Procedure : 2019/2628(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0228/2019

Indgivne tekster :

B8-0228/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/03/2019 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0228/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 54k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om nødsituationen i Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}for GUE/NGL-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0228/2019

Europa-Parlamentets beslutning om nødsituationen i Venezuela

(2019/2628(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til kapitel 1, artikel 1, stk. 2, i FN-pagten fra 1945, hvis erklærede formål er "at fremme venskabelige forhold mellem nationerne, hvilende på respekt for grundsætningen om folkenes ligeret og selvbestemmelse, og at tage andre egnede forholdsregler til at styrke verdensfreden",

 der henviser til, at det af såvel artikel 1 i den internationale konvention om civile og politiske rettigheder som af artikel 1 i den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fremgår, at "alle folk har selvbestemmelsesret", og at de "i kraft af denne ret frit kan bestemme deres politiske stilling og frit varetage deres egen økonomiske, sociale og kulturelle udvikling",

 der henviser til princippet om ikkeindgriben, der er fastlagt i FN-pagten,

 der henviser til kapitel 1, artikel 2, stk. 4, i FN-pagten, hvori det hedder, at alle FN's medlemmer i deres mellemfolkelige forhold skal afholde sig fra trussel om magtanvendelse eller brug af magt, det være sig mod nogen stats territoriale integritet eller politiske uafhængighed eller på nogen anden måde, der er uforenelig med de Forenede Nationers formål,

 der endvidere henviser til sine betænkeligheder ved forsøgene på indgriben i anliggender, der henhører under Den Bolivariske Republik Venezuelas nationale jurisdiktion, og hvorved bestemmelserne i kapitel 1, artikel 2, stk. 7, i FN-pagten overtrædes,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

 der henviser til erklæringen fra topmødet for stats- og regeringscheferne i Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC) og EU den 10. og 11. juni 2015, hvori underskriverne bekræftede deres tilslutning til alle de formål og principper, der er nedfældet i FN-pagten, og deres støtte til alle bestræbelser på at opretholde alle staters suveræne ligeberettigelse og til at respektere deres territoriale integritet og politiske uafhængighed,

 der henviser til den venezuelanske forfatning,

 der henviser til erklæringen fra Det Latinamerikanske Parlament, navnlig dens afvisning af ethvert forsøg på udenlandsk indgriben, det være sig direkte eller indirekte, i Den Bolivariske Republik Venezuelas indre anliggender, og dens opfordringer til en konstruktiv dialog;

 der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A. der henviser til, at Nicolás Maduro Moros den 10. januar legitimt og i overensstemmelse med forfatningen blev indsat som præsident for republikken i valgperioden 2019-2025;

B. der henviser til, at præsidentvalget blev fremrykket på oppositionens anmodning; der henviser til, at oppositionen i allersidste øjeblik ikke undertegnede en politisk aftale og en valgaftale, der var blev udarbejdet i Den Dominikanske Republik ved den tidligere spanske premierminister José Luis Rodríguez Zapateros mellemkomst;

C. der henviser til, at valget fandt sted på lige, retfærdige og gennemsigtige vilkår, blev overvåget af et afbalanceret nationalt valgråd og gav tilstrækkelige garantier for alle deltagere;

D. der henviser til, at 200 uafhængige internationale observatører, heriblandt Spaniens tidligere præsident José Luis Rodríguez Zapatero, Cyperns tidligere udenrigsminister Marcos Cipriani og Jean-Pierre Bel, tidligere formand for det franske Senat, overværede det venezuelanske valg efter indbydelse fra de relevante venezuelanske myndigheder;

E. der henviser til, at Nicolás Maduro den 20. maj 2018 vandt valget med 68 % af stemmerne;

F. der henviser til, at USA's, nogle EU-medlemsstaters og Limagruppens ensidige anerkendelse af Juan Guaidó samt trusler om indgriben og kupforsøg kun vil tilspidse situationen yderligere;

G. der henviser til, at såkaldt humanitær bistand udnyttes til politiske formål; der henviser til, at humanitær bistand skal være i overensstemmelse med de internationale principper om neutralitet og uafhængighed;

H. der henviser til, at det aktuelle dødvande kun vil påføre Venezuelas befolkning flere lidelser;

I. der henviser til, at der er et akut behov for at overvinde og forhandle sig ud af den nuværende situation i Venezuela gennem dialog og fredelige midler;

J. der henviser til, at USA vedblivende krænker og tilsidesætter FN-pagten, folkeretten og navnlig princippet om ikkeindgriben;

K. der henviser til, at USA og EU har indført sanktioner over for Venezuela;

1. udtrykker sin solidaritet med det venezuelanske folk; minder om, at "alle folk har selvbestemmelsesret", og at de "i kraft af denne ret frit kan bestemme deres politiske stilling og frit varetage deres egen økonomiske, sociale og kulturelle udvikling"; afviser alle angreb på Venezuelas demokrati og suverænitet;

2. er af den overbevisning, at den eneste vej ud af den nuværende krise er at befordre dialogen mellem den venezuelanske regering og oppositionen, og at politisk dialog fortsat er den eneste mulighed for at opnå fred i Venezuela og i den omgivende region; støtter alle tiltag med henblik på at finde en politisk løsning på den aktuelle situation hos den venezuelanske befolkning, herunder Montevideomekanismen, gennem en ægte og inklusiv national forsoningsproces;

3. opfordrer til overholdelse af FN-pagten, folkeretten og principperne om ikkeindgriben og multilateralisme;

4. opfordrer indtrængende til at løse den aktuelle situation i Den Bolivariske Republik Venezuela med fredelige midler inden for rammerne af republikkens forfatning og under fuld iagttagelse af respekten for dens suverænitet, territoriale integritet og indbyggernes ret til selvbestemmelse; glæder sig over opfordringerne fra FN's generalsekretær i denne henseende;

5. fordømmer på det kraftigste USA's, nogle EU-medlemsstaters og Limagruppens ensidige anerkendelse af Juan Guaidó som midlertidig præsident;

6. fordømmer truslerne om indgriben og kupforsøg, som er fuldstændigt uacceptable og kun vil tilspidse situationen yderligere;

7. beklager at såkaldt humanitær bistand vedblivende udnyttes til politiske formål; minder om, at humanitær bistand skal ydes i overensstemmelse med de internationale principper om neutralitet og uafhængighed;

8. understreger, at det aktuelle dødvande er uholdbart og kun vil påføre Venezuelas befolkning flere lidelser;

9. udtrykker bekymring over den alvorlige fare for, at der udbryder borgerkrig, og at den kan brede sig til det øvrige Latinamerika;

10. opfordrer USA og EU til at ophæve de økonomiske og finansielle sanktioner mod Venezuela, da de forværrer befolkningens problemer, og til at overholde folkeretten og menneskerettighederne;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den Bolivariske Republik Venezuelas regering, Mercosur-parlamentet, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og de latinamerikanske regionale organer, herunder Unionen af Sydamerikanske Nationer (UNASUR), Det Bolivarianske Alternativ for Amerika (ALBA) og Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC).

 

Seneste opdatering: 27. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik