Menetlus : 2019/2628(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0225/2019

Esitatud tekstid :

B8-0225/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 28/03/2019 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0225/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 51k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>hädaolukorra kohta Venezuelas</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas</Depute>

<Commission>{PPE}fraktsiooni PPE nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0225/2019

B8-0225/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon hädaolukorra kohta Venezuelas

(2019/2628(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta, eriti 3. mai 2018. aasta resolutsiooni presidendivalimiste kohta Venezuelas[1], 5. juuli 2018. aasta resolutsiooni rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning selle maismaapiiridel[2] ning 25. oktoobri 2018. aasta[3] ja 31. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni[4] olukorra kohta Venezuelas, millest viimases tunnustatakse hr Guaidót Venezuela seadusliku ajutise presidendina,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 10. jaanuari 2019. aasta, 26. jaanuari 2019. aasta ja 24. veebruari 2019. aasta deklaratsioone Venezuela kohta,

 võttes arvesse Ameerika Riikide Organisatsiooni (OAS) liikmesriikide 24. jaanuari 2019. aasta ühisavaldust Venezuela kohta,

 võttes arvesse Lima rühma 25. veebruari 2019. aasta avaldust,

 võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 25. jaanuari 2019. aasta avaldust Venezuela kohta,

 võttes arvesse Venezuela põhiseadust, eriti selle artiklit 233,

 võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A. arvestades, et Venezuelat on tabanud sügav ja enneolematu poliitiline, majanduslik, institutsionaalne, sotsiaalne ja mitmemõõtmeline humanitaarkriis, ravimite ja toidu nappus, ning olukord, kus valitsevad ulatuslikud inimõiguste rikkumised, hüperinflatsioon, poliitiline rõhumine, korruptsioon ja vägivald; arvestades, et elamistingimused on tõsiselt halvenenud ja 87 % elanikkonnast elab nüüd vaesuses; arvestades, et 78 % Venezuela lastest ähvardab alatoitumine; arvestades, et 1000 lapsest 31 sureb enne viiendat eluaastat;

B. arvestades, et Maduro de facto režiim lükkas 23. veebruaril 2019 järsult tagasi Colombias ja Brasiilias ladustatud humanitaarabi ja osadel juhtudel hävitas selle sõjaväeliste ja poolsõjaväeliste jõudude abiga; arvestades, et repressioonid tõid kaasa mitme inimese tapmise, kümned vigastatud ja sajad vahistamised; arvestades, et Venezuela sõjalised operatsioonid ohustavad piirkonna stabiilsust, eelkõige naaberriigi Colombia territooriumi jaoks;

C. arvestades, et võimas elektrikatkestus jättis Venezuela rohkem kui 100 tunniks elektrita, süvendades veelgi juba äärmiselt rasket tervishoiukriisi, mille käigus jäid haiglad ilma joogiveest, nende teenused kukkusid kokku ja toimusid rüüstamised; arvestades, et organisatsiooni Doctors for Health andmetel suri elektri puudumise tõttu haiglates vähemalt 26 inimest;

D. arvestades, et elektrikatkestused toimuvad juba palju aastaid ja need on Nicolás Maduro ebaseadusliku režiimi juhtimisvigade, puuduliku hoolduse ja korruptsiooni otsene tagajärg;

E. arvestades, et 2019. aasta veebruaris kutsus Venezuela rahvuskogu ametlikult külla Euroopa Rahvapartei fraktsiooni (PPE) neljaliikmelise delegatsiooni ja ajutine president Juan Guaidó saadeti riigist välja;

F. arvestades, et 6. märtsil 2019 käskis Venezuela valitsus Saksamaa suursaadikul riigist lahkuda, süüdistades teda korduvas riigi siseasjadesse sekkumises; arvestades, et vahistati ka mõned välismaa ja kohalikud ajakirjanikud, kelle meediavahendid konfiskeeriti ja kes saadeti pärast vahi alt vabanemist riigist välja;

G. arvestades, et Juan Guaidó nimetas Ricardo Hausmanni riigi esindajaks Ameerika Riikide Arengupangas (IDB) ja Ameerika Riikide Investeerimiskorporatsioonis (IIC);

1. kordab, et tunnustab Juan Guaidód Venezuela Bolívari Vabariigi seadusliku ajutise presidendina; väljendab oma täielikku toetust tema tegevuskavale, eeskätt omavoli lõpetamisele, rahvusliku üleminekuvalitsuse loomisele ja enneaegsete presidendivalimiste korraldamisele; kutsub liikmesriike, kes ei ole Guaidód veel tunnustanud, seda kiiresti tegema;

2. väljendab sügavat muret tõsise humanitaarhädaolukorra pärast, mis kahjustab sügavalt Venezuela elanikkonna elu;

3. kordab oma nõudmist, et Venezuela Bolívari Vabariigi seadusliku ajutise presidendi Juan Guidó poolt ELi ja selle liikmesriikidesse määratud diplomaatilisi esindajaid tuleb täielikult tunnustada suursaadikutena;

4. mõistab hukka ägedad repressioonid ja vägivalla, mille tagajärjeks on tapmised ja inimohvrid; väljendab solidaarsust Venezuela rahvaga ja avaldab siirast kaastunnet nende perekondadele ja sõpradele;

5. mõistab hukka julgeolekuorganite poolse õiguskaitseorganite kuritarvitamise ja julma allasurumise, mis takistab humanitaarabi sissetoomist; mõistab hukka ebaseaduslike relvastatud rühmituste kasutamise selleks, et hirmutada tsiviilelanikke ja seadusandjaid, kes tegelevad abi jagamisega;

6. mõistab tugevalt hukka mitmete Venezuela inimõiguste olukorda kajastavate ajakirjanike ahistamise, kinnipidamise ja väljasaatmise;

7. rõhutab, et ainus lahendus riigi jaoks on vabad, läbipaistvad ja usaldusväärsed presidendivalimised, mis põhinevad kindlal ajakaval, õiglastel tingimustel kõigi osalejate jaoks, läbipaistvusel ja usaldusväärsete rahvusvaheliste vaatlejate kohalolul;

8. tunnustab jõupingutusi, mida Lima rühm on piirkondlikku mehhanismina teinud kriisile demokraatlikku lahenduse leidmiseks Venezuela seadusliku ajutise presidendi Juan Guaidó juhtimisel;

9. juhib tähelepanu kogu piirkonnas süvenevale rändekriisile ja avaldab tunnustust naaberriikide, eelkõige Colombia jõupingutustele ja solidaarsusele; palub komisjonil jätkata nende riikidega koostööd mitte ainult humanitaarabi andmise, vaid rohkemate vahendite eraldamise ja arengupoliitika kaudu;

10. nõuab täiendavate sanktsioonide kehtestamist ametivõimude välismaal paiknevate ebaseaduslike varade ja isikute suhtes, kes vastutavad inimõiguste rikkumiste ja repressioonide eest; on seisukohal, et ELi ametiasutused peavad seepärast piirama nende nii nende isikute kui ka nende lähisugulaste liikumist ning külmutama nende varad ja viisad;

11. peab kahetsusväärseks, et kontaktrühm ei ole siiani suutnud käegakatsutavaid tulemusi saavutada; tuletab meelde, et ainuke eesmärk peab olema ennetähtaegsete presidendivalimiste jaoks vajalike tingimuste loomine;

12. kutsub liikmesriike, komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja piirkonna riike üles uurima võimalust korraldada rahvusvaheline rahastajate konverents, et pakkuda laialdast rahalist toetust ülesehitamiseks ja üleminekuks demokraatiale;

13. mõistab hukka Kuuba režiimi mõju Venezuelas, kes on oma agentide kasutamise abil aidanud kaasa demokraatia nõrgestamisele ja opositsiooni vastu suunatud poliitilise allasurumise suurendamisele; nõuab, et selle sekkumise eest karistamist käsitletaks ELi ja Kuuba vahelises poliitilise dialoogi ja koostöö lepingus;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela seaduslikule ajutisele presidendile ja Venezuela Bolívari Vabariigi rahvuskogule, Lima rühma riikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

 

[1] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0199.

[2] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0313.

[3] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0436.

[4] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0061.

Viimane päevakajastamine: 27. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika