Διαδικασία : 2019/2580(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0178/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0178/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0215

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0178/2019</NoDocSe>
PDF 167kWORD 54k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με ένα ευρωπαϊκό καθεστώς επιβολής κυρώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων</Titre>

<DocRef>(2019/2580(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Fernando Ruas</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0177/2019

B8-0178/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό καθεστώς επιβολής κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

(2019/2580(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, με τα οποία ζητούσε τη θέσπιση ενωσιακού μηχανισμού για την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων σε πρόσωπα που ενέχονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα την σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 2ας Απριλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων σε ρώσους αξιωματούχους που εμπλέκονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky[1],

 έχοντας υπόψη το ψηφίσμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στην Τσετσενία και την υπόθεση του Oyub Titiev[2],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας[3],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος[4],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες[5],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το λεγόμενο «ISIS/Daesh»[6],

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης της 30ής Οκτωβρίου 2018, με τίτλο «Sergei Magnitsky και άλλοι - καταπολέμηση της ατιμωρησίας μέσω στοχευμένων κυρώσεων»,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και την αξιολόγηση των περιοριστικών μέτρων που ενέκρινε το Συμβούλιο το 2003 και αναθεωρήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν το 2005, το 2009, το 2012 και το 2017,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) για λογαριασμό της ΕΕ της 10ης Δεκεμβρίου 2018 με αφορμή την ημέρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, με την οποία πρότεινε στα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία σε ορισμένους τομείς της ΚΕΠΠΑ της ΕΕ, όπως η συλλογική αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η επιβολή αποτελεσματικών κυρώσεων,

 έχοντας υπόψη τη μελέτη που πραγματοποίησε τον Απρίλιο του 2018 με τίτλο «Στοχευμένες κυρώσεις σε βάρος ατόμων λόγω σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - αντίκτυπος, τάσεις και προοπτικές σε επίπεδο ΕΕ»,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της 14ης Νοεμβρίου 2018 για τη σύσταση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής για την επιβολή απαγόρευσης εισόδου σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της ολλανδικής κυβέρνησης για τη θέσπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενός καθεστώτος επιβολής κυρώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 2 του Τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την επιβολή κυρώσεων εις βάρος τόσο τρίτων χωρών όσο και φυσικών ή νομικών προσώπων, ομάδων και μη κρατικών οντοτήτων,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις αποτελούν βασικό εργαλείο της ΚΕΠΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις έχουν καταστεί κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες αναπόσπαστο μέρος της εργαλειοθήκης της ΕΕ στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, με πάνω από 40 διαφορετικά περιοριστικά μέτρα να βρίσκονται σήμερα σε ισχύ σε βάρος 34 χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα δύο τρίτα των κυρώσεων της ΕΕ σε βάρος συγκεκριμένων χωρών έχουν επιβληθεί για τη στήριξη στόχων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται προκειμένου να επιφέρουν αλλαγή στην πολιτική ή στη συμπεριφορά αυτών τους οποίους αφορούν και αποσκοπούν στην προώθηση των στόχων της ΚΕΠΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους κύριους στόχους της ΚΕΠΠΑ είναι η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις σχεδιάζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δυσμενείς συνέπειες για εκείνους που δεν ευθύνονται για τις πολιτικές ή δράσεις που οδήγησαν στην επιβολή τους και συγκεκριμένα για τον τοπικό άμαχο πληθυσμό και για νόμιμες δραστηριότητες στη σχετική χώρα ή σε σχέση με αυτήν·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από την ΕΕ είναι πλήρως συμβατές με τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά προκειμένου να διασφαλίζεται ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των δεδηλωμένων στόχων τους·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τις συγκεκριμένες για κάποιες χώρα κυρώσεις, που αποσκοπούν στην αλλαγή της συμπεριφοράς των κρατών, η ΕΕ έχει πρόσφατα θεσπίσει περιοριστικά μέτρα κατά της διάδοσης και χρήσης χημικών όπλων και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, καθώς και ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θεσπίσει τους λεγόμενους «νόμους Magnitsky» με τους οποίους παρέχεται στις κυβερνήσεις τους η δυνατότητα να επιβάλλουν στοχευμένες κυρώσεις, όπως απαγορεύσεις θεωρήσεων και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, στους δράστες σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στους οφελούμενους από αυτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα τη θέσπιση ενός ενωσιακού καθεστώτος επιβολής κυρώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το πρότυπο των νόμων Magnitsky·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύοντες «νόμοι Magnitsky» δεν περιορίζονται σε άτομα προερχόμενα από συγκεκριμένες χώρες ή εμπλεκόμενα σε συγκεκριμένα εγκλήματα, αλλά ισχύουν για όλους τους δράστες σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που χαίρουν ατιμωρησίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διωκτικές αρχές ορισμένων χωρών δεν έχουν καταφέρει να οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης τους δράστες ποινικών αδικημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις περιπτώσεις αυτές, ένας νόμος Magnitsky στην ΕΕ, ο οποίος θα προέβλεπε στοχευμένες κυρώσεις και θα εφαρμοζόταν με τον δέοντα τρόπο, θα ήταν ιδιαιτέρως αποτελεσματικός·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με πρωτοβουλία της ολλανδικής κυβέρνησης ξεκίνησε, τον Νοέμβριο του 2018, μια συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την πολιτική σκοπιμότητα της θέσπισης σε επίπεδο ΕΕ ενός στοχευμένου καθεστώτος επιβολής κυρώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκαταρκτικές συζητήσεις συνεχίζονται σε επίπεδο ομάδας εργασίας του Συμβουλίου·

1. καταδικάζει απερίφραστα όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο· παροτρύνει την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να υποβάλουν νομοθετική πρόταση για έναν νόμο Magnitsky σε επίπεδο ΕΕ πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, που θα επιτρέπει την επιβολή απαγορεύσεων θεώρησης και στοχευμένων κυρώσεων, όπως η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων σε περιουσιακά στοιχεία εντός της εντός της επικράτειας της ΕΕ σε μεμονωμένους δημόσιους λειτουργούς ή σε πρόσωπα που ενεργούν υπό επίσημη ιδιότητα, καθώς και σε κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες και φορείς που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2. φρονεί ότι οι διώξεις, οι θηριωδίες και τα διεθνή εγκλήματα κατά θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι όσοι εκ προθέσεως, για εθνοτικούς ή θρησκευτικούς λόγους, συνωμοτούν, σχεδιάζουν, υποκινούν, διαπράττουν ή επιχειρούν να διαπράξουν τις αξιόποινες αυτές πράξεις, είναι συνεργοί ή ηθικοί αυτουργοί σε τέτοιες θηριωδίες θα πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη·

3. τονίζει τη σημασία της ύπαρξης καταλόγου άμεσων κυρώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή ενός νόμου Magnitsky στην ΕΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να συνεχίσει χωρίς καθυστέρηση τις εργασίες του στο συγκεκριμένο θέμα· υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου του Κοινοβουλίου στον έλεγχο αυτού του μελλοντικού καθεστώτος, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό των κριτηρίων εγγραφής στον σχετικό κατάλογο και την τροποποίηση του καταλόγου αυτού·

4. πιστεύει ακράδαντα ότι ένα τέτοιο καθεστώς θα αποτελούσε πολύτιμη συμπλήρωση των υφιστάμενων εργαλείων της ΕΕ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εξωτερική πολιτική, και θα ενίσχυε τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την παροχή στήριξης στα θύματα κακοποίησης και στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως·

5. τονίζει ότι το καθεστώς θα πρέπει να επιτρέπει τη λήψη περιοριστικών μέτρων, ιδίως τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ, κατά ατόμων ή οντοτήτων που είναι υπεύθυνα, συμμετέχουν, στηρίζουν, χρηματοδοτούν ή συμβάλλουν στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων ή καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί μετ’ επιτάσεως στο πλαίσιο αυτό, την καθιέρωση ενός σαφούς καθορισμού της έκτασης των παραβιάσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα κατάσταση·

6. επιμένει ότι οι αποφάσεις για την καταχώριση και την διαγραφή ατόμων ή οντοτήτων από τον σχετικό κατάλογο θα πρέπει να βασίζονται σε σαφή και συγκεκριμένα κριτήρια βάσει αποδείξεων και να συνδέονται άμεσα με το διαπραχθέν έγκλημα προκειμένου να διασφαλίζεται ενδελεχής δικαστικός έλεγχος·

7. τονίζει ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να ερμηνεύουν την εφαρμογή των κυρώσεων κατά τον ίδιο συνεπή τρόπο· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν μεταξύ τους για τον προσδιορισμό των στοχευόμενων ατόμων, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας τους σχετικούς μηχανισμούς της Ένωσης και ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται σε καταλόγους κυρώσεων και τους λόγους που στηρίζουν την εύλογη πεποίθησή τους ότι τα άτομα αυτά είναι υπεύθυνα για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι διακινητές ανθρώπων που επωφελούνται από τις μεταναστευτικές ροές θα πρέπει να τιμωρούνται βάσει ενός τέτοιου καθεστώτος·

8. επιδοκιμάζει την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής για τη λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο χωρίς ομοφωνία σε συγκεκριμένους τομείς της ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· πιστεύει ότι μια τέτοια διαδικασία λήψης αποφάσεων θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του νέου αυτού καθεστώτος επιβολής κυρώσεων·

9. καλεί μετ’ επιτάσεως όλα τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την πλήρη τήρηση των αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ατόμων και οντοτήτων, ιδίως όσον αφορά τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και τους περιορισμούς εισόδου στις αντίστοιχες επικράτειές τους ως αποτέλεσμα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10. τονίζει ότι η ποινική δίωξη όσων διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω εθνικών ή διεθνών δικαστηρίων θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο όλων των προσπαθειών καταπολέμησης της ατιμωρησίας που έχουν αναληφθεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· καλεί το Συμβούλιο να εντάξει τις διασυνοριακές παραβιάσεις στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος·

11. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει επαρκείς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη για την επιβολή και την παρακολούθηση του εν λόγω καθεστώτος μόλις τεθεί σε εφαρμογή, καθώς και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους καταλόγους, τόσο στην ΕΕ όσο και στις ενδιαφερόμενες χώρες·

12. υποστηρίζει τις προσπάθειες των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών για τη θέσπιση ενός τέτοιου καθεστώτος και ενθαρρύνει τη συζήτηση σχετικά με την πρόταση για τη δημιουργία ενδεχομένως μιας ανεξάρτητης συμβουλευτικής επιτροπής σε επίπεδο ΕΕ·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

[1] ΕΕ C 408, της 30.11.2017, σ. 43.

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0115.

[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0157.

[4] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0515.

[5] ΕΕ C 337, της 20.9.2018, σ. 82.

[6] ΕΕ C 35, της 31.1.2018, σ. 77.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου