Menettely : 2019/2628(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0226/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0226/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/03/2019 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 142kWORD 59k
25.3.2019
PE637.669v01-00
 
B8-0226/2019

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


hätätilanteesta Venezuelassa (2019/2628(RSP))


Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Francisco AssisS&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma hätätilanteesta Venezuelassa (2019/2628(RSP))  
B8‑0226/2019

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelan tilanteesta, erityisesti 27. helmikuuta 2014 Venezuelan tilanteesta(1), 18. joulukuuta 2014 Venezuelan demokraattisen opposition vainoamisesta(2), 12. maaliskuuta 2015 Venezuelan tilanteesta(3), 8. kesäkuuta 2016 Venezuelan tilanteesta(4), 27. huhtikuuta 2017 Venezuelan tilanteesta(5), 8. helmikuuta 2018 Venezuelan tilanteesta(6), 3. toukokuuta 2018 Venezuelan vaaleista(7), 5. heinäkuuta 2018 muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla(8), 25. lokakuuta 2018 Venezuelan tilanteesta(9) sekä 31. tammikuuta 2019 Venezuelan tilanteesta(10) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon kansainvälisen Venezuela-kontaktiryhmän tehtävänmäärityksen sellaisena kuin neuvoston pääsihteeristö sen hyväksyi 30. tammikuuta 2019,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan Federica Mogherinin kommentit lehdistötilaisuudessa kansainvälisen Venezuela-kontaktiryhmän ensimmäisen järjestäytymiskokouksen jälkeen 7. helmikuuta 2019,

–  ottaa huomioon kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaavan komission jäsenen Neven Mimican 12. maaliskuuta 2019 unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan Federica Mogherinin puolesta esittämät huomautukset Venezuelan tilanteesta,

–  ottaa huomioon tiedottajan 21. maaliskuuta 2019 antaman julkilausuman Venezuelan viimeaikaisista tapahtumista,

–  ottaa huomioon Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2074 muuttamisesta 6. marraskuuta 2018 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/1656(11), jolla jatketaan voimassa olevia kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä 14. marraskuuta 2019 saakka,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon 11. syyskuuta 2001 hyväksytyn Amerikan maiden demokratian peruskirjan,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon Venezuelan perustuslain,

–  ottaa huomioon Venezuelan kansalliskokouksen mietinnön tapahtumista, joita rajalla ilmeni humanitaarisen avun maahan pyrkimisen yhteydessä(12);

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion tilanne heikkenee jatkuvasti Venezuelassa; ottaa huomioon, että Venezuelasta eri syistä lähtevien henkilöiden määrä kasvaa jatkuvasti, ja toteaa, että lähdön syitä ovat esimerkiksi turvattomuus ja väkivalta, ihmisoikeusrikkomukset ja oikeusvaltion rapautuminen, elintarvike- ja lääkepula, keskeisten sosiaalipalveluiden puuttuminen sekä tulotason heikentyminen ja köyhyyden lisääntyminen;

B.  toteaa, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan 87 prosenttia Venezuelan väestöstä kärsii köyhyydestä ja äärimmäisestä köyhyydestä kärsii 61,2 prosenttia väestöstä; ottaa huomioon, että vuonna 2018 kolmen arvostetun venezuelalaisen yliopiston suorittamassa maanlaajuisessa tutkimuksessa todettiin, että 80 prosenttia Venezuelan kotitalouksista kärsi elintarviketurvan puutteesta ja haastatellut olivat laihtuneet vuonna 2017 keskimäärin 11 kiloa;

C.  ottaa huomioon, että väliaikaisen presidentin Juan Guaidón kutsusta Yhdysvallat yritti 23. helmikuuta lähettää 20 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta humanitaarista apua Venezuelan Kolumbian ja Brasilian vastaisille rajoille siinä loppujen lopuksi onnistumatta; ottaa huomioon, että Venezuelan hallitus oli sulkenut rajansa naapurimaihin 48 tuntia ennen edellä mainittuja toimia; ottaa huomioon, että Venezuela myös keskeytti meriliikenteen Venezuelan ja lähistöllä sijaitsevan Alankomaiden Karibiaan kuuluvan Curaçaon saaren välillä, ja tämä saari oli toinen paikka, johon apua kerättiin; ottaa huomioon, että Punaisen ristin ja Punaisen puolikuun kansainvälinen komitea totesi yhteisessä lausunnossaan, että se ei voinut osallistua, ja viittasi ”puolueettomuuden, neutraaliuden ja itsenäisyyden perusperiaatteisiin”;

D.  ottaa huomioon, että 28. tammikuuta 2019 Yhdysvallat hyväksyi uusia pakotteita Petroleos de Venezuelaa (PdVSA) vastaan; ottaa huomioon, että Yhdysvaltain kansalaisilla on 28. huhtikuuta 2019 asti oikeus osallistua kaikkiin liiketoimiin ja toimintoihin, jotka liittyvät öljyn ja öljytuotteiden ostamiseen ja tuontiin PdVSA:lta; ottaa huomioon, että 90 päivän alasajojakson päättymisen jälkeen Yhdysvaltain kansalaiset eivät ilman OFAC:n (Office of Foreign Assets Control) lupaa saa ostaa öljyä ja öljytuotteita PdVSA:lta tai miltään sen suoraan tai välillisesti omistamalta toimijalta; ottaa huomioon, että ennen näitä tapahtumia Yhdysvallat vastaanotti noin 40 prosenttia Venezuelan viennistä ja oli PdVSA:n suurin käteisasiakas ja keskeinen tuotantopanosten lähde; ottaa huomioon, että yksipuolisten pakotetoimenpiteiden kielteistä vaikutusta tarkasteleva YK:n erityisraportoija totesi 31. tammikuuta 2019 Venezuelan osalta, että pakkokeinoilla ei milloinkaan pidä pyrkiä vaihtamaan itsenäisen valtion hallitusta, olivatpa keinot sitten sotilaallisia tai taloudellisia, jaulkovaltojen pakotteiden käyttäminen vaaleilla valitun hallituksen syrjäyttämiseen rikkoo kaikkia kansainvälisen oikeuden muotoja(13);

E.  ottaa huomioon, että 7. maaliskuuta 2019 maanlaajuinen sähkökatkos aiheutti kaaoksen kaikkialla maassa, halvaannutti lentokentät ja sairaalat, katkaisi puhelin- ja internetpalvelut sekä vedensaannin; ottaa huomioon, että Maracaibon kauppakamarin mukaan noin 500 liikettä ryöstettiin levottomuuksissa ja lukemattomat ihmiset loukkaantuivat ryöstelijöiden, vartijoiden, jengiläisten ja turvallisuusjoukkojen välisissä yhteenotoissa;

F.  ottaa huomioon, että sähkökatko on heikentänyt maan terveydenhoitoinfrastruktuuria ja uhannut maan kansalaisten terveyttä ja turvallisuutta; ottaa huomioon, että terveydenhoitoalan lääke- ja tarvikepula, yleispalvelujen keskeytykset terveydenhoitolaitoksissa sekä terveydenhoitoalan työntekijöiden maastamuutto ovat asteittain heikentäneet terveydenhuollon toimintavalmiuksia;

G.  ottaa huomioon, että kriisin vaikutusta kansanterveyteen on ollut vaikea arvioida, koska Venezuelan terveysministeriö lakkasi julkaisemasta keskeisiä kansanterveystilastoja vuonna 2016; ottaa huomioon, että vuosina 2012–2016 imeväiskuolleisuus lisääntyi 63 prosenttia ja äitikuolleisuus yli kaksinkertaistui; ottaa huomioon, että vuoden 2016 jälkeen rokotuksilla estettävissä olevia sairauksia, kuten tuhkarokkoa ja kurkkumätää, on alkanut esiintyä eri puolilla aluetta; ottaa huomioon, että vuodesta 2016 vuoteen 2017 malarian lisääntymisaste oli Venezuelassa maailman korkein ja vuonna 2015 tuberkuloosiluvut olivat maassa korkeimmillaan 40 vuoteen; ottaa huomioon, että vuosien 2017 ja 2018 välisenä aikana useimpien HIV-tartuntapotilaiden hoito keskeytettiin lääkkeiden puutteen vuoksi(14);

H.  ottaa huomioon, että perusterveydenhuoltopalvelujen heikkenemiseen liittyvät tartuntatautien puhkeamiset ja laajenevat epidemiat uhkaavat terveyttä maassa ja alueella, jolla oleskelee 90 prosenttia kolmesta miljoonasta venezuelalaisesta muuttajasta, jotka ovat lähteneet maasta vuoden 2015 jälkeen; ottaa huomioon, että Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun virasto (UNHCR) odottaa muuttajien määrän saavuttavan 5 miljoonaa vuoden 2019 loppuun mennessä, jos tilanne jatkuu;

I.  ottaa huomioon, että 18. helmikuuta 2019 kolmelta Euroopan parlamentin EPP-ryhmän jäseneltä evättiin pääsy maahan; ottaa huomioon, että 7. maaliskuuta 2019 Saksan Venezuelan-suurlähettiläälle annettiin 48 tuntia aikaa poistua maasta;

J.  ottaa huomioon, että 31. tammikuuta 2019 Eurooppa-neuvosto päätti perustaa kansainvälisen Venezuela-kontaktiryhmän; ottaa huomioon, että tehtävänmäärityksensä mukaan kansainvälisen kontaktiryhmän ”tavoitteena on [90 päivän] rajoitetun ajan puitteissa edistää keskeisten kansainvälisten toimijoiden keskuudessa yhteisymmärrystä ja yhtenäisempää toimintaa Venezuelan tilanteen osalta siten, että pyritään nykyisen kriisin rauhanomaiseen ja demokraattiseen ratkaisuun [- -] järjestämällä uudet vaalit ja antamalla kaikki takeet vapaasta ja rehellisestä vaaliprosessista, jota kansainväliset riippumattomat tarkkailijat valvovat. Tavoitteena ei ole toimia välittäjänä vaan tukea poliittista dynamiikkaa, jota ryhmä voi sitten edistää ja vahvistaa edelleen”;

K.  ottaa huomioon, että EU on edelleen vakuuttunut siitä, että rauhanomainen, demokraattinen ja poliittinen ratkaisu on ainoa kestävä ulospääsy Venezuelan kriisistä, ja että se toimii kansainvälisten ja alueellisten kumppanien kanssa kansainvälisen kontaktiryhmän kautta; ottaa huomioon, että aikaisemmat pyrkimykset ratkaista kriisi neuvottelu- ja vuoropuheluprosessissa eivät ole tuottaneet kouraantuntuvia tuloksia;

L.  ottaa huomioon, että kansainvälinen kontaktiryhmä on Liman ryhmästä tai Montevideon mekanismista poiketen ainoa olemassa oleva poliittinen aloite, jolla on yhteys kaikkiin Venezuelan, alueen, ja kansainvälisen yhteisön eri sidosryhmiin; ottaa huomioon, että se pyrkii parhaillaan perustamaan ”kansainvälisen avun täytäntöönpanoa käsittelevän työryhmän”, joka asetettaisiin YK:n alaisuuteen varmistamaan humanitaarisen avun toimittaminen perille erikoistuneiden elinten toimesta kansainvälisten periaatteiden mukaisesti ja tiukan tarveharkinnan mukaan; ottaa huomioon, että tavoitteena on turvata kansainvälisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti neutraalin ja puolueettoman avun toimittaminen tarvitseville ja laajentaa sitä;

M.  ottaa huomioon, että kansainvälinen kontaktiryhmä on myös perustanut ”vaalityöryhmän”, jonka apuna toimii vaaliasiantuntijoita; ottaa huomioon, että vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestäminen edellyttää ensinnäkin sitä, että nimitetään uudet jäsenet venezuelalaisiin elimiin, jotka toimivat keskeisessä roolissa vaalien valvonnassa ja joita ovat erityisesti kansallinen vaalilautakunta (ENC) ja korkein oikeus (SCJ) sekä mahdollisesti muut instituutiot kuten tilintarkastusvirasto; ottaa huomioon, että toinen keskeinen tekijä olisi palauttaa kaikkien poliittisten johtajien ja puolueiden oikeus asettua ehdolle ja osallistua;

N.  ottaa huomioon, että viime päivinä Venezuelan turvallisuusjoukot ovat pidättäneet useita väliaikaisen presidentin Juan Guaidón kabinetin jäseniä ja myös hänen perhettään tavoitteenaan heikentää väliaikaisen presidentin poliittista ympäristöä; ottaa huomioon, että 21. maaliskuuta 2019 Venezuelan turvallisuusjoukot pidättivät Juan Guaidón kabinettipäällikön Roberto Marreron ja tunkeutuivat väkivalloin Táchiran osavaltiota edustavan kansalliskokouksen jäsenen Sergio Vergaran kotiin tämän parlamentaarisesta koskemattomuudesta piittaamatta;

1.  ilmaisee solidaarisuutensa ja täyden tukensa Venezuelan kansalle, joka kärsii vakavan humanitaarisen ja poliittisen kriisin vaikutuksista;

2.  muistuttaa aikaisemmasta kannastaan, jolla hylätään kaikki kriisin ratkaisemiseen tähtäävät ehdotukset tai pyrkimykset, joihin saattaa sisältyä väkivallan käyttöä; toistaa aiemmat kantansa, joiden mukaan rauhanomainen, demokraattinen ja osallistava ratkaisu on ainoa kestävä tie ulos nykyisestä poliittisesta umpikujasta ja sen aiheuttamasta vakavasta yhteiskunnallisesta ja humanitaarisesta kriisistä;

3.  toistaa tukevansa täysin kansalliskokousta, joka on Venezuelan legitiimi demokraattinen elin, ja toteaa, että sille on palautettava valta, jota on kunnioitettava myös sen jäsenten oikeuksien ja turvallisuuden osalta; muistuttaa kansalliskokouksen perustuslaillisen aseman tunnustamisesta ja kunnioittamisesta; tukee Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnalle osoitettua pyyntöä hyväksyä turvaamistoimenpiteitä kansalliskokouksen jäsenten puolesta;

4.  kehottaa välittömästi ja viipymättä vapauttamaan kaikki henkilöt, jotka on vangittu siksi, että he ovat väliaikaisen presidentin Juan Guaidón sukulaisia tai kuuluvat hänen ryhmäänsä; muistuttaa aikaisemmista Venezuelan hallitukselle esittämistään kehotuksista lopettaa välittömästi poliittisiin johtajiin, toimittajiin ja opposition jäseniin kohdistuva ahdistelu;

5.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) jatkamaan yhteistyötä opposition ja hallituksen sekä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa kansainvälisessä kontaktiryhmässä ja pyrkimään kahteen päätavoitteeseen: ensinnäkin tuetaan humanitaarisen avun toimituksia Venezuelaan kansainvälisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti ja toiseksi pyritään luomaan päätoimijoiden välille yhteisymmärrys tekijöistä, jotka mahdollistavat rauhanomaisen tien ulos kriisistä ja auttavat maata saavuttamaan rauhanomaisen ja demokraattisen ratkaisun uusien ja uskottavien presidentinvaalien kautta;

6.  kehottaa EUH:ta aktiivisesti pyrkimään sopimukseen humanitaarisen avun toimituksista ja varmistamaan, että se kanavoidaan Yhdistyneiden kansakuntien kautta kansainvälisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti; tuo julki tukensa ”kansainvälisen avun täytäntöönpanoa käsittelevälle työryhmälle” ja muistuttaa aikaisemmista kehotuksistaan varmistaa humanitaarisen avun kiireellinen toimittaminen maahan väestön hädän lievittämiseksi; kehottaa unionin toimielimiä tekemään kaikkensa varmistaakseen, että apua annetaan kentällä, ja tuomitsee Venezuelan hallituksen siitä, että se ei ole sallinut avun pääsyä maahan väestön tarpeista huolimatta;

7.  muistuttaa EUH:ta siitä, että näissä ponnisteluissa olisi pyrittävä saamaan alueiden mailta mahdollisimman paljon tukea ja haettava YK:n aktiivista osallistumista aina kun on kyse humanitaarisesta avusta sekä poliittisista sopimuksista Venezuelan kriisin ratkaisemiseksi;

8.  tunnustaa Kuuban viranomaisilla alueellisissa kriiseissä aikaisemmin olleen keskeisen roolin ja kehottaa ulkosuhdehallintoa tutkimaan yhdessä Kuuban kanssa mahdollisuuksia saavuttaa kriisissä rauhanomainen ja demokraattinen neuvotteluratkaisu;

9.  tukee kansainvälisen kontaktiryhmän vaalityöryhmän työtä ja kehottaa kaikkia osapuolia yhteistyöhön, jotta voidaan toteuttaa luottamusta kehittäviä toimenpiteitä, kuten poliittisten vankien vapauttaminen ja oppositiopolitiikkoja koskevan kiellon poistaminen ja tasapainoisen kansallisen vaalilautakunnan asettaminen; odottaa, että kun ennakkoedellytykset täyttyvät ja saavutetaan mahdollisuus kriisin poliittiseen, demokraattiseen ja avoimeen ratkaisemiseen, olisi käynnistettävä Venezuelan sisäinen välitysprosessi poliittista vuoropuhelua varten ainoana ratkaisuna kriisiin;

10.  kehottaa Venezuelan viranomaisia tutkimaan 23. ja 24. helmikuuta 2019 esiintyneet tapahtumat, jotta voidaan selvittää, kuka on vastuussa pemonien alkuperäiskansan yhteisön väitetyistä uhreista; tukee kansalliskokouksen Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnalle osoittamaa pyyntöä hyväksyä varotoimenpiteitä pemonien alkuperäiskansan puolesta;

11.  antaa tunnustusta kansainvälisten järjestöjen, kansalaisyhteiskunnan foorumien ja terveydenhoitoalan henkilöstön työlle heidän työstään tilanteen helpottamiseksi; tukee kansalliskokouksen Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnalle osoittamaa pyyntöä hyväksyä varotoimenpiteitä terveydenhoitoalan henkilöstön puolesta, ja muistuttaa Venezuelan hallitusta siitä, että sen olisi suojeltava humanitaarisia järjestöjä ja niiden henkilöstöä kentällä;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lailliselle väliaikaiselle presidentille ja kansalliskokoukselle, Liman ryhmään kuuluvien valtioiden hallituksille ja parlamenteille, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

(1)

EUVL C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

EUVL C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

EUVL C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

EUVL C 86, 6.3.2018, s. 101.

(5)

EUVL C 298, 23.8.2018, s. 137.

(6)

EUVL C 463, 21.12.2018, s. 61.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0199.

(8)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0313.

(9)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0436.

(10)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0061.

(11)

EUVL L 276, 7.11.2018, s. 10.

(12)

Venezuelan bolivariaaninen tasavalta, 2019, ”Informe sobre los sucesos ocurridos en puntos de frontera relacionados con el intento de ingreso de la Ayuda Humitaria” https://comunidadenmovimiento.cl/wp-content/uploads/2019/03/Informe-AN-sobre-hechos-ocurridos-el-23-y-24F-1.pdf

(13)

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24131&LangID=E

 

(14)

Lähde: The Lancet https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30344-7/fulltext

 

Päivitetty viimeksi: 25. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö