Förfarande : 2019/2604(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0217/2019

Ingivna texter :

B8-0217/2019

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2019)0314

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0217/2019</NoDocSe>
PDF 166kWORD 60k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003</Titre>

<DocRef>(D060917/01 – 2019/2604(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet</Commission>

Ansvarig ledamot: <Depute>Bart Staes</Depute>

Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen


B8‑0217/2019

Europaparlamentets resolution om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003

(D060917/01 – 2019/2604(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 × NK603 (DAS‑Ø15Ø7‑1 × MON‑ØØ6Ø3‑6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D060917/01),

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder[1], särskilt artiklarna 11.3 och 23.3,

 med beaktande av omröstningen den 7 mars 2019 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, där inget yttrande avgavs,

 med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter[2],

 med beaktande av det yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 20 juni 2018, och som offentliggjordes den 25 juli 2018[3],

 med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

 med beaktande av sina tidigare resolutioner med invändningar mot godkännande av genetiskt modifierade organismer[4],

 med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

 med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Genom kommissionens beslut 2007/703/EG[5] godkändes utsläppande på marknaden av livsmedel och foder som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 × NK603. Godkännandet gäller också utsläppande på marknaden av andra produkter (än livsmedel och foder) som innehåller eller består av den genetiskt modifierade majsen 1507 × NK603, för samma användningsområden som all annan slags majs, med undantag av odling.

B. Den 20 oktober 2016 lämnade Pioneer Overseas Corporation, för Pioneer Hi-Bred International, Inc., och Dow AgroSciences Europe, för Dow AgroSciences LLC, gemensamt in en ansökan till kommissionen om förlängning av detta godkännande, i enlighet med artiklarna 11 och 23 i förordning (EG) nr 1829/2003.

C. Den 25 juli 2018 lämnade Efsa ett positivt yttrande i enlighet med artiklarna 6 och 18 i förordning (EG) nr 1829/2003.

D. I Efsas yttrande konstaterades att sökandenas litteratursökning hade genererat 120 publikationer, varav endast en, ett yttrande från Efsas panel för genetiskt modifierade organismer (Efsas GMO-panel), ansågs som relevant av sökandena efter att de tillämpat urvalskriterier och kriterier för inkludering som fastställts på förhand av sökandena själva.

E. Trots att Efsa ansåg att sökandenas framtida litteratursökningar kunde förbättras genomförde den inte någon egen systematisk litteratursökning, utan bedömde helt enkelt den litteratursökning som sökandena genomfört, och drog utifrån detta slutsatsen att det inte hade hittats någon ny publikation som kunde ge upphov till betänkligheter när det gäller säkerheten.

F. Även för de andra punkter som bedömdes, till exempel bioinformatikdata och övervakning efter utsläppande på marknaden, samt för den övergripande bedömningen, förlitade sig Efsa helt enkelt på den information som lämnats av sökandena, och övertog således de sökandes bedömning.

G. Efsas yttrande grundar sig på antagandet att DNA-sekvensen i de två transformationshändelserna i den genetiskt modifierade majsen NK603 x MON 810 är identisk med sekvensen i de transformationshändelser som ursprungligen bedömdes. Denna hypotes verkar inte grunda sig på några uppgifter eller bevis som de sökande lämnat in, utan snarare på enbart ett påstående från dem.

H. Efsa erkänner att de årliga rapporter om miljöövervakning efter utsläppandet på marknaden som de sökande föreslår huvudsakligen består av allmän tillsyn av importerat genetiskt modifierat växtmaterial. Efsa anser att det behövs ytterligare diskussioner med sökande och riskhanterare om det praktiska genomförandet av rapporterna om miljöövervakning efter utsläppandet på marknaden, till exempel om de faktiska uppgifter om exponering och/eller skadliga effekter som har samlats in genom befintliga övervakningssystem.

I. Den genetiskt modifierade majsen 1507 × NK603 uttrycker cry1F-genen, som ger skydd mot vissa fjärilsarter som är skadegörare, pat-genen, som ger tolerans mot glufosinatammoniumbaserade herbicider, och cp4 epsps-genen, som ger tolerans mot glyfosatbaserade herbicider.

J. Genetiskt modifierade Bt-växter uttrycker det insektsdödande toxinet i varje cell under hela sin livscykel, även i de delar som konsumeras av människor och djur. Försök med djurfoder visar att genetiskt modifierade Bt-växter kan ha toxiska effekter[6]. Det har påvisats att Bt-toxinet i genetiskt modifierade växter skiljer sig avsevärt från det naturligt förekommande Bt-toxinet[7]. Man befarar en möjlig utveckling av resistens mot Cry-protein i skadegörande fjärilsarter, vilken kan leda till förändrade rutiner för skadedjursbekämpning i de länder där denna typ av majs odlas.

K. Glufosinat klassas som reproduktionstoxiskt och omfattas därför av uteslutningskriterierna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009[8]. Godkännandet för glufosinat löpte ut den 31 juli 2018[9].

L. Frågor kvarstår kring huruvida glyfosat är cancerframkallande. Efsa kom i november 2015 fram till att glyfosat sannolikt inte är cancerframkallande, och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) kom i mars 2017 fram till att det inte var motiverat med någon klassificering. WHO:s internationella centrum för cancerforskning klassificerade däremot 2015 glyfosat som troligtvis cancerframkallande för människor[10].

M. Användning av kompletterande herbicider, i detta fall glyfosat och glufosinat, tillhör gängse jordbrukspraxis vid odlingen av herbicidresistenta växter, och det kan därför förväntas att rester från besprutningen kommer att finnas kvar i skörden som oundvikliga beståndsdelar.

N. Man måste utgå från att den genetiskt modifierade majsen kommer att exponeras för både högre och upprepade doser av glyfosat och glufosinat, vilket inte bara kommer att leda till större belastning från rester i skörden utan även kan påverka den genetiskt modifierade majsens sammansättning och dess odlingstekniska egenskaper.

O. Information om resthalter av herbicider och deras metaboliter är avgörande för en grundlig riskbedömning av herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter. Rester från besprutning med herbicider anses ligga utanför ansvarsområdet för Efsas GMO-panel. Varken effekterna av besprutning av den genmodifierade majsen med herbicider eller den kumulativa effekten av besprutning med både glyfosat och glufosinat har bedömts.

P. Unionen är part i FN:s konvention om biologisk mångfald, som ålägger parterna att se till att verksamheter inom deras jurisdiktion inte orsakar skada på andra staters miljö[11]. Beslutet huruvida den genetiskt modifierade majsen ska godkännas eller inte hör till unionens jurisdiktion.

Q. De kommentarer som medlemsstaterna lämnade under den tre månader långa samrådsperioden berörde bland annat följande: bristande efterlevnad av Efsas riktlinjer när det gäller rapporter om miljöövervakning efter utsläppande på marknaden, och flera brister i dessa rapporter, bland annat att man hade ignorerat förekomsten av Euchlaena mexicana som en vild släkting till majs i Europa och att det saknades information om vad som händer med Bt-toxiner i miljön; betänkligheter om huruvida uppgifterna är tillräckligt tillförlitliga för att bekräfta riskbedömningens slutsats; brister i den föreslagna övervakningsplanen; en otillräcklig litteratursökning som ledde till att viktiga studier utelämnades och att den hittade litteraturen felaktigt angavs som irrelevant; och underlåtenhet att tillhandahålla uppgifter som styrker att en befintlig majssort som innehåller den staplade transformationshändelsen 1507 × NK603 har en sekvens som är identisk med den transformationshändelse som ursprungligen bedömdes[12].

R. Vid omröstningen den 7 mars 2019 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, avgavs inget yttrande, vilket innebär att det inte fanns en kvalificerad majoritet för godkännandet.

S. Kommissionen har vid flera tillfällen[13] djupt beklagat att den sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft har antagit beslut om godkännande utan stöd av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och att det vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har blivit norm att hänskjuta ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som egentligen tillhör undantagen i förfarandet. Ordförande Juncker har också kritiserat denna praxis och kallat den odemokratisk[14].

T. Den 28 oktober 2015 förkastade parlamentet vid första behandlingen[15] lagstiftningsförslaget av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 och uppmanade kommissionen att dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt.

U. Enligt skäl 14 i förordning (EU) nr 182/2011 bör kommissionen i möjligaste mån agera på ett sådant sätt att man undviker att gå emot en dominerande ståndpunkt som kan uppstå inom omprövningskommittén och som ifrågasätter en genomförandeakts lämplighet, särskilt i känsliga frågor såsom konsumenthälsa, livsmedelssäkerhet och miljö.

V. I förordning (EG) nr 1829/2003 anges att genetiskt modifierade livsmedel eller foder inte får ha negativa effekter på människors eller djurs hälsa eller på miljön, och att kommissionen ska ta hänsyn till alla relevanta bestämmelser i unionslagstiftningen och andra berättigade faktorer som har betydelse för den aktuella frågan när den utarbetar sitt beslut om förlängning av godkännande.

1. Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 1829/2003.

2. Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut inte överensstämmer med unionslagstiftningen, eftersom det inte är förenligt med målet i förordning (EG) nr 1829/2003, nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002[16], skapa en grund för att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

4. Europaparlamentet upprepar sitt åtagande att gå vidare med arbetet med kommissionens förslag om ändring av förordning (EG) nr 182/2011. Parlamentet uppmanar rådet att fortsätta sitt arbete med kommissionens förslag och behandla det som en brådskande fråga.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avvakta med eventuella genomförandebeslut avseende ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade organismer till dess att tillståndsförfarandet har setts över på ett sådant sätt att bristerna har åtgärdats i det nuvarande förfarandet, som har visat sig olämpligt.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka förslag om godkännande av genetiskt modifierade organismer, antingen för odling eller för användning som livsmedel eller foder, om Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa inte avger något yttrande.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att leva upp till sina åtaganden enligt FN:s konvention om biologisk mångfald, i synnerhet genom att inte godkänna import av någon genetiskt modifierad växt, varken för användning som livsmedel eller som foder, som har gjorts tolerant mot en herbicid som inte är godkänd för användning i unionen.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte godkänna några herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter utan att det gjorts en fullständig bedömning av resterna från besprutning med kompletterande herbicider och dessas kommersiella beredningar såsom de används i odlingsländerna.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

[1] EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

[2] EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

[3] Efsas GMO-panel 2018, Vetenskapligt yttrande om bedömningen av den genetiskt modifierade majsen 1507 × NK603 för förlängning av godkännande, i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003 (ansökan EFSA‑GMO‑RX‑008), EFSA Journal, vol. 16(2018):7, artikel nr 5347.

[4] – Resolution av den 16 januari 2014 om förslaget till rådets beslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare (EUT C 482, 23.12.2016, s. 110).

– Resolution av den 16 december 2015 om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (EUT C 399, 24.11.2017, s. 71).

– Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 × MON 89788 (EUT C 35, 31.1.2018, s. 19).

– Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 (EUT C 35, 31.1.2018, s. 17).

– Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2) (EUT C 35, 31.1.2018, s. 15).

– Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av dessa transformationshändelser (EUT C 86, 6.3.2018, s. 108).

– Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (EUT C 86, 6.3.2018, s. 111).

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 76).

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 80).

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 70).

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs 1507 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 73).

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 83).

– Resolution av den 5 april 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av transformationshändelserna Bt11, 59122, MIR604, 1507 och GA21, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 298, 23.8.2018, s. 34).

– Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen DAS-40278-9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 307, 30.8.2018, s. 71).

– Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB119 (BCS-GHØØ5-8), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT C 307, 30.8.2018, s. 67).

– Resolution av den 13 september 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 337, 20.9.2018, s. 54).

– Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 × A5547-127, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 55).

– Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 60).

– Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 122).

– Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 127).

– Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad raps av typ MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) och MON 88302 × Rf3 (MON‑883Ø2‑9 × ACS‑BNØØ3‑6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 133).

– Resolution av den 1 mars 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 59122 (DAS-59122-7), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0051).

– Resolution av den 1 mars 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) och genetiskt modifierad majs som kombinerar två av transformationshändelserna MON 87427, MON 89034 och NK603, och om upphävande av beslut 2010/420/EU (Antagna texter, P8_TA(2018)0052).

– Resolution av den 3 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av livsmedel och foder som har framställts av den genetiskt modifierade sockerbetan H7-1 (KM-ØØØH71-4), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0197).

– Resolution av den 30 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen GA21 (MON-ØØØ21-9), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0221).

– Resolution av den 30 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda transformationshändelserna 1507, 59122, MON 810 och NK603, och om upphävande av besluten 2009/815/EG, 2010/428/EU och 2010/432/EU, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0222).

– Resolution av den 24 oktober 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P8_TA(2018)0416).

– Resolution av den 24 oktober 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 och 59122 och om upphävande av beslut 2011/366/EU (Antagna texter, P8_TA(2018)0417).

– Resolution av den 31 januari 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om ändring av genomförandebeslut 2013/327/EU vad gäller förlängning av godkännande för utsläppande på marknaden av foder som innehåller eller består av genetiskt modifierad raps av typ Ms8, Rf3 och Ms8 × Rf3 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P8_TA(2019)0057).

– Resolution av den 31 januari 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, (P8_TA(2019)0058).

– Resolution av den 31 januari 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87403 (MON-874Ø3-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, (P8_TA(2019)0059).

– Resolution av den 31 januari 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, (P8_TA(2019)0060).

– Resolution av den 13 mars 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 4114 (DP-ØØ4114-3), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, (P8_TA(2019)0196).

– Resolution av den 13 mars 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87411 (MON-87411-9), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P8_TA(2019)0197).

– Resolution av den 13 mars 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 och klyvningsprodukterna Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 och MIR162 × 1507, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P8_TA(2019)0198).

[5] Kommissionens beslut 2007/703/EG av den 24 oktober 2007 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 285, 31.10.2007, s. 47).

[6] Se till exempel El-Shamei, Z.S., Gab-Alla, A.A., Shatta, A.A., Moussa, E.A. och Rayan, A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb YG) (Histopatologiska förändringar i vissa organ i hanråttor som utfodrats med genetiskt modifierad majs (Ajeeb YG)), Journal of American Science 2012, 8(9):1127–1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG

[7] Székács, A., Darvas, B., Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control (Jämförande aspekter av användning av Cry-toxin i insektsbekämpning). I: Ishaaya, I., Palli, S.R. och Horowitz. A.R., red., Advanced Technologies for Managing Insect Pests. Dordrecht, Nederländerna: Springer, 2012, s.195–230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10

[8] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

[10] IARC Monographs Volume 112: Some organophosphate insecticides and herbicides, 20 mars 2015 (http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf).

[11] Artikel 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03.

[12] Se Efsas förteckning över frågor, bilaga G till fråga nr EFSA-Q-2018–00509,

tillgänglig online: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/.

[13] Se exempelvis motiveringen till det lagstiftningsförslag som lades fram den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier och motiveringen till det lagstiftningsförslag som lades fram den 14 februari 2017 om ändring av förordning (EU) nr 182/2011.

[14] Se till exempel öppningsanförandet vid Europaparlamentets plenarsammanträde, som ingick i de politiska riktlinjerna för nästa Europeiska kommission (Strasbourg den 15 juli 2014), eller 2016 års tal om tillståndet i unionen (Strasbourg den 14 september 2016).

[15] EUT C 355, 20.10.2017, s. 165.

[16] EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

Senaste uppdatering: 25 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy