Predlog resolucije - B8-0224/2019Predlog resolucije
B8-0224/2019

PREDLOG RESOLUCIJE o nedavnem razvoju dogodkov v škandalu Dieselgate

25.3.2019 - (2019/2670(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Jens Giesekev imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0223/2019

Postopek : 2019/2670(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0224/2019
Predložena besedila :
B8-0224/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0224/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o nedavnem razvoju dogodkov v škandalu Dieselgate

(2019/2670(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil[1],

–  ob upoštevanju Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila,

–  ob upoštevanju Uredbe 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES[2],

–  ob upoštevanju svojega priporočila z dne 4. aprila 2017 Svetu in Komisiji po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju[3],

–  ob upoštevanju končnega poročila Preiskovalnega odbora Evropskega parlamenta za meritve emisij v avtomobilskem sektorju z dne 2. marca 2017,

–  ob upoštevanju vmesnega poročila Preiskovalnega odbora Evropskega parlamenta za meritve emisij v avtomobilskem sektorju z dne 20. julija 2016,

–  ob upoštevanju informativnega dokumenta Evropskega računskega sodišča z dne 7. februarja 2019 o odzivu EU na škandal Dieselgate,

–  ob upoštevanju izmenjave mnenj Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane s komisarko Elżbieto Bieńkowsko o nadaljnjih ukrepih po priporočilih Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju[4],

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 22. novembra 2018 z naslovom Poročilo o surovinah za uporabo v baterijah (SWD(2018)0245),

–  ob upoštevanju uradnih opominov, poslanih Nemčiji, Grčiji, Italiji, Luksemburgu, Španiji in Združenemu kraljestvu v okviru postopkov za ugotavljanje kršitev, ki jih je sprožila Komisija,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

1.  poudarja, da je bil po škandalu Dieselgate v zvezi z emisijami leta 2015 dosežen znaten napredek, in sicer v regulativnem okviru EU, na primer z novimi pravili o homologaciji in novim preskusnim postopkom;

2.  poudarja, da je za izboljšanje kakovosti zraka in s tem življenja državljanov, za varstvo okolja in večjo konkurenčnost avtomobilske industrije EU v globaliziranem svetu potreben prehod na čistejšo mobilnost;

3.  poudarja, da je treba boj proti podnebnim spremembam obravnavati kot del splošne strategije EU, ki mora biti med drugim usklajena z novo strategijo za industrijsko politiko (celostni pristop), da bi dosegli ustrezno ravnovesje med večjo trajnostnostjo in skladnostjo vozil za cestni prevoz, varovanjem gospodarskih interesov potrošnikov EU in spoštovanjem omejitev tehnološkega napredka;

4.  poudarja, da je treba pri ocenjevanju rešitev za ukrepanje proti podnebnim spremembam upoštevati varnost zaposlitve in svetovno konkurenčnost industrije EU;

5.   poudarja, da je že bil uveden nov laboratorijski preskus, tj. globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila (WLTP), s katerim naj bi se znatno zmanjšal razkorak med ravnmi emisij CO2 in porabo goriva, izmerjenimi v laboratoriju in na cesti;

6.  poleg tega poudarja, da preskusni sistem EU zdaj vključuje tudi preskušanje emisij pri dejanski vožnji in da so meritve teh emisij prvič v svetu uporabljene v regulativnem okviru; poudarja, da sta oba preskusa strožja in bolj realistična ter da sta tudi precej manj ranljiva v odnosu do goljufij;

7.  poudarja, da bodo nova pravila EU o homologaciji, ki se bodo uporabljala od septembra 2020, znatno povečala kakovost in neodvisnost homologacijskih organov ter organov za preskušanje vozil ter okrepila njihov nadzor;

8.  poudarja, da ima dizelska tehnologija z zmanjševanjem emisij CO2pomembno vlogo v boju proti podnebnim spremembam, saj imajo vozila, ki uporabljajo alternativne vire energije, še vedno preveč pomanjkljivosti; zato priznava, da bodo sodobna vozila z dizelskim motorjem pomembno prispevala k doseganju ciljev glede kakovosti zraka v mestih;

9.  poudarja, kako pomembno je načelo tehnološke nevtralnosti, in se se zavzema za uporabo vseh razpoložljivih tehnologij, vključno s sintetičnimi gorivi, ki so namenjene izboljšanju kakovosti zraka in zmanjšanju emisij CO2;

10.  poudarja, da so proizvajalci avtomobilov z velikimi naložbami znatno zmanjšali emisije NOx (npr. s široko uporabo selektivne katalitične redukcije (SCR) in lovilnika NOx);

11.  poudarja, da je pomembno oceniti emisije v življenjskem ciklu vozil, ki so dana na trg Unije, kot je zahteval Parlament, in v zvezi s tem priznava zahtevnost naloge Komisije, da razvije skupno metodologijo Unije za merjenje emisij CO2 v celotnem življenjskem ciklu;

12.  podpira rešitve, ki temeljijo na znanstvenih, gospodarskih in okoljskih dejstvih ter so tehnološko nevtralne;

13.  poudarja, da elektromobilnost prinaša izzive v smislu udobja za potrošnike (kot so doseg, velika teža in visoki stroški električnih vozil ter življenjska doba dragih baterij), pa tudi pomembne nove okoljske izzive (kot sta pridobivanje materialov in recikliranje baterij);

14.  poziva Komisijo, naj dosledno izvaja svoja pooblastila za nadzor in še naprej sodeluje z državami članicami in drugimi deležniki s ciljem, da bi v prihodnosti optimizirali regulacijo emisij vozil in spodbudili prehod na čistejšo in konkurenčnejšo mobilnost;

15.  poudarja, da morajo države članice in njihovi organi prevzeti glavno odgovornost za učinkovito izvrševanje novega okvira EU za homologizacijo in preskušanje vozil, da bi v prihodnosti preprečili škandale in ponovno pridobili zaupanje potrošnikov EU;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

Zadnja posodobitev: 25. marec 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov