Процедура : 2019/2614(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0173/2019

Внесени текстове :

B8-0173/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0173/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 50k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Нилс Турвалдс, София ин 'т Велд, Жан Артюи</Depute>

<Commission>{ALDE}от името на групата ALDE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0171/2019

B8‑0173/2019

Резолюция на Европейския парламент относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС

(2019/2614(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че член 2 от Договора за Европейския съюз утвърждава принципа за равенство между жените и мъжете;

Б. като има предвид, че председателите на комисията по икономически и парични въпроси, от името на политическите групи, са информирали многократно през годините председателите на Европейския съвет, Еврогрупата и Комисията относно липсата на представеност на двата пола в Европейската централна банка (ЕЦБ), както и в други икономически, финансови и парични институции на ЕС;

В. като има предвид, че с писмо от 5 март 2019 г. председателят на Европейския парламент, след заседание на Председателския съвет, поиска председателите на Европейския съвет и Комисията да се ангажират да гарантират, че всички институции на Съюза под тяхна отговорност прилагат конкретни мерки за гарантиране на баланса между половете, и да се уверят, че те изготвят балансирани по отношение на пола списъци за всички процедури за подбор;

Г. като има предвид, че Съветът прие Европейския пакт за равенство между половете за периода 2011 – 2020 г. на 7 март 2011 г.;

Д. като има предвид, че Парламентът изразява съжаление относно факта, че жените продължават да бъдат по-слабо представени на ръководни длъжности в областта на банковите и финансовите услуги; като има предвид, че всички институции и органи на ЕС и всички национални институции и органи следва да предприемат конкретни мерки за гарантиране на баланса между половете;

Е. като има предвид, че само един от шестимата членове на Изпълнителния съвет на ЕЦБ е жена; като има предвид, че само двама от 25-те членове на Изпълнителния съвет на ЕЦБ са жени;

Ж. като има предвид, че председателите на Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) са мъже; като има предвид, че един от тримата изпълнителни директори на европейските надзорни органи (ЕНО) е жена;

З. като има предвид, че председателката на единния надзорен механизъм наскоро беше заменена от мъж, в резултат на което Единният съвет за преструктуриране остана единственият орган на ЕС в по-широката сфера на финансовите и икономическите институции на ЕС, който се председателства от жена;

И. като има предвид, че Европейският механизъм за стабилност и Европейската инвестиционна банка се оглавяват от мъже;

Й. като има предвид, че само девет от 28-те членове на Европейската комисия са жени;

К. като има предвид, че седем от 20-те членове на Бюрото на Европейския парламент са жени; като има предвид, че 11 от 23-та председатели на парламентарни комисии са жени;

1. подчертава, че представеността и на двата пола в съвети и правителства гарантира по-широка компетентност и по-широки перспективи и че назначаването само на мъже или само на жени стеснява подбора и води до риск да бъдат пропуснати потенциални отлични кандидати;

2. изразява съжаление, че до момента Комисията и по-голямата част от правителствата в ЕС не са успели да насърчат представеността на двата пола в институциите и органите на ЕС, особено по отношение на назначенията на високо равнище в областта на икономическите, финансовите и паричните въпроси; очаква държавите членки и институциите на ЕС бързо да подобрят представеността на двата пола на ръководни длъжности;

3. призовава правителствата на държавите членки, Съвета, Еврогрупата и Комисията да представят списъци, които включват поне по един кандидат от женски и от мъжки пол за всяка процедура за издигане на кандидатури във всички институции и органи на ЕС;

4. подчертава, че в бъдеще Парламентът ще възрази срещу всички кандидати, независимо дали те са от женски или от мъжки пол, които не са били включени в балансиран по отношение на пола списък;

5. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на правителствата на държавите членки, на Комисията, на Европейската централна банка, на единния надзорен механизъм, на Единния съвет за преструктуриране, на Европейския банков орган, на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, на Европейския орган за ценни книжа на пазара и на националните компетентни органи на държавите членки.

Последно осъвременяване: 13 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност