Procedure : 2019/2612(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0176/2019

Indgivne tekster :

B8-0176/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/03/2019 - 11.14

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0216

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0176/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 54k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om det presserende behov for en EU-sortliste over tredjelande i overensstemmelse med direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge </Titre>

<DocRef>(2019/2612(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola, Emil Radev</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

<Depute>Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel, Ana Gomes</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

<Depute>Petr Ježek, Nils Torvalds</Depute>

<Commission>{ALDE}for ALDE-Gruppen</Commission>

<Depute>Judith Sargentini, Sven Giegold</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

<Depute>Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Marie‑Christine Vergiat</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}for GUE/NGL-Gruppen</Commission>

<Depute>Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao</Depute>

<Commission>{EFDD}for EFDD-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0176/2019

Europa-Parlamentets beslutning om det presserende behov for en EU-sortliste over tredjelande i overensstemmelse med direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge

(2019/2612(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… af 13. februar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 gennem identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler,

 der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (4AMLD), særlig artikel 9 (2) og 64 (5)[1], og som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/843 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU (5AMLD), navnlig artikel 1, stk. 5[2],

 der henviser til Kommissionens køreplan "På vej mod en ny metode for EU's vurdering af højrisikotredjelande i henhold til direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme"[3],

 der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 22. juni 2018 om metodologien bag identifikation af højrisikotredjelande i henhold til direktiv (EU) 2015/849 (SWD (2018) 0362), som bl.a. definerer prioritet 1- og 2-tredjelande,

 der henviser til skrivelse af 25. februar 2019 fra formanden for Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse (TAX3) til kommissær Jourova om den delegerede retsakt om højrisikotredjelande med strategiske mangler i deres bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansieringsordninger,

 der henviser til skrivelse af 5. marts 2019 fra TAX3-formanden om Rådets holdning til Kommissionens liste over højrisikotredjelande med mangler ved deres pengehvidvasknings- og terrorfinansieringsbekæmpelse,

 der henviser til drøftelsen af 6. marts 2019 mellem kommissær Jourova og Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg (ECON) og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE),

 der henviser til Rådets udtalelse 6964/1/19 om Kommissionens delegerede forordning af 13. februar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 gennem indkredsning af højrisikotredjelande med strategiske mangler (C(2019)1326),

 der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A. der henviser til, at den delegerede forordning, dens bilag og de delegerede ændringsforordninger har til formål at identificere højrisikotredjelande med strategiske mangler ved pengehvidvasknings- og terrorfinansieringsbekæmpelse, der udgør en trussel mod EU's finansielle system og kræver skærpede kundekendskabsprocedurer i forpligtede enheder i EU, jf. det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge (4AMLD);

B. der henviser til, at en delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9 i 4AMLD kun træder i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på én måned fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse;

C. der henviser til, at Parlamentet forkastede to af fem forslag til ændring af delegerede forordninger (C(2016)07495 og C(2017)01951) med den begrundelse, at Kommissionens procedure for indkredsning af højrisikotredjelande ikke var tilstrækkelig selvstændig;

D. der henviser til, at Parlamentet tilslutter sig Kommissionens formulering af en ny metodologi, der ikke udelukkende beror på eksterne informationskilder til indkredsning af jurisdiktioner med strategiske mangler ved deres pengehvidvasknings- og terrorfinansieringsbekæmpelse;

E. der henviser til, at formålet med listen er at beskytte integriteten af Unionens finansielle system og det indre marked; der henviser til, at optagelsen af et land på listen over højrisikotredjelande ikke udløser indførelse af økonomiske eller diplomatiske sanktioner, men kræver, at forpligtede enheder såsom banker, kasinoer og ejendomsmæglere skal anvende skærpede kundekendskabsprocedurer i forbindelse med transaktioner, der involverer disse lande, og at sikre, at EU's finansielle system er udstyret til at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme fra tredjelande;

F. der henviser til, at landene kan fjernes fra listen, hvis de afhjælper manglerne ved deres pengehvidvasknings- og terrorfinansieringsbekæmpelse;

G. der henviser til, at Kommissionen den 13. februar 2019 vedtog sin delegerede retsakt, herunder en liste med 23 lande og territorier: Afghanistan, Amerikansk Samoa, Bahamas, Botswana, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Etiopien, Ghana, Guam, Iran, Irak, Libyen, Nigeria, Panama, Pakistan, Puerto Rico, Samoa, Saudi-Arabien, Sri Lanka, Syrien, Trinidad og Tobago, Tunesien, De Amerikanske Jomfruøer og Yemen;

H. der henviser til, at Rådet i sin erklæring af 7. marts 2019 erklærede sin modstand mod den delegerede retsakt, eftersom forslaget "ikke er blevet udarbejdet i henhold til en gennemsigtig og robust procedure, hvor de berørte lande aktivt gives incitament til at træffe afgørende foranstaltninger, samtidig med at deres ret til at blive hørt overholdes";

I. der henviser til, at den nye metode blev fastlagt i et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, som blev offentliggjort den 22. juni 2018, og som anvender de reviderede kriterier for identifikation af højrisikotredjelande;

J. der henviser til, at Kommissionen begyndte at konsultere tredjelande, der er opført i den delegerede retsakt pr. 23. januar 2019, og mødtes med alle de lande, der anmodede om flere oplysninger om årsagerne til, at de var blevet opført på listen;

K. der henviser til, at Rådet den 7. marts 2019 forkastede den delegerede retsakt i Rådet (retlige og indre anliggender);

1. glæder sig over, at Kommissionen den 13. februar 2019 vedtog en ny liste over tredjelande med strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme;

2. beklager, at Rådet har gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, som Kommissionen har foreslået;

3. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til alle de fremsatte bekymringer og til at fremkomme med en ny delegeret retsakt så hurtigt som muligt;

4. roser det arbejde, som Kommissionen har udført for at vedtage en selvstændig liste, der er baseret på strenge kriterier, som er vedtaget af medlovgiverne; understreger betydningen af, at Unionen råder over en selvstændig liste over højrisikotredjelande med mangler ved deres pengehvidvasknings- og terrorfinansieringsbekæmpelse, og glæder sig over Kommissionens nye metode til at indkredse højrisikolande i henhold til 4AMLD og 5AMLD;

5. minder om, at artikel 9, stk. 2, i direktiv (EU) 2015/849 som ændret ved 5AMLD pålægger Kommissionen at foretage en uafhængig vurdering af strategiske mangler på flere områder;

6. er af den opfattelse, at udvælgelses- og beslutningsprocessen for at sikre integriteten af højrisikolandelisten bør foretages alene på grundlag af metodologien og ikke må berøres af overvejelser, der rækker ud over manglerne ved pengehvidvasknings- og terrorfinansieringsbekæmpelsen;

7. bemærker, at lobbyisme og diplomatisk pres fra de lande, der er opført på listen, har været og vil blive en del af processen med at indkredse højrisikolande; understreger, at et sådant pres ikke bør undergrave EU-institutionernes evne til at bekæmpe hvidvaskning af penge og terrorfinansiering med forbindelse til EU på en virkningsfuld og autonom måde;

8. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre sine vurderinger af de opførte lande for at sikre offentlig kontrol på en sådan måde, at de ikke kan misbruges;

9. opfordrer Kommissionen til at sikre en gennemsigtig proces med klare og konkrete referencemærker for lande, der forpligter sig til at gennemføre reformer for at undgå at blive opført på listen;

10. bemærker, at vurderingen af Den Russiske Føderation stadig er i gang; forventer, at Kommissionen medtager de seneste afsløringer af "trojka-møntvaskeriet" i sin vurdering; minder om, at arbejdet i ECON-, LIBE- og TAX3-udvalgene i denne valgperiode har givet anledning til betænkeligheder ved Den Russiske Føderations rammer for bekæmpelse af pengehvidvaskning og terrorfinansiering;

11. opfordrer Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne om at øge Rådets ejerskab over Kommissionens foreslåede metodologi;

12. opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til at gennemføre 4AMLD og 5AMLD i deres nationale ret;

13. opfordrer til, at der afsættes flere menneskelige og finansielle ressourcer til den relevante enhed i Kommissionens kompetente generaldirektorat, dvs. GD for Retlige Anliggender og Forbrugere (GD JUST);

14. opfordrer Kommissionen til i væsentlig grad at gå videre med vurderingsfasen for prioritet 2-tredjelande;

15. minder om, at EU's delegerede retsakt er en særskilt proces ikke at forveksle med FATF-listen og bør udelukkende være et EU-anliggende;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

[1] EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73.

[2] EUT L 156 af 19.6.2018, s. 43.

[3] Se: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11189-2017-INIT/en/pdf

Seneste opdatering: 13. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik