Πρόταση ψηφίσματος - B8-0223/2019Πρόταση ψηφίσματος
B8-0223/2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate»

25.3.2019 - (2019/2670(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębskiεξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0223/2019

Διαδικασία : 2019/2670(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0223/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0223/2019
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0223/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate»

(2019/2670(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ[1],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων[2],

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που υπέβαλε στις 28 Οκτωβρίου 2015 η Τεχνική Επιτροπή για τα Μηχανοκίνητα Οχήματα (ΤΕΜΟ), που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/427 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6)[3],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6)[4],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής[5],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004[6],

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, της 2ας Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 4ης Απριλίου 2017, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία[7],

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 7ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στο σκάνδαλο «Dieselgate»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1.  φρονεί ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 αποτελεί σημαντική βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου εντός του οποίου συνέβη το σκάνδαλο «Dieselgate» και τούτο διότι καθιστά τα οχήματα καθαρότερα και φιλικότερα προς το περιβάλλον και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών·

2.  σημειώνει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/858, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 και άλλες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις καθιερώνουν αυστηρότερες και πιο ρεαλιστικές μεθόδους δοκιμών για τη μέτρηση ρυπαντών όπως τα οξείδια του αζώτου (NOx) και οι εκπομπές CO2· εξασφαλίζουν ποιοτικότερες και ανεξάρτητες δοκιμές οχημάτων· επιτρέπουν βελτιωμένη επιτήρηση των οχημάτων που κυκλοφορούν ήδη·

3.  αντιλαμβάνεται εντούτοις ότι οι νέοι κανόνες που εισάγει ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και ότι πολλές από τις βελτιώσεις στην ποιότητα, την ανεξαρτησία και την εποπτεία των αρχών που είναι υπεύθυνες για τις δοκιμές και την έγκριση τύπου δεν έχουν, συνεπώς, υλοποιηθεί ακόμη·

4.  υπενθυμίζει ότι, στις 28 Οκτωβρίου 2015, τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι οι μετρήσεις εκπομπών NOx σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) καθίστανται υποχρεωτικές για νέα μοντέλα αυτοκινήτων από τον Σεπτέμβριο του 2017 και για όλα τα νέα οχήματα από τον Σεπτέμβριο του 2019·

5.  υπενθυμίζει ότι, την 1η Ιουνίου 2017, η Επιτροπή θέσπισε αυστηρότερη και ρεαλιστικότερη διαδικασία εργαστηριακών δοκιμών, την λεγόμενη Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure (WLTP – διαδικασία εναρμονισμένων σε παγκόσμιο επίπεδο δοκιμών ελαφρών οχημάτων), η οποία διαμορφώθηκε σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) με σκοπό την μέτρηση εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμων αυτοκινήτων και μικρών φορτηγών και η οποία κατέστη υποχρεωτική για όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων από τον Σεπτέμβριο του 2017 και για όλα τα νέα αυτοκίνητα από τον Σεπτέμβριο του 2018·

6.  επισημαίνει ότι το ρυθμιστικό καθεστώς της ΕΕ είναι το πρώτο στον κόσμο που καθιερώνει τις δύο προαναφερθείσες συμπληρωματικές δοκιμές για να εξασφαλίζει ότι οι εκπομπές των αυτοκινήτων που πωλούνται στην ΕΕ είναι χαμηλές, τόσο σε συνθήκες εργαστηρίου, όσο και σε πραγματικές οδικές συνθήκες, και για να καταπολεμά τις δόλιες πρακτικές στο πεδίο των δοκιμών ελέγχου των εκπομπών σε οδικές συνθήκες·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να μειώνει τις εκπομπές NOx των αυτοκινήτων στην ΕΕ μέσω της επανεξέτασης του συντελεστή συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στη δεύτερη δέσμη επιτροπολογίας RDE, σε ετήσια βάση και σε συνάρτηση με τις τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό να φτάσει αυτός να ισούται με 1 το ταχύτερο δυνατόν·

8.  σημειώνει εντούτοις ότι η καθιέρωση ολοένα και αυστηρότερων ορίων για τους επιβλαβείς αέριους ρύπους δεν αποτελεί από μόνη της αποτελεσματικό τρόπο βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, όπως αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό των διαδικασιών επί παραβάσει που καλείται να εκδικάσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· σημειώνει ότι μια αποτελεσματική πολιτική οφείλει να συμπεριλαμβάνει την εφαρμογή μακράς πνοής ολοκληρωμένων σχεδίων βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, υποστηριζόμενη από επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους·

9.  παρατηρεί με ανησυχία ότι ορισμένα κράτη μέλη, ή οι τοπικές αρχές τους, έχουν θεσπίσει δυσανάλογα οχληρά μέτρα, όπως περιορισμούς σε παλαιότερα οχήματα με κινητήρες ντίζελ, τα οποία δυσχεραίνουν την καθημερινή ζωή των ιδιοκτητών τέτοιων οχημάτων, υποβαθμίζουν την αξία των οχημάτων και έχουν ως αποτέλεσμα να διοχετεύονται σε μεγάλους αριθμούς παλαιότερα και ιδιαιτέρως ρυπογόνα οχήματα σε κράτη μέλη χαμηλότερων εισοδημάτων·

10.  τονίζει ότι, εάν επιθυμούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα και τη δημόσια υγεία, να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας και να δώσουμε ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, οφείλουμε να μεταπηδήσουμε σε καθαρότερα και αποδοτικότερα μέσα κίνησης, σε συνεργασία με τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς με σκοπό την βελτιστοποίηση των κανονιστικών ρυθμίσεων για τις εκπομπές των οχημάτων στο μέλλον και την επίσπευση της μετάβασης προς μία καθαρότερη και πιο βιώσιμη κινητικότητα·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου