Propunere de rezoluţie - B8-0223/2019Propunere de rezoluţie
B8-0223/2019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la evoluțiile recente ale scandalului Dieselgate

25.3.2019 - (2019/2670(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębskiîn numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0223/2019

Procedură : 2019/2670(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0223/2019
Texte depuse :
B8-0223/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0223/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la evoluțiile recente ale scandalului Dieselgate

(2019/2670(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE[1],

–  având în vedere Regulamentul (CE) Nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor[2],

–  având în vedere avizul prezentat la 28 octombrie 2015 de Comitetul tehnic pentru autovehicule (CTAV), instituit prin articolul 40 alineatul (1) din Directiva 2007/46/CE,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/427 al Comisiei din 10 martie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6)[3],

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/646 al Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6)[4],

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei[5],

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004[6],

–  având în vedere raportul final al Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor din 2 martie 2017,

–  având în vedere Recomandarea sa din 4 aprilie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor[7],

–  având în vedere nota de informare a Curții de Conturi Europene din 7 februarie 2019 privind răspunsul UE la scandalul Dieselgate,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

1.  consideră că Regulamentul (UE) 2018/858 reprezintă o îmbunătățire semnificativă a cadrului legislativ în temeiul căruia a avut loc scandalul Dieselgate, determinând fabricarea unor autovehicule mai curate și mai ecologice și recâștigând încrederea consumatorilor;

2.  observă că Regulamentul (UE) 2018/858, Regulamentul (CE) nr. 692/2008 și alte acte legislative conexe introduc metode de testare mai robuste și mai realiste pentru măsurarea poluanților precum oxizii de azot (NOx) și emisiile de CO2, asigură o testare mai calitativă și mai independentă a autovehiculelor și facilitează o supraveghere îmbunătățită a autovehiculelor aflate deja în circulație;

3.  recunoaște, cu toate acestea, că noile norme aplicabile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/858 intră în vigoare la 1 septembrie 2020 și că nu se aplică încă multe din îmbunătățirile în materie de calitate, independență și supraveghere în ceea ce privește autoritățile responsabile cu omologarea de tip și testarea;

4.  reamintește că, la 28 octombrie 2015, statele membre au convenit ca măsurarea emisiilor generate în condiții reale de conducere (RDE) pentru NOx să fie obligatorie pentru noile modele de autovehicule începând din septembrie 2017 și pentru toate autovehiculele noi începând din septembrie 2019;

5.  reamintește că la 1 iunie 2017, Comisia a introdus, de asemenea, o procedură de testare în laborator mai strictă și mai realistă, procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (WLTP), elaborată împreună cu Comisia Economică pentru Europa a ONU (CEE-ONU), pentru a măsura emisiile de CO2 și consumul de combustibil al autoturismelor și camionetelor, care a devenit obligatorie pentru toate modelele noi de autovehicule începând din septembrie 2017 și pentru toate autovehiculele noi începând din septembrie 2018;

6.  subliniază că regimul de reglementare al UE este primul regim din lume care a introdus cele două testări suplimentare menționate mai sus, garantând că autovehiculele vândute în UE înregistrează emisii scăzute atât în laborator, cât și în trafic, și combătând comportamentul fraudulos în cadrul testărilor de măsurare a emisiilor în trafic;

7.  solicită Comisiei să reducă în continuare emisiile de NOx produse de autovehiculele din UE prin revizuirea factorului de conformitate, astfel cum se prevede în al doilea pachet de comitologie referitor la RDE, în fiecare an și în concordanță cu progresele tehnologice, astfel încât să fie aduse la 1 cât mai curând posibil;

8.  observă însă că stabilirea unor limite din ce în ce mai stricte în ceea ce privește prezența unor poluanți atmosferici dăunători nu este, în sine, o metodă eficientă de îmbunătățire a calității aerului, astfel cum au arătat numeroasele cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor aduse în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene; remarcă faptul că o politică eficace trebuie să includă punerea în aplicare a unor planuri integrate de îmbunătățire a calității aerului pe termen lung, susținute de resurse financiare adecvate;

9.  constată cu oarecare preocupare că unele state membre sau autoritățile lor locale au introdus măsuri disproporționate, cum ar fi restricțiile impuse în legătură cu vehiculelor diesel mai vechi, ceea ce îngreunează viața de zi cu zi a proprietarilor de astfel de vehicule, o pierdere a valorii acestor vehicule și o utilizare semnificativă a vehiculelor mai vechi și mai poluante în statele membre cu venituri reduse;

10.  subliniază că pentru a îmbunătăți calitatea aerului și sănătatea publică, pentru a proteja mediul și pentru a stimula competitivitatea UE într-o lume globalizată, este necesar să se treacă la o mobilitate mai curată și mai eficientă în colaborare cu sectorul autovehiculelor;

11.  invită Comisia să continue colaborarea cu statele membre și cu alte părți interesate pentru a optimiza reglementările privind emisiile autovehiculelor în viitor și pentru a accelera tranziția către o mobilitate mai curată și mai durabilă;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

Ultima actualizare: 25 martie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate