Projekt rezolucji - B8-0224/2019Projekt rezolucji
B8-0224/2019

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie ostatnich wydarzeń związanych z aferą dieselgate

25.3.2019 - (2019/2670(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Jens Giesekew imieniu grupy PPE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0223/2019

Procedura : 2019/2670(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0224/2019
Teksty złożone :
B8-0224/2019
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0224/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ostatnich wydarzeń związanych z aferą dieselgate

(2019/2670(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów[1],

–  uwzględniając dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE[2],

–  uwzględniając swoje zalecenie z 4 kwietnia 2017 r. dla Rady i Komisji w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym[3],

–  uwzględniając sprawozdanie końcowe komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym z 2 marca 2017 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie wstępne komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym z 20 lipca 2016 r.,

–  uwzględniając dokument analityczny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z 7 lutego 2019 r. w sprawie działań podjętych przez UE w odpowiedzi na aferę dieselgate,

–  uwzględniając wymianę poglądów Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności z udziałem komisarz Elżbiety Bieńkowskiej na temat działań podjętych w następstwie zaleceń komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym[4],

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z 22 listopada 2018 r. pt. „Sprawozdanie w sprawie surowców do zastosowań w bateriach” (SWD(2018)0245),

–  uwzględniając wezwania do usunięcia uchybienia skierowane do Grecji, Hiszpanii, Luksemburga, Niemiec, Włoch i Zjednoczonego Królestwa w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętego przez Komisję,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

1.  podkreśla, że od afery dieselgate, dotyczącej fałszowania pomiarów emisji w 2015 r., poczyniono znaczne postępy w unijnych ramach prawnych, takie jak wprowadzenie nowych przepisów dotyczących homologacji typu i nowej procedury badań;

2.  zaznacza, że w celu poprawy jakości powietrza, a w konsekwencji jakości życia obywateli, ochrony środowiska oraz zwiększenia konkurencyjności unijnego sektora motoryzacyjnego w zglobalizowanym świecie niezbędne jest przejście na czystszą mobilność;

3.  podkreśla, że walka ze zmianą klimatu powinna stanowić część ogólnej strategii UE, która musi być zgodna np. z nową strategią dotyczącą polityki przemysłowej UE (podejście całościowe), aby umożliwić osiągnięcie odpowiedniej równowagi między zwiększaniem zrównoważonego charakteru i zgodności pojazdów transportu drogowego, ochroną interesów gospodarczych unijnych konsumentów i poszanowaniem ograniczeń w rozwoju techniki;

4.  zaznacza, że przy ocenie sposobów przeciwdziałania zmianie klimatu należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo zatrudnienia i globalną konkurencyjność przemysłu UE;

5.  zwraca uwagę, że wprowadzono już nową formę badania laboratoryjnego – światową zharmonizowaną procedurę badań lekkich pojazdów dostawczych (WLTP) – w celu znacznego ograniczenia rozbieżności między poziomami emisji CO2 i zużycia paliwa mierzonymi w laboratorium i w warunkach drogowych;

6.  zaznacza ponadto, że unijny system badań, do którego dołączono teraz badanie emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE), to pierwsze ramy regulacyjne na świecie wykorzystujące ten system pomiaru; zwraca uwagę, że obydwa badania są surowsze i bliższe realnym warunkom, a także dużo mniej podatne na nieuczciwe praktyki;

7.  podkreśla, że nowe unijne przepisy dotyczące homologacji typu, które wejdą w życie we wrześniu 2020 r., znacznie poprawią jakość i niezależność organów odpowiedzialnych za homologację typu i testowanie pojazdów, a także nadzór nad nimi;

8.  zwraca uwagę, że technologia silników wysokoprężnych odgrywa znaczącą rolę w walce ze zmianą klimatu poprzez redukcję emisji CO2, ponieważ pojazdy zasilane alternatywnymi źródłami energii nadal mają zbyt wiele wad; przyznaje zatem, że nowoczesne pojazdy z silnikami wysokoprężnymi przyspieszą realizację celów w zakresie jakości powietrza w miastach;

9.  podkreśla znaczenie zasady neutralności technologicznej i wzywa do wykorzystania wszystkich dostępnych technologii, w tym paliw syntetycznych, na rzecz poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji CO2;

10.  zwraca uwagę, że producenci samochodów dokonali poważnych inwestycji, aby znacznie ograniczyć emisje NOx (np. poprzez powszechne zastosowanie selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) czy absorbera NOx);

11.  podkreśla znaczenie oceny emisji w cyklu życia pojazdów wprowadzonych do obrotu na rynku Unii zgodnie z postulatem Parlamentu, a jednocześnie dostrzega w tym kontekście wyzwanie stojące przed Komisją, jakim jest opracowanie wspólnej unijnej metody oceny emisji CO2 w całym cyklu życia;

12.  popiera rozwiązania oparte na faktach naukowych, gospodarczych i środowiskowych oraz neutralne pod względem technologicznym;

13.  podkreśla, że elektromobilność przynosi wyzwania dla wygody/komfortu konsumentów (takie jak autonomia, waga i wysoki koszt pojazdów elektrycznych oraz żywotność drogich akumulatorów), a także dla środowiska (takie jak pozyskiwanie materiałów i recykling akumulatorów);

14.  apeluje do Komisji o rygorystyczne wykonywanie swoich uprawnień nadzorczych oraz o dalszą współpracę z państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami na rzecz przyszłej optymalizacji przepisów dotyczących emisji z pojazdów oraz przyspieszenia przejścia na czystszą i bardziej konkurencyjną mobilność;

15.  podkreśla, że państwa członkowskie i ich organy muszą wziąć na siebie lwią część odpowiedzialności za zagwarantowanie skutecznego wdrażania nowych ram UE w zakresie homologacji typu i badań, aby zapobiec w przyszłości skandalom oraz odzyskać zaufanie unijnych konsumentów;

16.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności