Διαδικασία : 2019/2580(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0180/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0180/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0215

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0180/2019</NoDocSe>
PDF 172kWORD 58k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με το ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων</Titre>

<DocRef>(2019/2580(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{ALDE}εξ ονόματος της Ομάδας ALDE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0177/2019

B8‑0180/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

(2019/2580(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του με τα οποία ζητούσε τη θέσπιση ενωσιακού μηχανισμού για την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων σε πρόσωπα που ενέχονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της σύστασής του προς το Συμβούλιο, της 2ας Απριλίου 2014, σχετικά με την καθιέρωση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων σε αξιωματούχους της Ρωσίας που εμπλέκονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky[1],

 έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 2 του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) σχετικά με την έγκριση κυρώσεων στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την επιβολή κυρώσεων εις βάρος τόσο τρίτων χωρών όσο και ατόμων, ομάδων και μη κρατικών οντοτήτων,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση με την ευκαιρία της ομιλίας του Προέδρου Jean-Claude Juncker για την κατάσταση της Ένωσης, στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, με την οποία προτείνει στα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ για τη μετάβαση από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία σε ορισμένους τομείς της ΚΕΠΠΑ της ΕΕ, όπως η συλλογική αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η επιβολή ουσιαστικών κυρώσεων,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπρόεδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στις 10 Δεκεμβρίου 2018, σε συνέχεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης της 22ας Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τον Sergei Magnitsky και μετά από την υπόθεση αυτή - καταπολέμηση της ατιμωρησίας με στοχευμένες κυρώσεις,

 έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Στοχοθετημένες κυρώσεις σε βάρος φυσικών προσώπων για λόγους σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - αντίκτυπος, τάσεις και προοπτικές σε επίπεδο ΕΕ», που δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών στις 26 Απριλίου 2018[2],

 έχοντας υπόψη την πρόταση της 14ης Νοεμβρίου 2018 για μια ευρωπαϊκή επιτροπή για την απαγόρευση εισόδου σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη τη συνάντηση της 20ής Νοεμβρίου 2018 στις Κάτω Χώρες σχετικά με το συνολικό καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις της ΕΕ (επίσης γνωστές ως περιοριστικά μέτρα) έχουν καταστεί κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες αναπόσπαστο μέρος της εργαλειοθήκης της ΕΕ στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, με πάνω από 40 διαφορετικά περιοριστικά μέτρα να βρίσκονται σήμερα σε ισχύ σε βάρος 34 χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα δύο τρίτα των κυρώσεων της ΕΕ σε βάρος συγκεκριμένων χωρών επιβλήθηκαν για τη στήριξη στόχων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από τις συγκεκριμένες για κάποια χώρα κυρώσεις, που αποσκοπούν στην αλλαγή της συμπεριφοράς των κρατών, η ΕΕ πρόσφατα θέσπισε περιοριστικά μέτρα κατά της διάδοσης και χρήσης χημικών όπλων και επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, καθώς και ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες κυρώσεις της ΕΕ στοχεύουν τόσο σε κρατικούς όσο και σε μη κρατικούς παράγοντες, όπως τρομοκράτες και τρομοκρατικές ομάδες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών υπήρξαν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες ευρωπαϊκές εταιρείες ή ακόμη και κράτη μέλη της ΕΕ έχουν παραβιάσει τις κυρώσεις της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εν λόγω παραβιάσεις περιλαμβάνονται η επίσκεψη στην Ιταλία του αξιωματούχου ασφαλείας της Συρίας Ali Mamlouk, κατά του οποίου βρίσκονται σε ισχύ κυρώσεις, βελγικές εταιρείες που αποστέλλουν συστατικά δηλητηριωδών αερίων στη Συρία, ολλανδικές επιχειρήσεις που βοήθησαν στην κατασκευή της αμφιλεγόμενης γέφυρας του Κερτς, γερμανικής κατασκευής έλικες που καταλήγουν σε ρωσικά μη επανδρωμένα στρατιωτικά αεροσκάφη και η ολλανδική εταιρεία Damen που προμηθεύει περιπολικά σκάφη στην ακτοφυλακή της Λιβύης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω παραδείγματα καταδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω αποσαφήνισης του πεδίου εφαρμογής και της εμβέλειας των κυρώσεων που βρίσκονται σε ισχύ, καθώς και αποσαφήνισης του βαθμού στον οποίο οι χώρες και οι εταιρείες είναι υπεύθυνες να διασφαλίζουν ότι η τελική χρήση ή ο προορισμός των προϊόντων και των υπηρεσιών τους δεν καλύπτονται από κυρώσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ είναι υπεύθυνες για την επιβολή των κυρώσεων, ενώ τα μέτρα αυτά αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εν λόγω αρχών, καθώς και ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός επιβολής είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης επιβολής και ερμηνείας των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ που βρίσκονται σε ισχύ και ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν να λειτουργούν με ίσους όρους ανταγωνισμού·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα τη θέσπιση ενός συνολικού καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο θα διασφαλίζει τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα μεμονωμένων δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων, απαγορεύσεων θεωρήσεων και άλλων κυρώσεων που επιβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα και οντότητες από τα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε φορά που θεσπίζεται καθεστώς κυρώσεων, πρέπει να τηρείται μια διαφανής διαδικασία καταγραφής, επανεξέτασης και διαγραφής από τον κατάλογο προσώπων εις βάρος των οποίων επιβάλλονται οι κυρώσεις·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι νομοθεσία τύπου Magnitsky, στη βάση ειδικών καθεστώτων κυρώσεων για λόγους που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει εγκριθεί σε ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Εσθονία, η Λιθουανία και το Ηνωμένο Βασίλειο·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών έχουν συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή τέτοιων καθεστώτων, και ιδίως ο γεννημένος στις ΗΠΑ επιχειρηματίας William Browder, μετά τον θάνατο του δικηγόρου του, Sergei Magnitsky, ενώ βρισκόταν στη φυλακή στη Ρωσία·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών ξεκίνησε, τον Νοέμβριο του 2018, μια συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την πολιτική σκοπιμότητα ενός στοχοθετημένου καθεστώτος κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκαταρκτικές συζητήσεις συνεχίζονται σε επίπεδο ομάδας εργασίας του Συμβουλίου·

1. καταδικάζει απερίφραστα όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο· καλεί το Συμβούλιο να θεσπίσει άμεσα ένα αυτόνομο, ευέλικτο σύστημα κυρώσεων σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα επιτρέπει τη στόχευση μεμονωμένων κρατικών και μη κρατικών παραγόντων, καθώς και άλλων οντοτήτων που ευθύνονται ή εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε πράξεις συστημικής διαφθοράς· πιστεύει ακράδαντα ότι ένα τέτοιο καθεστώς αποτελεί ουσιώδες μέρος των υφιστάμενων εργαλείων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εξωτερική πολιτική και θα ενίσχυε τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως στον αγώνα της κατά της ατιμωρησίας και στην υποστήριξή της προς τα θύματα κακοποίησης και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως·

2. λαμβάνει υπό σημείωση τον νόμο Global Magnitsky Act που ψηφίστηκε το από το αμερικανικό κογκρέσο το 2016, σε συνέχεια του νόμου Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act, του 2012, ο οποίος είχε ως στόχο να επιβάλει κυρώσεις στα άτομα που ευθύνονται για τον θάνατο του αγωνιστή κατά της διαφθοράς και δικηγόρου Sergei Magnitsky κατά τη διάρκεια της προφυλάκισής του σε φυλακή της Ρωσίας, όπου αντιμετώπισε απάνθρωπες συνθήκες, εκ προθέσεως παραμέληση και βασανιστήρια·

3. τονίζει ότι ένα ενωσιακό καθεστώς κυρώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να στηριχθεί περαιτέρω στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την υπόθεση Magnitsky, της 2ας Απριλίου 2014, το οποίο καλούσε το Συμβούλιο να θεσπίσει κοινό ενωσιακό κατάλογο αξιωματούχων που ευθύνονται για τον θάνατο του Sergei Magnitsky, και για την επακόλουθη δικαστική συγκάλυψη και την παρενόχληση της οικογένειάς του· τονίζει την ανάγκη για ένα καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο θα επιτρέπει την επιβολή κυρώσεων σε άτομα που εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων οπουδήποτε στον κόσμο, το οποίο να φέρει, ρητά και συμβολικά, το όνομα του Sergei Magnitsky· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι παρόμοια νομοθεσία που έχει ως στόχο τους δράστες παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει θεσπιστεί στην απέναντι ακτή του Ατλαντικού· τονίζει την ανάγκη για διατλαντική συνεργασία με στόχο να λογοδοτούν όσοι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα· ενθαρρύνει άλλα δημοκρατικά καθεστώτα να αναπτύξουν παρόμοια μέσα·

4. τονίζει ότι το εν λόγω καθεστώς θα πρέπει να επιτρέπει την επιβολή περιοριστικών μέτρων, και ιδίως τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ, κατά οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας που ευθύνεται, συμμετέχει ή έχει συμβάλει στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κακοποιήσεων και πράξεων συστημικής διαφθοράς· τονίζει την ανάγκη να καθοριστεί με σαφήνεια το εύρος των παραβιάσεων, που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την εμπλοκή σε πράξεις βασανιστηρίων, αναγκαστικής εξαφάνισης, εμπορίας ανθρώπων, φυλάκισης για πολιτικούς λόγους και διαφθοράς, μεταξύ άλλων, καθώς και να δημιουργηθούν κατάλληλες νόμιμες οδοί μέσω των οποίων θα μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση μια εγγραφή στον κατάλογο·

5. είναι βέβαιο για την επίδραση που θα έχει αυτό το νέο καθεστώς στη συμπεριφορά των εν λόγω προσώπων και οντοτήτων, καθώς και για τον αποτρεπτικό χαρακτήρα του· για τον σκοπό αυτό, τονίζει ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να ερμηνεύουν, να εξηγούν και να επιβάλλουν την εφαρμογή κυρώσεων με τον ίδιο συνεπή τρόπο· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τη συνεργασία τους και την ανταλλαγή πληροφοριών και να σχεδιάσουν έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό εποπτείας και επιβολής με τη μορφή ανεξάρτητου φορέα, όπως ένα δικαστήριο κυρώσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα κατάσταση στην οποία οι κυρώσεις εξακολουθούν να παραβιάζονται, υπονομεύοντας έτσι την αξιοπιστία της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

6. χαιρετίζει την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής για υπέρβαση της ομοφωνίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου σε τομείς της ΚΕΠΠΑ, και παροτρύνει το Συμβούλιο να εγκρίνει το νέο αυτό μέσο κυρώσεων κατά τρόπο ώστε η επιβολή κυρώσεων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα να μπορεί να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο·

7. υποστηρίζει τις προκαταρκτικές συζητήσεις σε επίπεδο Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενός τέτοιου μέσου κυρώσεων· προτρέπει την Ύπατη Εκπρόσωπο και τις υπηρεσίες της να υιοθετήσουν μια εποικοδομητική και προορατική προσέγγιση για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των συζητήσεων και αναμένει από την Ύπατη Εκπρόσωπο να υποβάλει σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει τη σημασία του ελεγκτικού ρόλου του Κοινοβουλίου σε αυτό το μελλοντικό καθεστώς, ιδίως όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τον ορισμό των κριτηρίων εγγραφής στον κατάλογο, καθώς και τις δυνατότητες δικαστικής προσφυγής·

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τόσο οι αρχές τους όσο και οι εταιρείες που είναι καταχωρημένες στην επικράτειά τους συμμορφώνονται πλήρως με τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ατόμων και οντοτήτων και, ειδικότερα, με τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και με τους περιορισμούς εισόδου στο έδαφός τους εξαιτίας παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες αναφορές σχετικά με παραβιάσεις των εν λόγω αποφάσεων και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους, βάσει του διεθνούς δικαίου, να διασφαλίζουν τη σύλληψη και κράτηση των υπόπτων για εγκλήματα και θηριωδίες, εφόσον βρίσκονται στο έδαφός τους·

9. ζητεί πιο συνεπή χρήση των κυρώσεων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης διαφάνειας στο πλαίσιο του Συμβουλίου και της Επιτροπής κατά τη διαδικασία που οδηγεί στην έγκριση κυρώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη αξιοπιστία των κυρώσεων που επιβάλλονται·

10. επιμένει ότι είναι σημαντικό το μελλοντικό καθεστώς κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΕΕ να είναι συνεπές και συμπληρωματικό προς τις υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ και τα υφιστάμενα οριζόντια περιοριστικά μέτρα για συγκεκριμένες χώρες· επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το νέο καθεστώς δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει το πεδίο εφαρμογής των ισχυόντων μέτρων για συγκεκριμένες χώρες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα· θεωρεί, επιπλέον, ότι οποιοδήποτε μελλοντικό καθεστώς πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωματικό και να συμμορφώνεται προς το υφιστάμενο διεθνές πλαίσιο όσον αφορά τις κυρώσεις, ιδίως σε σχέση με το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

11. προειδοποιεί ότι η πολιτική νομιμότητα αυτού του καθεστώτος θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του Συμβουλίου να υιοθετήσει κατάλογο με αυστηρό γνώμονα τα δικαιώματα·

12. υπογραμμίζει ότι το καθεστώς πρέπει να είναι νομικά άρτιο και να συμμορφώνεται πλήρως με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα όσον αφορά την προστασία και την τήρηση του δικαιώματος σε μια δίκαιη δίκη των συγκεκριμένων ατόμων ή οντοτήτων· στο πλαίσιο αυτό, επιμένει ότι οι αποφάσεις για την εγγραφή στον κατάλογο προσώπων ή οντοτήτων ή για τη διαγραφή από αυτόν θα πρέπει να βασίζονται σε σαφή και διακριτά κριτήρια και να συνδέονται άμεσα με το διαπραχθέν έγκλημα, προκειμένου να διασφαλίζεται ενδελεχής δικαστικός έλεγχος·

13.  τονίζει ότι η ποινική δίωξη όσων διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω εθνικών ή διεθνών δικαιοδοσιών θα πρέπει να παραμείνει ο πρωταρχικός στόχος όλων των προσπαθειών της ΕΕ και των κρατών μελών της για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας· επαναλαμβάνει την αρχή της παγκόσμιας δικαιοδοσίας εν προκειμένω· καλεί το Συμβούλιο να συμπεριλάβει τις διασυνοριακές παραβιάσεις εντός του πεδίου εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος·

14. καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη για την επιβολή και την παρακολούθηση αυτού του καθεστώτος, μόλις τεθεί σε εφαρμογή, καθώς και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη δημόσια επικοινωνία σχετικά με τους καταλόγους, τόσο στην ΕΕ όσο και στις ενδιαφερόμενες χώρες·

15. αποτίει φόρο τιμής στις άοκνες προσπάθειες των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών για την επιβολή κυρώσεων με στόχο μεμονωμένους δράστες· συνιστά τη συγκρότηση μιας συμβουλευτικής επιτροπής σε επίπεδο ΕΕ, όπου θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, η οποία θα συμβάλει στις εν εξελίξει συζητήσεις του Συμβουλίου σχετικά με ένα μελλοντικό καθεστώς κυρώσεων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

[1] ΕΕ C 408, 30.11.2017, σ. 43.

[2] Μελέτη — «Στοχοθετημένες κυρώσεις σε βάρος φυσικών προσώπων για λόγους σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - αντίκτυπος, τάσεις και προοπτικές σε επίπεδο ΕΕ», Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων, 26 Απριλίου 2018.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου