Procedūra : 2019/2614(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0173/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0173/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 14/03/2019 - 11.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0173/2019</NoDocSe>
PDF 149kWORD 49k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreSuite>iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,</TitreSuite>

<TitreRecueil>saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu</TitreRecueil>


<Titre>par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld, Jean Arthuis</Depute>

<Commission>{ALDE}ALDE grupas vārdā</Commission>

</RepeatBlock-By>

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0171/2019

B8-0173/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā

(2019/2614(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A. tā kā Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā ir noteikts sieviešu un vīriešu līdztiesības princips;

B. tā kā Ekonomikas un monetārās komitejas priekšsēdētāji politisko grupu vārdā vairāku gadu garumā vairākkārt ir informējuši Eiropadomes, Eurogrupas un Komisijas priekšsēdētājus par dzimumu dažādības trūkumu Eiropas Centrālajā bankā (ECB), kā arī citās ES ekonomikas, finanšu un monetārajās iestādēs;

C. tā kā Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs pēc Priekšsēdētāju konferences sanāksmes 2019. gada 5. marta vēstulē pieprasīja, lai Eiropadomes un Komisijas priekšsēdētāji apņemtos nodrošināt, ka visas Savienības iestādes, kas ir to pārziņā, īsteno konkrētus pasākumus, kuru mērķis ir garantēt dzimumu līdzsvaru, un nodrošina, ka visās atlases procedūrās tās sagatavo izraudzīto kandidātu sarakstus, kuros ir nodrošināts dzimumu līdzsvars;

D. tā kā Padome 2011. gada 7. martā pieņēma Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu laikposmam no 2011. gada līdz 2020. gadam;

E. tā kā Parlaments pauž nožēlu par to, ka sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas vadošos amatos banku un finanšu pakalpojumu jomā; tā kā visām ES un valstu iestādēm un struktūrām būtu jāīsteno konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu dzimumu līdzsvaru;

F. tā kā no sešiem ECB Valdes locekļiem tikai viena ir sieviete; tā kā no 25 ECB Padomes locekļiem tikai divas ir sievietes;

G. tā kā Eiropas Banku iestādes (EBI), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētāji ir vīrieši; tā kā no trijiem Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) izpilddirektoriem viena ir sieviete;

H. tā kā Vienotā uzraudzības mehānisma priekšsēdētāja amatu tikko ir ieņēmis vīrietis, līdz ar to Vienotā noregulējuma valde ir vienīgā ES struktūra plašākā ES finanšu un ekonomikas iestāžu jomā, ko vada sieviete;

I. tā kā Eiropas Stabilizācijas mehānismu un Eiropas Investīciju banku vada vīrieši;

J. tā kā no 28 Eiropas Komisijas locekļiem tikai deviņas ir sievietes;

K. tā kā no 20 Eiropas Parlamenta Prezidija locekļiem septiņas ir sievietes; tā kā no 23 komiteju priekšsēdētājiem 11 ir sievietes,

1. uzsver, ka dzimumu dažādība valdēs un valdībās nodrošina plašāku kompetenci un perspektīvas un, ieceļot amatos tikai vīriešus vai tikai sievietes, tiek izdarīta sašaurināta izvēle un radīts risks, ka amatos netiek iecelti potenciāli izcili kandidāti;

2. pauž nožēlu par to, ka Komisija un lielākā daļa ES valstu valdību līdz šim nav spējušas veicināt dzimumu daudzveidību ES iestādēs un struktūrās, jo īpaši attiecībā uz iecelšanu augsta līmeņa amatos ekonomikas, finanšu un monetārajā jomā; sagaida, ka dalībvalstis un ES iestādes strauji uzlabos dzimumu daudzveidību augstākajos amatos;

3. aicina dalībvalstu valdības, Padomi, Eurogrupu un Komisiju iesniegt izraudzīto kandidātu sarakstus, kuros uz katru amatu visās ES iestādēs un struktūrās ir vismaz viena sieviete un viens vīrietis;

4. uzsver, ka turpmāk Parlaments iebildīs pret visiem kandidātiem — sievietēm vai vīriešiem —, kas nav iekļauti dzimumu ziņā līdzsvarotā izvēlēto kandidātu sarakstā;

5. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, dalībvalstu valdībām, Komisijai, Eiropas Centrālajai bankai, Vienotajam uzraudzības mehānismam, Vienotajai noregulējuma valdei, Eiropas Banku iestādei, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei un dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika