Rezolūcijas priekšlikums - B8-0223/2019Rezolūcijas priekšlikums
B8-0223/2019

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par jaunākajām norisēm saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb “dīzeļgeitu”

25.3.2019 - (2019/2670(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Daniel Dalton, Bolesław G. PiechaECR grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0223/2019

Procedūra : 2019/2670(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0223/2019
Iesniegtie teksti :
B8-0223/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0223/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par jaunākajām norisēm saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb “dīzeļgeitu”

(2019/2670(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulu (ES) 2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK[1],

–  ņemot vērā Komisijas 2008. gada 18. jūlija Regulu (EK) Nr. 692/2008, ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai[2],

–  ņemot vērā ar Direktīvas 2007/46/EK 40. panta 1. punktu izveidotās Tehniskās komitejas mehānisko transportlīdzekļu jautājumos (TCMV) 2015. gada 28. oktobra atzinumu,

–  ņemot vērā Komisijas 2016. gada 10. marta Regulu (ES) 2016/427, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 6”)[3],

–  ņemot vērā Komisijas 2016. gada 20. aprīļa Regulu (ES) 2016/646, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 6”)[4],

–  ņemot vērā Komisijas 2017. gada 1. jūnija Regulu (ES) 2017/1151, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1230/2012 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008[5],

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regulu (ES) 2017/2394 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2006/2004[6],

–  ņemot vērā Izmeklēšanas komitejas saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē 2017. gada 2. marta galīgo ziņojumu,

–  ņemot vērā 2017. gada 4. aprīļa ieteikumu Padomei un Komisijai, ņemot vērā izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē[7],

–  ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas 2019. gada 7. februāra informatīvo apskatu par ES reakciju uz dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb “dīzeļgeitu”;

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

1.  uzskata, ka ar Regulu (ES) Nr. 2018/858 ievērojami uzlabo tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru notika „dīzeļdegeita” skandāls, padarot transportlīdzekļus tīrākus un videi draudzīgākus, kā arī atjaunojot patērētāju uzticību;

2.  atzīmē, ka ar Regulu (ES) Nr. 2018/858, Regulu (EK) Nr. 692/2008 un citiem saistītajiem tiesību aktiem ievieš stingrākas un reālistiskākas testēšanas metodes piesārņojošu vielu, piemēram, slāpekļa oksīdu (NOx) un CO2 emisiju mērīšanai, nodrošina uzlabotu transportlīdzekļu testēšanas kvalitāti un neatkarību un ļauj uzlabot jau apritē esošo automobiļu uzraudzību;

3.  tomēr atzīst, ka jaunie noteikumi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2018/858 stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī un ka daudzi transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas un testēšanas iestāžu kvalitātes, neatkarības un pārraudzības uzlabojumi tādēļ vēl nav stājušies spēkā;

4.  atgādina, ka 2015. gada 28. oktobrī dalībvalstis vienojās, ka emisiju reālos braukšanas apstākļos (RDE) NOx mērījumi būs obligāti jaunajiem vieglo automobiļu modeļiem no 2017. gada septembra un visiem jaunajiem transportlīdzekļiem no 2019. gada septembra;

5.  atgādina, ka 2017. gada 1. jūnijā Komisija arī ieviesa stingrāku un reālistiskāku laboratorijas testu procedūru, pasaules mērogā saskaņotu mazas noslodzes transportlīdzekļu pārbaudes procedūru (WLTP), kas izstrādāta kopā ar ANO Eiropas Ekonomikas komisiju (UNECE), lai mērītu CO2 automobiļu un furgonu emisijas un degvielas patēriņu, un kas tika noteikta par obligātu visiem jaunajiem vieglo automobiļu modeļiem no 2017. gada septembra un visiem jaunajiem vieglajiem automobiļiem no 2018. gada septembra;

6.  norāda, ka ES reglamentējošais režīms ir pirmais pasaulē, ar kuru ievieš divus iepriekš minētos papildu testus, nodrošinot, ka ES pārdotās automašīnas rada mazas emisijas gan laboratorijā, gan braukšanas apstākļos uz ceļa, un tā apkarojot krāpniecisku rīcību autotransporta emisiju pārbaudēs reālos apstākļos;

7.  aicina Komisiju turpināt Savienības automobiļu NOx emisiju samazināšanu, ik gadu un atbilstoši tehnoloģiju attīstībai pārskatot atbilstības koeficientu, kā paredzēts otrajā RDE komitoloģijas paketē, lai pēc iespējas drīzāk to samazinātu līdz 1;

8.  tomēr norāda, ka arvien stingrāku ierobežojumu noteikšana kaitīgo piesārņotāju sastopamībai gaisā pati par sevi nav efektīva metode gaisa kvalitātes uzlabošanai, par ko liecina to pārkāpumu lietu lielais skaits, kas ierosinātas Eiropas Savienības Tiesā; norāda, ka efektīvai politikai ir jāietver ilgtermiņa un integrēta gaisa kvalitātes uzlabošanas plānu īstenošana, ko atbalsta ar pietiekamiem finanšu resursiem;

9.  ar nelielām bažām konstatē, ka dažas dalībvalstis vai to vietējās iestādes ir ieviesušas nesamērīgus mērījumus, piemēram, ierobežojumus vecākiem dīzeļdzinēja transportlīdzekļiem, kas ikdienā rada grūtības šādu transportlīdzekļu īpašniekiem, to vērtības samazināšanos un vecāku un ļoti piesārņojošu transportlīdzekļu izmantošanas būtisku pieaugumu dalībvalstīs ar zemiem ienākumiem;

10.  uzsver — lai uzlabotu gaisa kvalitāti un sabiedrības veselību, aizsargātu vidi un palielinātu ES konkurētspēju globalizētā pasaulē, sadarbībā ar automobiļu nozari ir jāpanāk pāreja uz tīrāku un efektīvāku mobilitāti;

11.  aicina Komisiju kopā ar dalībvalstīm un citām ieinteresētajām personām turpināt darbu pie tā, lai nākotnē optimizētu transportlīdzekļu emisijas noteikumus un paātrinātu pāreju uz tīrāku un ilgtspējīgāku mobilitāti;

12.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika