Procedure : 2019/2628(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0226/2019

Indgivne tekster :

B8-0226/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/03/2019 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0226/2019</NoDocSe>
PDF 144kWORD 59k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om nødsituationen i Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0226/2019

Europa-Parlamentets beslutning om nødsituationen i Venezuela

(2019/2628(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela[1], af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela[2], af 12. marts 2015 om situationen i Venezuela[3], af 8. juni 2016 om situationen i Venezuela[4], af 27. april 2017 om situationen i Venezuela[5], af 8. februar 2018 om situationen i Venezuela[6], af 3. maj 2018 om valget i Venezuela[7], af 5. juli 2018 om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets landegrænser med Colombia og Brasilien[8], af 25. oktober 2018 om situationen i Venezuela[9] og af 31. januar 2019 om situationen i Venezuela[10],

 der henviser til mandatet for Den Internationale Kontaktgruppe vedrørende Venezuela, som blev vedtaget af Rådets Generalsekretariat den 30. januar 2019,

 der henviser til de bemærkninger, som den højtstående repræsentant/næstformanden, Federica Mogherini, fremsatte den 7. februar 2019 på pressekonferencen efter det første konstituerende møde i Den Internationale Kontaktgruppe vedrørende Venezuela,

 der henviser til de bemærkninger, som kommissæren for internationalt samarbejde og udvikling, Neven Mimica, fremsatte den 12. marts 2019 på vegne af den højtstående repræsentant/næstformanden, Federica Mogherini, om situationen i Venezuela,

 der henviser til erklæringen af 21. marts 2019 fra talsmanden om den seneste udvikling i Venezuela,

 der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1656 af 6. november 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2074 om restriktive foranstaltninger i Venezuela[11], som forlænger de nuværende målrettede restriktive foranstaltninger indtil den 14. november 2019,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

 der henviser til det interamerikanske demokratiske charter, vedtaget den 11. september 2001,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

 der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,

 der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC),

 der henviser til den venezuelanske forfatning,

 der henviser til den venezuelanske Nationalforsamlings betænkning om de hændelser, der fandt sted på den venezuelanske grænse i forbindelse med et forsøg på at bringe humanitær hjælpe ind i landet[12],

 der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A. der henviser til, at situationen vedrørende menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet i Venezuela fortsat forværres; der henviser til, at et stigende antal mennesker stadig forlader Venezuela af forskellige grunde, herunder usikkerhed og vold, menneskerettighedskrænkelser og forringelse af retsstatsprincippet, mangel på fødevarer, lægemidler eller adgang til grundlæggende sociale tjenester, tab af indtægter og stigende fattigdom;

B. der henviser til, at 87 % af befolkningen i Venezuela ifølge FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) er ramt af fattigdom, og 61,2 % lever i ekstrem fattigdom; der henviser til, at en landsdækkende undersøgelse, der blev gennemført af tre ansete venezuelanske universiteter i 2018, fastslog, at 80 % af alle husholdninger i Venezuela led under fødevareusikkerhed, og at de adspurgte i 2017 havde tabt i gennemsnit 11 kg af deres kropsvægt;

C. der henviser til, at USA på opfordring af den midlertidige præsident Juan Guaidó den 23. februar forsøgte at levere humanitær hjælp til en værdi af 20 mio. USD til Venezuela gennem landets grænser med Colombia og Brasilien, men at dette mislykkedes; der henviser til, at den venezuelanske regering 48 timer før den nævnte aktion havde lukket grænserne til nabolandene; der henviser til, at Venezuela også blokerede søvejen mellem Venezuela og den nærliggende nederlandske caribiske ø Curaçao, hvor der også oplagres nødhjælp; der henviser til, at Den internationale Røde Kors Komité og Røde Halvmåne-bevægelsen i deres fælles erklæring erklærede, at de ikke kunne deltage, idet de henviste til deres fælles "grundlæggende principper for upartiskhed, neutralitet og uafhængighed";

D. der henviser til, at USA den 28. januar 2019 vedtog en række nye sanktioner over for Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA); der henviser til, at amerikanske statsborgere indtil den 28. april 2019 havde tilladelse til at deltage i alle transaktioner og aktiviteter vedrørende indkøb og import af olie og olieprodukter fra PdVSA; der henviser til, at efter udløbet af afviklingsperioden på 90 dage har amerikanske statsborgere, medmindre de har fået tilladelse fra det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver (Office of Foreign Assets Control (OFAC)), ikke lov til at købe olie eller olieprodukter fra PdVSA eller andre enheder på egen hånd, hverken direkte eller indirekte; der henviser til, at USA forud for disse hændelser modtog ca. 40 % af Venezuelas eksport og var PdVSA's største kontantbetalende kunde og en vigtig kilde til produktionsmidler; der henviser til, at FN's særlige rapportør i sin omtale af Venezuela i udtalelsen om de negative virkninger af ensidige tvangsforanstaltninger den 31. januar 2019 fastslog, at "der aldrig må anvendes tvang, hverken militær eller økonomisk, til at fremkalde et regeringsskifte i en suveræn stat. Fremmede magters anvendelse af sanktioner til at vælte en valgt regering er i strid med alle folkeretlige normer"[13];

E. der henviser til, at en landsdækkende strømafbrydelse den 7. marts 2019 udløste kaos i hele landet, lammede lufthavne og hospitaler og afbrød telefon- og internettjenester samt vandforsyning; der henviser til, at ifølge handelskammeret i Maracaibo blev omkring 500 virksomheder plyndret under uroen og utallige mennesker blev såret i sammenstød mellem røvere, sikkerhedsvagter, bandemedlemmer og sikkerhedsstyrker;

F. der henviser til, at strømafbrydelsen har forværret landets sundhedsmæssige infrastruktur og bragt befolkningens sundhed og sikkerhed i fare; der henviser til, at mangel på lægemidler og medicinsk udstyr, lukningen af basale tjenester i sundhedsfaciliteter og sundhedspersonalets emigration har ført til en stadig forværring af sundhedsvæsenets operationelle kapacitet;

G. der henviser til, at det er vanskeligt at vurdere krisens indvirkning på folkesundheden, eftersom det venezuelanske sundhedsministerium i 2016 indstillede offentliggørelsen af vigtige folkesundhedsstatistikker; der henviser til, at spædbørnsdødeligheden steg med 63 % og moderdødeligheden mere end fordobledes fra 2012 til 2016; der henviser til, at der siden 2016 har været flere udbrud af vaccineforebyggelige sygdomme i regionen såsom mæslinger og difteri; der henviser til, at Venezuela fra 2016 til 2017 oplevede den største stigning i antallet af malariatilfælde på verdensplan, og at antallet af tuberkulosetilfælde i 2015 var det højeste i 40 år; der henviser til, at behandlingen af de fleste patienter med HIV mellem 2017 og 2018 blev indstillet på grund af mangel på lægemidler[14];

H. der henviser til, at udbrud og epidemier af smitsomme sygdomme forbundet med forringelse af grundlæggende offentlige sundhedsydelser truer folkesundheden i landet og regionen, som huser 90 % af de tre millioner venezuelanske migranter, der er udvandret siden 2015; der henviser til, FN's flygtningehøjkommissariat (UNHCR) forventer, at antallet af migranter når op på fem millioner inden udgangen af 2019, hvis situationen forbliver uændret;

I. der henviser til, at tre medlemmer af Europa-Parlamentets PPE-Gruppe den 18. februar 2019 blev nægtet indrejse i landet; der henviser til, at den tyske ambassadør i Venezuela den 7. marts 2019 fik 48 timer til at forlade landet;

J. der henviser til, at Det Europæiske Råd den 31. januar 2019 besluttede at oprette en International Kontaktgruppe vedrørende Venezuela; der henviser til, at det i dens mandat hedder, at Kontaktgruppen har til formål "inden for en begrænset tidsfrist på 90 dage at fremme en fælles forståelse og en mere samordnet tilgang blandt de vigtigste internationale aktører med hensyn til situationen i Venezuela med sigte på en fredelig og demokratisk løsning på den nuværende krise [...] gennem afholdelse af nyvalg med alle garantier for en fri og retfærdig valgproces under tilsyn af uafhængige internationale observatører. Målsætningen er ikke at fungere som mægler, men at støtte en politisk dynamik, som gruppen siden kan ledsage og konsolidere yderligere";

K. der henviser til, at EU fortsat er overbevist om, at en fredelig politisk, demokratisk løsning er den eneste holdbare vej ud af den venezuelanske krise, og er i dialog med internationale og regionale partnere gennem Den Internationale Kontaktgruppe; der henviser til, at tidligere forsøg på at løse krisen gennem en forhandlings- og dialogproces ikke har givet nogen konkrete resultater;

L. der henviser til, at Den Internationale Kontaktgruppe i modsætning til Limagruppen og Montevideomekanismen er det eneste nuværende politiske initiativ, der har adgang til alle de forskellige berørte parter i Venezuela, både i regionen og i det internationale samfund; der henviser til, at den for øjeblikket arbejder på at oprette en arbejdsgruppe for gennemførelsen af international bistand, som vil blive ledet af FN, med henblik på at sikre levering af humanitær bistand gennem specialiserede organer i overensstemmelse med internationale principper og i henhold til en streng behovsbaseret tilgang; der henviser til, at målet er at sikre og udvide området for levering af neutral og upartisk bistand til mennesker i nød i henhold til internationalt vedtagne principper;

M. der henviser til, at Den Internationale Kontaktgruppe også har oprettet en arbejdsgruppe vedrørende valg, som får støtte af valgeksperter; der henviser til, at der skal udpeges nye medlemmer af de venezuelanske institutioner, som spiller en afgørende rolle i overvågningen af valg, navnlig det nationale valgråd (CNE) og højesteret (TSJ) samt andre potentielle institutioner såsom revisionsmyndigheden, inden der kan afholdes frie og retfærdige valg; der henviser til, at et andet vigtig aspekt vil være at genoprette alle politiske lederes og politiske partiers rettigheder med hensyn til opstille til og deltage i valg;

N. der henviser til, at Venezuelas sikkerhedsstyrker i den seneste tid har tilbageholdt flere medlemmer af den midlertidige præsident Juan Guaidós kabinet, herunder medlemmer af hans familie, med det formål at svække hans politiske støtter; der henviser til, at Venezuelas sikkerhedsstyrker den 21. marts 2019 tilbageholdt chefen for Juan Guaidós kabinet, Roberto Marrero, og tiltvang sig adgang til medlem af Nationalforsamlingen for delstaten Táchira Sergio Vergaras hjem, uden skelen til hans parlamentariske immunitet;

1. udtrykker sin solidaritet med og sin fulde støtte til den venezuelanske befolkning, som lider under følgerne af en alvorlig humanitær og politisk krise;

2. minder om sin tidligere holdning om kategorisk at afvise ethvert forslag eller forsøg på at løse krisen, der kan medføre brug af vold eller militær intervention; bekræfter sin tidligere holdning, der fastslår, at en fredelig, demokratisk og inklusiv løsning er den eneste holdbare vej ud af det nuværende politiske dødvande og den alvorlige sociale og humanitære krise, som det har afstedkommet;

3. gentager sin fulde opbakning til Nationalforsamlingen, der udgør Venezuelas legitime demokratiske instans, og hvis beføjelser skal genoprettes og respekteres, herunder dets medlemmers prærogativer og sikkerhed; minder om, at Nationalforsamlingens forfatningsmæssige rolle skal anerkendes og respekteres; støtter Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheders anmodning om at vedtage beskyttelsesforanstaltninger for medlemmer af Nationalforsamlingen;

4. opfordrer til en øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle personer, der tilbageholdes, fordi de er i familie med den midlertidige præsident Juan Guaidó eller medlemmer af hans stab; gentager sine tidligere opfordringer til den venezuelanske regering om øjeblikkeligt at standse undertrykkelsen af politiske ledere, journalister og medlemmer af oppositionen;

5. kræver, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) fortsat arbejder sammen med oppositionen, regeringen og internationale og regionale aktører gennem Den Internationale Kontaktgruppe med henblik på at nå to hovedmål: for det første at støtte leveringen af humanitær bistand til Venezuela i overensstemmelse med internationalt vedtagne principper og for det andet at skabe en fælles forståelse blandt de vigtigste aktører, der har indflydelse på de faktorer, der vil gøre det muligt at finde en fredelig løsning på krisen og måder, hvorpå landet kan nå frem til en fredelig og demokratisk løsning gennem et nyt og troværdigt præsidentvalg;

6. opfordrer EU-Udenrigstjenesten til aktivt at fremme en aftale om levering af humanitær bistand og sikre, at denne kanaliseres gennem De Forenede Nationer i overensstemmelse med de internationalt vedtagne principper; udtrykker sin støtte til arbejdsgruppen for gennemførelsen af international bistand og minder om sine tidligere opfordringer til at sikre hurtig levering af humanitær bistand til landet med henblik på at lindre befolkningens lidelser; opfordrer EU-institutionerne til at gøre deres yderste for at sikre, at EU's bistand ydes på stedet, og fordømmer den venezuelanske regering for ikke at tillade adgang til landet på trods af befolkningens behov;

7. anbefaler, at EU-Udenrigstjenesten som led i sine bestræbelser arbejder på at opnå maksimal støtte fra landene i regionen og søge FN's aktive deltagelse, overalt hvor den henviser til humanitær bistand og politiske aftaler, der har til formål at løse krisen i Venezuela;

8. anerkender den afgørende rolle, som cubanske myndigheder har spillet før i tiden i forbindelse med regionale kriser, og opfordrer EU-Udenrigstjenesten til i samarbejde med Cuba at afsøge mulighederne for en fredelig, demokratisk og forhandlet løsning på krisen;

9. støtter arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende valg under Den Internationale Kontaktgruppe og opfordrer alle parter til at samarbejde om udviklingen af tillidsskabende foranstaltninger såsom løsladelsen af politiske fanger, ophævelse af forbuddet mod opstilling af oppositionspolitikere og etablering af et afbalanceret nationalt valgråd; forventer, at der, når de rette betingelser er til stede, og der anes muligheder for en politisk, demokratisk og fredelig løsning på krisen, indledes en mæglingsproces med henblik på en politisk dialog mellem venezuelanere som den eneste holdbare vej ud af krisen;

10. opfordrer de venezuelanske myndigheder til at indlede en undersøgelse af hændelserne den 23. og 24. februar 2019 med henblik på at fastslå, hvem der er ansvarlig for de angivelige ofre blandt det oprindelige folk pemón; støtter Nationalforsamlingens anmodning til Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder om at vedtage beskyttelsesforanstaltninger for det oprindelige folk pemón;

11. roser det arbejde, der udføres af internationale organisationer, borgergrupper og sundhedspersonale med hensyn til at yde støtte og lindre situationen; støtter Nationalforsamlingens anmodning til Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder om at vedtage beskyttelsesforanstaltninger for sundhedspersonale og minder den venezuelanske regering om, at den bør beskytte humanitære organisationer og deres personale på stedet;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas legitime midlertidige præsident og Nationalforsamling, Limagruppens regeringer og parlamenter, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

[1] EUT C 285 af 29.8.2017, s. 145.

[2] EUT C 294 af 12.8.2016, s. 21.

[3] EUT C 316 af 30.8.2016, s. 190.

[4] EUT C 86 af 6.3.2018, s. 101.

[5] EUT C 298 af 23.8.2018, s. 137.

[6] EUT C 463 af 21.12.2018, s. 61.

[7] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0199.

[8] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0313.

[9] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0436.

[10] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0061.

[11] EUT L 276 af 7.11.2018, s. 10.

[12] Den Bolivariske Republik Venezuela, 2019, "Informe sobre los sucesos ocurridos en puntos de frontera relacionados con el intento de ingreso de la Ayuda Humitaria" https://comunidadenmovimiento.cl/wp-content/uploads/2019/03/Informe-AN-sobre-hechos-ocurridos-el-23-y-24F-1.pdf

Seneste opdatering: 27. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik