Procedure : 2019/2614(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0173/2019

Ingediende teksten :

B8-0173/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/03/2019 - 11.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0173/2019</NoDocSe>
PDF 131kWORD 50k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreSuite>naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie</TitreSuite>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld, Jean Arthuis</Depute>

<Commission>{ALDE}namens de ALDE-Fractie</Commission>

</RepeatBlock-By>

Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0171/2019

B8‑0173/2019

Resolutie van het Europees Parlement over genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken

(2019/2614(RSP))

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie het beginsel van gelijkheid tussen vrouwen en mannen is neergelegd;

B. overwegende dat de voorzitters van de Commissie economische en monetaire zaken namens de fracties in de loop der jaren de voorzitters van de Europese Raad, de Eurogroep en de Commissie meermaals hebben geïnformeerd over het gebrek aan genderdiversiteit bij de Europese Centrale Bank, maar ook bij de andere economische, financiële en monetaire instellingen van de EU;

C. overwegende dat de Voorzitter van het Europees Parlement bij schrijven van 5 maart 2019 de voorzitters van de Europese Raad en de Commissie er na een vergadering van de Conferentie van voorzitters toe heeft verzocht zich ertoe te verplichten dat alle onder hun verantwoordelijkheid vallende instellingen van de Unie concrete maatregelen doorvoeren ter waarborging van het genderevenwicht, en erop toe te zien dat deze instellingen voor alle selectieprocedures genderevenwichtige shortlists opstellen;

D. overwegende dat de Raad op 7 maart 2011 voor de periode 2011-2020 het Europees pact voor gendergelijkheid heeft aangenomen;

E. overwegende dat het Parlement tot zijn spijt moet vaststellen dat vrouwen in leidinggevende posities in de sector bancaire en financiële diensten onverminderd ondervertegenwoordigd zijn; overwegende dat alle EU- en nationale instellingen en organen concrete maatregelen moeten nemen om voor genderevenwicht te zorgen;

F. overwegende dat slechts één op de zes leden van de directie van de Europese Centrale Bank vrouw is; overwegende dat slechts twee van de 25 leden van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank vrouwen zijn;

G. overwegende dat de voorzitters van de Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EAVB) en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) mannen zijn; overwegende dat slechts één op de drie uitvoerend directeurs van de Europese toezichthoudende autoriteiten vrouw is;

H. overwegende dat de voorzitter van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme onlangs is vervangen door een man, waardoor binnen de financiële en economische instellingen van de EU nu alleen nog de gemeenschappelijke afwikkelingsraad wordt voorgezeten door een vrouw;

I. overwegende dat het Europees Stabiliteitsmechanisme en de Europese Investeringsbank worden voorgezeten door mannen;

J. overwegende dat slechts negen van de 28 Europese commissarissen vrouwen zijn;

K. overwegende dat zeven van de 20 leden van het Bureau van het Europees Parlement vrouwen zijn; overwegende dat 11 van de 23 commissievoorzitters van het Parlement vrouwen zijn;

1. benadrukt dat genderdiversiteit in bestuursraden en regeringen zorgt voor een bredere vakbekwaamheid en ruimere perspectieven, en dat het aanstellen van uitsluitend mannen of vrouwen de selectie vernauwt, waardoor het risico bestaat dat potentieel uitstekende kandidaten niet aan bod komen;

2. betreurt het dat de Commissie en de meeste EU-regeringen tot dusver gefaald hebben bij de bevordering van genderdiversiteit binnen de EU-instellingen en -organen, met name bij benoemingen op hoog niveau op het gebied van economische, financiële en monetaire zaken; verwacht van de lidstaten en de EU-instellingen dat zij de genderdiversiteit in topposities snel verbeteren;

3. verzoekt de regeringen van de lidstaten, de Raad, de Eurogroep en de Commissie shortlists te overleggen, die voor elke benoemingsprocedure binnen alle EU-instellingen en -organen ten minste één vrouwelijke en één mannelijke kandidaat bevatten;

4. onderstreept dat het Parlement zich in de toekomst zal uitspreken tegen alle kandidaten – hetzij vrouw, hetzij man – die niet staan vermeld op een genderevenwichtige shortlist;

5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de regeringen van de lidstaten, de Commissie, de Europese Centrale Bank, het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme, de gemeenschappelijke afwikkelingsraad, de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, de Europese Autoriteit voor effecten en markten, alsook aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

Laatst bijgewerkt op: 13 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid