Postup : 2019/2614(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0173/2019

Predkladané texty :

B8-0173/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0173/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 50k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld, Jean Arthuis</Depute>

<Commission>{ALDE}v mene skupiny ALDE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0171/2019

B8‑0173/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ

(2019/2614(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v článku 2 Zmluvy o Európskej únii je stanovená zásada rovnosti medzi ženami a mužmi;

B. keďže predsedovia Výboru pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu v mene politických skupín pri viacerých príležitostiach v priebehu rokov informovali predsedov Európskej rady, Euroskupiny a Komisie o nedostatočnej rodovej rozmanitosti v Európskej centrálnej banke (ECB), ako aj v ďalších hospodárskych, finančných a menových inštitúciách EÚ;

C. keďže v nadväznosti na zasadnutie Konferencie predsedov predseda Európskeho parlamentu listom z 5. marca 2019 požadoval od predsedov Európskej rady a Komisie záväzok zabezpečiť, aby všetky inštitúcie Únie, za ktoré zodpovedajú, zaviedli konkrétne opatrenia na zaistenie rodovej rovnováhy a v prípade všetkých výberových konaní zabezpečili rodovo vyvážené užšie zoznamy;

D. keďže Rada 7. marca 2011 prijala Európsky pakt pre rodovú rovnosť na obdobie 2011 až 2020;

E. keďže Parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené vo výkonných pozíciách v oblasti bankových a finančných služieb; keďže všetky inštitúcie a orgány EÚ a vnútroštátne inštitúcie a orgány by mali zaviesť konkrétne opatrenia na zabezpečenie rodovej rovnováhy;

F. keďže medzi šiestimi členmi Výkonnej rady ECB je len jedna žena; keďže medzi 25 členmi Rady guvernérov ECB sú len dve ženy;

G. keďže predsedami Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) sú muži; keďže medzi tromi výkonnými riaditeľmi európskych orgánov dohľadu (ESA) je jedna žena;

H. keďže predseda jednotného mechanizmu dohľadu bol práve nahradený mužom, takže jediným orgánom EÚ v širšej oblasti finančných a hospodárskych inštitúcií EÚ, ktorému predsedá žena, je Jednotná rada pre riešenie krízových situácií;

I. keďže Európskemu mechanizmu pre stabilitu a Európskej investičnej banke predsedajú muži;

J. keďže medzi 28 európskymi komisármi je len deväť žien;

K. keďže medzi 20 členmi Predsedníctva Európskeho parlamentu je sedem žien; keďže 11 z 23 predsedov výborov Parlamentu tvoria ženy;

1. zdôrazňuje, že rodová rozmanitosť v radách a vo vládach zaručuje väčšiu kompetenciu a širšiu perspektívu a že ak sú do zamestnania prijímaní len muži alebo len ženy, je výber užší a hrozí riziko, že potenciálni vynikajúci kandidáti neuspejú;

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia a veľká väčšina vlád v EÚ doteraz nepresadzovali rodovú rozmanitosť v inštitúciách a orgánoch EÚ, najmä pokiaľ ide o menovania do vysokých funkcií v hospodárskych, finančných a menových záležitostiach; očakáva, že členské štáty a inštitúcie EÚ urýchlene zlepšia rodovú rozmanitosť vo vrcholových pozíciách;

3. vyzýva vlády členských štátov, Radu, Euroskupinu a Komisiu, aby na užších zoznamoch, ktoré predložia, bola v prípade jednotlivých postupov menovania vo všetkých inštitúciách a orgánoch EÚ aspoň jedna ženská kandidátka a aspoň jeden mužský kandidát;

4. zdôrazňuje, že v budúcnosti Parlament odmietne všetkých kandidátov, mužských či ženských, ktorí nepochádzajú z rodovo vyváženého užšieho zoznamu;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, vládam členských štátov, Komisii, Európskej centrálnej banke, jednotnému mechanizmu dohľadu, Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií, Európskemu orgánu pre bankovníctvo, Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy a vnútroštátnym príslušným orgánom členských štátov.

Posledná úprava: 13. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia