Процедура : 2019/2614(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0174/2019

Внесени текстове :

B8-0174/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0174/2019</NoDocSe>
PDF 159kWORD 48k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Филип Ламбертс, Тери Райнтке, Ернест Уртасун, Линеа Енгстрьом, Моли Скот Кейто, Бас Ейкхаут, Томас Вайтц, Свен Гиголд, Моника Вана</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0171/2019

B8‑0174/2019

Резолюция на Европейския парламент относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС

(2019/2614(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

 като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

 като взе предвид индекса за равенството между половете за 2017 г., изготвен от Европейския институт за равенство между половете (EIGE),

 като взе предвид своето предложение от 1 март 2019 г. за решение относно назначаването на нов председател на Европейския банков орган,

 като взе предвид своето предложение от 1 март 2019 г. за решение относно препоръката на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка,

 като взе предвид своето предложение от 1 март 2019 г. за решение относно предложението на Комисията за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране,

 като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2019 г. относно интегрирането на принципа за равенство между половете в Европейския парламент[1],

 като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции[2],

 като взе предвид член 228, буква а) от своя правилник,

 като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че принципът на равенство между половете е основна ценност на ЕС, която е залегнала в Договорите и в Хартата на основните права на ЕС;

Б. като има предвид, че член 8 от ДФЕС гласи, че Съюзът чрез всички свои дейности трябва да полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между половете и да се бори с дискриминацията при определянето и осъществяването на своите политики и дейности;

В. като има предвид, че съществува структурен дисбаланс между половете на високопоставени длъжности в ключови институции и агенции, свързани с Икономическия и паричен съюз (ИПС);

Г. като има предвид, че индексът за равенството между половете за 2017 г., изготвен от EIGE, отново посочи, че процесът на вземане на икономически решения продължава да бъде областта, в която ЕС отбелязва най-ниско равнище по отношение на равенството между половете и представителството на жените;

Д. като има предвид, че въпреки ангажимента на ЕС за равенство между половете при вземането на решения, в управителните съвети на агенциите на ЕС се наблюдават сериозна липса на баланс между половете и трайни модели на полова сегрегация, като средно 33,7% от членовете на най-висшите органи за вземане на решения на агенциите на ЕС са жени; като има предвид, че едва 10 от 39 изпълнителни директори на агенции на ЕС са жени и едва 16 от 37 председатели на агенции на ЕС са жени[3];

Е. като има предвид, че в състава на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) влизат само една жена и петима мъже;

Ж. като има предвид, че в момента Генералният съвет на ЕЦБ е съставен от една жена и 29 мъже;

З. като има предвид, че понастоящем председателят на Единния съвет за преструктуриране е жена, но останалите членове на съвета са мъже; като има предвид, че единният надзорен механизъм и трите европейски надзорни органа се председателстват от мъже;

И. като има предвид, че мандатите на Даниел Нуи и Забине Лаутеншлегер, две от жените на висши постове за финансов надзор, изтекоха неотдавна и се очаква техните позиции да бъдат заети от мъже;

Й. като има предвид, че мъжете преобладават също така на постовете за вземане на икономически решения на национално равнище, като централните банки на всички държави членки с изключение на една се ръководят от мъже; като има предвид, че жените представляват едва 19,6% от заместник-управителите на централните банки на държавите членки и 20% от членовете на управителните съвети на тези централни банки[4];

1. изразява дълбоко съжаление поради липсата на жени в списъците с подбрани кандидати, предложени за позициите на председател на Европейския банков орган (ЕБО), член на Единния съвет за преструктуриране и член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ; поради това призовава за отлагане на гласуването на решенията на Парламента по предложението на Комисията за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране и по предложението на Съвета за член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка;

2. изразява дълбоко съжаление, че тези последни номинации следват пътя на по-нататъшно задълбочаване на дисбаланса между половете на ключовите позиции за вземане на решения в управителните органи на ИПС;

3. припомня, че подобни развития не само са в противоречие с нееднократните изявления на Съвета, Комисията и Парламента по този въпрос, но че те също така са в противоречие с ценностите и целите на ЕС, определени в Договорите;

4. подчертава, че Парламентът ще одобрява назначенията в управителни съвети и други органи на агенциите на ЕС само ако списъкът с подбрани кандидати, предложен от съответната институция или съответния орган, е с балансирано представителство на половете;

5. предлага в близко бъдеще в плана за действие относно равенството между половете да бъде включено изискване списъците с подбрани кандидати да съдържат балансирано представителство на половете, както е предвидено в член 228, буква а) от Правилника за дейността на Европейския парламент;

6. отново отправя призива си за гарантиране на баланс между половете сред членовете на управителните и консултативните органи на агенциите на ЕС в бъдещото междуинституционално споразумение относно оперативната рамка на европейските регулаторни агенции на основата на преглед на общия подход;

7. призовава Комисията и Съвета да осигурят баланс между половете при представянето на кандидатури и списъци с подбрани кандидати и назначения в управителните съвети на всички агенции на ЕС и да се стремят към открити, прозрачни, конкурентни и чувствителни към аспектите на пола процедури за набиране и назначаване на изпълнителни директори на агенциите на ЕС, за да се гарантира многообразието сред кандидатите и номинираните за постовете;

8. настоятелно призовава Комисията да адаптира разпоредбите на всички агенции на ЕС, така че да включи хоризонтално изискване по отношение на баланса между половете в процесите на вземане на решения, по-специално по отношение на ръководните длъжности;

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

[1] Приети текстове, P8_TA(2019)0010.

[2] Приети текстове, P8_TA(2019)0134.

Последно осъвременяване: 13 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност