Процедура : 2019/2614(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0172/2019

Внесени текстове :

B8-0172/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0172/2019</NoDocSe>
PDF 146kWORD 53k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Перванш Берес, Мерчедес Бресо</Depute>

<Commission>{S&D}от името на групата S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0171/2019

B8‑0172/2019

Резолюция на Европейския парламент относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС

(2019/2614(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 157 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

 като взе предвид Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016 – 2020 г.,

 като взе предвид писмото, изпратено до действащия председател на Съвета на Европейския съюз (титуляр на ротационното председателство) от председателя на Европейския парламент на 5 март 2019 г.,

 като взе предвид писмото, изпратено до председателя на Европейската комисия от председателя на Европейския парламент на 5 март 2019 г.,

 като взе предвид писмото, изпратено до председателя на Европейския съвет от председателя на Европейския парламент на 23 март 2018 г.,

 като взе предвид писмото, изпратено до председателя на Еврогрупата от председателя на комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент на 8 март 2018 г.,

 като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че през април 2016 г. средният дял на жените в управителните съвети на най-големите дружества, регистрирани за борсова търговия в държавите членки от ЕС-28, е бил 23,3%, което представлява увеличение с 0,6% от последното събиране на данни през октомври 2015 г.; като има предвид, че има само десет държави – Франция, Швеция, Италия, Финландия, Нидерландия, Латвия, Германия, Обединеното кралство, Дания и Белгия – в които жените представляват поне една четвърт от членове на управителни съвети;

Б. като има предвид, че предложението относно жените в управителните съвети от 2012 г. беше резултат от отправяно от дълго време искане от страна на Парламента Комисията да предприеме действия; като има предвид, че при приемането на своята позиция на първо четене със значително междупартийно мнозинство през ноември 2013 г. Парламентът направи много малко промени в предложението с цел да отправи послание към Съвета, че може да бъде постигнато и договорено споразумение с Парламента, за да се гарантира, че до 2020 г. най-малко 40% от директорите без изпълнителни функции в управителните съвети на дружествата, допуснати до борсова търговия, са жени; като има предвид, че директивата относно жените в управителните съвети е много важен инструмент за постигане на по-добър баланс между половете при вземането на решения на най-високо равнище в областта на икономиката и както се вижда от различни проучвания, за подобряване на конкурентоспособността на дружествата чрез използване на потенциала на цялото общество;

В. като има предвид, че член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции[1], член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране[2] и член 37, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган)[3] се позовават на баланса между половете като важен принцип, който следва да се взема предвид при процедурите за подбор;

Г. като има предвид, че въпреки многобройните искания, отправени от Парламента до Съвета и до държавите членки, за преодоляване на проблема с липсата на баланс между половете в рамките на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, Парламентът изразява съжаление, че Европейският съвет не приема сериозно това искане;

Д. като има предвид, че въпреки многобройните призиви, отправяни от Парламента във връзка с предходните кандидатури, за зачитане на баланса между половете при представянето на списъка с кандидати, Парламентът изразява съжаление, че всички кандидати за председател на Европейския банков орган са мъже;

Е. като има предвид, че въпреки че процедурите за избор на председател, заместник-председател и членове на Единния съвет за преструктуриране досега като цяло бяха съобразени с принципа на баланс между половете в съответствие с член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014, в този случай представеният на Парламента списък с одобрени кандидати се състои само от мъже;

Ж. като има предвид, че макар да не може да се изключи възможността в отделна процедура за подбор въз основа на индивидуални заявления да няма квалифицирани кандидати от двата пола, общият критерий за баланс между половете трябва да бъде спазван при определянето на състава на съветите на ЕЦБ и на надзорните органи;

З. като има предвид, че всички настоящи кандидати за длъжностите главен икономист на ЕЦБ, председател на ЕБО и член на ЕСП бяха оценени от комисията ECON на Парламента като опитни и квалифицирани и бяха подкрепени от значителни мнозинства с тайно гласуване;

И. като има предвид, че жените продължават да бъдат по-слабо представени на ръководни длъжности в областта на банковите и финансовите услуги; като има предвид, че всички институции и органи на ЕС и всички национални институции и органи следва да предприемат конкретни мерки за гарантиране на баланса между половете;

1. призовава за зачитане на баланса между половете при предстоящите номинации във всички институции и органи на равнището на ЕС и на национално равнище; приканва всички държави членки да представят по един мъж и една жена за процедурата за издигане на кандидатури за следващата Комисия;

2. ангажира се да се въздържа от вземане предвид на всеки бъдещ списък с кандидати, в който не е спазен принципът на баланс между половете;

3. отново потвърждава категоричния си ангажимент към равенството между половете както по отношение на съдържанието на политиките, инициативите и програмите на ЕС, така и на политическо, бюджетно, административно и изпълнително равнище в Съюза;

4. отново призовава Комисията да представи истинска европейска стратегия за равенство под формата на съобщение, което да съдържа ясни и доколкото е възможно, количествено измерими цели, както и да осигури превода на този документ на всички официални езици на ЕС, за да обезпечи по-широко разпространение и по-добро разбиране сред гражданите и социалните и икономическите участници;

5. подчертава, че постигането на равенство между половете не е проблем на жените, а въпрос, който следва да ангажира обществото като цяло;

6. припомня, че интегрирането на принципа на равенство между половете обхваща избора на политики, процеса, процедурите и практиките на вземане на решения, както и изпълнението, наблюдението и оценката; поради това подчертава, че следва да се вземат предвид не само съдържанието на политиките, но и представителството на половете в администрацията и при вземането на решения, за да се направи всеобхватна оценка на актуалното състояние на интегрирането на принципа на равенство между половете в Парламента;

7. изразява загриженост, че представителството на жените в институциите на ЕС и на ключови позиции за вземане на решения на политическо и административно равнище продължава да бъде ниско, и заявява, че Парламентът трябва да предприеме ефективни мерки, за да гарантира равномерното разпределение между половете на позициите, свързани с вземането на решения;

8. призовава за по-тясно сътрудничество между процедурите и институциите, за да се гарантира, че тези мерки са ефективни, тъй като счита, че укрепването на междуинституционалните отношения в областта на интегрирането на принципа на равенство между половете може да спомогне за развитието на политики на ЕС, чувствителни към аспектите на пола; изразява съжаление, че все още не е установено структурирано сътрудничество в областта на интегрирането на принципа на равенство между половете с други институционални партньори, като например Комисията или Съвета, или в икономическите и финансовите структури на ЕС;

[1] ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

[2] ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.

[3] ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

Последно осъвременяване: 13 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност