Предложение за резолюция - B8-0223/2019Предложение за резолюция
B8-0223/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно последните развития във връзка със скандала „Дизелгейт“

25.3.2019 - (2019/2670(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Даниел Далтон, Болеслав Г. Пеха, Зджислав Краснодембскиот името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0223/2019

Процедура : 2019/2670(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0223/2019
Внесени текстове :
B8-0223/2019
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0223/2019

Резолюция на Европейския парламент относно последните развития във връзка със скандала „Дизелгейт“

(2019/2670(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО[1],

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства[2],

—  като взе предвид становището, представено на 28 октомври 2015 г. от Техническия комитет по моторните превозни средства“ (ТКМПС/TCMV), създаден съгласно член 40, параграф 1 от Директива 2007/46/ЕО,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/427 на Комисията от 10 март 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6)[3],

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията от 20 април 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6)[4],

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията, Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията[5],

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004[6],

—  като взе предвид окончателния доклад на анкетната комисия за измерване на емисиите в автомобилния сектор от 2 март 2017 г.,

—  като взе предвид своята препоръка от 4 април 2017 г. до Съвета и Комисията вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор[7],

—  като взе предвид информационния документ на Европейската сметна палата от 7 февруари 2019 г. относно отговора на ЕС на скандала „Дизелгейт“,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

1.  счита, че Регламент (ЕС) 2018/858 представлява значително подобрение на законодателната рамка, в контекста на която се разрази скандалът „Дизелгейт“, като направи превозните средства по-чисти и по-съобразени с околната среда и възстанови доверието на потребителите;

2.  отбелязва, че Регламент (ЕС) 2018/858, Регламент (ЕО) № 692/2008 и останалото законодателство, имащо отношение по въпроса, въвеждат по-солидни и реалистични методи за измерване на замърсители като азотни оксиди (NOx) и емисии на CO2; осигурява по-високо качество и независимост на изпитването на превозните средства; и предоставя възможност за подобрено наблюдение на автомобилите, които вече са в движение;

3.  признава обаче, че новите правила съгласно Регламент (ЕС) 2018/858 влизат в сила на 1 септември 2020 г. и че следователно много от подобренията по отношение на качеството, независимостта и надзора на органите за типово одобрение и изпитване на превозните средства все още не са влезли в сила;

4.  припомня, че на 28 октомври 2015 г. държавите членки се съгласиха, че измерванията на емисиите в реални условия на движение на NOx ще бъдат задължителни за новите модели автомобили от септември 2017 г., както и за всички нови превозни средства — от септември 2019 г.;

5.  припомня, че на 1 юни 2017 г. Комисията въведе също така по-стриктна и по-реалистична процедура за лабораторни изследвания, Хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP), разработена съвместно с Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН), за измерване на емисиите на CO2 и разхода на гориво на леките и лекотоварните автомобили, която стана задължителна за всички нови модели автомобили от септември 2017 г., както и за всички нови автомобили от септември 2018 г.;

6.  посочва, че регулаторният режим на ЕС е първият в света, който въвежда двата допълващи се теста, които гарантират, че продадените в ЕС коли са с ниски емисии както в лабораторни, така и в пътни условия, и водят борба с измамното поведение при изпитванията на емисиите от превозните средства при пътни условия;

7.  призовава Комисията да продължи да намалява емисиите на NOx от автомобилите в ЕС, като прави преглед на фактора на съответствие, както е предвидено във втория пакет относно изпитването за емисии в реални условия на движение, разглеждан съгласно процедурата на комитология, ежегодно и в съответствие с технологичното развитие, така че той да бъде сведен до 1 възможно най-скоро;

8.  отбелязва обаче, че установяването на все по-строги ограничения за наличието на вредни замърсители на въздуха само по себе си не е ефективен метод за подобряване на качеството на въздуха, както се вижда от големия брой производства за установяване на неизпълнение на задължения, заведени пред Съда на Европейския съюз; отбелязва, че една ефективна политика трябва да включва прилагането на дългосрочни и интегрирани планове за подобряване на качеството на въздуха, подкрепени с достатъчни финансови ресурси;

9.  изразява известна загриженост, че някои държави членки или техни местни органи са въвели непропорционални схеми, като например ограничения по отношение на по-стари дизелови превозни средства, което води до ежедневни затруднения за техните собственици, загуба на стойност на съответните превозни средства и значително навлизане на по-стари и силно замърсяващи превозни средства в държавите членки с ниски доходи;

10.  подчертава, че за да се подобри качеството на въздуха и общественото здраве, да се защити околната среда и да се повиши конкурентоспособността на ЕС в глобализирания свят, е необходимо преминаване към по-чиста и по-ефикасна мобилност в консултация с автомобилния сектор;

11.  призовава Комисията да продължи да работи заедно с държавите членки и други заинтересовани страни за оптимизиране на нормативната уредба за емисиите от превозни средства в бъдеще и за ускоряване на прехода към по-чиста и по-устойчива мобилност;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

Последно осъвременяване: 25 март 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност