Διαδικασία : 2019/2582(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0198/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0198/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0217

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0198/2019</NoDocSe>
PDF 230kWORD 71k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την κλιματική αλλαγή</Titre>

<DocRef>(2019/2582(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Bas Eickhout</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0195/2019

B8‑0198/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κλιματική αλλαγή

(2019/2582(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους - Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία» (COM(2018)0773),

 έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και το προσαρτημένο σε αυτήν πρωτόκολλο του Κιότο,

 έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21, την 21η Διάσκεψη των μερών (CΟΡ21) της UNFCCC, και την 11η Διάσκεψη των μερών που λογίζεται ως Σύνοδος των μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (CMP11), η οποία διεξήχθη στο Παρίσι (Γαλλία) από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

 έχοντας υπόψη την 24η Διάσκεψη των μερών (CΟΡ24) της UNFCCC, τη 14η Σύνοδο των μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (CMP14), και το τρίτο μέρος της πρώτης Διάσκεψης των μερών που λογίζεται ως Σύνοδος των μερών της Συμφωνίας του Παρισιού (CMA1.3), η οποία διεξήχθη στο Κατοβίτσε (Πολωνία) από τις 2 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2018,

 έχοντας υπόψη την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε το 2018 στο Κατοβίτσε της Πολωνίας (COP24)[1],

 έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για Κλιματική Αλλαγή (IPCC) με τίτλο «Υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C », την 5η έκθεση αξιολόγησης (AR5) και τη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της,

 έχοντας υπόψη την 9η έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον σχετικά με το χάσμα των εκπομπών, η οποία δημοσιεύτηκε στις 27 Νοεμβρίου 2018,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1. αναγνωρίζει ότι οι πολίτες μας ανησυχούν έντονα για τους σοβαρούς κινδύνους που ενέχει η κλιματική αλλαγή· υποστηρίζει τις διαδηλώσεις, ιδίως με τη μορφή πορειών για το κλίμα και μαθητικών απεργιών, που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τους εν λόγω κλιματικούς κινδύνους· αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ιδίως η νέα γενιά, οι μαθητές και οι σπουδαστές, ανησυχούν έντονα για το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν καταβάλλουν προσπάθειες για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος· επικροτεί τις εκκλήσεις των ακτιβιστών αυτών για πιο φιλόδοξους στόχους για το κλίμα και ζητεί από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και από την ΕΕ, να λάβουν συγκεκριμένα και ταχεία μέτρα προκειμένου να μην ξεπεραστεί το όριο του 1,5°C για το κλίμα·

2. τονίζει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τις άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, η μέση ετήσια ζημία που προκαλείται από ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα στην Ένωση ανήλθε σε περίπου 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2010 έως το 2016, και ότι, εάν δεν ληφθούν περαιτέρω μέτρα, οι ζημίες στην ΕΕ λόγω του κλίματος ενδέχεται να ανέλθουν σε τουλάχιστον 190 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2080, ποσό που αντιστοιχεί σε καθαρή μείωση ευημερίας της τάξεως του 1,8 % του τρέχοντος ΑΕγχΠ της· τονίζει ότι, στο πλαίσιο ενός σεναρίου υψηλών εκπομπών, το ετήσιο κόστος των πλημμυρών στην ΕΕ θα μπορούσε να αγγίξει το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ έως το 2100, και ότι οι καταστροφές που συνδέονται με καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να επηρεάσουν περίπου τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πολιτών έως το 2100, σε σύγκριση με το 5 % που ισχύει σήμερα· τονίζει περαιτέρω ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, το 50 % των κατοικημένων περιοχών της ΕΕ θα πληγούν από σοβαρή λειψυδρία έως το 2030·

3. υπογραμμίζει ότι η ειδική έκθεση της IPCC για την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη και ενημερωμένη εκτίμηση των μεθόδων μετριασμού με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού·

4. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την ειδική έκθεση της IPCC για την άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1,5°C, ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5°C με μηδενική ή περιορισμένη υπέρβαση συνεπάγεται την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο το αργότερο έως το 2067, και τη μείωση των ετήσιων παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στους 27,4 γιγατόνους ισοδύναμου CO2 κατ’ ανώτατο όριο έως το 2030· τονίζει ότι, υπό το φως των εν λόγω πορισμάτων, η Ένωση, ως παγκόσμιος ηγέτης και προκειμένου να ενισχυθούν οι πιθανότητες να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τον 1,5°C έως το 2100, πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όσο το δυνατόν συντομότερα και το αργότερο έως το 2050·

5. εκφράζει την ανησυχία του για την έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον σχετικά με το χάσμα των εκπομπών, σύμφωνα με την οποία οι τρέχουσες άνευ όρων εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (ΕΚΣ) υπερβαίνουν κατά πολύ το όριο που προβλέπεται στη Συμφωνία του Παρισιού για τη συγκράτηση της υπερθέρμανσης αρκετά κάτω από 2°C και, αντιθέτως, θα έχουν ως αποτέλεσμα μια εκτιμώμενη αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3,2°C[2] έως το 2100· τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη όλα τα μέρη της UNFCCC να θέσουν πιο φιλόδοξους στόχους τους για το κλίμα έως το 2020·

6. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους – Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία», στην οποία υπογραμμίζονται οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που θα επιφέρει ο μετασχηματισμός σε μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τους πολίτες και την οικονομία της Ευρώπης, όσον αφορά επίσης τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση, και τίθενται οι βάσεις για μια ευρεία συζήτηση στην οποία θα συμμετέχουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα εθνικά κοινοβούλια, ο επιχειρηματικός τομέας, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι πόλεις και οι κοινότητες, καθώς και οι πολίτες·

7. υποστηρίζει τον στόχο του μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 και καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε μια στρατηγική για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, στο πλαίσιο του διαλόγου για την Ευρώπη του μέλλοντος, κατά την ειδική σύνοδο κορυφής της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στο Σιμπίου τον Μάιο του 2019· καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευτούν για την επίτευξη του στόχου αυτού·

8. πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά το μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με τη μετατόπιση των επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, με την ενίσχυση του ρόλου των πολιτών και με την εναρμόνιση των δράσεων σε βασικούς τομείς όπως η ενέργεια, η βιομηχανική πολιτική, οι μεταφορές, η γεωργία και η έρευνα, και ταυτόχρονα με τη διασφάλιση νέων θέσεων εργασίας κοινωνικής δικαιοσύνης για μια δίκαιη μετάβαση·

Μέθοδοι για μια ευρωπαϊκή στρατηγική μηδενικών εκπομπών έως τα μέσα του αιώνα

9. σημειώνει ότι στη στρατηγική της ΕΕ σχετικά με το μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών εκτίθενται οκτώ μέθοδοι για τον οικονομικό, τεχνολογικό και κοινωνικό μετασχηματισμό που απαιτείται ώστε η Ένωση να τηρήσει τον μακροπρόθεσμο στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για τη θερμοκρασία· επισημαίνει ότι μόνο δύο από αυτές τις μεθόδους θα επιτρέψουν στην Ένωση να επιτύχει μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το αργότερο έως το 2050· τονίζει ότι αυτό απαιτεί την ανάληψη ταχείας δράσης και την καταβολή σημαντικών προσπαθειών τόσο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο όσο και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τη συμμετοχή όλων των μη δημόσιων φορέων· αναγνωρίζει ότι οι περιφερειακά καθορισμένες συνεισφορές (ΠΚΣ) και οι τοπικά καθορισμένες συνεισφορές (ΤΚΣ) θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για τη γεφύρωση του χάσματος εκπομπών· υπενθυμίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να υιοθετούν εθνικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές, όπως ορίζεται στον κανονισμό για τη διακυβέρνηση[3]· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να θέσουν σαφείς βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και να χαράξουν πολιτικές που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και να παράσχουν επενδυτική στήριξη σε μεθόδους μηδενικού ισοζυγίου·

10. τονίζει ότι η πρώτη κατηγορία μεθόδων που παρουσιάστηκαν στη στρατηγική αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μόνο κατά 80 % περίπου έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990· επισημαίνει με ανησυχία ότι η φιλοδοξία αυτή αντιστοιχεί στο χαμηλότερο εύρος της συγκράτησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από 2°C και, ως εκ τούτου, δεν ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού να συγκρατηθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C, ούτε με τον περαιτέρω στόχο να παραμείνει κάτω από 1,5°C·

11. τονίζει ότι η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια θα συνεχίσει να προωθεί τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα αποφέρει κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες· τονίζει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, το ΑΕγχΠ της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο στο πλαίσιο μιας προοπτικής μηδενικών εκπομπών απ’ ό,τι σε περίπτωση μικρότερων μειώσεων των εκπομπών· θεωρεί ότι η μη λήψη μέτρων συνιστά το δαπανηρότερο κατά πολύ σενάριο και θα έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο μια τεράστια απώλεια του ΑΕγχΠ στην Ευρώπη, αλλά θα οδηγήσει επίσης σε περαιτέρω όξυνση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ και εντός των κρατών μελών και των περιφερειών, δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη και ορισμένες περιφέρειες αναμένεται να πληγούν εντονότερα λόγω της μη λήψης μέτρων·

12. σημειώνει με ανησυχία ότι η εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό περίπου 55 %· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο μιας προοπτικής μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών, το ποσοστό αυτό θα μειωθεί σε 20 % έως το 2050, γεγονός που θα έχει θετικό αντίκτυπο στο εμπορικό ισοζύγιο και στη γεωπολιτική θέση της ΕΕ· επισημαίνει ότι η σωρευτική εξοικονόμηση δαπανών για την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων την περίοδο 2031-2050 αναμένεται να ανέλθει σε 2-3 τρισεκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για άλλες προτεραιότητες των Ευρωπαίων πολιτών·

13. τονίζει ότι η μειωμένη ατμοσφαιρική ρύπανση στο πλαίσιο μιας προοπτικής μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών θα μειώσει τους πρόωρους θανάτους που οφείλονται στα λεπτά σωματίδια σε ποσοστό άνω του 40 %· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο μιας τέτοιας προοπτικής, οι ζημίες στον τομέα της υγείας θα μειωθούν περίπου κατά 200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως·

14. επικροτεί τη συμπερίληψη δύο μεθόδων που αποσκοπούν στην επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 και τη σχετική υποστήριξη της Επιτροπής, και θεωρεί ότι μόνον ο στόχος για τα μέσα του αιώνα είναι συμβατός με τις δεσμεύσεις της Ένωσης που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής δεν εξετάστηκε καμία μέθοδος για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πριν από το 2050·

15. αποδοκιμάζει την απουσία μεθόδου για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θα προϋποθέτει ένα ενεργειακό σύστημα για το 2050 βασισμένο εξ ολοκλήρου σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν ένα συμπληρωματικό σενάριο για ένα σύστημα που θα βασίζεται εξ ολοκλήρου σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2050·

16. επισημαίνει ότι οι εν λόγω μέθοδοι περιλαμβάνουν τη χρήση ορισμένων τεχνολογιών αφαίρεσης του άνθρακα, μεταξύ άλλων με τη δέσμευση και αποθήκευση (CCS) ή χρήση του άνθρακα (CCU) και με την άμεση δέσμευση του αέρα, η εφικτότητα των οποίων δεν έχει ακόμη αποδειχθεί· εκτιμά, ωστόσο, ότι η στρατηγική της ΕΕ για μηδενικό ισοζυγίου εκπομπών της ΕΕ θα πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα την άμεση μείωση των εκπομπών και τις δράσεις συντήρησης και ενίσχυσης των φυσικών συλλεκτών και ταμιευτήρων της ΕΕ και θα πρέπει να επιδιώκει τη χρήση τεχνολογιών αφαίρεσης του άνθρακα μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται δυνατότητα άμεσης μείωσης των εκπομπών και αφαίρεσης του άνθρακα με φυσικούς τρόπους· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να μειωθούν περαιτέρω οι εκπομπές έως το 2030 προκειμένου να Ένωση να μην εξαρτάται από τεχνολογίες αφαίρεσης του άνθρακα, οι οποίες συνεπάγονται σημαντικούς κινδύνους για τα οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και την επισιτιστική ασφάλεια, όπως επιβεβαιώνει η έκθεση της IPCC για την υπερθέρμανση κατά 1,5°C·

Κοινωνικές πτυχές της κλιματικής αλλαγής και δίκαιη μετάβαση

17. χαιρετίζει τη διαβεβαίωση της Επιτροπής ότι είναι εφικτή η επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών χωρίς καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας, και επισημαίνει με ικανοποίηση την αναλυτική αξιολόγηση της μετάβασης στις ενεργοβόρες βιομηχανίες· επισημαίνει ότι, με σωστή διαχείριση και κατάλληλη υποστήριξη για τις πλέον ευάλωτες περιφέρειες και τους πλέον ευάλωτους τομείς και πολίτες, μια δίκαιη μετάβαση προς το μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έχει το δυναμικό να δημιουργήσει καθαρή αύξηση θέσεων εργασίας στην Ένωση, καθώς έως το 2050 θα δημιουργηθούν σε ολόκληρη την οικονομία 2,1 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας στο πλαίσιο ενός σεναρίου μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών, σε σύγκριση με 1,3 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας στο πλαίσιο ενός σεναρίου μείωσης των εκπομπών κατά 80 %· ως εκ τούτου, σημειώνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει έναν ανανεωμένο έλεγχο δεξιοτήτων βάσει του «Πανοράματος Δεξιοτήτων» της ΕΕ με δεδομένα σε περιφερειακό επίπεδο, σχετικά με τις ανάγκες δεξιοτήτων για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη, ώστε να διασφαλιστεί μια δίκαιη μετάβαση για τους Ευρωπαίους πολίτες και να στηριχθούν περιοχές των οποίων οι οικονομίες εξαρτώνται από δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τομείς ή τεχνολογίες που αναμένεται να υποβαθμιστούν ή που θα πρέπει μετασχηματιστούν στο μέλλον, καθώς και να στηριχθεί η επανεκπαίδευση ατόμων και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους για μελλοντικά βιώσιμες θέσεις εργασίας στις ίδιες περιφέρειες·

18. επισημαίνει ότι η μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη για όλα τα μέρη της κοινωνίας· σημειώνει ότι αυτό απαιτεί μια προσέγγιση της δίκαιης μετάβασης που εμπεριέχει αρνητικές και θετικές συνέπειες σχετικά με την επιταχυμένη δράση για το κλίμα, όπως απώλεια θέσεων εργασίας και νέες ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και τις συνέπειες της καθυστερημένης δράσης για το κλίμα·

19. τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να καταρτιστούν προσαρμοσμένες και επαρκώς χρηματοδοτούμενες στρατηγικές σε όλα τα επίπεδα, με βάση διαδικασίες χωρίς αποκλεισμούς και σε στενή συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τις συνδικαλιστικές ενώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι προσφέρονται δίκαιες και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες κατά τη διάρκεια της μετάβασης·

20. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό όλες οι πολιτικές της ΕΕ να συμβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο και στην κοινωνική δικαιοσύνη· τονίζει, ειδικότερα, την επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστούν δίκαιες συνεισφορές από τους μεγαλύτερους ρυπαίνοντες, μεταξύ άλλων μέσω της αντιμετώπισης της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού εκ μέρους των επιχειρήσεων· τονίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η πολιτική αποδοχή από όλους τους πολίτες, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι διανεμητικές επιπτώσεις των πολιτικών που αφορούν το κλίμα και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, ιδίως για τα άτομα με χαμηλό εισόδημα·

21. τονίζει τα πολυάριθμα παράλληλα οφέλη που θα απολαμβάνει μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία ως προς τη δημόσια υγεία, τόσο ως προς την αποφυγή δαπανών για την υγεία και επιβαρύνσεων για τα συστήματα ασφάλισης και δημόσιας υγείας, όσο και ως προς τη γενική ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών χάρη στην ενισχυμένη βιοποικιλότητα, στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στον μετριασμό της έκθεσης σε ρύπους·

22. υπενθυμίζει ότι αυτή τη στιγμή περίπου 50 έως 125 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες πλήττονται από την ενεργειακή πενία[4]· επισημαίνει ότι η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να επηρεάσει δυσανάλογα τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα και να αυξήσει περαιτέρω την ενεργειακή φτώχεια· αναγνωρίζει ότι η ενεργειακή πολιτική πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη την κοινωνική διάσταση και να διασφαλίζει ότι κανείς δεν μένει πίσω· ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν μακρόπνοα μέτρα για τη διασφάλιση μιας δίκαιης ενεργειακής μετάβασης και της πρόσβασης όλων των πολιτών της ΕΕ στην ενέργεια·

23. πιστεύει ότι η κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νέων αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που μπορεί να στρέψει τις κοινωνίες μας προς ένα μέλλον ανθεκτικό στην κλιματική αλλαγή, και ότι η εκπαίδευση των νέων αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· τονίζει την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή των νεότερων γενεών στην οικοδόμηση διεθνών, διαπολιτισμικών και διαγενεακών σχέσεων, οι οποίες ενισχύουν την πολιτιστική αλλαγή που θα στηρίξει τις παγκόσμιες προσπάθειες για ένα πιο βιώσιμο μέλλον·

24. υπογραμμίζει ότι η ένταξη και συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών είναι καίριας σημασίας, προκειμένου η Ευρώπη να επιτύχει τον στόχο της για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το αργότερο έως το 2050· καλεί όλα τα επίπεδα εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα που ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τη συμμετοχή των πολιτών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ενεργειακή μετάβαση σε μια οικονομία με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

Ενδιάμεσοι στόχοι

25. αναγνωρίζει ότι η δεκαετία από το 2020 έως το 2030 θα είναι ζωτικής σημασίας, για να επιτύχει η ΕΕ μηδενικό ισοζύγιο έως το 2050· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν έναν ισχυρό μεσοπρόθεσμο στόχο για το 2030, ο οποίος είναι αναγκαίος ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής σταθερότητα για τις επενδύσεις στην αγορά και να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της τεχνολογικής καινοτομίας, καθώς και να ενισχυθούν οι δυνατότητες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να καταλάβουν ηγετικές θέσεις στην παγκόσμια αγορά·

26. τονίζει ότι, για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο, απαιτείται να τεθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι για το 2030· πιστεύει ότι είναι υψίστης σημασίας να εκπέμψει η Ένωση, το αργότερο κατά τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2019 στη Νέα Υόρκη, ένα σαφές μήνυμα ότι είναι έτοιμη να επανεξετάσει τη συνεισφορά της στη Συμφωνία του Παρισιού·

27. υποστηρίζει την επικαιροποίηση της ΕΚΣ της Ένωσης με τον καθορισμό ενός στόχου, για το σύνολο της οικονομίας, για τη μείωση τουλάχιστον κατά 60 % των εγχώριων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990· καλεί, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο να συμφωνήσει σε μια κοινή θέση ώστε να μπορέσει η Ένωση να αυξήσει αναλόγως το επίπεδο φιλοδοξίας της ΕΚΣ της κατά την ειδική σύνοδο κορυφής της ΕΕ στο Σιμπίου, τον Μάιο του 2019, ενόψει της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα τον Σεπτέμβριο του 2019·

28. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει, το αργότερο κατά την επανεξέταση της δέσμης για το κλίμα του 2030 και άλλων σχετικών νομοθετικών πράξεων η οποία θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 2022-2024, να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις που θα θέτουν πιο φιλόδοξους στόχους οι οποίοι θα ευθυγραμμίζονται με την επικαιροποιημένη ΕΚΣ και με τον στόχο του μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών· πιστεύει ότι η έλλειψη επαρκώς φιλόδοξων στόχων για το 2030 θα περιορίσει τις μελλοντικές επιλογές και, ενδεχομένως, θα μειώσει τη διαθεσιμότητα ορισμένων επιλογών για μια οικονομικά αποδοτική απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές· θεωρεί ότι αυτές οι αξιολογήσεις αποτελούν σημαντικό ορόσημο για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΕΕ για το κλίμα·

29. πιστεύει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα και προβολή για τους επενδυτές, θα είναι επίσης επωφελές για την ΕΕ να τεθεί ένας ακόμη ενδιάμεσος στόχος για τη μείωση των εκπομπών έως το 2040·

30. θεωρεί ότι είναι αναγκαία η τακτική αναθεώρηση της στρατηγικής ΕΕ για το μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών· θεωρεί ότι η αναθεώρηση αυτή θα πρέπει να διαμορφώνεται με βάση τον πενταετή παγκόσμιο απολογισμό, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία του Παρισιού, και να συνεκτιμά τις τεχνολογικές και κοινωνιακές εξελίξεις, καθώς και τη συνεισφορά μη κρατικών παραγόντων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Τομεακή συνεισφορά

31. τονίζει ότι το ισοζύγιο εκπομπών θα πρέπει να μειωθεί σε μηδενικά σχεδόν επίπεδα σε όλους τους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι θα πρέπει να συνεισφέρουν στο σύνολό τους στις κοινές προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναπτύξει μεθόδους για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας σε όλους τους τομείς· τονίζει, στη συνάρτηση αυτή, τη σημασία της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

32. τονίζει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης, διατομεακής προσέγγισης, προκειμένου να διευκολυνθούν οι προσπάθειες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές σε ολόκληρο το σύστημα ενέργειας και σε άλλους συνδεδεμένους τομείς και να αντληθεί όφελος από τη βελτίωση της αποδοτικότητας· υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· αναγνωρίζει ότι η ολοκλήρωση του συστήματος ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευελιξία, στη βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος, στην καλύτερη διείσδυση της ανανεώσιμης ενέργειας σε όλους τους φορείς ενέργειας, και, τέλος, σε μια οικονομικά αποδοτική ενεργειακή μετάβαση·

33. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια φιλόδοξη στρατηγική για τη βιομηχανία της ΕΕ που θα λαμβάνει υπόψη τα οικολογικά όρια του πλανήτη μας και θα υποστηρίζει τη δίκαιη μετάβαση όλων των τομέων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργοβόρων βιομηχανιών, σε ένα μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· συμφωνεί με τους στρατηγικούς τομείς στους οποίους η Επιτροπή έχει εντοπίσει πως απαιτείται κοινή δράση·

34. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέτρα για τη διαρροή άνθρακα με πολιτικές που εσωτερικεύουν όλο το κόστος που συνδέεται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εξετάσει την αποτελεσματικότητα και τη συμβατότητα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου των μηχανισμών τελωνειακής φορολογικής προσαρμογής άνθρακα τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τις εξαγωγές, και να υποβάλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν·

35. θεωρεί ότι η οικονομική ευημερία, η παγκόσμια βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και η πολιτική για το κλίμα αλληλοενισχύονται· τονίζει ότι, εφόσον η Ευρώπη γίνει η πρώτη μεγάλη οικονομία που θα επιδιώξει την κλιματική ουδετερότητα, οι επιχειρήσεις της θα είναι σε θέση να κερδίσουν το πλεονέκτημα του πρωτοπόρου στις διεθνείς αγορές και να καταστούν παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της βιώσιμης και αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων παραγωγής· υπογραμμίζει ότι η καθυστερημένη ή ανεπαρκής ανάληψη δράσης για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 το αργότερο θα οδηγήσει σε αδικαιολόγητες σε οικολογικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο δαπάνες και θα εμποδίσει ουσιαστικά τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού βιομηχανικού τομέα·

36. επισημαίνει ότι ορισμένες αναδυόμενες αγορές ετοιμάζονται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών της παγκόσμιας αγοράς κατά τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, λόγου χάρη όσον αφορά τις μεταφορές μηδενικών εκπομπών και την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές· τονίζει ότι η οικονομία της ΕΕ πρέπει να διατηρήσει την ηγετική της θέση στον τομέα της πράσινης καινοτομίας και των επενδύσεων στην πράσινη τεχνολογία· θεωρεί ότι η ηγετική θέση της ΕΕ όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση καταδεικνύει σε άλλα μέρη του κόσμου ότι η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια είναι όχι μόνο δυνατή, αλλά και ωφέλιμη πέρα από την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

37. επισημαίνει ότι, στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 2018, σχετικά με τις τιμές και το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη τονίζεται η συνεχιζόμενη υψηλή έκθεση της ΕΕ στις ασταθείς και αυξανόμενες τιμές των ορυκτών καυσίμων και ότι το μελλοντικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ορυκτά καύσιμα και να μειωθεί για εκείνη που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· τονίζει ότι οι δαπάνες της ΕΕ για την εισαγωγή ενέργειας αυξήθηκαν το 2017 κατά 26 % και ανήλθαν σε 266 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω της αυξανόμενης τιμής του πετρελαίου· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση, οι αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου είχαν αρνητικό αντίκτυπο στη μεγέθυνση (-0,4 % του ΑΕγχΠ το 2017) και στον πληθωρισμό (+0,6) στην ΕΕ·

38. υπενθυμίζει ότι το 71 % της συνολικής ενέργειας χρησιμοποιείται μόνο για θέρμανση χώρων· συμφωνεί με την Επιτροπή ως προς το ότι σε μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ οι ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες θα αποτελούν τον κανόνα, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της υγείας και της άνεσης όλων των Ευρωπαίων·

39. εκτιμά ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις και λύσεις, η ενεργειακή απόδοση τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση, και η βιώσιμη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στους τομείς των μεταφορών, των οικοδομών, της θέρμανσης και ψύξης, και της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι αρχές της κυκλικής οικονομίας θα έχουν καθοριστική σημασία για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των τεχνολογικά συγκεκριμένων στρατηγικών·

40. τονίζει ότι οι εκπομπές από βιομηχανικές διεργασίες πρέπει να αντιμετωπίζονται σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα· τονίζει ότι, σύμφωνα με την ειδική έκθεση της IPCC για την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C, η βιομηχανία πρέπει να μειώσει. έως το 2050, τις ανθρακούχες εκπομπές της κατά 65-90 % σε σύγκριση με το 2010·

41. ζητεί ένα σύστημα ενέργειας με υψηλή ενεργειακή απόδοση, το οποίο θα βασίζεται εξ ολοκλήρου σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν, στο πλαίσιο αυτό, όλα τα αναγκαία μέτρα, καθώς αυτό θα έχει δευτερογενείς συνέπειες σε όλους τους τομείς της οικονομίας·

42. τονίζει τη συμβολή της ενεργειακής απόδοσης στην ασφάλεια εφοδιασμού, στην οικονομική ανταγωνιστικότητα, στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στη μείωση των δαπανών ενέργειας και στη βελτίωση της ποιότητας των κατοικιών· επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο της ενεργειακής απόδοσης στη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών και θέσεων εργασίας, καθώς και τα παγκόσμια και περιφερειακά της οφέλη· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την κατοχύρωση της αρχής της «προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση» στον κανονισμό για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, και ότι η εφαρμογή της θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως κατά μήκος της ενεργειακής αλυσίδας και να θεωρηθεί ως βάση οποιασδήποτε μεθόδου για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών έως το 2050·

43. υπογραμμίζει ότι οι πορείες για 1,5°C με μηδενική ή περιορισμένη υπέρβαση που αναλύονται στην ειδική έκθεση της IPCC 1.5°C αποδίδουν πολύ διαφορετικούς ρόλους στην ανάπτυξη δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS/CCU), οι οποίοι κυμαίνονται από την αποθήκευση μηδέν έως 300 σωρευτικών GtCO2 έως το 2050· πιστεύει ότι η αποθήκευση CO2 δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε τομείς στους οποίους υπάρχουν επαρκείς εναλλακτικές λύσεις μείωσης των εκπομπών, όπως στον τομέα της ενέργειας· αναγνωρίζει τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι τεχνολογίες CCU για τη μείωση των εκπομπών σε ορισμένες βιομηχανικές διαδικασίες, αλλά επισημαίνει με ανησυχία ότι αυτή τη στιγμή πολλές τεχνολογίες CCU δεν επιτυγχάνουν μόνιμη μείωση των εκπομπών·

44. υπογραμμίζει ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό[5] έχει συμβάλει σημαντικά στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα, με τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 320 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 ετησίως, και ότι εκτιμάται πως, χάρη στην οδηγία, οι καταναλωτές στην ΕΕ θα εξοικονομήσουν, έως το 2020, συνολικά έως 112 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι περίπου 490 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό· ζητεί να ρυθμιστούν επιπλέον προϊόντα δυνάμει της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων των ταμπλετών και των έξυπνων τηλεφώνων, και να επικαιροποιούνται τα υφιστάμενα πρότυπα, προκειμένου να αντανακλούν τις τεχνολογικές εξελίξεις·

45. τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν άμεσα η Ενεργειακή Ένωση και η δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επενδύσεις στις οποίες μπορεί να επιτευχθεί η μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να ενθαρρυνθεί η ενεργός συμμετοχή των πολιτών, με σκοπό να επιταχυνθεί η ενεργειακή μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, ενώ παράλληλα θα μειώνεται η ενεργειακή φτώχεια· θεωρεί απαραίτητο να αυξηθεί το επίπεδο διασυνδεσιμότητας μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης περισσότερων συστημάτων διασυνοριακής στήριξης·

46. επισημαίνει ότι η στρατηγική επιβεβαιώνει ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα των μεταφορών εξακολουθούν να αυξάνονται και ότι οι υφιστάμενες πολιτικές δεν θα επαρκούν για να απαλλαγεί ο τομέας των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050· επισημαίνει την ανάγκη να κατασκευαστεί στην ΕΕ ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών που θα βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες· αποφυγή, αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση· υπογραμμίζει, ειδικότερα, τη σημασία να διασφαλιστεί η αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών, από τις αεροπορικές και οδικές στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, καθώς και προς τις δημόσιες μεταφορές και τη συλλογική κινητικότητα· επισημαίνει ότι οι οδικές μεταφορές συμβάλλουν στο ένα πέμπτο περίπου των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για να διευκολύνουν την πρόσβαση σε όλα τα κράτη μέλη σε οχήματα μηδενικών και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, και ταυτόχρονα να αποτρέψουν την αυξημένη διείσδυση παλαιών, ιδιαίτερα ρυπογόνων οχημάτων σε κράτη μέλη χαμηλού εισοδήματος· ζητεί να καταργηθεί σταδιακά στην ΕΕ, και το αργότερο έως το 2035, η πώληση επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης· υπογραμμίζει, περαιτέρω, τον ρόλο των έξυπνων τεχνολογιών, όπως οι έξυπνες υποδομές φόρτισης, στη δημιουργία συνεργειών ανάμεσα στον εξηλεκτρισμό των μεταφορών και στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

47. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα για την οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της, πρέπει να συμβάλουν όλοι οι τομείς, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αερομεταφορών και της ναυτιλίας· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής, οι υφιστάμενοι παγκόσμιοι στόχοι και τα μέτρα που προβλέπουν αντίστοιχα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, ακόμη και εάν εφαρμοστούν πλήρως, δεν αρκούν για την επίτευξη της αναγκαίας μείωσης εκπομπών, αλλά απαιτείται η ανάληψη σημαντικής περαιτέρω δράσης, η οποία θα ευθυγραμμίζεται με τον στόχο του μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών για το σύνολο της οικονομίας· τονίζει την ανάγκη για επενδύσεις σε τεχνολογίες μηδενικών και χαμηλών εκπομπών άνθρακα στους εν λόγω τομείς· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στους εν λόγω τομείς, ιδίως όσον αφορά τη φορολόγηση της κηροζίνης και τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων· υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη διεθνή ναυτιλία αναμένεται να αυξηθούν κατά 250 % έως το 2050· επικροτεί το γεγονός ότι ο τομέας της διεθνούς ναυτιλίας έχει θέσει τον δικό του στόχο για την απόλυτη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· επισημαίνει με ανησυχία την έλλειψη προόδου ως προς τη μετατροπή του εν λόγω στόχου σε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα και σε άλλες συγκεκριμένες δράσεις·

48. καλεί την Επιτροπή να προτείνει το συντομότερο δυνατόν μια ατζέντα για τις ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές μεταφορές, η οποία θα περιλαμβάνει την ταχεία υλοποίηση ενός διαλειτουργικού διενωσιακού σιδηροδρομικού δικτύου και θα κινητοποιεί αυξημένες επενδύσεις, ιδίως για την αναβάθμιση των υφιστάμενων γραμμών και την κάλυψη κενών στις συνδέσεις, και θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των επιβατών και την έκδοση ενιαίων εισιτηρίων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν πολιτικές, επενδύσεις και κίνητρα για να διασφαλίσουν ότι τα σιδηροδρομικά ταξίδια εντός της Ευρώπης σε απόσταση έως 1000 χλμ., όπου αυτό είναι εφικτό και λειτουργικό, θα είναι πιο ελκυστικά για τους πολίτες από τα ισοδύναμα αεροπορικά ή οδικά ταξίδια·

49. επισημαίνει ότι, αυτή τη στιγμή, ο τομέας των οικοδομών ευθύνεται για το 40 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και για το 36 % των εκπομπών CO2 στην Ευρώπη[6]· ζητεί να απελευθερωθεί το δυναμικό του τομέα αυτού όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, σύμφωνα με τον στόχο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων[7], ο οποίος αφορά την επίτευξη, έως το 2050, ενός κτιριακού δυναμικού που θα είναι άκρως ενεργειακά αποδοτικό και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές· τονίζει ότι η βελτίωση της αποδοτικότητας των κτιρίων όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας ενέχει σημαντικό δυναμικό για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη· θεωρεί, επιπλέον, ότι η οικοδόμηση κτιρίων με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις, τα οποία θα ηλεκτροδοτούνται πλήρως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και μιας ενωσιακής ατζέντας για την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη·

50. επισημαίνει ότι το 60 % περίπου των εκπομπών μεθανίου παγκοσμίως οφείλεται σε πηγές όπως η γεωργία, οι χώροι υγειονομικής ταφής και τα λύματα, καθώς και η παραγωγή ορυκτών καυσίμων και η μεταφορά τους μέσω αγωγών· υπενθυμίζει ότι το μεθάνιο είναι ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου με 28 φορές μεγαλύτερο δυναμικό θέρμανσης εντός 100 ετών σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα[8] και ότι οι μειώσεις εκπομπών μεθανίου μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των συγκεντρώσεων όζοντος στο επίπεδο του εδάφους και των δυσμενών συνεπειών τους για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και της ανθρώπινης υγείας· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την υποχρέωσή της να διερευνήσει το συντομότερο δυνατόν πολιτικές επιλογές για την ταχεία αντιμετώπιση των εκπομπών μεθανίου στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδίου της Ένωσης για το μεθάνιο και να υποβάλει προς τούτο νομοθετικές προτάσεις προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· υπογραμμίζει το δυναμικό του γεωργικού τομέα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, λόγου χάρη με οικολογικές και τεχνολογικές καινοτομίες, καθώς και με τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος·

51. ζητεί μια κοινή γεωργική πολιτική που θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον στόχο να επιτευχθεί μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το αργότερο έως το 2050· τονίζει την ανάγκη να μειωθεί σημαντικά η ποσότητα του ζωικού κεφαλαίου στην ΕΕ, αρχής γενομένης από τις περιοχές με υψηλή πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου και με τον τερματισμό της βιομηχανικής καλλιέργειας· υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, ιδίως η μεγάλη μείωση της κατανάλωσης κτηνοτροφικών προϊόντων, θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον γεωργικό τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι γεωργικές πολιτικές, και ιδίως τα ενωσιακά και εθνικά ταμεία, ευθυγραμμίζονται με τους στόχους και τους σκοπούς της Συμφωνίας του Παρισιού·

52. τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν φιλόδοξοι στόχοι για το κλίμα σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες που υπογράφει η ΕΕ είναι πλήρως συμβατές με τη Συμφωνία του Παρισιού, καθώς αυτό όχι μόνο θα ενισχύσει την παγκόσμια δράση κατά της κλιματικής αλλαγής, αλλά θα εξασφαλίσει και ίσους όρους ανταγωνισμού για τους επηρεαζόμενους τομείς·

53. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει τον ρόλο και τις προσπάθειες των περιφερειών καθώς και των μεγάλων και μικρών πόλεων· ζητεί από την Επιτροπή να βασιστεί στο έργο του Συμφώνου των Δημάρχων της ΕΕ που αντιπροσωπεύει 200 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες και να τους βοηθήσει να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο για περαιτέρω μετάβαση·

54. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν αξιοποίησε στη στρατηγική της τη δυνατότητα ενίσχυσης της δράσης της ΕΕ σχετικά με τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου· τονίζει ότι η πρόληψη του παράνομου εμπορίου υδροφθοράνθρακα (HFC) μέσω της εδραίωσης ενός συστήματος αδειοδότησης που θα απαγορεύει τη χρήση των HFC σε τομείς όπου δεν είναι πλέον απαραίτητοι, θα κατανέμει ποσοστώσεις HFC μέσω ενός συστήματος πλειστηριασμού, και η πλήρης εφαρμογή του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου [9]μέσω της απαγόρευσης όλων των περιττών χρήσεων SF6 είναι σαφείς ευκαιρίες που μπορούν να βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει δυνάμει της Συμφωνίας του Παρισιού·

Μεγιστοποίηση του κλιματικού δυναμικού των χρήσεων γης, των αλλαγών χρήσεων και του τομέα της δασοπονίας

55. επαναλαμβάνει τα πορίσματα της IPCC, σύμφωνα με τα οποία οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών και της υποβάθμισης των τουνδρών και των αρκτικών δασών, θα επιδεινωθούν από την υπερθέρμανση του πλανήτη·

56. αναγνωρίζει το σημαντικό δυναμικό που έχουν τα δάση για να συμβάλουν στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών προσπαθειών για το κλίμα (με την παγίδευση, την αποθήκευση και την υποκατάσταση) και στην επίτευξη του στόχου των μηδενικών εκπομπών έως το 2050 το αργότερο· αναγνωρίζει ότι πρέπει να ανακοπεί η απώλεια βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ΕΕ έως το 2020· υποστηρίζει συναφώς τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή κινήτρων για μια αποδοτική και βιώσιμη βιοοικονομία στην ΕΕ

57. αναγνωρίζει το υπαρκτό, αλλά περιορισμένο εντέλει, δυναμικό για αναδάσωση στην Ευρώπη· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι πρωτοβουλίες αναδάσωσης πρέπει να συμπληρώνονται με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και κίνητρα με στόχο να ενισχυθεί το δυναμικό παγίδευσης, και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί και να βελτιωθεί η υγεία των υφιστάμενων δασικών εκτάσεων, προκειμένου να αντληθούν οφέλη για το κλίμα, τη βιώσιμη βιοοικονομία και τη βιοποικιλότητα· συνιστά οι προσπάθειες να επικεντρωθούν στη γεωργοδασοκομία και στα πραγματικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν (σε οικολογικό επίπεδο και σε επίπεδο βιοποικιλότητας) από την ενσωμάτωση δέντρων και ποικίλης βλάστησης σε επαγγελματικές γεωργικές εκτάσεις· υπογραμμίζει ότι η γεωργοδασοκομία έχει τις μεγαλύτερες τεχνικές δυνατότητες από όλες τις πρακτικές για την ενίσχυση της δέσμευσης του άνθρακα στις γεωργικές περιοχές της ΕΕ[10]·

58. επισημαίνει ότι η δράση και οι πολιτικές της ΕΕ επηρεάζουν και τους φυσικούς συλλέκτες, τη γη και τα δάση εκτός Ευρώπης, και ότι η ενωσιακή στρατηγική μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η ενωσιακή δράση δεν έχει επιβλαβείς κλιματικές συνέπειες σε τρίτες χώρες· υπενθυμίζει τη διεθνή δέσμευση της ΕΕ για την ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών έως το 2020 και τονίζει την ανάγκη για συγκεκριμένη δράση στον τομέα αυτό, μεταξύ άλλων μέσω νέας νομοθεσίας και ρύθμισης· υπενθυμίζει τη διεθνή δέσμευση της ΕΕ για την ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών έως το 2020 και τονίζει την ανάγκη για συγκεκριμένη δράση στον τομέα αυτό, μεταξύ άλλων μέσω νέας νομοθεσίας και ρύθμισης· ζητεί, επιπλέον, να ξεκινήσει αμέσως η σταδιακή κατάργηση των βιοκαυσίμων και ζωοτροφών που έχουν ως βάση τρόφιμα και ζωοτροφές, συμπεριλαμβανομένων του φοινικέλαιου και της σόγιας·

59. τονίζει ότι από τα ευρωπαϊκά δάση που τελούν υπό καθεστώς προστασίας, μόνο το 15 % των δασικών οικοτόπων της ΕΕ βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση· επισημαίνει την ανάγκη μεγιστοποίησης της προστασίας και της αποκατάστασης των δασών και των υγροτόπων που απορροφούν φυσικά τον άνθρακα·

60. τονίζει το γεγονός ότι υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα άνθρακα αποθηκευμένη στο έδαφος από ό,τι στη βιόσφαιρα και στην ατμόσφαιρα μαζί· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να αναχαιτιστεί η υποβάθμιση του εδάφους στην ΕΕ και να διασφαλιστεί μια κοινή ενωσιακή δράση για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και της ικανότητάς του να αποθηκεύει το διοξείδιο του άνθρακα·

61. επισημαίνει τη σημασία των προϊόντων υλοτομίας μακράς διάρκειας και τον ρόλο τους στον τομέα της χρήσης της γης, της αλλαγής στη χρήση της γης και των δασοκομικών δραστηριοτήτων (LULUCF) για το 2030· τονίζει ότι το μελλοντικό πλαίσιο θα πρέπει να εξετάσει τη συνεισφορά των προϊόντων αυτών, συμπεριλαμβανομένων αυτών από τις κατηγορίες γεωργικής γης και όχι μόνο από τα δάση που τελούν υπό διαχείριση και τις δασωμένες εκτάσεις·

62. τονίζει τη σημασία που έχει ο εξορθολογισμός των γεωργικών μοντέλων που στηρίζουν γεωργικά συστήματα ανθεκτικά σε ακραία καιρικά φαινόμενα και σε προσβολές από παράσιτα και τα οποία βελτιώνουν την παγίδευση του άνθρακα που βρίσκεται στο έδαφος, τη συγκράτηση των υδάτων και τη βιοποικιλότητα·

Χρηματοδότηση και έρευνα

63. θεωρεί ότι πρέπει να κινητοποιηθούν σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, προκειμένου να επιτύχει η Ένωση μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2050 το αργότερο· υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα, ώστε να ενισχύεται η αναγκαία εμπιστοσύνη των επενδυτών και να υποστηρίζονται οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες κατά τη λήψη αποφάσεων για μακροχρόνιες επενδύσεις στην Ευρώπη·

64. θεωρεί ότι η κύρια πρόκληση είναι η εκτροπή των χρηματικών ροών από τις καφέ στις πράσινες επενδύσεις, και ότι η εξεύρεση επαρκών οικονομικών πόρων για την αντιμετώπιση της μεγαλύτερης πρόκλησης που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα είναι πρωτίστως θέμα πολιτικής βούλησης· τονίζει, συνεπώς, ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2018 και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη βαθμονόμηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών και τη συνετή διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού υψηλών ανθρακούχων εκπομπών, καθώς και κανόνες προληπτικής εποπτείας για ασφαλιστικές εταιρείες και την επικαιροποίηση των υποχρεώσεων των θεσμικών επενδυτών και των διαχειριστών στοιχείων ενεργητικού·

65. θεωρεί ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 θα πρέπει, πριν από την έγκρισή του, να αξιολογηθεί μέσα από το πρίσμα του στόχου επίτευξης μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2050 το αργότερο, και ότι πρέπει να καθιερωθεί μια πρότυπη δοκιμή για την ανθεκτικότητα των δαπανών στην κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ·

66. ζητεί να υλοποιηθεί ταχέως το Ταμείο Καινοτομίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ και να ξεκινήσει η πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφορών το 2019 προκειμένου να τονωθούν οι επενδύσεις στην επίδειξη τεχνολογιών αιχμής χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον βιομηχανικό κλάδο σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όχι μόνο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στην τηλεθέρμανση και τις βιομηχανικές διεργασίες·

67. σημειώνει ότι η δασική στρατηγική της ΕΕ θεωρεί ότι η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) είναι η βασική πηγή στήριξης για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών της ΕΕ·

68. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να αυξάνονται και ανέρχονται περίπου σε 55 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη[11] να ξεκινήσουν αμέσως να καταργούν σταδιακά όλες τις ευρωπαϊκές και εθνικές επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα·

69. τονίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ταμείο δίκαιης μετάβασης, ιδίως για τις περιφέρειες και τις κοινότητες που πλήττονται περισσότερο από την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές·

70. υπογραμμίζει ότι τα ενωσιακά και εθνικά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας έχουν ζωτική σημασία για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ηγέτη στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

71. υπογραμμίζει ότι η διάσταση του κλίματος πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας και να έχει εφαρμογή σε όλα τα στάδια του ερευνητικού κύκλου ως μία από τις αρχές χρηματοδότησης της ΕΕ·

Ο ρόλος των καταναλωτών και της κυκλικής οικονομίας

72. τονίζει τον σημαντικό αντίκτυπο που έχει η αλλαγή συμπεριφοράς στην επίτευξη του στόχου για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων σε ολόκληρο το σύστημα τροφίμων, στον τομέα των μεταφορών και ιδίως στον τομέα των αερομεταφορών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ταχύτερο δυνατόν τις πιθανές επιλογές πολιτικής, μεταξύ άλλων ως προς την περιβαλλοντική φορολόγηση, προκειμένου να ενθαρρυνθεί μια αλλαγή συμπεριφοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της ανάληψης πρωτοβουλιών από τη βάση προς την κορυφή, όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων, για την προώθηση της αλλαγής συμπεριφοράς·

73. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), η συνολική κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος και ζωικών προϊόντων στην ΕΕ των 28 έχει μειωθεί από τη δεκαετία του 1990, και ότι η στήριξη της συνεχιζόμενης αυτής τάσης, σε συνδυασμό με τη λήψη τεχνικών μέτρων μετριασμού από την πλευρά της προσφοράς, θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές από τη γεωργική παραγωγή·

74. τονίζει τη σημασία να επιτευχθεί στην ΕΕ όχι μόνο η υποκατάσταση ενέργειας, αλλά- στον ίδιο βαθμό- και η υποκατάσταση προϊόντων ή υλικών, ήτοι εκείνων που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα ή που συνεπάγονται υψηλές εκπομπές κατά τη διάρκεια της παραγωγής τους, με προϊόντα που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

75. υπογραμμίζει ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της χρήσης ενέργειας και, κατ’ επέκταση, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου συνδέεται άμεσα με την απόκτηση, την επεξεργασία, τη μεταφορά, τη μετατροπή, τη χρήση και τη διάθεση των πόρων· τονίζει ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί πολύ σημαντική εξοικονόμηση σε κάθε στάδιο κατά μήκος της αλυσίδας διαχείρισης πόρων· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων με τη βελτίωση της αποδοτικότητας και ο περιορισμός της σπατάλης των πόρων με τη λήψη μέτρων, λόγου χάρη για την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανακατασκευή, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τόσο την κατανάλωση πόρων όσο και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, και ταυτόχρονα να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και να δημιουργήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας· τονίζει την οικονομική αποδοτικότητα των μέτρων κυκλικής οικονομίας· υπογραμμίζει ότι η βελτιωμένη αποδοτικότητα των πόρων και οι προσεγγίσεις κυκλικής οικονομίας, καθώς και ο σχεδιασμός κυκλικών προϊόντων θα επιφέρει μία αλλαγή στα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης και θα μειώσει τον όγκο των αποβλήτων·

76. τονίζει τη σημασία της πολιτικής προϊόντων, όπως οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις προμήθειας και ο οικολογικός σχεδιασμός, η οποία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων, και ταυτόχρονα στη βελτίωση του αποτυπώματος των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και του συνολικού αντικτύπου στο περιβάλλον· επισημαίνει την ανάγκη να θεσπιστούν απαιτήσεις για την κυκλική οικονομία στο πλαίσιο των προτύπων της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό, καθώς και την ανάγκη να επεκταθεί η μεθοδολογία οικολογικού σχεδιασμού και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων, επιπλέον των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων·

77. πιστεύει ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες προκειμένου να διαμορφωθεί ένα αξιόπιστο μοντέλο για τη μέτρηση των κλιματικών επιπτώσεων με βάση την κατανάλωση· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι βάσει των υφιστάμενων μοντέλων, από την εμπεριστατωμένη ανάλυση προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι προσπάθειες της ΕΕ για τον περιορισμό των εκπομπών που προέρχονται από την παραγωγή της αμβλύνονται κατά κάποιον τρόπο από τις εισαγωγές προϊόντων με μεγαλύτερο αποτύπωμα άνθρακα·

Η ΕΕ και η παγκόσμια δράση για το κλίμα

78. υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης των πρωτοβουλιών και του διαρκούς διαλόγου στα σχετικά διεθνή φόρουμ, καθώς και της αποτελεσματικής διπλωματίας για το κλίμα με στόχο να ενισχυθούν οι παγκόσμιες, πολυμερείς συμπράξεις και ο φιλόδοξος στόχος, και να δοθεί έναυσμα για τη λήψη παρόμοιων πολιτικών αποφάσεων, προκειμένου να υπάρξουν πιο φιλόδοξοι στόχοι για το κλίμα και σε άλλες περιοχές και τρίτες χώρες· καλεί την ΕΕ να αυξήσει τα κονδύλια που διαθέτει για το κλίμα και να καταβάλει ενεργά προσπάθειες για να προτρέψει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχουν σε τρίτες χώρες για το κλίμα (κατά προτίμηση με τη μορφή αναπτυξιακής βοήθειας και όχι δανείων), η οποία θα πρέπει να συμπληρώνει τη διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια και να μην υπολογίζεται διπλά ως αναπτυξιακή βοήθεια και ως χρηματοδοτική συνδρομή για το κλίμα·

79. επισημαίνει τον ρόλο της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, τον Σεπτέμβριο του 2019, ως ορόσημο για την εξαγγελία εκ μέρους των ηγετών περισσότερο φιλόδοξων στόχων στο πλαίσιο των ΕΚΣ· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνει θέση σχετικά με την επικαιροποίηση των ΕΚΣ πολύ νωρίτερα, ώστε να καταφθάσει άρτια προετοιμασμένη στη σύνοδο κορυφής, και σε στενή συνεργασία με έναν διεθνή συνασπισμό μερών με σκοπό τη στήριξη πιο φιλόδοξων στόχων για το κλίμα·

80. τονίζει τα πλεονεκτήματα που αποφέρει η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των μέσων πολιτικής της ΕΕ και των αντίστοιχων μέσων τρίτων χωρών, ιδίως όσον αφορά τους μηχανισμούς τιμολόγησης του άνθρακα· υπογραμμίζει τη σημασία της θέσπισης περιβαλλοντικών διασφαλίσεων προκειμένου να διασφαλιστεί πραγματική και πρόσθετη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προαγάγει αυστηρούς και ισχυρούς διεθνείς κανόνες για την πρόληψη των κενών λογιστικής ή του διπλού υπολογισμού περιπτώσεων μείωσης των εκπομπών·

 

°

° °

81. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

[1]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0430.

[2] Έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), του 2018, σχετικά με το χάσμα των εκπομπών, σ.10.

[3] Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

[5] Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10).

[7] Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 75).

[8]  Van Dingenen, R., Crippa, M., Maenhout, G., Guizzardi, D., Dentener, F., Global trends of methane emissions and their impacts on ozone concentrations (Παγκόσμιες τάσεις όσον αφορά τις εκπομπές μεθανίου και τις επιπτώσεις τους στις συγκεντρώσεις όζοντος), EUR 29394 EN, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο 2018, ISBN 978-92-79-96550-0, doi:10.2760/820175, JRC113210

[9] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 195).

[10] Joris Aertsens, Leo De Nocker1, Anne Gobin, 2011: Valuing the carbon sequestration potential for European agriculture (Εκτίμηση του δυναμικού δέσμευσης άνθρακα για την ευρωπαϊκή γεωργία)

[11] Οι τιμές και το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη, COM(2019)0001, σ. 10.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου