Förslag till resolution - B8-0223/2019Förslag till resolution
B8-0223/2019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen

25.3.2019 - (2019/2670(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Daniel Dalton, Bolesław G. Piechaför ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0223/2019

Förfarande : 2019/2670(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0223/2019
Ingivna texter :
B8-0223/2019
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0223/2019

Europaparlamentets resolution om den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen

(2019/2670(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG[1],

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon[2],

–  med beaktande av yttrandet av den 28 oktober 2015 från tekniska kommittén för motorfordon, som inrättades genom artikel 40.1 i direktiv 2007/46/EG,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EU) 2016/427 av den 10 mars 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6)[3],

–  med beaktande av kommissionens förordning (EU) 2016/646 av den 20 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6)[4],

–  med beaktande av kommissionens förordning (EU) 2017/1151 av den 1 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008[5],

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004[6],

–  med beaktande av slutrapporten av den 2 mars 2017 från undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin,

–  med beaktande av sin rekommendation av den 4 april 2017 till rådet och kommissionen som uppföljning av undersökningen om utsläppsmätningar i bilindustrin[7],

–  med beaktande av Europeiska revisionsrättens briefingdokument av den 7 februari 2019 om EU:s svar på ”dieselgate”-skandalen,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet anser att förordning (EU) 2018/858 innebär en avsevärd förbättring av den rättsliga ram inom vilken ”dieselgate”-skandalen skedde, då den gör fordon renare och miljövänligare och återställer konsumenternas förtroende.

2.  Europaparlamentet konstaterar att förordning (EU) 2018/858, förordning (EG) nr 692/2008 och annan relaterad lagstiftning inför mer robusta och verklighetstrogna provningsmetoder för att mäta föroreningar, såsom utsläpp av kväveoxider (NOx) och koldioxid, säkerställer att fordonsprovningen är av högre kvalitet och oberoende samt möjliggör större tillsyn av de bilar som redan är i trafik.

3.  Europaparlamentet konstaterar dock att de nya reglerna i förordning (EU) 2018/858 träder i kraft den 1 september 2020, och att många av förbättringarna av kvaliteten, oberoendet och tillsynen över de myndigheter som ansvarar för typgodkännande och provning av fordon därför inte har fått verkan än.

4.  Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna den 28 oktober 2015 kom överens om att metoder för mätning av utsläpp av kväveoxider vid verklig körning (RDE) skulle vara obligatoriska för nya bilmodeller från och med september 2017, och för alla nya fordon från och med september 2019.

5.  Europaparlamentet påminner om att kommissionen den 1 juni 2017 även införde ett strängare och mer verklighetstroget provningsförfarande i laboratorium, nämligen det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon (WLTP), som utvecklats tillsammans med FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece), för att mäta koldioxidutsläppen från bilar och skåpbilar samt deras bränsleförbrukning, vilket blev obligatoriskt för alla nya bilmodeller från och med september 2017, och för alla nya bilar från och med september 2018.

6.  Europaparlamentet påpekar att EU:s regelverk är det första i världen som inför dessa två kompletterande provningar, som säkerställer att bilar som säljs i EU ger låga utsläpp både i laboratoriet och på vägarna och motverkar bedrägeri vid utsläppsprovningar under vägförhållanden.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta minska kväveoxidutsläppen från bilar i EU genom att årligen och i takt med den tekniska utvecklingen se över överensstämmelsefaktorn, såsom föreskrivs i det andra paketet om utsläpp vid verklig körning, så att den kan sänkas till 1 så snart som möjligt.

8.  Europaparlamentet konstaterar dock att ett fastställande av allt striktare gränser för förekomsten av hälsofarliga luftföroreningar inte i sig är en effektiv metod för att förbättra luftkvaliteten, vilket visat sig genom det stora antalet överträdelsemål i Europeiska unionens domstol. Parlamentet konstaterar att en effektiv politik måste omfatta genomförande av långsiktiga och integrerade planer för bättre luftkvalitet som stöds av tillräckliga ekonomiska resurser.

9.  Europaparlamentet noterar med viss oro att en del medlemsstater, eller deras lokala myndigheter, har infört oproportionerliga åtgärder, såsom förbud mot äldre dieselfordon, vilket leder till svårigheter i vardagen för de som äger sådana fordon, en värdeminskning av fordonen och till att äldre och högförorenande fordon börjar användas i stor utsträckning i länder med lägre inkomster.

10.  Europaparlamentet betonar att det krävs en omställning till renare och effektivare rörlighet i samråd med fordonsindustrin för att förbättra luftkvaliteten och folkhälsan, skydda vår miljö och stärka EU:s konkurrenskraft i en globaliserad värld.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta samarbeta med medlemsstaterna och andra intressenter för att optimera utsläppsbestämmelserna för fordon i framtiden och påskynda omställningen till renare och mer hållbar rörlighet.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

Senaste uppdatering: 25 mars 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy