Päätöslauselmaesitys - B8-0223/2019Päätöslauselmaesitys
B8-0223/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS dieselgate-skandaalin viimeaikaisesta kehityksestä

25.3.2019 - (2019/2670(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Zdzisław KrasnodębskiECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0223/2019

Menettely : 2019/2670(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0223/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0223/2019
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0223/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma dieselgate-skandaalin viimeaikaisesta kehityksestä

(2019/2670(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta 30. toukokuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/858[1],

–  ottaa huomioon moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta 18. heinäkuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 692/2008[2],

–  ottaa huomioon direktiivin 2007/46/EY 40 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun moottoriajoneuvoja käsittelevän teknisen komitean (TCMV) 28. lokakuuta 2015 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta 10. maaliskuuta 2016 annetun komission asetuksen (EU) 2016/427[3],

–  ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta 20. huhtikuuta 2016 annetun komission asetuksen (EU) 2016/646[4],

–  ottaa huomioon moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta 1. kesäkuuta 2017 annetun komission asetuksen (EU) 2017/1151[5],

–  ottaa huomioon kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta 12. joulukuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2394[6],

–  ottaa huomioon 2. maaliskuuta 2017 annetun autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan lopullisen kertomuksen,

–  ottaa huomioon autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkinnan johdosta 4. huhtikuuta 2017 antamansa suosituksen neuvostolle ja komissiolle[7],

–  ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 7. helmikuuta 2019 julkaiseman aihekohtaisen katsauksen EU:n vastauksesta dieselgate-skandaaliin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

1.  katsoo, että asetus (EU) 2018/858 parantaa merkittävästi sitä lainsäädäntökehystä, jonka voimassaoloaikana dieselgate-skandaali tapahtui, tekee autoista puhtaampia ja ympäristöystävällisempiä sekä palauttaa kuluttajien luottamuksen;

2.  toteaa, että asetuksilla (EU) 2018/858 ja (EY) N:o 692/2008 ja muulla niihin liittyvällä lainsäädännöllä otetaan käyttöön vakaampia ja realistisempia testimenetelmiä typen oksidien (NOx) ja hiilidioksidipäästöjen kaltaisten ilman epäpuhtauksien mittaamiseksi, varmistetaan ajoneuvojen testauksen parempi laatu ja riippumattomuus ja mahdollistetaan jo liikenteessä olevien autojen valvonnan parantaminen;

3.  toteaa kuitenkin, että asetuksen (EU) 2018/858 mukaiset uudet säännöt tulevat voimaan 1. syyskuuta 2020 ja että monet ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja testeistä vastaavien viranomaisten laatuun, riippumattomuuteen ja valvontaan liittyvät parannukset eivät siis ole vielä voimassa;

4.  muistuttaa, että 28. lokakuuta 2015 jäsenvaltiot sopivat siitä, että typen oksidien (NOx) ajonaikaisten päästöjen (RDE) mittaamisesta tulisi pakollista uusien automallien osalta syyskuusta 2017 alkaen ja kaikkien uusien ajoneuvojen osalta syyskuusta 2019 alkaen;

5.  palauttaa mieliin, että komissio otti 1. kesäkuuta 2017 käyttöön myös tiukemman ja realistisemman laboratoriotestimenetelmän, WLTP:n (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure), joka on kehitetty yhdessä YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) kanssa mittaamaan henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineenkulutusta, mistä tuli pakollista kaikille uusille automalleille syyskuussa 2017 ja kaikille uusille autoille syyskuussa 2018;

6.  toteaa, että EU:n sääntelyjärjestelmässä otetaan ensimmäisenä maailmassa käyttöön edellä mainitut kaksi täydentävää testiä, millä varmistetaan, että EU:ssa myytävien autojen päästöt ovat alhaiset sekä laboratoriossa että liikenteessä, ja torjutaan huijauksia ajoneuvojen ajonaikaisia päästöjä koskevissa testeissä;

7.  kehottaa komissiota jatkamaan EU:n autokannan NOx-päästöjen vähentämistä tarkastelemalla toisessa RDE-komiteamenettelypaketissa säädettyä vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua uudelleen vuosittain ja teknologian kehityksen mukaisesti siten, että se alennetaan mahdollisimman pian 1:een;

8.  toteaa, että yhä tiukempien rajojen asettaminen terveydelle haitallisten aineiden pitoisuuksille ilmassa ei itsessään ole tehokas keino parantaa ilmanlaatua, kuten lukuisat Euroopan unionin tuomioistuimen käsittelyyn tuodut rikkomismenettelyt osoittavat; toteaa, että tehokkaaseen politiikkaan on sisällyttävä ilmanlaadun parantamista koskevia yhtenäisiä ja pitkän aikavälin suunnitelmia, joiden tukena on oltava riittävät taloudelliset resurssit;

9.  on huolissaan siitä, että eräät jäsenvaltiot tai niiden paikallisviranomaiset ovat ottaneet käyttöön suhteettoman rajuja toimenpiteitä, kuten vanhojen dieselajoneuvojen käytön rajoittamisen tai kieltämisen, ja siten aiheuttavat kyseisten autojen omistajille vaikeuksia jokapäiväisessä elämässä, ajoneuvojen arvon alenemista sekä vanhempien ja saastuttavampien ajoneuvojen käytön merkittävän siirtymisen alhaisemman tulotason maihin;

10.  korostaa, että ilmanlaadun ja kansanterveyden parantamiseksi, ympäristön suojelemiseksi ja EU:n kilpailukyvyn tehostamiseksi globalisoituneessa maailmassa on siirryttävä puhtaampaan ja tehokkaampaan liikkuvuuteen yhteistyössä autoalan kanssa;

11.  kehottaa komissiota jatkamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta ajoneuvojen päästöjä koskeva sääntely olisi tulevaisuudessa optimaalista, ja nopeuttamaan siirtymää kohti puhtaampaa ja kestävämpää liikkuvuutta;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

Päivitetty viimeksi: 25. maaliskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö