Menetlus : 2018/2994(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0215/2019

Esitatud tekstid :

B8-0215/2019

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0312

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0215/2019</NoDocSe>
PDF 124kWORD 49k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3</TitreRecueil>


<Titre>komisjoni 14. detsembri 2018. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 515/2014 (millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade rahastamisvahend) II lisa</Titre>

<DocRef>(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))</DocRef>


<Depute>Birgit Sippel</Depute>

<Commission>{LIBE}kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel</Commission>


B8-0215/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni 14. detsembri 2018. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 515/2014 (millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade rahastamisvahend) II lisa

(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))

 

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2018)08465),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 515/2014, millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade rahastamisvahend ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 574/2007/EÜ[1], eriti selle artikli 7 lõiget 2 ja artikli 17 lõiget 5,

 võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 3,

A. arvestades, et komisjoni delegeeritud määruse artiklis 1 tehakse ettepanek muuta määruse (EL) nr 515/2014 II lisa, lisades sinna erimeetme, mille eesmärk on „[...] esmase vastuvõtu piirkondade loomine, arendamine ja käitamine, sealhulgas selliste teenuste osutamisega nagu isiku tuvastamine, [...] registreerimine ja esmane vastuvõtt“;

B. arvestades, et komisjoni delegeeritud määruses tehakse ettepanek lisada selle uue erimeetme alla kontseptsioon „kontrollitavad keskused“ ning seeläbi näha liikmesriikidele ette rahastamine teenuste osutamiseks sellistes kontrollitavates keskustes;

C. arvestades, et kontseptsioon „kontrollitavad keskused“ on õiguslikult küsitav vastuoluline kontseptsioon, mida liidu õiguses ei ole ja mida kaasseadusandjad ei ole heaks kiitnud;

D. arvestades, et parlament on seisukohal, et sellist kontseptsiooni ei tohiks rahastada, välja arvatud juhul, kui see on nõuetekohaselt määratletud asjakohases õigusaktis, mille kaasseadusandjad on vastu võtnud ja milles on üksikasjalikult esitatud sellise kontseptsiooni õiguslik alus, olemus ja eesmärk;

1. esitab komisjoni delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ning teatada talle, et delegeeritud määrus ei saa jõustuda;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

[1] ELT L 150, 20.5.2014, lk 143.

Viimane päevakajastamine: 25. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika