Procedură : 2019/2654(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0221/2019

Texte depuse :

B8-0221/2019

Dezbateri :

Voturi :

CRE 27/03/2019 - 18.18

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0317

<Date>{22/03/2019}22.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0221/2019</NoDocSe>
PDF 178kWORD 52k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreRecueil>depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind acordarea unei autorizații pentru anumite utilizări ale trioxidului de crom în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (Lanxess Deutschland GmbH și alții)</Titre>

<DocRef>(D060095/03 – 2019/2654(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară</Commission>

Deputat responsabil: <Depute>Bas Eickhout</Depute>

AMENDAMENTE

B8-0221/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind acordarea unei autorizații pentru anumite utilizări ale trioxidului de crom în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (Lanxess Deutschland GmbH și alții)

(D060095/03 – 2019/2654(RSP))

 

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind acordarea unei autorizații pentru anumite utilizări ale trioxidului de crom în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (Lanxess Deutschland GmbH și alții) (D060095/03),

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei[1] (denumit în continuare Regulamentul REACH), în special articolul 64 alineatul (8),

 având în vedere avizele Comitetului pentru evaluarea riscurilor (CER) și Comitetului pentru analiză socio-economică (CASE)[2], în conformitate cu articolul 64 alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

 având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie[3],

 având în vedere hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 7 martie 2019 pronunțată în cauza T-837/16[4],

 având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

 având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât trioxidul de crom a fost adăugat pe lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în temeiul Regulamentului REACH în 2010[5], din cauza clasificării sale drept cancerigen (categoria 1A) și mutagen (categoria 1B);

B. întrucât trioxidul de crom a fost inclus în anexa XIV la Regulamentul REACH în 2013[6], din cauza clasificării respective, a volumelor mari utilizate în prezent, a numărului mare de amplasamente în care este utilizat în Uniune și a riscului de expunere semnificativă a lucrătorilor[7], având drept dată a expirării 21 septembrie 2017;

C. întrucât întreprinderile care doreau să utilizeze în continuare trioxid de crom trebuiau să depună o cerere de autorizare până la 21 martie 2016;

D. întrucât Lanxess și alte șase întreprinderi („solicitanții”) au format un consorțiu, cu mai mult de 150 de întreprinderi, dar a căror componență exactă este necunoscută, pentru a depune o cerere comună[8];

E. întrucât, în urma depunerii în comun a unei cereri înainte de termenul-limită de 21 martie 2016, solicitanților și utilizatorilor lor din aval li s-a permis să utilizeze în continuare trioxid de crom, în așteptarea deciziei de autorizare în temeiul articolului 58 din Regulamentul REACH, în ceea ce privește utilizările solicitate;

F. întrucât Comisia a primit avizele CER și CASE în septembrie 2016; întrucât întârzierea cu care Comisia a elaborat decizia a condus de facto la tolerarea utilizării în continuare a trioxidului de crom timp de un an și jumătate de la data expirării;

G. întrucât obiectivul principal al Regulamentului REACH, în lumina considerentului său 16, astfel cum a fost interpretat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene[9], este de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului;

H. întrucât, în conformitate cu articolul 55 și în lumina considerentului 12 din Regulamentul REACH, un obiectiv central al autorizării este înlocuirea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită cu substanțe sau tehnologii alternative mai sigure;

I. întrucât CER a confirmat că nu se poate stabili un nivel calculat fără efect în ceea ce privește proprietățile cancerigene ale trioxidului de crom, care, prin urmare, este considerat „o substanță pentru care nu există un prag”, în sensul articolului 60 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul REACH; întrucât acest lucru înseamnă că nu poate fi stabilit și utilizat ca punct de referință un „nivel teoretic sigur de expunere” la această substanță pentru a evalua dacă riscul utilizării sale este controlat în mod adecvat;

J. întrucât CER estimează că acordarea unei astfel de autorizații ar conduce la 50 de cazuri statistice de cancer fatal în fiecare an;

K. întrucât, articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul REACH prevede că o autorizație de utilizare a unei substanțe ale cărei riscuri nu sunt controlate în mod adecvat se poate emite numai cu condiția să se demonstreze că avantajele sale socioeconomice au o pondere mai mare decât riscul pe care îl prezintă pentru sănătatea umană sau pentru mediu utilizarea substanței și să nu existe substanțe sau tehnologii alternative corespunzătoare;

L. întrucât cererea se referă la utilizarea a 20 000 de tone de trioxid de crom pe an;

M. întrucât cererea privește un număr foarte mare de utilizatori din aval (peste 4 000 de amplasamente), activi în diverse sectoare industriale, de la cel al produselor cosmetice la industria aerospațială, de la ambalaje alimentare la industria automobilelor și de la instalații sanitare până la construcții, numărul lucrătorilor expuși fiind fără precedent (peste 100 000 de lucrători);

N. întrucât cererea vizează în mod oficial șase „utilizări”; întrucât descrierile respectivelor utilizări sunt totuși atât de generice, încât sfera lor de aplicare devine foarte largă sau chiar „extrem de largă”[10]; întrucât acest lucru afectează atât evaluarea socioeconomică, cât și evaluarea alternativelor adecvate;

O. întrucât articolul 62 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul REACH prevede că solicitanții trebuie să prezinte un raport de securitate chimică în conformitate cu anexa I; întrucât aceasta trebuie să includă o evaluare a expunerii[11];

P. întrucât CER a remarcat o discrepanță majoră între domeniul de aplicare al cererii prezentate și informațiile furnizate în aceasta[12];

Q. întrucât CER a identificat lacune majore în informațiile furnizate de solicitanți în ceea ce privește scenariile de expunere a lucrătorilor[13];

R. întrucât, în proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei, s-a recunoscut că solicitanții nu au furnizat informațiile necesare cu privire la scenariile de expunere a lucrătorilor[14];

S. întrucât, în loc să considere că cererea nu este în conformitate cu articolul 60 alineatul (7) din regulamentul REACH, proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei prevede doar că solicitanții trebuie să furnizeze în rapoartele lor de revizuire informațiile care lipsesc, la câțiva ani după adoptarea prezentului proiect de decizie[15];

T. întrucât raportul de revizuire, în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul REACH, nu are scopul de a le acorda întreprinderilor mai mult timp pentru a completa lacunele existente legate de informațiile pe care ar fi trebuit să le furnizeze de la început (dat fiind că aceste informații sunt esențiale pentru procesul decizional), ci de a asigura că informațiile furnizate inițial în cerere sunt în continuare de actualitate;

U. întrucât Tribunalul a precizat în mod clar că condițiile pentru acordarea unei autorizații, în sensul articolului 60 alineatele (8) și (9) din Regulamentul REACH, nu pot avea drept scop remedierea eventualelor deficiențe sau lacune ale cererii de autorizare[16];

V. întrucât avizul CASE a evidențiat, de asemenea, incertitudini semnificative în analiza alternativelor prezentate de solicitanți, care au fost, de asemenea, reflectate în proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei[17];

W. întrucât, având în vedere articolul 55 și articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul REACH, solicitantul trebuie să demonstreze că nu există substanțe sau tehnologii alternative adecvate pentru utilizările pentru care a depus solicitarea;

X. întrucât s-a demonstrat că există alternative adecvate pentru multe dintre aplicațiile care fac obiectul utilizărilor care urmează să fie autorizate[18];

Y. întrucât Tribunalul a reamintit Comisiei că, pentru a acorda legal o autorizație în temeiul articolului 60 alineatul (4) din Regulamentul REACH, trebuie să verifice în prealabil un număr suficient de informații de substanță și fiabile pentru a putea concluziona fie că nu există alternative adecvate pentru niciuna dintre utilizările care fac obiectul cererii, fie că, la data adoptării autorizației, incertitudinile care mai există cu privire la lipsa unor alternative disponibile sunt considerate neglijabile[19];

Z. întrucât, în acest caz, incertitudinile legate de analiza alternativelor nu erau deloc neglijabile[20];

AA. întrucât faptul că „utilizările” pentru care solicitanții au decis să depună o cerere au un domeniu de aplicare foarte vast nu poate justifica în mod legitim o analiză incompletă a alternativelor;

AB. întrucât articolul 62 din Regulamentul REACH nu prevede că întreprinderile care depun împreună, în calitate de consorțiu, o solicitare sunt scutite de obligația de a furniza anumite informații;

AC. întrucât autorizația propusă de Comisie încalcă, prin urmare, articolul 60 alineatele (7) și (4) din Regulamentul REACH;

AD. întrucât, în plus, mai mulți utilizatori din aval care intră sub incidența proiectului de decizie de punere în aplicare a Comisiei au solicitat deja separat autorizare; întrucât CER și CASE au emis deja un aviz cu privire la unele dintre aceste solicitări; întrucât unele autorizații pentru utilizatorii din aval au fost deja acordate;

AE. întrucât, cu toate acestea, printre utilizările cu o sferă de aplicare foarte largă din cadrul cererii comune a solicitanților pot exista utilizări specifice pentru care utilizatorii din aval nu au depus o cerere de autorizare separată, dar pentru care pot fi îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul REACH;

AF. întrucât astfel de utilizări pot fi în domenii importante;

AG. întrucât ar trebui ca, în mod excepțional, utilizatorilor din aval care nu au depus încă o cerere specifică să li se ofere șansa de a depune o cerere separată într-un termen scurt,

1. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

2. solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare și să prezinte spre autorizare un nou proiect, prin care să respingă cererea de autorizare;

3. invită Comisia să evalueze cu atenție dacă se pot acorda autorizații în deplină conformitate cu Regulamentul REACH pentru utilizările specifice vizate de cererea depusă de solicitanți;

4. invită Comisia să acorde, în mod excepțional, utilizatorilor din aval a căror utilizare face obiectul cererii solicitanților, dar pentru care nu s-a prezentat încă nicio cerere de autorizare separată, posibilitatea de a depune propria lor cerere într-un termen scurt;

5. solicită CER și CASE să evalueze rapid aceste cereri, inclusiv să verifice în mod corespunzător dacă ele cuprind toate informațiile necesare menționate la articolul 62 din Regulamentul REACH;

6. solicită Comisiei să ia rapid decizii cu privire la aceste cereri, în deplină conformitate cu Regulamentul REACH;

7. solicită CER și CASE să nu mai accepte cereri care nu includ informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul REACH;

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

[1] JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

[3] JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

[6] Regulamentul (UE) nr. 348/2013 al Comisiei din 17 aprilie 2013 de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 108, 18.4.2013, p. 1).

[9] Hotărârea Curții din 7 iulie 2009, S.P.C.M. SA și alții/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, punctul 45.

[10] A se vedea avizele CER și CASE privind utilizarea 2, p. 25, sau utilizarea 5, p. 61.

[11] Regulamentul REACH, anexa I secțiunea 5.1.

[12] În cazul fiecăreia dintre utilizările solicitate, CER constată discrepanța dintre (a) numărul total de amplasamente potențiale care, în opinia solicitantului, pot fi vizate de această cerere (până la 1 590 de amplasamente potrivit SEA) [pentru utilizarea 2], (b) numărul de membri CTAC (peste 150) și (c) datele privind expunerea măsurate (de la 6 până la 23 de amplasamente pentru utilizările 1-5).

[13] Cea mai mare incertitudine rezultă din lipsa unei legături clare între condițiile de exploatare [OC], măsurile de administrare a riscului [RMM] și valorile de expunere pentru sarcini și amplasamente specifice, care ar putea legitima cererea. CER consideră acest lucru o deficiență substanțială a cererii (avizul CER privind utilizarea 2, p. 12).

[14] CER a concluzionat că există incertitudini semnificative în ceea ce privește expunerea lucrătorilor, din cauza disponibilității limitate a datelor măsurate privind expunerea. CER a concluzionat, de asemenea, că, din cauza lipsei frecvente de informații contextuale, este dificil să se stabilească o legătură între condițiile de exploatare și măsurile de administrare a riscului descrise în cerere și nivelurile de expunere declarate pentru anumite sarcini și amplasamente, comitetul fiind împiedicat astfel să continue evaluarea. Incertitudinile respective se referă la fiabilitatea și reprezentativitatea datelor privind expunerea și la corelația lor cu măsurile specifice de gestionare a riscurilor în vigoare (conform proiectului de decizie, considerentul 7).

[15] Proiectul de decizie, considerentul 25 și articolul 8.

[16] Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019, Suedia/Comisia, ECLI:EU:T:2019:144, punctele 82 și 83.

[17] Având în vedere domeniul foarte larg de aplicare a utilizărilor prevăzute, CASE nu a putut exclude o eventuală incertitudine cu privire la fezabilitatea tehnică a alternativelor pentru un număr limitat de aplicații specifice care fac obiectul descrierii utilizărilor solicitate (proiectul de decizie, considerentul 14).

[19] Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019, Suedia/Comisia, ECLI:EU:T:2019:144, punctul 86.

[20] Potrivit solicitantului, utilizările pentru care există deja alternative nu fac oricum obiectul cererii. Cu toate acestea, solicitantul nu specifică utilizările respective sau cerințele lor tehnice conexe. CASE consideră că abordarea solicitantului pentru soluționarea acestei probleme nu este pe deplin adecvată și subliniază că solicitantul trebuie să demonstreze mai concret că s-a realizat înlocuirea cu alternativele atunci când acest lucru este într-adevăr fezabil. Acest lucru s-ar fi putut realiza printr-o evaluare a alternativelor mai precisă și specifică pentru fiecare utilizare (avizul CASE privind utilizarea 2, p. 25).

Ultima actualizare: 25 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate