Процедура : 2019/2670(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0222/2019

Внесени текстове :

B8-0222/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/03/2019 - 8.11
CRE 28/03/2019 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0329

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0222/2019</NoDocSe>
PDF 199kWORD 55k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно последните развития във връзка със скандала „Дизелгейт“</Titre>

<DocRef>(2019/2670(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Гербен-Ян Гербранди</Depute>

<Commission>{ALDE}от името на групата ALDE</Commission>

<Depute>Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано</Depute>

<Commission>{EFDD}от името на групата EFDD</Commission>

<Depute>Катлен Ван Бремпт, Себ Данс</Depute>

<Commission>{S&D}от името на групата S&D</Commission>

<Depute>Меря Кюльонен, Мариза Матиаш, Люк Минг Фланаган, Лола Санчес Калдентей, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}от името на групата GUE/NGL</Commission>

<Depute>Бас Ейкхаут, Карима Дели</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

ИЗМЕНЕНИЯ

B8-0222/2019

Резолюция на Европейския парламент относно последните развития във връзка със скандала „Дизелгейт“

(2019/2670(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 226 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

 като взе предвид Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 април 1995 г. относно реда и условията за упражняване на правото на разследване на Европейския парламент[1],

 като взе предвид своето Решение (EС) 2016/34 от 17 декември 2015 г. относно създаването на анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор, нейните правомощия, числен състав и срок на мандата[2],

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства[3],

 като взе предвид Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства[4],

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО[5],

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията от 20 април 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6)[6],

 като взе предвид Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа[7],

 като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2015 г. относно измерването на емисиите в автомобилния сектор[8],

 като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2016 г. относно проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор[9] (въз основа на междинния доклад на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор),

 като взе предвид окончателния доклад на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор от 2 март 2017 г.,

 като взе предвид своята препоръка от 4 април 2017 г. до Съвета и Комисията вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор[10],

 като взе предвид информационния документ на Европейската сметна палата от 7 февруари 2019 г. относно отговора на ЕС на скандала „Дизелгейт“,

 като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 13 декември 2018 г. по съединени дела T-339/16, T-352/16 и T-391/16[11],

 като взе предвид препоръката на Европейския омбудсман по дело 1275/2018/EWM,

 като взе предвид своята резолюция от 13 март 2019 г. относно Европа, която закриля: чист въздух за всички[12],

 като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че Парламентът изиска всеобхватен доклад от Комисията относно действията, предприети от Комисията и държавите членки във връзка със заключенията и препоръките на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор (наричана по-нататък „комисията EMIS“);

Б. като има предвид, че на 18 октомври 2018 г. Елжбета Бенковска, член на Комисията, отговарящ за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, е изпратила писмо на бившия председател на комисията EMIS, съдържащо таблица с последващите действия, предприети от Комисията в отговор на искането за „всеобхватен доклад относно действията, предприети от Комисията и държавите членки във връзка със заключенията и препоръките на комисията EMIS“;

В. като има предвид, че целта на приложената към това писмо таблица е била единствено да се разгледат въпросите, повдигнати в препоръките, и в нея не са били разгледани заключенията на комисията EMIS, по-специално що се отнася до случаите на лошо администриране и нарушения на правото на ЕС; като има предвид, че членът на Комисията Бенковска няколко пъти е подчертала в таблицата, че определени въпроси, разглеждани в препоръките, са извън обхвата на нейната компетентност;

Г. като има предвид, че на 12 октомври 2018 г. Европейският омбудсман е уважил жалбата, подадена от член на Европейския парламент, и е счел, че отказът на Комисията да предостави обществен достъп до всички позиции на представителите на държавите членки, свързани с информация за околната среда, представлява лошо администриране;

Д. като има предвид, че това създаващо пречки поведение от страна на Комисията е довело до значително забавяне в работата на комисията EMIS и, наред с други отрицателни последици, до намаляване на количеството информация, достъпна за членовете на Европейския парламент, когато задават въпроси на представителите на Комисията по време на изслушвания;

Е. като има предвид, че на 13 декември 2018 г. Общият съд на Европейския съюз е взел решение да допусне исковете, заведени от градовете Париж, Брюксел и Мадрид (решение на Съда на Европейския съюз по съединени дела T-339/16, T-352/16 и T-391/16), и е отменил частично Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията, с който се определят твърде високи допустими емисии на азот за изпитванията на нови леки пътнически и търговски превозни средства;

Ж. като има предвид, че на 22 февруари 2019 г. Комисията реши да обжалва това решение, факт, който може да доведе до удължаване на крайния срок, определен от Съда, в рамките на който т.нар. „коефициенти на съответствие“ могат да останат в сила;

З. като има предвид, че на 6 декември 2016 г. Комисията е взела решение да започне производства за установяване на нарушение срещу седем държави членки, а именно Чешката република, Германия, Гърция, Литва, Люксембург, Испания и Обединеното кралство, тъй като те не са въвели системи за санкции, които да възпират производителите на автомобили да нарушават законодателството за емисиите от превозни средства или, в случая на Volkswagen Group, не са наложили такива санкции;

И. като има предвид, че на 17 май 2017 г. Комисията е започнала друго производство за установяване на нарушение относно стратегиите за контрол на емисиите, прилагани от Fiat Chrysler Automobiles Group, и поради неспазването от страна на Италия на задълженията ѝ да приеме корективни мерки и да наложи санкции на този производител;

Й. като има предвид, че Комисията все още не е преминала етапа на събиране на допълнителна информация от държавите членки чрез допълнителни официални уведомителни писма, въпреки че производствата са започнати преди повече от две години, а тези срещу Германия, Италия, Люксембург и Обединеното кралство все още не са приключили;

К. като има предвид, че някои държави членки изглежда не сътрудничат добросъвестно с Комисията във връзка с това;

Л. като има предвид, че в изявление за печата от 16 октомври 2018 г. относно работната програма на Европейската сметна палата (ЕСП) за 2019 г. нейният председател г-н Клаус-Хайнер Лене е обявил, че ЕСП ще изследва подхода на ЕС за измерване на емисиите от превозни средства, за да „установи дали ЕС изпълнява обещаното“;

М. като има предвид, че в информационния документ на ЕСП от 7 февруари 2019 г. относно отговора на ЕС на скандала „Дизелгейт“ се посочва, че голям брой силно замърсяващи автомобили все още циркулират по пътищата, и се отбелязва, че продължаващото изземване на превозни средства е имало ограничено въздействие върху емисиите на NOx, като същото се отнася и за започнатите във връзка с това актуализации на софтуера;

Н. като има предвид, че Германия изисква от немските производители на автомобили да предложат на притежателите на автомобили програма за размяна или модернизация на оборудването със система за селективна каталитична редукция (SCR);

О. като има предвид, че проблемът със силно замърсяващите превозни средства с дизелов двигател в голяма степен остава неразрешен, тъй като те ще продължават да оказват отрицателно въздействие върху качеството на въздуха в продължение на много години, ако Комисията и държавите членки не предприемат ефективни и съгласувани действия за ограничаване на отделяните от тях вредни емисии, по-специално в райони, в които се внасят голям брой такива превозни средства;

П. като има предвид, че според информацията, която държавите членки са представили на Комисията, кампаниите в държавите членки за изземване на превозни средства се отнасят до ограничен брой автомобили от следните марки: Фолксваген, Рено, Даймлер, Опел и Сузуки;

Р. като има предвид, че няколко неправителствени организации и медиите са докладвали, че при модели от няколко други марки количеството на емисиите е било подозрително или че са били превишени граничните стойности за замърсяване, определени в законодателството на ЕС;

С. като има предвид, че някои държави членки, а именно България, Унгария, Ирландия, Словения и Швеция, все още не са изпратили информация на Комисията за своите програми за изземване на превозни средства;

Т. като има предвид, че в отговора на Комисията на скандала „Дизелгейт“ се включва не само преразглеждане на Директива 2007/46/ЕО, но също така и предложение за директива относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите (COM(2018)0184); като има предвид, че това предложение е от ключово значение, за да се гарантират ясни права за потребителите и възможност за предприемане на колективни действия; като има предвид, че това досие е измежду многото, блокирани в Съвета;

У. като има предвид, че председателят на Комисията г-н Юнкер предложи преразглеждане на Регламент (ЕС) № 182/2011 от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията[13], за да се задължат държавите членки да бъдат по-прозрачни относно заеманите от тях позиции на равнище комисии; като има предвид, че една по-прозрачна процедура за приемане на изпитването на емисиите при реални условия би възпряла държавите членки от необосновано забавяне на процедурата, както се обяснява в заключенията на анкетната комисия EMIS; като има предвид, че това досие е измежду многото, блокирани в Съвета;

Ф. като има предвид, че вследствие на разследване на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) Европейската инвестиционна банка и Volkswagen AG постигнаха съгласие относно част от кредит за подпроект на стойност 400 милиона евро, отпуснат през 2009 г. и изплатен изцяло по график през февруари 2014 г.;

Х. като има предвид, че съгласно това споразумение Европейската инвестиционна банка ще приключи разследването си, а от своя страна Volkswagen AG доброволно няма да участва в никакви проекти на Европейската инвестиционна банка за срок на изключване от 18 месеца;

Отговорности на Комисията

1. припомня, че съгласно член 17, параграф 8 от Договора за Европейския съюз „Комисията колективно е отговорна пред Европейския парламент“; поради това изразява съжаление, че Комисията, колективно, не е представила изчерпателен доклад на Парламента, разглеждащ заключенията и препоръките на анкетната комисия EMIS;

2. изразява съжаление относно факта, че писмото от г-жа Елжбета Бенковска, член на Комисията, отговарящ за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, до бившия председател на анкетната комисия EMIS е недостатъчно, тъй като не всички въпроси са от компетентността на члена на Комисията, както се заявява в писмото, и писмото не разглежда заключенията на анкетната комисия EMIS;

3. призовава Комисията незабавно да изпрати на Парламента изчерпателен доклад, одобрен от целия колегиум, както беше изискано от Парламента в неговата резолюция, който да обърне внимание не само на препоръките, но и на същността на задачата по разследване на парламентарната анкетна комисия, а именно заключенията на комисията EMIS, и по-конкретно относно случаите на лошо администриране и нарушение на правото на ЕС; счита, че Комисията следва да направи ясни политически заключения въз основа на заключенията на комисията EMIS;

4. отбелязва, че в препоръката на омбудсмана се потвърждава, че Комисията е възпрепятствала значително работата на официална парламентарна анкетна комисия; счита, че Комисията следва да направи ясни политически заключения от този неуспех;

5. призовава Комисията да предостави достъп до протоколите от заседанията на техническите комитети изобщо и в частност до протоколите от заседанията на своя Технически комитет по моторните превозни средства;

6. призовава Комисията да публикува насоки относно изземването на превозни средства, в който да посочи подробно как иззетите превозни средства трябва да спазят съответната нормативна уредба на ЕС, включително чрез модернизация на оборудването, в случаите когато актуализирането на софтуера не осигурява спазване на пределно допустимите стойности на емисиите;

7. призовава Комисията да включи в насоките мерки, с които да се гарантира, че силно замърсяващите превозни средства не продължават да се предлагат на пазара за втора употреба, включително в други държави членки и трети държави;

8. призовава Комисията да наблюдава създаването и прилагането на проверките за надзор на пазара, извършвани от държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/858;

9. призовава Комисията да продължи работата по първия етап на производствата за установяване на нарушение срещу Германия, Люксембург, Обединеното кралство и Италия, предвид факта, че процедурите бяха стартирани преди повече от две години, и да издаде мотивирани становища;

10. приветства решението на Съда на Европейския съюз от 13 декември 2018 г., в което се заключава, че Комисията няма правомощия да изменя, като част от втория пакет относно емисиите при реални условия, пределните стойности на емисиите на NOx, определени от стандарта Евро 6; отбелязва, че Съдът на Европейския съюз също така стигна до заключението, че Комисията не е представила достатъчно техническо обяснение за необходимостта от адаптиране на пределните стойности на емисиите на NOx с въвеждането на коефициенти на съответствие; счита, че пределните стойности на емисиите на NOx, определени от стандартите Евро 6, трябва да бъдат спазвани при нормални условия на употреба и че Комисията отговаря за планирането на изпитвания на емисиите при реални условия, така че те да отразяват емисиите в реални условия;

11. изразява съжаление за решението на Комисията да обжалва решението на Съда на Европейския съюз по дела T-339/16, T-352/16 и T-391/16 и изисква от Комисията да се откаже от решението си предвид неотдавнашните събития;

12. отправя искане към Комисията да уведоми Парламента, ако с решението за обжалване бъде удължен крайният срок, определен от Съда, в рамките на който коефициентите на съответствие могат да останат в сила;

13. призовава Комисията да зачита настоящите пределни стойности на емисии, определени в Регламент (ЕО) № 715/2007, които трябва да бъдат спазвани при реални условия на движение съгласно този регламент, и да не въвежда нови корекционни коефициенти (коефициенти на съответствие), които биха направили тези законови пределни стойности по-малко строги;

14. изразява съжаление относно факта, че докладът на OLAF вследствие на разследването на предоставения на Volkswagen AG заем „Antrieb RDI“ не е бил оповестен публично, и изразява съжаление относно слабите мерки, предприети от ЕИБ;

Отговорности на държавите членки

15. призовава държавите членки незабавно да предоставят цялата информация, искана от Комисията за изготвяне на доклад относно действията, предприети от Комисията и държавите членки във връзка със заключенията и препоръките на комисията EMIS;

16. изразява съжаление относно различните подходи и липсата на координация от страна на държавите членки при изземването на превозни средства и предлагането на програми за размяна; счита, че тези различни подходи подкопават интересите на потребителите, защитата на околната среда, здравето на гражданите и функционирането на вътрешния пазар;

17. призовава държавите членки да приложат спешно мерките, необходими за изземване или изтегляне от пазара на големия брой силно замърсяващи автомобили, и да окажат пълно сътрудничество на Комисията относно общ подход за действия по изземване въз основа на насоките на Комисията;

18. изразява съжаление във връзка с факта, че програмата за размяна и изискванията за модернизация на оборудването за немските производители на автомобили не се прилагат извън Германия или за други производители на автомобили в Съюза;

19. призовава държавите членки и производителите на автомобили да координират задължителната модернизация на оборудването на превозните средства с дизелови двигатели, които не отговарят на изискванията, включително модернизация на оборудването за селективна каталитична редукция (SCR) с цел намаляване на емисиите на азотен диоксид (NO2) и почистване на съществуващия парк; счита, че разходите за тази модернизация следва да се поемат от отговорния производител на автомобили;

20. призовава онези държави членки, които все още не са предоставили на Комисията информация за своите програми за изземване, да направят това незабавно;

21. призовава държавите членки да гарантират ефективността на проверките за надзор на пазара и да изпитват автомобилите, които са в движение, отвъд параметрите на изпитването за емисии при реални условия, за да се гарантира, че производителите не оптимизират превозните средства за тези изпитвания за емисии при реални условия, като използват собствени съоръжения, както се предлага в документа на Европейската сметна палата;

22. призовава държавите членки, засегнати от съответните процедури за установяване на нарушение, да окажат пълно сътрудничество на Комисията и да ѝ предоставят цялата необходима информация;

23. призовава държавите членки да не позволяват на производителите на автомобили да намират нови възможности за „гъвкавост“ при хармонизираната в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP) в лабораторни условия като средство за намаляване на техните емисии на CO2;

24. напомня на държавите членки да гарантират, че всички автомобили, предлагани от дистрибутори, използват единствено стойностите на CO2 съгласно WLTP, за да се избегне объркване от страна на потребителите, и подчертава, че държавите членки следва да приспособят данъчното облагане на превозни средства и данъчните стимули към стойностите съгласно WLTP, като спазват принципа, че WLTP не следва да има отрицателно въздействие върху потребителите;

25. призовава настоятелно Съвета на Европейския съюз да поеме своята отговорност и да приеме спешно общ подход към предложението за директива относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и предложението за преразглеждане на Регламент (ЕС) № 182/2011;

26. призовава настоятелно председателя на Европейския съвет и председателя на Комисията да присъстват на първото пленарно заседание на Европейския парламент през април 2019 г., за да отговорят на всички оставащи въпроси относно заключенията и препоръките на анкетната комисия EMIS, препоръката на омбудсмана и други елементи на настоящата резолюция;

 

°

° °

27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

 

[1] ОВ L 113, 19.5.1995 г., стр. 1.

[2] ОВ L 10, 15.1.2016 г., стр. 13.

[3] ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.

[4] ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

[5] ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1.

[6] ОВ L 109, 26.4.2016 г., стр. 1.

[7] ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1.

[8] ОВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 11.

[9] ОВ C 204, 13.6.2018 г., стр. 21.

[10] OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 140.

[11] Решение на Съда на Европейския съюз от 13 декември 2018 г., Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid/Комисия, T-339/16, T-352/16 и T-391/16, ECLI:EU:T:2018:927.

[12] Приети текстове, P8_TA(2019)0186.

[13] ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Последно осъвременяване: 27 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност