Menetlus : 2019/2614(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0173/2019

Esitatud tekstid :

B8-0173/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/03/2019 - 11.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0173/2019</NoDocSe>
PDF 126kWORD 50k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>nõukogu ja komisjoni avalduste alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld, Jean Arthuis</Depute>

<Commission>{ALDE}fraktsiooni ALDE nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0171/2019

B8‑0173/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis

(2019/2614(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 on sätestatud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse põhimõte;

B. arvestades, et Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni esimehed on fraktsioonide nimel aastaid korduvalt teavitanud Euroopa Ülemkogu eesistujat, eurorühma esimeest ja komisjoni presidenti soolise mitmekesisuse puudumisest Euroopa Keskpangas (EKP), aga ka ELi teistes majandus-, finants- ja rahandusinstitutsioonides;

C. arvestades, et Euroopa Parlamendi president palus oma 5. märtsi 2019. aasta kirjas, mis koostati pärast esimeeste konverentsi koosolekut, et Euroopa Ülemkogu eesistuja ja komisjoni president võtaksid endale kohustuse tagada, et kõik nende vastutusalas olevad liidu institutsioonid võtaksid konkreetseid meetmeid soolise tasakaalu tagamiseks ning koostaksid kõigi valikumenetluste puhul sooliselt tasakaalustatud nimekirjad;

D. arvestades, et nõukogu võttis 7. märtsil 2011. aastal vastu Euroopa soolise võrdõiguslikkuse pakti ajavahemikuks 2011–2020;

E. arvestades, et Euroopa Parlament peab kahetsusväärseks asjaolu, et naised on pangandus- ja finantsteenuste valdkonna juhtivatel ametikohtadel endiselt alaesindatud; arvestades, et kõik ELi ja liikmesriikide institutsioonid ja organid peaksid rakendama soolise tasakaalu tagamiseks konkreetseid meetmeid;

F. arvestades, et ainult üks kuuest EKP juhatuse liikmest on naine; arvestades, et ainult kaks EKP nõukogu 25 liikmest on naised;

G. arvestades, et Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) juhid on mehed; arvestades, et üks kolmest Euroopa järelevalveasutuste (ESA) tegevdirektorist on naine;

H. arvestades, et eelmise ühtse järelevalvemehhanismi esimehe asemel asus ametiülesandeid täitma mees, misjärel on Ühtse Kriisilahendusnõukogu ELi finants- ja majandusinstitutsioonide hulgas ainus ELi institutsioon, mida juhib naine;

I. arvestades, et Euroopa stabiilsusmehhanismi ja Euroopa Investeerimispanga eesotsas on mehed;

J. arvestades, et Euroopa Komisjoni 28 volinikust on ainult üheksa naised;

K. arvestades, et ainult seitse Euroopa Parlamendi juhatuse 20 liikmest on naised; arvestades, et parlamendi 23 komisjoni esimehest on 11 naised;

1. rõhutab, et sooline mitmekesisus juhatustes ja valitsustes tagab laialdasema pädevuse ja suuremad perspektiivid ning ainult meeste või ainult naiste töölevõtmine tähendab vähem valikut ja tekitab võimalike suurepäraste kandidaatide kõrvalejäämise ohu;

2. peab kahetsusväärseks, et komisjon ja suur enamik ELi liikmesriikide valitsusi ei ole seni suutnud edendada soolist mitmekesisust ELi institutsioonides ja organites, eelkõige kõrgetel ametikohtadel majandus-, finants- ja rahandusvaldkonnas; ootab, et liikmesriigid ja ELi institutsioonid parandaksid kiiresti juhtivatel ametikohtadel soolist mitmekesisust;

3. kutsub liikmesriikide valitsusi, nõukogu, eurorühma ja komisjoni üles esitama nimekirju, milles on vähemalt üks nais- ja üks meeskandidaat ametisse nimetamise menetluse kohta kõigis ELi institutsioonides ja asutustes;

4. rõhutab, et tulevikus on parlament vastu kõikidele kandidaatidele, olgu tegemist naise või mehega, kui nimekiri ei ole sooliselt tasakaalustatud;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, liikmesriikide valitsustele, komisjonile, Euroopa Keskpangale, ühtsele järelevalvemehhanismile, Ühtsele Kriisilahendusnõukogule, Euroopa Pangandusjärelevalvele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvele, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele ja liikmesriikide pädevatele asutustele.

Viimane päevakajastamine: 13. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika