Forslag til beslutning - B8-0223/2019Forslag til beslutning
B8-0223/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen

25.3.2019 - (2019/2670(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębskifor ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0223/2019

Procedure : 2019/2670(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0223/2019
Indgivne tekster :
B8-0223/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0223/2019

Europa-Parlamentets beslutning om den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen

(2019/2670(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF[1],

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer[2],

–  der henviser til udtalelse af 28. oktober 2015 fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer (TCMV) nedsat i medfør af artikel 40, stk. 1, i direktiv 2007/46/EF,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EU) 2016/427 af 10. marts 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6)[3],

–  der henviser til Kommissionens forordning (EU) 2016/646 af 20. april 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6)[4],

–  Kommissionens forordning (EU) nr. 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008[5],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2394 af 12. december 2017 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2006/2004[6],

–  der henviser til den endelige rapport af 2. marts 2017 fra undersøgelsesudvalget om emissionsmålinger i bilindustrien,

–  der henviser til Europa-Parlamentets henstilling af 4. april 2017 til Rådet og Kommissionen som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien[7],

–  der henviser til Den Europæiske Revisionsrets briefingpapir af 7. februar 2019 om EU's reaktion på Dieselgate-skandalen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

1.  mener, at forordning (EU) 2018/858 udgør en betydelig forbedring af de lovgivningsmæssige rammer, inden for hvilke Dieselgate-skandalen fandt sted, som gør køretøjer renere og mere miljøvenlige, og som genopretter forbrugernes tillid;

2.  bemærker, at forordning (EU) 2018/858, forordning (EF) nr. 692/2008 samt anden relevant lovgivning indfører mere robuste og realistiske prøvningsmetoder til måling af forurening, såsom nitrogenoxider (NOx) og CO2-emissioner; til at sikre større kvalitet og uafhængighed i forbindelse med prøvning af køretøjer og til at gøre det muligt at foretage en bedre overvågning af biler, der allerede er i omløb;

3.  anerkender dog, at de nye regler i henhold til forordning (EU) 2018/858 træder i kraft den 1. september 2020, og at mange af de forbedringer, der er sket med hensyn til kvaliteten, uafhængigheden og tilsynet med typegodkendelses- og prøvningsmyndighederne, derfor endnu ikke er trådt i kraft;

4.  minder om, at medlemsstaterne den 28. oktober 2015 blev enige om, at måling af emissioner ved faktisk kørsel (RDE) skulle være obligatorisk for nye bilmodeller fra september 2017 og for alle nye køretøjer fra september 2019;

5.  minder om, at Kommissionen den 1. juni 2017 også indførte en strengere og mere realistisk laboratorieprøvningsprocedure, den verdensomspændende harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure/WLTP), der er udviklet sammen med FN's Økonomiske Kommission for Europa (UNECE), til måling af CO2-emissioner fra og brændstofforbrug for biler og varevogne, som blev obligatoriske for alle nye bilmodeller fra september 2017 og for alle nye biler fra september 2018;

6.  påpeger, at EU's reguleringsordning er den første i verden, ved hvilken de to ovennævnte supplerende prøvninger indføres for at sikre, at biler, der sælges i EU, udleder de samme emissioner i såvel laboratoriet som under kørsel på vejene, samt med henblik på at bekæmpe svigagtig adfærd i forbindelse med emissionsprøvning af køretøjer;

7.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte med at reducere EU-bilers NOx-emissioner ved, som fastlagt i den anden RDE-komitologipakke, at revidere overensstemmelsesfaktoren årligt og i overensstemmelse med den teknologiske udvikling, med henblik på at bringe den ned på 1 så hurtigt som muligt;

8.  bemærker imidlertid, at fastsættelse af stadig strengere grænser for forekomsten af skadelige luftforurenende stoffer ikke i sig selv er en effektiv metode til at forbedre luftkvaliteten, således som det fremgår af det store antal af traktatbrudsprocedurer ved Den Europæiske Unions Domstol; bemærker, at en effektiv politik skal omfatte gennemførelsen af langsigtede og integrerede luftkvalitetsforbedringsplaner, som skal understøttes af tilstrækkelige finansielle ressourcer;

9.  bemærker med en vis bekymring, at nogle medlemsstater eller deres lokale myndigheder har indført uforholdsmæssige foranstaltninger, såsom forbud mod ældre dieselbiler, hvilket medfører vanskeligheder for ejere af sådanne biler i dagligdagen, da køretøjerne mister værdi, samt en markant udbredelse af ældre og stærkt forurenende køretøjer i lavindkomstlande;

10.  understreger, at det med henblik på at forbedre luftkvaliteten og folkesundheden, beskytte vores miljø og styrke EU's konkurrenceevne i en globaliseret verden er nødvendigt med en omstilling til renere og mere effektiv mobilitet i samråd med bilindustrien;

11.  opfordrer Kommissionen til fortsat at arbejde sammen med medlemsstaterne og andre aktører for at optimere emissionslovgivningen for køretøjer i fremtiden og til at fremskynde overgangen til renere og mere bæredygtig mobilitet;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Seneste opdatering: 25. marts 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik