες και η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελούν αναπόσπαστες αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε εκτελεστικές θέσεις στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ και των κρατών μελών θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο με τις οποίες ζητείται να επανεξεταστεί η έλλειψης ισορροπίας των φύλων εντός της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ, το Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του διότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έλαβε σοβαρά υπόψη το αίτημα αυτό·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την ευκαιρία προηγούμενων διορισμών, να τηρηθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων κατά την υποβολή του καταλόγου των υποψηφίων, το Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι όλοι οι υποψήφιοι για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ήταν άντρες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου να τηρείται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων κατά την υποβολή του καταλόγου των υποψηφίων, το Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι όλοι οι υποψήφιοι για τη θέση του μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης ήταν άνδρες·

1. παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εργαστούν ενεργά υπέρ της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στις επικείμενες προτάσεις τους για τους καταλόγους τελικής επιλογής υποψηφίων και τους διορισμούς, και ζητεί να γίνει σεβαστό το αίτημα του Κοινοβουλίου για τους επόμενους διορισμούς·

2. αναγνωρίζει ότι το ίδιο το Κοινοβούλιο δεν έχει ανταποκριθεί στα πρότυπα αυτά και δεσμεύεται να βελτιώσει τις επιδόσεις του όσον αφορά την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα των οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων·

3. αναγνωρίζει ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε εκτελεστικό επίπεδο στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης απαιτεί υποψηφίους από τα κράτη μέλη, οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα εθνικά θεσμικά όργανα και, ως εκ τούτου, να προετοιμάσουν το έδαφος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες υποψηφίους υψηλής ποιότητας για τις υψηλότερες θέσεις της ΕΕ στον τραπεζικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

[1] ΕΕ L 331, της 15.12.2010, σ. 12.

[2] ΕΕ L 225, της 30.7.2014, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου