Πρόταση ψηφίσματος - B8-0222/2019Πρόταση ψηφίσματος
B8-0222/2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate»

25.3.2019 - (2019/2670(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Gerben‑Jan Gerbrandyεξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Dario Tamburranoεξ ονόματος της Ομάδας EFDD
Kathleen Van Brempt, Seb Danceεξ ονόματος της Ομάδας S&D
Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejoεξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Bas Eickhout, Karima Delliεξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE


Διαδικασία : 2019/2670(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0222/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0222/2019
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0222/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate»

(2019/2670(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 226 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 1995, περί των λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο[1],

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του (EE) 2016/34, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, τις εξουσίες, τον αριθμό των μελών και τη διάρκεια της θητείας της[2],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων[3],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά[4],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ[5],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής, της 20ης Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6)[6],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη[7],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας[8],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία[9] (με βάση την ενδιάμεση έκθεση της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, της 2ας Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 4ης Απριλίου 2017 προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία[10],

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 7ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στο σκάνδαλο «ντίζελγκεϊτ»,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), της 13ης Δεκεμβρίου 2018, στις συνδεδεμένες υποθέσεις T-339/16, T-352/16 και T-391/16[11],

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στην υπόθεση 1275/2018/EWM,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2019 με τίτλο «Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους»[12],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει συνολική έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη με βάση τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (εφεξής «επιτροπή EMIS»)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Οκτωβρίου 2018, η Elżbieta Bieńkowska, Επίτροπος αρμόδια για την Εσωτερική Αγορά, την Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, απέστειλε στον πρώην πρόεδρο της επιτροπής EMIS επιστολή με πίνακα δράσεων που ανέλαβε η Επιτροπή σε συνέχεια της αίτησης για μια «συνολική έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη με βάση τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της επιτροπής EMIS»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας που συνόδευε την επιστολή αυτή επιδίωκε να εξετάσει μόνο τα ζητήματα που τέθηκαν στις συστάσεις, και δεν εξέταζε τα συμπεράσματα της επιτροπής EMIS, ιδίως όσον αφορά τις περιπτώσεις κακοδιοίκησης και παράβασης της ενωσιακής νομοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επίτροπος Bieńkowska υπογράμμιζε σε αρκετά σημεία του πίνακα ότι τα ζητήματα που τέθηκαν στις συστάσεις δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Οκτωβρίου 2018, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής υποστήριξε την καταγγελία βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και διαπίστωσε ότι η άρνηση της Επιτροπής να δημοσιοποιεί όλες τις θέσεις των εκπροσώπων των κρατών μελών όσον αφορά τις περιβαλλοντικές πληροφορίες συνιστά κακοδιοίκηση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κωλυσιεργία εκ μέρους της Επιτροπής οδήγησε στη σημαντική επιβράδυνση του έργου της επιτροπής EMIS και, μεταξύ άλλων αρνητικών επιπτώσεων, μείωσε τον όγκο των πληροφοριών που είχαν στη διάθεσή τους οι βουλευτές του ΕΚ όταν έθεταν ερωτήσεις στους εκπροσώπους της Επιτροπής κατά τη διάρκεια των ακροάσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Δεκεμβρίου 2018, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να υποστηρίξει τις προσφυγές που άσκησαν οι πόλεις του Παρισιού, των Βρυξελλών και της Μαδρίτης (απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνδεδεμένες υποθέσεις T-339/16, T-352/16 και T-391/16) και ακύρωσε εν μέρει τον κανονισμό 2016/646 της Επιτροπής, ο οποίος όριζε υπερβολικά υψηλά όρια εκπομπών αζώτου για τις δοκιμές νέων ελαφρών επιβατικών και εμπορικών οχημάτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Φεβρουαρίου 2019, η Επιτροπή αποφάσισε να προσβάλει την απόφαση αυτή, πράγμα που ενδέχεται να καθυστερήσει την προθεσμία που έθεσε το Δικαστήριο έως την οποία μπορούν να παραμείνουν σε ισχύ οι αποκαλούμενοι «συντελεστές συμμόρφωσης»·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά επτά κρατών μελών, και συγκεκριμένα της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, λόγω της αδυναμίας τους να θεσπίσουν συστήματα κυρώσεων, ώστε να αποτρέπεται η παράβαση, από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, της νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές των αυτοκινήτων, ή να εφαρμόσουν τις κυρώσεις αυτές, όπως στην περίπτωση του ομίλου Volskwagen·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Μαΐου 2017, η Επιτροπή κίνησε άλλη μια διαδικασία επί παραβάσει όσον αφορά τις στρατηγικές ελέγχου των εκπομπών που εφάρμοζε ο όμιλος Fiat Chrysler Automobiles (FCA) και την αδυναμία της Ιταλίας να τηρήσει τις υποχρεώσεις της ως προς τη λήψη διορθωτικών μέτρων και την επιβολή κυρώσεων στον συγκεκριμένο κατασκευαστή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει προωθήσει ακόμη τις διαδικασίες αυτές, οι οποίες δρομολογήθηκαν πριν από περισσότερα από δύο έτη και εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη, κατά της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου και του Ηνωμένου Βασιλείου, πέρα από το στάδιο όπου ζητεί περαιτέρω πληροφορίες από τα κράτη μέλη με συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη φαίνεται να μην συνεργάζονται ειλικρινά με την Επιτροπή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ανακοινωθέν Τύπου, της 16ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) για το 2019, ο πρόεδρος του ΕΕΣ Klaus-Heiner Lehne ανακοίνωσε ότι το ΕΕΣ θα εξέταζε την ενωσιακή προσέγγιση όσον αφορά τη μέτρηση των εκπομπών των οχημάτων, ώστε να διαπιστωθεί «κατά πόσον η ΕΕ επιτυγχάνει όσα έχει υποσχεθεί»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενημερωτικό έγγραφο του ΕΕΣ, της 7ης Φεβρουαρίου 2019, με τίτλο «Η αντίδραση της ΕΕ στο σκάνδαλο “ντίζελγκεϊτ”» τόνιζε ότι κυκλοφορεί ακόμη μεγάλος αριθμός εξαιρετικά ρυπογόνων αυτοκινήτων και επισήμαινε ότι οι συνεχιζόμενες ανακλήσεις οχημάτων, όπως και οι επικαιροποιήσεις του λογισμικού που ξεκίνησαν να διενεργούνται στο ίδιο πλαίσιο, είχαν περιορισμένο αντίκτυπο στις εκπομπές NOx·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανία απαιτεί από τους Γερμανούς κατασκευαστές να προσφέρουν στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων πρόγραμμα ανταλλαγής ή τη δυνατότητα μετασκευής του οχήματος με την προσθήκη συστήματος επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (SCR)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα των εξαιρετικά ρυπογόνων ντιζελοκίνητων οχημάτων παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπίλυτο, καθώς θα συνεχίσει να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα για πολλά ακόμη έτη εάν δεν αναληφθεί αποτελεσματική συντονισμένη δράση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη ώστε να μειωθούν οι βλαβερές εκπομπές που παράγουν τα οχήματα αυτά, ιδίως σε περιοχές όπου εξάγονται σε μεγάλο αριθμό·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασαν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, οι εκστρατείες ανάκλησης που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη αφορούν περιορισμένο μόνο αριθμό αυτοκινήτων μάρκας Volkswagen, Renault, Daimler, Opel και Suzuki·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα μέσα ενημέρωσης κατήγγειλαν ότι μοντέλα από διάφορες άλλες μάρκες φαίνεται να παράγουν ύποπτες εκπομπές ή να υπερβαίνουν τα όρια ρύπανσης που κατοχυρώνονται στην ενωσιακή νομοθεσία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη, και συγκεκριμένα η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Σουηδία εξακολουθούν να μην έχουν διαβιβάσει πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με τα προγράμματα ανάκλησης που εφάρμοσαν·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση της Επιτροπής στο σκάνδαλο «ντίζελγκεϊτ» περιλάμβανε όχι μόνο την αναθεώρηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, αλλά και την υποβολή πρότασης οδηγίας σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών (COM(2018)0184)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση αυτή έχει καίρια σημασία για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές έχουν σαφή δικαιώματα και ότι έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν συλλογική δράση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φάκελος αυτός συγκαταλέγεται στους πολυάριθμους φακέλους που παραμένουν σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Juncker πρότεινε την αναθεώρηση του κανονισμού 182/2011, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή[13], προκειμένου να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να είναι πιο διαφανή όσον αφορά τις θέσεις που υιοθετούν σε επίπεδο επιτροπών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια διαφανέστερη διαδικασία για την έγκριση της δοκιμής των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) θα είχε εμποδίσει τα κράτη μέλη να καθυστερήσουν αδικαιολόγητα τη διαδικασία, όπως εξηγείται στα συμπεράσματα της EMIS· λαμβάνοντας υπόψη ότι και αυτός ο φάκελος συγκαταλέγεται στους πολυάριθμους φακέλους που παραμένουν σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια έρευνας που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Volkswagen AG κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τμήμα δανείου ύψους 400 εκατομμυρίων EUR για υποέργο, το οποίο χορηγήθηκε το 2009 και αποπληρώθηκε πλήρως τον Φεβρουάριο του 2014 εντός της προθεσμίας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως ορίζεται στη συμφωνία αυτή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ολοκληρώσει την έρευνά της και με τη σειρά της η Volkswagen AG θα απέχει οικειοθελώς από έργα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κατά τη διάρκεια περιόδου αποκλεισμού διάρκειας 18 μηνών·

Αρμοδιότητες της Επιτροπής

1.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή, ως σώμα, ευθύνεται έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, ως σώμα, δεν έχει υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολική έκθεση που να εξετάζει τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της επιτροπής EMIS·

2.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι είναι ανεπαρκής η επιστολή της Elżbieta Bieńkowska, Επιτρόπου αρμόδιας για την Εσωτερική Αγορά, την Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, προς τον πρώην πρόεδρο της επιτροπής EMIS, δεδομένου ότι δεν εμπίπτουν όλα τα ζητήματα στην αρμοδιότητα της Επιτρόπου, όπως αναφέρεται στην επιστολή, και ότι η επιστολή δεν εξετάζει τα συμπεράσματα της επιτροπής EMIS·

3.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αμέσως συνολική έκθεση, την οποία θα εγκρίνει το Σώμα των Επιτρόπων στο σύνολό του, όπως απαιτεί το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, και η οποία θα εξετάζει όχι μόνο τις συστάσεις, αλλά και τον πυρήνα του ελεγκτικού έργου της κοινοβουλευτικής έρευνας, δηλαδή τα συμπεράσματα της επιτροπής EMIS, ιδίως όσον αφορά τις περιπτώσεις κακοδιοίκησης και παράβασης της ενωσιακής νομοθεσίας· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συναγάγει σαφή πολιτικά συμπεράσματα με βάση τα συμπεράσματα της επιτροπής EMIS·

4.  επισημαίνει ότι η σύσταση του Διαμεσολαβητή επιβεβαιώνει ότι η Επιτροπή παρεμπόδισε σημαντικά το έργο μιας επίσημης κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συναγάγει σαφή πολιτικά συμπεράσματα από την αποτυχία αυτή·

5.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των τεχνικών επιτροπών εν γένει και της τεχνικής επιτροπής για τα μηχανοκίνητα οχήματα ειδικότερα·

6.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την ανάκληση οχημάτων, όπου θα περιγράφονται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίον πρέπει να συμμορφώνονται τα ανακληθέντα οχήματα με τους σχετικούς ενωσιακούς κανονισμούς, μεταξύ άλλων με τη διενέργεια μετασκευών όταν οι επικαιροποιήσεις του λογισμικού δεν διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών·

7.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις κατευθυντήριες γραμμές μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι τα εξαιρετικά ρυπογόνα οχήματα δεν θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν στην αγορά μεταχειρισμένων προϊόντων, μεταξύ άλλων σε άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες·

8.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τη διοργάνωση και την εφαρμογή των ελέγχων εποπτείας της αγοράς από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858·

9.  καλεί την Επιτροπή, δεδομένου ότι έχουν παρέλθει πάνω από δύο έτη από την έναρξη της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιταλίας, να συνεχίσει τις εργασίες του πρώτου σταδίου και να εκδώσει αιτιολογημένες γνώμες·

10.  επικροτεί την απόφαση του ΔΕΕ, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή δεν είχε την εξουσία να τροποποιήσει, στο πλαίσιο της δεύτερης δέσμης μέτρων RDE, τα όρια εκπομπών NOx που καθορίζονται από το πρότυπο Euro 6· επισημαίνει ότι το ΔΕΕ κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή δεν παρείχε επαρκείς τεχνικές εξηγήσεις για την ανάγκη προσαρμογής των ορίων των εκπομπών NOx με τη θέσπιση συντελεστών συμμόρφωσης· θεωρεί ότι τα όρια των εκπομπών NOx που καθορίζονται από το πρότυπο Euro 6 πρέπει να τηρούνται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και ότι ευθύνη της Επιτροπής είναι να σχεδιάζει δοκιμές RDE που να αξιολογούν τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες·

11.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση της Επιτροπής να προσβάλει την απόφαση του ΔΕΕ στις υποθέσεις T-339/16, T-352/16 και T-391/16, και καλεί την Επιτροπή να ανακαλέσει την απόφασή της υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων·

12.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σε περίπτωση που η απόφαση προσφυγής καθυστερήσει την προθεσμία που έθεσε το ΔΕΕ έως την οποία μπορούν να παραμείνουν σε ισχύ οι συντελεστές συμμόρφωσης·

13.  καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί τα ισχύοντα όρια εκπομπών, τα οποία έχουν θεσπιστεί με τον κανονισμό 715/2007 και πρέπει να τηρούνται κατά την οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες σύμφωνα με τον κανονισμό αυτόν, και να μην θεσπίσει νέους διορθωτικούς συντελεστές (δηλαδή συντελεστές συμμόρφωσης) που θα καταστήσουν ενδεχομένως λιγότερο αυστηρά αυτά τα νομικά όρια·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ η έκθεση της OLAF σε συνέχεια της έρευνάς της όσον αφορά το δάνειο «Antrieb RDI» που χορήγησε η ΕΤΕπ στη Volkswagen AG, καθώς και για τις αδυναμίες των μέτρων που έλαβε η ΕΤΕπ·

Αρμοδιότητες των κρατών μελών

15.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν χωρίς καθυστέρηση όλες τις πληροφορίες που απαιτεί η Επιτροπή για την εκπόνηση έκθεσης σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει η Επιτροπή και τα κράτη μέλη με βάση τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της επιτροπής EMIS·

16.  εκφράζει τη λύπη του για τις ποικίλες προσεγγίσεις και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ανάκληση των οχημάτων και τα προγράμματα ανταλλαγής· θεωρεί ότι αυτές οι ποικίλες προσεγγίσεις υπονομεύουν τα συμφέροντα των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία των πολιτών και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν κατεπειγόντως τα αναγκαία μέτρα για να ανακληθεί ή να αποσυρθεί από την αγορά ο μεγάλος αριθμός εξαιρετικά ρυπογόνων αυτοκινήτων, και να συνεργαστούν πλήρως με την Επιτροπή ώστε να ακολουθηθεί μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τις δράσεις ανάκλησης με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πρόγραμμα ανταλλαγής και οι απαιτήσεις μετασκευής που επιβλήθηκαν σε Γερμανούς κατασκευαστές αυτοκινήτων στη Γερμανία δεν επιβάλλονται εκτός της Γερμανίας ή σε άλλους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Ένωση·

19.  καλεί τα κράτη μέλη και τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να συντονίσουν την υποχρεωτική μετασκευή των μη συμμορφούμενων ντιζελοκίνητων οχημάτων, μεταξύ άλλων με την προσθήκη συστήματος SCR, να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του αζώτου (NO2) και να καθαρίσουν τον υφιστάμενο στόλο· θεωρεί ότι το κόστος αυτών των μετασκευών θα πρέπει να βαρύνει τον υπεύθυνο κατασκευαστή αυτοκινήτων·

20.  καλεί εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν παράσχει ακόμη στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ανάκλησης να παράσχουν τις εν λόγω πληροφορίες χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων εποπτείας της αγοράς και να υποβάλουν τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σε δοκιμές με παραμέτρους πέραν της RDE, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κατασκευαστές δεν βελτιστοποιούν τα οχήματα για αυτές τις δοκιμές RDE, καθώς και να χρησιμοποιήσουν δικές τους εγκαταστάσεις, όπως προτείνεται στο έγγραφο του ΕΕΣ·

22.  καλεί τα κράτη μέλη που εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες επί παραβάσει να συνεργαστούν πλήρως με την Επιτροπή και να της διαβιβάσουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να εμποδίσουν τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να εκμεταλλευτούν τα νέα περιθώρια ελιγμών που αφήνει η εργαστηριακή δοκιμή στο πλαίσιο της παγκόσμιας εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP), για να μειώσουν τις εκπομπές CO2 των οχημάτων τους·

24.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλα τα αυτοκίνητα σε αντιπροσωπείες χρησιμοποιούν μόνο τις τιμές CO2 της WLTP, ώστε να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση των καταναλωτών, και τονίζει ότι θα πρέπει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν στις τιμές της WLTP τη φορολόγηση των οχημάτων και τα φορολογικά κίνητρα, με σεβασμό προς την αρχή ότι η WLTP δεν θα πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους καταναλωτές·

25.  καλεί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει τις ευθύνες του και να εγκρίνει κατεπειγόντως μια γενική προσέγγιση όσον αφορά την πρόταση οδηγίας σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και την πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού 182/2011·

26.  καλεί τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής να παραστούν στην πρώτη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2019 και να απαντήσουν τυχόν εναπομένουσες ερωτήσεις όσον αφορά τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της EMIS, τη σύσταση του Διαμεσολαβητή και άλλα στοιχεία του παρόντος ψηφίσματος·

 

°

°  °

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου