Procedūra : 2019/2580(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0180/2019

Pateikti tekstai :

B8-0180/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/03/2019 - 11.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0215

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0180/2019</NoDocSe>
PDF 162kWORD 54k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite> pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo </TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre> dėl Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistemos </Titre>

<DocRef>(2019/2580(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{ALDE}ALDE frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0177/2019

B8-0180/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistemos

(2019/2580(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, kuriose raginama asmenims, susijusiems su sunkiais žmogaus teisių pažeidimais, ES mastu taikyti tikslines sankcijas, įskaitant 2014 m. balandžio 2 d. rekomendaciją Tarybai dėl bendrų vizų išdavimo apribojimų nustatymo Rusijos pareigūnams, susijusiems su Sergejaus Magnitskio byla[1],

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) V antraštinės dalies 2 skyrių dėl sankcijų pagal bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP) priėmimo,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 215 straipsnį dėl sankcijų tiek trečiosioms šalims, tiek asmenims, grupėms ar nevalstybiniams subjektams priėmimo,

 atsižvelgdamas į Pirmininko Jeano-Claude’o Junckerio 2018 m. rugsėjo 12 d. pranešimą apie Sąjungos padėtį, kuriame siūloma valstybėms narėms, naudotis galiojančiomis ES taisyklėmis ir tam tikrose ES BUSP srityse vieningą balsavimą pakeisti balsavimu kvalifikuota balsų dauguma, pvz., bendrai reaguojant į žmogaus teisių pažeidimus ir taikant veiksmingas sankcijas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2018 m. gruodžio 10 d. pareiškimą, padarytą po ES užsienio reikalų tarybos susitikimo,

 atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 22 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos priimtą rezoliuciją „Sergejus Magnitskis ir panašūs atvejai. Kova su nebaudžiamumu taikant tikslines sankcijas“ (Sergei Magnitsky and beyond – fighting impunity by targeted sanctions),

 atsižvelgdamas į Išorės politikos generalinio direktorato 2018 m. balandžio 26 d. paskelbtą tyrimą „Tikslinių sankcijų taikymas asmenims už sunkius žmogaus teisių pažeidimus. Poveikis, tendencijos ir perspektyvos ES lygmeniu“ (Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, trends and prospects at EU level)[2],

 atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 14 d. pasiūlymą dėl Europos draudimo atvykti į ES dėl žmogaus teisių pažeidimų komisijos,

 atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 20 d. Nyderlanduose vykusį susitikimą dėl ES visuotinio sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimo,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi per du pastaruosius dešimtmečius ES sankcijos (taip pat vadinamos ribojamosiomis priemonėmis) tapo neatskiriama ES išorės santykių priemonių dalimi: šiuo metu 34 šalims taikoma per 40 įvairių ribojamųjų priemonių; kadangi apie du trečdalius ES sankcijų, skirtų konkrečiai šaliai, pritaikyta remiant žmogaus teisių ir demokratijos tikslus;

B. kadangi be konkrečioms šalims skirtų sankcijų, kuriomis siekiama valstybių elgesio pokyčių, ES neseniai pradėjo taikyti ribojamąsias priemones, nukreiptas prieš cheminių ginklų platinimą ir naudojimą bei kibernetinius išpuolius, ir konkrečias kovos su terorizmu priemones;

C. kadangi esamos ES sankcijos skirtos tiek valstybiniams, tiek nevalstybiniams subjektams, pvz., teroristams ir teroristinėms grupuotėms;

D. kadangi per pastaruosius kelis mėnesius būta nemažai atvejų, kai Europos bendrovės ar net ES valstybės narės pažeidė ES sankcijas; kadangi šie pažeidimai apima Sirijos saugumo pareigūno Ali Mamloono vizitą į Italiją, Belgijos bendroves, Sirijai siunčiančias nuodingųjų dujų komponentus, Nyderlandų bendroves, padedančias statyti Kerčės tiltą (angl. Kerch bridge), dėl kurio neišspręstas ginčas, Vokietijoje pagamintus propelerius, įtaisytus Rusijos kariniuose bepiločiuose orlaiviuose, ir Nyderlandų bendrovę „Damen“, tiekiančią laivus, kurie patruliuoja Libijos pakrančių apsaugos tarnybai;

E. kadangi atsižvelgiant į šiuos pavyzdžius matyti poreikis labiau išaiškinti šiuo metu taikomų sankcijų taikymo sritį ir mastą, taip pat išaiškinti, kiek šalys ir bendrovės atsakingos užtikrinant, kad nebūtų taikomos sankcijos dėl jų prekių ir paslaugų galutinio naudojimo ar paskirties vietos;

F. kadangi už sankcijų vykdymą atsakingos atitinkamos ES valstybių narių institucijos, nors sprendimas dėl tokių priemonių priimamas Europos lygmeniu; kadangi glaudesnis šių institucijų bendradarbiavimas ir keitimasis informacija, taip pat Europos vykdymo užtikrinimo mechanizmas yra labai svarbūs siekiant užtikrinti, kad galiojančios ES ribojamosios priemonės būtų vykdomos ir aiškinamos vienodai ir kad Europos bendrovės galėtų veikti vienodomis sąlygomis;

G. kadangi Parlamentas ne kartą ragino parengti ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą, pagal kurį būtų užtikrintas atskirų turto įšaldymo atvejų, draudimų išduoti vizas ir kitų sankcijų, valstybėse narėse ir ES lygmeniu taikomų asmenims ir subjektams, nuoseklumas ir veiksmingumas;

H. kadangi, pradėjus taikyti sankcijų režimą, turi būti užtikrintas skaidrus asmenų įtraukimo į sąrašą, jo peržiūros ir įtrauktų subjektų išbraukimo iš jo procesas;

I. kadangi kai kuriose šalyse, įskaitant JAV, Kanadą, Estiją, Lietuvą ir Jungtinę Karalystę, buvo priimti teisės aktai, panašūs į S. Magnitskio aktą, pagrįsti specialių sankcijų dėl žmogaus teisių pažeidimų taikymo režimais;

J. kadangi pradedant taikyti tokius režimus aktyviai prisidėjo nemažai pilietinės visuomenės aktyvistų, visų pirma JAV gimęs verslininkas William Browder, po to, kai jo advokatas Sergejus Magnitskis mirė Rusijos kalėjime;

K. kadangi 2018 m. lapkričio mėn. Nyderlandų vyriausybė inicijavo ES valstybių narių diskusiją dėl politinės galimybės ES lygmeniu parengti tikslinių sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą; kadangi preliminarios diskusijos tęsiasi Tarybos darbo grupių lygmeniu;

1. griežtai smerkia visus žmogaus teisių pažeidimus visame pasaulyje; ragina Tarybą nedelsiant sukurti savarankišką, lankstų ir į pažeidimus reaguojant visoje ES taikomą sankcijų režimą, kuris sudarytų galimybes sankcijas taikyti visiems fiziniams asmenims, valstybiniams, nevalstybiniams ir kitiems subjektams, atsakingiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus ir sisteminę korupciją arba susijusiems su jais; yra tvirtai įsitikinęs, kad toks režimas būtų itin svarbi esamų ES žmogaus teisių ir užsienio politikos priemonių dalis bei sustiprintų ES, kaip pasaulinio masto veikėjos žmogaus teisių srityje, vaidmenį, visų pirma jai kovojant su nebaudžiamumu ir remiant smurto aukas bei žmogaus teisių gynėjus visame pasaulyje;

2. atkreipia dėmesį į visuotinį S. Magnitskio aktą, 2016 m. JAV kongrese priimtą vadovaujantis 2012 m. Sergejaus Magnitskio teisinės valstybės atskaitomybės aktu, pagal kurį buvo numatyta skirti sankcijas asmenims, atsakingiems už kovos su korupcija propaguotojo ir advokato Sergejaus Magnitskio, patyrusio nežmoniškas sąlygas, sąmoningą aplaidumą ir kankinimus, mirtį Rusijos kalėjime kardomojo kalinimo metu;

3. pabrėžia, kad ES sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimas turėtų būti toliau grindžiamas Europos Parlamento 2014 m. balandžio 2 d. rezoliucija dėl S. Magnitskio, kurioje Taryba raginama sudaryti bendrą pareigūnų, atsakingų už Sergejaus Magnitskio mirtį, po to vykusį teisėsaugos nusikaltimų slėpimą ir priekabiavimą prie jo šeimos, ES sąrašą; pabrėžia, kad reikia ES sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimo, norint taikyti sankcijas asmenims, susijusiems su žmogaus teisių pažeidimais bet kurioje pasaulio šalyje, ir kad šias režimui turi būti aiškiai ir simboliškai suteiktas Sergejaus Magnitskio vardas; palankiai vertina tai, kad visame pasaulyje buvo priimti panašūs teisės aktai, nukreipti prieš asmenis, piktnaudžiaujančius žmogaus teisėmis; pabrėžia, kad būtinas transatlantinis bendradarbiavimas norint žmogaus teisių pažeidėjus patraukti atsakomybėn; ragina kitas demokratines valstybes sukurti panašias priemones;

4. pabrėžia, kad pagal režimą turėtų būti galima taikyti ribojamąsias priemones, t. y. turto įšaldymą ir draudimą atvykti į ES, visiems fiziniams asmenims ar subjektams, kurie yra atsakingi už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, smurtą arba korupciją ar yra su jais susiję arba kurie teikė pagalbą ar finansavimą šiuos veiksmus planuojant, organizuojant ar vykdant arba prie jų prisidėjo; pabrėžia, kad reikia aiškiai apibrėžti pažeidimų, kurie galėtų apimti dalyvavimą vykdant, be kita ko, kankinimus, priverstinį dingimą, prekybą žmonėmis, įkalinimą politiniais motyvais ir korupciją, mastą, taip pat nustatyti tinkamas teisines priemones, kuriomis būtų galima užginčyti įtraukimą į minėtąjį sąrašą;

5. yra įsitikinęs, kad šis naujas režimas paveiks atitinkamų fizinių asmenų ir subjektų elgesį, taip pat darys atgrasomąjį poveikį; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad visos ES valstybės narės sankcijų taikymą turi suprasti, aiškinti ir užtikrinti tuo pačiu nuosekliu būdu; primygtinai ragina valstybes nares ir Komisiją stiprinti bendradarbiavimą ir dalijimąsi informacija ir sukurti Europos priežiūros ir vykdymo užtikrinimo mechanizmą, kuris būtų nepriklausoma įstaiga, pvz., sankcijų teismas, siekiant reaguoti į dabartinę padėtį, kai sankcijos ir toliau pažeidinėjamos ir kenkiama ES užsienio politikos patikimumui;

6. palankiai vertina Komisijos pirmininko pasiūlymą atsisakyti vieningo balsavimo priimant Tarybos sprendimus BUSP srityje, ir ragina Tarybą priimti šią naują sankcijų priemonę, kad sankcijas žmogaus teisių srityje būtų galima taikyti Taryboje sprendimą priimant kvalifikuota balsų dauguma;

7. pritaria preliminarioms diskusijoms Tarybos lygmeniu dėl tokios sankcijų priemonės sukūrimo; ragina ES vyriausiąją įgaliotinę ir jos tarnybas konstruktyviai ir aktyviai siekti, kad šios diskusijos būtų sėkmingos, ir tikisi, kad ji Parlamentui pateiks ataskaitą; ypatingą dėmesį atkreipia į svarbų Parlamento vaidmenį tikrinant šį būsimą režimą, visų pirma apibrėžiant jo taikymo sritį, įtraukimo į sąrašą kriterijus ir apskundimo teismine tvarka galimybes;

8. ragina visas valstybes nares užtikrinti, kad tiek valdžios institucijos, tiek jų teritorijose registruotos bendrovės visapusiškai laikytųsi Tarybos sprendimų dėl ribojamųjų priemonių taikymo fiziniams asmenims ir subjektams – visų pirma dėl asmenų, įtrauktų į sąrašą, turto įšaldymo ir atvykimo į savo atitinkamą teritoriją ribojimų – kurį lemia žmogaus teisių pažeidimai; reiškia susirūpinimą dėl naujausių pranešimų apie šių sprendimų pažeidimus ir primena valstybėms narėms jų pareigą pagal tarptautinę teisę užtikrinti, kad asmenys, įtariami padarę nusikaltimus, susijusius su jų teritorijoje vykdomais žiauriais nusikaltimais, būtų sulaikyti ir suimti;

9. ragina nuosekliau taikyti sankcijas ES išorės santykių srityje, taip pat užtikrinti didesnį skaidrumą Taryboje ir Komisijoje vykdant procesą, pagal kurį taikomos sankcijos, siekiant užtikrinti didesnį nustatytų sankcijų patikimumą;

10. tvirtina, kad svarbu, jog būsimas ES sankcijų žmogaus teisių srityje režimas atitiktų ir papildytų esamas ES politikos sritis ir jau nustatytas konkrečioms šalims taikomas ir horizontaliąsias ribojamąsias priemones; atsižvelgdamas į tai, primygtinai reikalauja, kad pagal naują režimą nebūtų pakeista konkrečioms šalims nustatytų priemonių žmogaus teisių taikymo sritis; be to, mano, kad bet koks būsimas režimas turi visapusiškai atitikti ir papildyti esamą tarptautinę sankcijų sistemą, ypač susijusią su Jungtinių Tautų Saugumo Taryba;

11. įspėja, kad šio režimo politinis teisėtumas iš esmės priklausys nuo Tarybos gebėjimo priimti sąrašus remiantis vien tik teisių pagrindu;

12. pabrėžia, kad režimas turi būti teisiškai pagrįstas ir visiškai atitikti aukščiausius galimus standartus, susijusius su atitinkamų fizinių asmenų ar subjektų tinkamo procesinių teisių apsauga ir paisymu; atsižvelgdamas į tai primygtinai laikosi nuomonės, jog sprendimai dėl fizinių asmenų ar subjektų įtraukimo į sąrašą ir išbraukimo iš jo turėtų būti grindžiami aiškiais ir konkrečiais kriterijais bei tiesiogiai siejami su padarytu nusikaltimu, kad būtų galima užtikrinti visapusišką teisminę peržiūrą;

13. pabrėžia, kad šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų vykdytojų baudžiamasis persekiojimas vidaus ar tarptautinėje jurisdikcijoje turėtų likti svarbiausiu visų pastangų kovoti su nebaudžiamumu, kurias deda ES ir valstybės narės, tikslu; dar kartą primena visuotinės jurisdikcijos šioje srityje principą; ragina Tarybą į šio režimo taikymo sritį įtraukti tarpvalstybinius pažeidimus;

14. ragina Komisiją paskirti pakankamai išteklių ir ekspertų siekiant užtikrinti ir stebėti šio režimo taikymą, kai jį bus pradėta taikyti, taip pat ypač daug dėmesio skirti visuomenės informavimui apie sąrašus tiek ES, tiek susijusiose šalyse;

15. reiškia pagarbą pilietinės visuomenės aktyvistų nenuilstamoms pastangoms remiant sankcijų, skirtų atskiriems pažeidėjams, taikymą; rekomenduoja ES lygmeniu įsteigti patariamąjį komitetą, kuris būtų sudarytas iš ekspertų ir pilietinės visuomenės atstovų ir prisidėtų prie šiuo metu vykstančių Tarybos diskusijų dėl būsimo žmogaus teisių sankcijų režimo;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui ir Europos Tarybos generaliniam sekretoriui.

[1] OL L 408, 2017 11 30, p. 43.

[2] Tyrimas „Tikslinių sankcijų taikymas asmenims už sunkius žmogaus teisių pažeidimus. Poveikis, tendencijos ir perspektyvos ES lygmeniu“ (Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, trends and prospects at EU level), Išorės politikos generalinio direktoratas, 2018 m. balandžio 26 d.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika