Förfarande : 2019/2628(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0225/2019

Ingivna texter :

B8-0225/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/03/2019 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0225/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 51k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om nödsituationen i Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López‑Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas</Depute>

<Commission>{PPE}för PPE-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0225/2019

B8‑0225/2019

Europaparlamentets resolution om nödsituationen i Venezuela

(2019/2628(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Venezuela, särskilt av den 3 maj 2018 om presidentvalet i Venezuela[1], av den 5 juli 2018 om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och dess gränser[2] och av den 25 oktober 2018[3] och den 31 januari 2019 om situationen i Venezuela[4], och av att Juan Guaidó erkänns som Venezuelas legitima interimspresident i den senaste av dessa resolutioner,

 med beaktande av uttalandena om Venezuela från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 10 januari 2019, den 26 januari 2019 och den 24 februari 2019,

 med beaktande av det gemensamma uttalandet om Venezuela från medlemsstaterna i Amerikanska samarbetsorganisationen (OAS) av den 24 januari 2019,

 med beaktande av Limagruppens uttalande av den 25 februari 2019,

 med beaktande av uttalandet om Venezuela av den 25 januari 2019 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter,

 med beaktande av Venezuelas författning, särskilt artikel 233,

 med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Venezuela står inför en djup politisk, ekonomisk, institutionell, social och multidimensionellt humanitär kris av ett slag som aldrig tidigare inträffat, med brist på läkemedel och livsmedel, massiva människorättskränkningar, hyperinflation, politiskt förtryck, korruption och våld. Levnadsvillkoren har allvarligt försämrats och 87 procent av invånarna lever nu i fattigdom. 78 procent av barnen i Venezuela riskerar att drabbas av undernäring och 31 av 1 000 barn dör innan de har fyllt fem.

B. Det humanitära bistånd som stod och väntade i Colombia och Brasilien avvisades bryskt och förstördes till och med i vissa fall den 23 februari 2019 av Maduros de facto-regim med hjälp av militär och paramilitära styrkor. Tillslaget ledde till att flera människor dödades och till att dussintals människor skadades och flera hundra greps. Venezuelas militära verksamhet utgör en risk för stabiliteten i regionen och inte minst för grannlandet Colombia.

C. En stor del av Venezuela var utan el i över hundra timmar till följd av ett mycket omfattande strömavbrott, något som förvärrade den redan svåra krisen inom sjuk- och hälsovården, med följden att sjukhusen stod utan dricksvatten och fick se sina tjänster bryta samman samtidigt som de utsattes för plundring. Enligt organisationen Doctors for Health dog minst 26 människor på sjukhusen till följd av elbristen.

D. Strömavbrotten har pågått i många år och är en direkt följd av den vanskötsel, underhållsbrist och korruption som Nicolás Maduros regim har gjort sig skyldig till.

E. En delegation bestående av fyra ledamöter av Europeiska folkpartiets grupp (EPP) som officiellt bjudits in av nationalförsamlingen och interimspresidenten Juan Guaidó utvisades ur landet i februari 2019.

F. Den 6 mars 2019 beordrade den venezuelanska regeringen den tyska ambassadören att lämna landet då han anklagades för att upprepade gånger ha blandat sig i landets inre angelägenheter. Vissa utländska och lokala journalister har också gripits och fått sin mediautrustning beslagtagen, och efter att de försatts på fri fot utvisades de ur landet.

G. Juan Guaidó har utnämnt Ricardo Hausmann till landets representant i Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) och Interamerikanska investeringsbolaget (IIC).

1. Europaparlamentet bekräftar sitt erkännande av Juan Guaidó som Bolivarianska republiken Venezuelas legitima interimspresident. Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för Guaidós agenda, nämligen att sätta stopp för olaglig tillskansning av makt, inrätta en nationell övergångsregering och hålla extra presidentval. De medlemsstater som inte har erkänt honom uppmanas att göra så utan dröjsmål.

2. Europaparlamentet bekräftar sin djupa oro över den allvarliga nödsituationen som får djupgående skadeverkningar för venezuelanernas liv.

3. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning att de diplomatiska representanter som utnämnts av Bolivarianska republiken Venezuelas legitima interimspresident Juan Guaidó ska erkännas som fullvärdiga ambassadörer i EU och dess medlemsstater.

4. Europaparlamentet fördömer det häftiga förtryck och våld som har lett till att människor dödats och skadats. Parlamentet uttrycker sin solidaritet med Venezuelas invånare och sitt uppriktiga deltagande med deras familjer och vänner.

5. Europaparlamentet fördömer det missbruk som skett i samband med upprätthållandet av lagen liksom säkerhetsorganens brutala förtryck, vilket har hindrat humanitärt bistånd från att komma in i landet. Parlamentet fördömer användningen av irreguljära väpnade grupper för att angripa och skrämma civila och parlamentsledamöter som har mobiliserat sig för att distribuera bistånd.

6. Europaparlamentet fördömer i starka ordalag trakasserierna, gripandet och utvisningen av flera journalister som rapporterat om människorättssituationen i Venezuela.

7. Europaparlamentet upprepar att den enda lösningen för landet är att det utlyses ett fritt, öppet och trovärdigt presidentval med en fastställd tidsplan, rättvisa villkor för alla aktörer, transparens och närvaro av trovärdiga internationella observatörer.

8. Europaparlamentet konstaterar de ansträngningar som gjorts av länderna i Limagruppen i dess egenskap av regionalt initiativ för att hitta en demokratisk lösning på krisen under ledning av Juan Guaidó, såsom Venezuelas legitima interimspresident.

9. Europaparlamentet uppmärksammar den tilltagande migrationskrisen i hela regionen och lovordar grannländernas insatser och solidaritet, särskilt Colombia. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta samarbetet med dessa länder, inte bara i form av humanitärt bistånd, utan också genom att ställa mer resurser till förfogande samt med hjälp av utvecklingspolitiken.

10. Europaparlamentet efterlyser ytterligare sanktioner mot de olagliga statliga myndigheternas tillgångar utomlands och mot de individer som bär ansvaret för människorättskränkningar och förtryck. Parlamentet anser att EU-myndigheterna följaktligen måste begränsa dessa individers rörelsefrihet, liksom rörelsefriheten för deras närmaste anhöriga, och frysa deras tillgångar och viseringar.

11. Europaparlamentet beklagar att kontaktgruppen ännu inte har nått några konkreta resultat. Parlamentet påminner om att dess enda syfte bör vara att skapa förutsättningar för utlysandet av ett extra presidentval.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, den höga representanten och länderna i regionen att undersöka möjligheten att anordna en internationell givarkonferens i syfte att tillhandahålla omfattande ekonomiskt stöd till återuppbyggnad och övergång till demokrati.

13. Europaparlamentet fördömer den kubanska regimens inflytande i Venezuela, vilken genom att utnyttja sina agenter har bidragit till att destabilisera demokratin och öka det politiska förtrycket mot oppositionen. Parlamentet begär att någon form av efterräkning för detta agerande ska övervägas inom ramen för avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas legitima interimspresident och nationalförsamling, regeringarna och parlamenten i länderna i Limagruppen, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

 

[1] Antagna texter, P8_TA(2018)0199.

[2] Antagna texter, P8_TA(2018)0313.

[3] Antagna texter, P8_TA(2018)0436.

[4] Antagna texter, P8_TA(2019)0061.

Senaste uppdatering: 27 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy