Procedūra : 2019/2614(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0175/2019

Pateikti tekstai :

B8-0175/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/03/2019 - 11.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0175/2019</NoDocSe>
PDF 144kWORD 49k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre> dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes </Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Patrick Le Hyaric</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}GUE/NGL frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8-0175/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes

(2019/2614(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalį (Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamentas)[1],

 atsižvelgdamas į Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 37 ir 48 straipsnius (EBI reglamentas)[2],

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 283 straipsnį,

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl Europos investicijų banko (EIB) 2017 m. metinės ataskaitos[3],

 atsižvelgdamas į Konvenciją dėl žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos, ypač į jos 14 straipsnį, kuriame draudžiama diskriminacija,

 atsižvelgdamas į 1979 m. gruodžio 18 d. JT konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (angl. CEDAW),

 atsižvelgdamas į 2018 m. Komisijos ataskaitą dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi lyčių lygybė yra pagrindinė žmogaus teisė ir ją pasiekus būtų prisidedama prie įtraukesnio ir tvaresnio augimo; kadangi visos ES ir nacionalinės institucijos ir įstaigos turėtų įgyvendinti konkrečias priemones lyčių pusiausvyrai užtikrinti;

B. kadangi Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje yra nustatytas moterų ir vyrų lygybės principas;

C. kadangi beveik visas pagrindines pozicijas Europos Centriniame Banke (ECB) ir Europos priežiūros institucijose užima vyrai;

D. kadangi ECB vykdomojoje valdyboje šiuo metu yra tik viena moteris; kadangi tik du iš 25 ECB valdančiosios tarybos narių yra moterys; kadangi moterims vis dar nepakankamai atstovaujama vykdomosiose pareigose;

E. kadangi Komisija ir Taryba nuolat ignoruoja Parlamento raginimą sudaryti lyčių požiūriu subalansuotą šių pozicijų sąrašą;

F. kadangi, atsižvelgiant į naujausias laisvas darbo vietas Europos Centriniame Banke, Europos bankininkystės institucijoje ir Bendroje pertvarkymo valdyboje, atitinkami sprendimus priimantys organai atrinko tik kandidatus vyrus;

G. kadangi tik devyni nariai iš 28 Europos Komisijos narių yra moterys; kadangi tik septyni nariai iš 20 Europos Parlamento biuro narių yra moterys; kadangi 11 iš 23 Parlamento komitetų pirmininkų yra moterys;

1. primena savo pakartotinius reikalavimus, kad, kai kalbama apie pagrindines Europos priežiūros institucijų ir pinigų institucijų pozicijas, kandidatų sąrašai būtų subalansuoti lyčių atžvilgiu;

2. labai apgailestauja dėl to, kad atrinktų ECB vyriausiojo ekonomisto, Bendros pertvarkymo valdybos nario ir Europos bankininkystės institucijos pirmininko pozicijų kandidatūrų sąraše trūksta moteriškos lyties kandidatų;

3. ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad kandidatų sąraše į laisvas darbo vietas pagrindinėse Europos priežiūros institucijose ir pinigų institucijose būtų įtrauktas bent vienas kiekvienos lyties kandidatas;

4. ragina valstybes nares laikytis savo teisinio įsipareigojimo pagal Pagrindinių teisių chartiją skatinti lyčių lygybę ir ragina visas ES bei nacionalines institucijas ir įstaigas įgyvendinti konkrečias priemones, būtinas lyčių pusiausvyrai užtikrinti;

5. ragina valstybes nares ir Komisiją parengti konkretų planą, skirta užtikrinti, kad Europos priežiūros ir pinigų institucijų sudėtis būtų labiau subalansuota lyčių atžvilgiu;

6. patvirtina, kad jis susilaikys nuo sprendimų dėl bet kokios laisvos vietos Europos priežiūros ir pinigų institucijose tvirtinimo, kol su Komisija ir Taryba nebus sudarytas tarpinstitucinis susitarimas dėl lyčių atžvilgiu subalansuotų kandidatų sąrašų;

7. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Komisijai, Tarybai, Europos Centriniam Bankui ir Europos priežiūros institucijoms.

[1] OL L 225, 2014 7 30, p. 1.

[2] OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

[3] Priimti tekstai, P8_TA(2019)0029.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika