Menetlus : 2019/2614(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0175/2019

Esitatud tekstid :

B8-0175/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/03/2019 - 11.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0175/2019</NoDocSe>
PDF 131kWORD 50k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>nõukogu ja komisjoni avalduste alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel ELi majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Patrick Le Hyaric</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}fraktsiooni GUE/NGL nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0175/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel ELi majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele

(2019/2614(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse määruse (EL) nr 806/2014 (ühtse kriisilahenduskorra määrus)[1] artikli 56 lõiget 4,

 võttes arvesse määruse (EL) nr 1093/2010 (Euroopa Pangandusjärelevalve määrus)[2] artikleid 37 ja 48,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artiklit 283,

 võttes arvesse oma 16. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni Euroopa Keskpanga 2017. aasta aruande kohta[3],

 võttes arvesse inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning eriti selle artiklit 14, millega keelatakse diskrimineerimine,

 võttes arvesse ÜRO 18. detsembri 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

 võttes arvesse komisjoni 2018. aasta aruannet naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus,

 võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on põhiline inimõigus ja selle saavutamine aitaks tagada kaasavama ja säästvama majanduskasvu; arvestades, et kõik ELi ja liikmesriikide institutsioonid ja organid peaksid rakendama soolise tasakaalu tagamiseks konkreetseid meetmeid;

B. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 on sätestatud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse põhimõte;

C. arvestades, et peaaegu kõigil Euroopa Keskpanga (EKP) ja Euroopa järelevalveasutuste juhtivatel ametikohtadel on mehed;

D. arvestades, et EKP juhatuses on praegu ainult üks naine; arvestades, et EKP nõukogu 25 liikmest on ainult kaks naised; arvestades, et naised on juhtivatel ametikohtadel jätkuvalt alaesindatud;

E. arvestades, et komisjon ja nõukogu on järjepidevalt eiranud parlamendi nõudmisi kasutada selliste ametikohtade täitmisel sooliselt tasakaalustatud kandidaatide nimekirju;

F. arvestades, et EKP, Euroopa Pangandusjärelevalve ja Ühtse Kriisilahendusnõukogu vabadele ametikohtadele valisid asjaomased otsuseid tegevad organid hiljuti ainult meessoost kandidaadid;

G. arvestades, et Euroopa Komisjoni 28 volinikust on ainult üheksa naised; arvestades, et Euroopa Parlamendi juhatuse 20 liikmest seitse on naised; arvestades, et parlamendikomisjonide 23 esimehest 11 on naised;

1. tuletab meelde oma korduvaid nõudmisi kasutada Euroopa järelevalve- ja rahandusasutuste juhtivate ametikohtade täitmisel sooliselt tasakaalustatud nimekirju;

2. peab väga kahetsusväärseks, et EKP peaökonomisti, Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikme ja Euroopa Pangandusjärelevalve vabade ametikohtade hiljutisel täitmisel ei olnud kandidaatide nimekirjades piisavalt naisi;

3. kutsub komisjoni ja nõukogu üles tagama, et Euroopa järelevalve- ja rahandusasutuste juhtivate ametikohtade kandidaatide nimekirjas oleks kummastki soost vähemalt üks kandidaat;

4. kutsub liikmesriike üles järgima põhiõiguste hartas sätestatud juriidilist kohustust edendada soolist võrdõiguslikkust ning palub kõigil ELi ja liikmesriikide institutsioonidel ja asutustel rakendada soolise tasakaalu tagamiseks konkreetseid meetmeid;

5. nõuab, et liikmesriigid ja komisjon koostaksid konkreetse kava, mis aitaks tagada, et Euroopa järelevalve- ja rahandusasutuste koosseis oleks sooliselt tasakaalustatum;

6. kinnitab, et keeldub Euroopa järelevalve- ja rahandusasutuste vabade ametikohtade täitmise otsuste heakskiitmisest, kuni komisjoni ja nõukoguga on sõlmitud sooliselt tasakaalustatud kandidaatide nimekirju käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, Euroopa Keskpangale ja Euroopa järelevalveasutustele.

[1] ELT L 225, 30.7.2014, lk 1.

[2] ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.

[3] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0029.

Viimane päevakajastamine: 13. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika