Procedură : 2019/2614(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0175/2019

Texte depuse :

B8-0175/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/03/2019 - 11.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0175/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 50k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Patrick Le Hyaric</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}în numele Grupului GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0175/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE

(2019/2614(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 (Regulamentul privind MUR)[1],

 având în vedere articolele 37 și 48 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 (Regulamentul privind ABE)[2],

 având în vedere articolul 283 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

 având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2019 referitoare la Raportul anual pe 2017 al Băncii Centrale Europene[3],

 având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO), în special articolul 14, prin care se interzice discriminarea,

 având în vedere Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW) din 18 decembrie 1979,

 având în vedere Raportul Comisiei pe 2018 privind egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană,

 având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât egalitatea de gen este un drept fundamental al omului, iar obținerea ei ar contribui la o creștere mai incluzivă și mai sustenabilă; întrucât toate instituțiile și organismele naționale și ale UE ar trebui să pună în aplicare măsuri concrete pentru a asigura echilibrul de gen;

B. întrucât articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană stabilește principiul egalității între femei și bărbați;

C. întrucât aproape toate posturile-cheie din Banca Centrală Europeană (BCE) și din autoritățile europene de supraveghere sunt ocupate de bărbați;

D. întrucât doar o singură femeie face în prezent parte din Comitetul executiv al BCE; întrucât doar doi din cei 25 de membri ai Consiliului guvernatorilor BCE sunt femei; întrucât femeile continuă să fie subreprezentate în funcțiile de conducere;

E. întrucât Comisia și Consiliul au ignorat constant solicitările Parlamentului privind o listă scurtă echilibrată din perspectiva genului pentru aceste posturi;

F. întrucât, pentru cele mai recente posturi vacante de la BCE, Autoritatea Bancară Europeană și Comitetul Unic de Rezoluție, organele decizionale competente au selectat doar candidați bărbați;

G. întrucât doar nouă din cei 28 de membri ai Comisiei Europene sunt femei; întrucât șapte din cei 20 de membri ai Biroului Parlamentului European sunt femei; întrucât 11 din cei 23 de președinți ai comisiilor Parlamentului sunt femei,

1. reamintește solicitările sale repetate pentru liste scurte echilibrate din perspectiva genului în contextul posturilor-cheie din cadrul instituțiilor europene monetare și de supraveghere;

2. regretă profund lipsa unor candidate femei de pe lista scurtă pentru ultimele posturi vacante, și anume cel de economist-șef al BCE, membru al Consiliului de administrație al Comitetului Unic de Rezoluție și președinte al Autorității Bancare Europene;

3. invită Comisia și Consiliul să asigure că cel puțin un candidat și o candidată se regăsesc pe lista scurtă pentru posturile vacante cheie din instituțiile monetare și de supraveghere europene;

4. invită statele membre să își respecte obligația legală care le revine în temeiul Cartei drepturilor fundamentale de a promova egalitatea de gen și face apel la toate instituțiile și organele UE și ale statelor membre să pună în aplicare măsuri concrete pentru a asigura echilibrul de gen;

5. solicită un plan concret din partea statelor membre și a Comisiei pentru a asigura că instituțiile monetare și de supraveghere europene au o componență mai echilibrată din perspectiva genului;

6. afirmă că se va abține de la a aproba decizii privind orice posturi vacante în instituțiile monetare și de supraveghere europene până la încheierea unui acord interinstituțional cu Comisia și Consiliul privind listele scurte echilibrate din perspectiva genului;

7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, Băncii Centrale Europene și autorităților europene de supraveghere.

 

[1] JO L 225, 30.7.2014, p. 1.

[2] JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

[3] Texte adoptate, P8_TA(2019)0029.

Ultima actualizare: 13 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate