Предложение за резолюция - B8-0224/2019Предложение за резолюция
B8-0224/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно последните развития във връзка със скандала „Дизелгейт“

25.3.2019 - (2019/2670(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Йенс Гизекеот името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0223/2019

Процедура : 2019/2670(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0224/2019
Внесени текстове :
B8-0224/2019
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0224/2019

Резолюция на Европейския парламент относно последните развития във връзка със скандала „Дизелгейт“

(2019/2670(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства[1],

–  като взе предвид Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства,

–  като взе предвид Регламент 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО[2],

–  като взе предвид своята препоръка от 4 април 2017 г. до Съвета и Комисията вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор[3],

–  като взе предвид окончателния доклад на анкетната комисия за измерване на емисиите в автомобилния сектор от 2 март 2017 г.,

–  като взе предвид междинния доклад на анкетната комисия за измерване на емисиите в автомобилния сектор от 20 юли 2016 г.,

–  като взе предвид информационния документ на Европейската сметна палата от 7 февруари 2019 г. относно отговора на ЕС на скандала „Дизелгейт“,

–  като взе предвид размяната на мнения с Елжбета Бенковска, член на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, относно последващите действия във връзка с препоръките на Анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор[4],

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 22 ноември 2018 г., озаглавен „Доклад относно суровините с приложение в акумулаторните батерии“ (SWD (2018) 0245),

–  като взе предвид официалните уведомителни писма, изпратени до Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Испания и Обединеното кралство като част от процедурите за нарушение, започнати от Комисията,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

1.  подчертава, че е постигнат значителен напредък след скандала с емисиите „Дизелгейт“ през 2015 г., а именно в регулаторната рамка на ЕС, например чрез нови правила за одобряване на типа и нова процедура на изпитване;

2.  подчертава, че за да се подобрява качеството на въздуха и следователно качеството на живот на гражданите, за да се опазва околната среда и за да се повишава конкурентоспособността на автомобилната промишленост на ЕС в глобализирания свят, е необходимо преминаване към по-чиста мобилност;

3.  подчертава, че борбата срещу изменението на климата трябва да се разглежда като част от цялостната стратегия на ЕС, която трябва да бъде в съответствие, например, с новата стратегия за промишлената политика (цялостен подход), за да се постигне правилният баланс между повишаване на устойчивостта и съответствието на пътните превозни средства, защита на икономическите интереси на потребителите в ЕС и зачитане на ограниченията на технологичния напредък;

4.  подчертава, че сигурността на работните места и глобалната конкурентоспособност на промишлеността на ЕС трябва да бъдат отчитани при оценката на решения за справяне с изменението на климата;

5.  подчертава, че вече е въведено ново лабораторно изпитване, а именно Хармонизираната в глобален мащаб процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP), с цел значително намаляване на разликата между нивата на емисиите на CO2 и разхода на гориво, измервани в лабораторни и пътни условия;

6.  подчертава освен това, че режимът на ЕС за изпитване сега включва и изпитване за емисии в реални условия на движение (RDE), което е първото използване на измервания на емисиите в реални условия на движение в регулаторна рамка в света; подчертава, че и двата теста са по-строги и по-реалистични и че те също така са много по-малко уязвими спрямо измамни практики;

7.  подчертава, че новите правила на ЕС за одобрение на типа, които ще се прилагат от септември 2020 г., ще доведат до значително повишаване на качеството, на независимостта и на надзора на органите за типово одобрение и за изпитване на превозни средства;

8.  подчертава, че дизеловата технология играе важна роля в борбата срещу изменението на климата чрез намаляване на емисиите на CO2, тъй като превозните средства, задвижвани от алтернативни източници на енергия, все още имат твърде много недостатъци; следователно признава, че съвременните дизелови превозни средства ще играят важна роля в подпомагането на градовете да преминават към съответствие с целите за качество на въздуха;

9.  подчертава значението на принципа на технологична неутралност и призовава настоятелно за използването на всички налични технологии, включително на синтетични горива, с цел подобряване на качеството на въздуха и намаляване на емисиите на CO2;

10.  посочва, че производителите на автомобили са направили значителни инвестиции за постигане на огромно намаляване на емисиите на NOx (като например широко прилагане на селективна каталитична редукция (SCR) и на системата за улавяне на NOx);

11.  подчертава значението на оценката на емисиите през целия жизнен цикъл на превозните средства, пускани на пазара на Съюза, както беше поискано от Парламента, като в този контекста признава трудната задача на Комисията да разработи обща методика на Съюза за емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл;

12.  подкрепя решения, които се основават на научни, икономически и екологични факти и са неутрални по отношение на технологиите;

13.  посочва, че електрическата мобилност носи със себе си предизвикателства по отношение на комфорта на потребителите (като обхват, тежък товар, високи разходи за електрически превозни средства и жизнен цикъл на скъпи акумулаторни батерии), но също така и значими нови екологични предизвикателства (като например набавянето на материали и рециклирането на батерии);

14.  призовава Комисията да упражнява безкомпромисно своя надзорен мандат и да продължава да работи заедно с държавите членки и други заинтересовани страни за оптимизиране на нормативната уредба за емисиите от превозни средства в бъдеще и за ускоряване на прехода към по-чиста и по-конкурентна мобилност;

15.  подчертава, че държавите членки и техните органи трябва да поемат основната отговорност, за да се гарантира ефективното прилагане на новата рамка на ЕС за одобрение на типа и за изпитване, така че да бъдат предотвратявани бъдещи скандали и да се възстанови доверието на потребителите в ЕС;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Последно осъвременяване: 25 март 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност