Menetlus : 2019/2628(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0227/2019

Esitatud tekstid :

B8-0227/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 28/03/2019 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0327

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 138kWORD 52k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0225/2019
25.3.2019
PE637.670v01-00
 
B8-0227/2019

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


hädaolukorra kohta Venezuelas (2019/2628(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans‑Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotygafraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon hädaolukorra kohta Venezuelas (2019/2628(RSP))  
B8‑0227/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta, eriti 3. mai 2018. aasta resolutsiooni valimiste kohta Venezuelas(1), 5. juuli 2018. aasta resolutsiooni rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning selle maismaapiiridel Colombia ja Brasiiliaga(2), 25. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(3) ja 31. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(4),

–  võttes arvesse avaldust, mille kõrge esindaja tegi 24. veebruaril 2019 ELi nimel viimaste sündmuste kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse avaldust, mille komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tegi 26. jaanuaril 2019 ELi nimel Venezuela olukorra kohta,

–  võttes arvesse avaldust, mille komisjoni asepresident ning kõrge esindaja tegi 10. jaanuaril 2019 ELi nimel president Maduro uue ametiaja kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et poliitilise kriisi tulemusel on Venezuelat tabanud enneolematu mitmemõõtmeline kriis, mis mõjutab üha suuremat arvu Venezuela kodanikke;

B.  arvestades, et ÜRO pagulaste ülemvoliniku andmetel on riigist alates 2014. aastast põgenenud üle kolme miljoni Venezuela kodaniku; arvestades, et inimeste väljaränne Venezuelast on suuresti põhjustatud humanitaarkriisist, kuid paljud Venezuela kodanikud on ka põgenenud valitsuse jõumeetmete tõttu, mis on toonud kaasa tuhanded meelevaldsed vahistamised, sadade tsiviilisikute üle kohtumõistmise sõjaväekohtutes ning kinnipeetavate piinamise ja muud kuritarvitused;

C.  arvestades, et Venezuela elanikel on suur puudus ravimitest, meditsiinitarvetest ja toidust, mis kahjustab tõsiselt nende õigust tervishoiule ja toidule ning põhjustab ema- ja väikelaste suremuse tõusu, ränki nakkushaiguste puhanguid ning suurt toiduga kindlustamatust ja laste alatoitumust;

D.  arvestades, et režiimi keeldumine rahvusvahelist humanitaarkriisi tunnistamast on põhjustanud viimase kuu jooksul pingete teravnemist; arvestades, et on tulnud murettekitavaid teateid rahutuste, vägivallaaktide ja ohvrite arvu suurenemise kohta, eelkõige piirialadel;

E.  arvestades, et märtsi alguses aset leidnud üleriigiline elektrikatkestus halvendas veelgi tervishoiuteenuste osutamist ning toidu ja puhta veega varustamist;

F.  arvestades, et 21. märtsil 2019 vahistasid maskides luureagendid Venezuela ajutise presidendi Juan Guaidó peanõuniku ja personaliülema Roberto Marrero; arvestades, et Marrerot süüdistatakse sabotaažiaktide kavandamises ametnike vastu ja talle on esitatud terrorismisüüdistus;

G.  arvestades, et Saksa ajakirjanik Billy Six vahistati teadete kohaselt 2018. aasta novembri keskel ja teda peeti kinni sõjaväevanglas süüdistatuna spionaažis, mässus ja turvatsoonide rikkumises; arvestades, et ta vabastati 15. märtsil 2019 teatud tingimustel ja tal lubati riigist lahkuda; arvestades, et ainuüksi 2019. aastal on kinni peetud vähemalt 19 ajakirjanikku; arvestades, et 15. märtsil 2019 teatati, et Poola ajalehe Gazeta Wyborcza Venezuela korrespondent Tomasz Surdel langes vägivaldse rünnaku ohvriks, kui ta sõitis autoga Caracases, ja et rünnaku panid väidetavalt toime Venezuela riikliku politsei erijõud;

H.  arvestades, et 6. märtsil 2019 käskis Venezuela valitsus Saksamaa suursaadikul riigist lahkuda, süüdistades teda „korduva siseasjadesse sekkumise eest”;

I.  arvestades, et rahvusvahelised ja piirkondlikud partnerid, sealhulgas EL, on pühendunud selliste tingimuste loomisele, mis võimaldavad rahumeelset, usaldusväärset ja kaasavat poliitilist protsessi kõigi oluliste Venezuela osaliste seas;

J.  arvestades, et EL on korduvalt nõudnud demokraatia ja õigusriigi taastamist Venezuelas usaldusväärse poliitilise protsessi abil;

K.  arvestades, et 23. märtsil 2019 maandus Venezuela peamises lennujaamas kaks Vene sõjalennukit, mille pardal oli teadete kohaselt kümneid sõjaväelasi ja suures koguses varustust;

1.  on sügavalt mures olukorra edasise halvenemise pärast Venezuelas; väljendab veel kord solidaarsust Venezuela rahvaga;

2.  kordab, et tunnustab Juan Guaidód Venezuela Bolívari Vabariigi seadusliku ajutise presidendina ja avaldab täielikku toetust tema tegevuskavale; kordab, et toetab täielikult rahvuskogu kui Venezuela ainsat legitiimset demokraatlikku organit, mille volitused on vaja taastada ja tagada;

3.  kutsub õiguskaitse- ja julgeolekuorganeid tungivalt ilmutama vaoshoitust, hoiduma jõu kasutamisest ning lubama humanitaarabi sissetoomist; mõistab hukka ebaseaduslike relvastatud rühmituste kasutamise selleks, et hirmutada tsiviilelanikke ja seadusandjaid, kes tegelevad abi jagamisega;

4.  peab tervitatavaks asjaolu, et EL on viimase aasta jooksul eraldanud juba rohkem kui 60 miljonit eurot humanitaar- ja arenguabina, ning kutsub ELi ja selle liikmesriike üles seda suundumust ka edaspidi jätkama;

5.  mõistab hukka Roberto Marrero vahistamise ja nõuab tema viivitamatut vabastamist;

6.  väljendab heameelt Saksa ajakirjaniku Billy Sixi vabastamise üle; mõistab hukka mitmete teiste Venezuela olukorda kajastavate ajakirjanike kinnipidamise ning nõuab nende viivitamatut vabastamist; mõistab hukka Poola ajakirjaniku Tomasz Surdeli vastu toime pandud vägivaldse rünnaku ning kutsub Venezuela ametiasutusi üles rünnakut viivitamata uurima ja tuvastama selle toime pannud isikud;

7.  mõistab hukka Saksamaa suursaadiku väljasaatmise Venezuelast;

8.  nõuab veel kord vabade, läbipaistvate ja usaldusväärsete presidendivalimiste korraldamist, mille puhul on tagatud kokkulepitud ajakava, kõigile osalejatele võrdsed tingimused, läbipaistvus ja rahvusvaheliste vaatlejate kohalolu;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela seaduslikule ajutisele presidendile ja Venezuela Bolívari Vabariigi rahvuskogule, Lima rühma riikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0199.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0313.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0436.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0061.

Viimane päevakajastamine: 25. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika