Postup : 2019/2628(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0228/2019

Předložené texty :

B8-0228/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/03/2019 - 8.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0228/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 54k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o stavu nouze ve Venezuele</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}za skupinu GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0228/2019

Usnesení Evropského parlamentu o stavu nouze ve Venezuele

(2019/2628(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na kapitolu 1 čl. 1 odst. 2 Charty OSN z roku 1945, podle nějž má OSN za cíl „rozvíjet mezi národy přátelské vztahy, založené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů, a činit jiná vhodná opatření k posílení světového míru“,

 s ohledem na článek 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a článek 1 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, v nichž se uvádí, že „všechny národy mají právo na sebeurčení“ a že „na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj“,

 s ohledem na zásadu nezasahování do vnitřních záležitostí zakotvenou v Chartě OSN,

 s ohledem na kapitolu 1 čl. 2 odst. 4 Charty OSN, který stanoví, že se všichni členové OSN vystříhají ve svých mezinárodních stycích hrozby silou nebo použití síly jak proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu, tak jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s cíli Organizace spojených národů,

 s ohledem na další obavy ohledně pokusů zasahovat do věcí, které podstatně patří do vnitřní pravomoci Bolívarovské republiky Venezuela, což je v rozporu s ustanoveními kapitoly 1 čl. 2 odst. 7 Charty ONS,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 s ohledem na prohlášení hlav států a předsedů vlád ze summitu EU a Společenství latinskoamerických a karibských států (CELAC) konaného ve dnech 10.–11. června 2015, v němž signatáři opětovně potvrdili své odhodlání řídit se všemi cíli a zásadami zakotvenými v Chartě OSN a své rozhodnutí podporovat veškeré úsilí o dodržování zásady svrchované rovnosti všech států a respektování jejich územní celistvosti a politické nezávislosti,

 s ohledem na venezuelskou ústavu,

 s ohledem na prohlášení Latinskoamerického parlamentu, který zejména odmítl veškeré pokusy o přímé či nepřímé zahraniční vměšování do vnitřních záležitostí Bolívarovské republiky Venezuela a vyzval ke konstruktivnímu dialogu,

 s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 10. ledna 2019 se prezident Nicolás Maduro Moros legitimně a v souladu s ústavou ujal funkce prezidenta republiky na funkční období 2019–2025;

B. vzhledem k tomu, že prezidentské volby se na žádost opozice konaly dříve; vzhledem k tomu, že opozice se na poslední chvíli rozhodla nepodepsat politickou a volební dohodu vypracovanou v Dominikánské republice díky zprostředkování bývalého španělského premiéra Josého Luise Rodrígueze Zapatera;

C. vzhledem k tomu, že volby proběhly řádně za rovných a transparentních podmínek, pod dohledem vyvážené Národní volební rady a nabízely všem účastníkům dostatečné záruky;

D. vzhledem k tomu, že venezuelským volbám bylo na pozvání příslušných venezuelských orgánů přítomno 200 nezávislých mezinárodních pozorovatelů, mezi nimiž byli i bývalý španělský premiér José Luis Rodríguez Zapatero, bývalý ministr zahraničích věcí Kypru Marcos Cipriani a bývalý předseda francouzského Senátu Jean-Pierre Bel;

E. vzhledem k tomu, že dne 20. května 2018 volby vyhrál Nicolás Maduro, který získal 68 % hlasů;

F. vzhledem k tomu, že jednostranné uznání Juana Guaidóa Spojenými státy, některými členskými státy EU a Limskou skupinou, nemluvě o hrozbách intervence a pokusech o puč, pouze situaci dále vyostří;

G. vzhledem k tomu, že tzv. humanitární pomoc je využívána a zneužívána pro politické účely; vzhledem k tomu, že humanitární pomoc musí být v souladu s mezinárodními zásadami neutrality a nezávislosti;

H. vzhledem k tomu, že současná patová situace povede pouze k dalšímu utrpení venezuelského lidu;

I. vzhledem k tomu, že je naléhavě potřeba překonat neshody a dojednat způsob, jak současnou situaci ve Venezuele vyřešit pomocí dialogu a mírových prostředků;

J. vzhledem k tomu, že USA soustavně porušují a ignorují Chartu OSN, mezinárodní právo, a zejména zásadu nezasahování;

K. vzhledem k tomu, že USA a EU uvalily na Venezuelu sankce;

1. vyjadřuje svou solidaritu s venezuelským lidem; připomíná, že „všechny národy mají právo na sebeurčení“ a že „na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj“; odmítá veškeré útoky na venezuelskou demokracii a svrchovanost;

2. je i nadále přesvědčen o tom, že jediným způsobem, jak vyjít ze současné krize, je zahájit dialog mezi venezuelskou vládou a opozicí a že politický dialog zůstává jedinou cestou k míru ve Venezuele a přilehlém regionu; podporuje všechny iniciativy venezuelského lidu, jejichž cílem je dosáhnout politického řešení současné situace, včetně tzv. mechanismu z Montevidea, prostřednictvím skutečného a inkluzivního procesu celostátního dialogu;

3. vyzývá k tomu, aby byla dodržována Charta OSN, mezinárodní právo a zásady nezasahování a multilateralismu;

4. naléhavě vyzývá k vyřešení současné situace v Bolívarovské republice Venezuela za pomoci mírových prostředků, v rámci její vnitrostátní ústavy a při bezvýhradném respektování její svrchovanosti a územní celistvosti a práva jejího lidu na sebeurčení; vítá výzvy generálního tajemníka OSN v tomto ohledu;

5. důrazně odsuzuje jednostranné uznání Juana Guaidóa prozatímním prezidentem ze strany USA, některých členských států EU a Limské skupiny;

6. odsuzuje hrozby intervence a pokusy o puč, které jsou naprosto nepřijatelné a situaci pouze dále vyostří;

7. vyjadřuje politování nad stávajícím využíváním a zneužíváním tzv. humanitární pomoci pro politické účely; připomíná, že humanitární pomoc je třeba vyplácet v souladu s mezinárodními zásadami neutrality a nezávislosti;

8. zdůrazňuje, že současná patová situace je neudržitelná a povede pouze k dalšímu utrpení venezuelského lidu;

9. vyjadřuje obavy nad obrovským rizikem vzplanutí občanské války a jejího případného přenesení do zbývajících částí Latinské Ameriky;

10. vyzývá USA a EU, aby zrušily hospodářské a finanční sankce proti Venezuele, které zhoršují problémy, jimž tamní lidé čelí, a aby dodržovaly mezinárodní právo a lidská práva;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě Bolívarovské republiky Venezuela, parlamentu Mescosuru, Parlamentnímu shromáždění EU – Latinská Amerika a latinskoamerickým regionálním orgánům, včetně Unie jihoamerických národů (UNASUR), Bolívarovského svazu pro lid naší Ameriky (ALBA) a Společenství latinskoamerických a karibských států (CELAC).

 

Poslední aktualizace: 27. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí