Menetlus : 2019/2614(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0171/2019

Esitatud tekstid :

B8-0171/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/03/2019 - 11.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0171/2019</NoDocSe>
PDF 129kWORD 50k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>nõukogu ja komisjoni avalduste alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz</Depute>

<Commission>{PPE}fraktsiooni PPE nimel</Commission>

<Depute>Kay Swinburne</Depute>

<Commission>{ECR}fraktsiooni ECR nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0171/2019

B8‑0171/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis

(2019/2614(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2 ja artikli 3 lõike 3 teist lõiku ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 8,

 võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 23,

 võttes arvesse komisjoni strateegilist kohustust soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel 2016–2019,

 võttes arvesse nõukogu 11. veebruari 2019. aasta soovitust Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõike 2 teist lõiku, mille alusel Euroopa Ülemkogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga,

 võttes arvesse protokolli nr 4 Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta, eriti selle artiklit 11.2,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0144/2019),

 võttes arvesse, et Euroopa Pangandusjärelevalve järelevalvenõukogu valis 19. veebruaril 2019 Euroopa Pangandusjärelevalve eesistujaks José Manuel Campa,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ)[1] artikli 48 lõiget 2,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0146/2019),

 võttes arvesse komisjoni 30. jaanuari 2019. aasta ettepanekut nimetada Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikmeks Sebastiano Laviola,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määruse (EL) nr 806/2014 (millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010)[2] artikli 56 lõiget 6,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0148/2019),

 võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 8 sätestatakse soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine horisontaalse põhimõttena ning Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatakse sooline võrdõiguslikkus liidu väärtusena;

B. arvestades, et võrdsed võimalused ja diskrimineerimise lubamatus on Euroopa Liidu põhiväärtused;

C. arvestades, et naised on pangandus- ja finantsteenuste valdkonna juhtivatel ametikohtadel jätkuvalt alaesindatud;

D. arvestades, et kõik ELi ja liikmesriikide institutsioonid ja organid peaksid rakendama soolise tasakaalu tagamiseks konkreetseid meetmeid;

E. arvestades, et hoolimata Euroopa Parlamendi poolt nõukogule tehtud arvukatest üleskutsetest käsitleda uuesti soolise tasakaalu puudumist Euroopa Keskpanga juhatuses, peab parlament kahetsusega nentima, et Euroopa Ülemkogu ei ole seda üleskutset tõsiselt võtnud;

F. arvestades, et vaatamata Euroopa Parlamendi mitmetele varasematele üleskutsetele pidada kandidaatide nimekirja esitamisel silmas soolist tasakaalu, peab parlament kahetsusega nentima, et kõik Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja kandidaadid olid mehed;

G. arvestades, et vaatamata määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõikes 4 sätestatud kohustustele ja hoolimata Euroopa Parlamendi arvukatest üleskutsetest pidada kandidaatide nimekirja esitamisel silmas soolist tasakaalu, peab parlament kahetsusega nentima, et kõik Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikme kandidaadid olid mehed;

1. nõuab tungivalt, et Euroopa Ülemkogu, nõukogu ja komisjon teeksid aktiivselt tööd soolise tasakaalu saavutamiseks oma tulevastes ettepanekutes nimekirjade ja ametisse nimetamiste kohta, ning nõuab, et tulevaste kandidaatide nimetamisel järgitaks parlamendi nõudmist;

2. tunnistab, et parlament ise ei ole neid norme täitnud ja lubab parandada oma tulemusi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamisel majandus- ja rahandusvaldkonnas;

3. tõdeb, et sooline tasakaal liidu institutsioonide ja asutuste juhtkonna tasandil eeldab sobivaid kandidaate liikmesriikidest; kutsub seetõttu liikmesriike üles võtma konkreetseid meetmeid, et parandada soolist tasakaalu riiklikes institutsioonides ja seeläbi valmistada ette nii mees- kui ka naissoost kõrgelt kvalifitseeritud kandidaate pangandus- ja finantsteenuste valdkonna ELi juhtivatele ametikohtadele;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.

 

[1] ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.

[2] ELT L 225, 30.7.2014, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 13. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika