Menetlus : 2019/2628(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0228/2019

Esitatud tekstid :

B8-0228/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 28/03/2019 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0228/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 54k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>hädaolukorra kohta Venezuelas</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}fraktsiooni GUE/NGL nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0228/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon hädaolukorra kohta Venezuelas

(2019/2628(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1945. aastal vastu võetud põhikirja I peatüki artikli 1 lõiget 2, mille kohaselt ÜRO eesmärk on „arendada rahvusvahelisi sõbralikke suhteid rahvaste võrdõiguslikkuse ja enesemääramise põhimõtte austamise alusel ja rakendada muid meetmeid üldise rahu kindlustamiseks“,

 võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 1 ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 1, milles mõlemas on märgitud, et „kõigil rahvastel on enesemääramise õigus“ ja „seetõttu kehtestavad nad vabalt oma poliitilise staatuse ning kindlustavad vabalt oma majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu“,

 võttes arvesse ÜRO põhikirjas sätestatud mittesekkumise põhimõtet,

 võttes arvesse ÜRO põhikirja I peatüki artikli 2 lõiget 4, mille kohaselt kõik ÜRO liikmed hoiduvad oma rahvusvahelistes suhetes jõuga ähvardamisest või jõu tarvitamisest nii iga riigi territoriaalse puutumatuse ja poliitilise sõltumatuse vastu kui ka mõnel muul viisil, mis ei ole kooskõlas ÜRO eesmärkidega,

 võttes arvesse jätkuvat muret seoses katsetega sekkuda asjadesse, mis ÜRO põhikirja I peatüki artikli 2 lõike 7 kohaselt loomult alluvad Venezuela Bolívari Vabariigi jurisdiktsioonile,

 võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

 võttes arvesse 10. ja 11. juunil 2015. aastal Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse (CELAC) ning ELi riigipeade ja valitsusjuhtide tippkohtumisel vastu võetud deklaratsiooni, milles allakirjutanud kinnitasid veel kord oma valmidust järgida kõiki ÜRO põhikirjas sätestatud eesmärke ja põhimõtteid ning toetada kõiki pingutusi, et kindlustada kõigi riikide suveräänset võrdsust ning austada nende territoriaalset terviklikkust ja poliitilist sõltumatust,

 võttes arvesse Venezuela põhiseadust,

 võttes arvesse Ladina-Ameerika Parlamendi deklaratsiooni, eelkõige asjaolu, et selles lükatakse tagasi kõik välise sekkumise katsed – nii otsesed kui ka kaudsed – Venezuela Bolívari Vabariigi siseasjadesse ning nõutakse konstruktiivset dialoogi,

 võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A. arvestades, et 10. jaanuaril 2019. aastal asus president Nicolás Maduro Moros seaduslikult ja kooskõlas põhiseadusega 2019.–2025. aasta ametiajaks Venezuela presidendi ametikohale;

B. arvestades, et presidendivalimised toodi opositsiooni taotlusel ettepoole; arvestades, et opositsioon otsustas viimasel minutil mitte allkirjastada poliitilist ja valimislepet, mis koostati Dominikaani Vabariigis endise Hispaania peaministri José Luis Rodriguez Zapatero vahendamisel;

C. arvestades, et valimised toimusid võrdsetes, õiglastes ja läbipaistvates tingimustes, neid jälgis tasakaalustatud riiklik valimisnõukogu ning kõigile osalejaile anti piisavad garantiid;

D. arvestades, et Venezuela valimisi jälgis riigi ametivõimude kutsel 200 sõltumatut rahvusvahelist vaatlejat, nende seas näiteks Hispaania endine president José Luis Rodríguez Zapatero, Küprose endine välisminister Marcos Cipriani ning Prantsusmaa Senati endine esimees Jean-Pierre Bel;

E. arvestades, et 20. mail 2018 võitis valimised 68 % häältega Nicolás Maduro;

F. arvestades, et Juan Guaidó ühepoolne tunnustamine Ameerika Ühendriikide, mõne ELi liikmesriigi ja Lima rühma poolt, rääkimata sissetungiähvardustest ja riigipöördekatsetest, üksnes teravdab pingeid;

G. arvestades, et nn humanitaarabi kasutatakse vääralt poliitilistel eesmärkidel; arvestades, et humanitaarabi peab vastama rahvusvahelistele neutraalsuse ja sõltumatuse põhimõtetele;

H. arvestades, et praegune ummikseis põhjustab Venezuela rahvale üksnes veelgi suuremaid kannatusi;

I. arvestades, et on hädavajalik läbirääkimisi pidada ja kokkuleppele jõuda, et dialoogi ja rahumeelsete vahendite abil Venezuela praegusest olukorrast väljapääs leida;

J. arvestades, et USA rikub ja eirab pidevalt ÜRO põhikirja, rahvusvahelist õigust ja eelkõige mittesekkumise põhimõtet;

K. arvestades, et USA ja EL on kehtestanud Venezuela suhtes sanktsioonid;

1. väljendab solidaarsust Venezuela rahvaga; tuletab meelde, et „kõigil rahvastel on enesemääramise õigus“ ning et „seetõttu kehtestavad nad vabalt oma poliitilise seisundi ning kindlustavad vabalt oma majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu“; mõistab hukka kõik Venezuela demokraatia ja suveräänsuse vastu suunatud rünnakud;

2. on veendunud, et ainus võimalus praeguse kriisi lahendamiseks on toetada Venezuela valitsuse ja opositsiooni dialoogi, ning et poliitiline dialoog on ainus viis Venezuelas ja ümbritsevas piirkonnas rahu saavutamiseks; toetab kõiki algatusi, sealhulgas Montevideo mehhanismi, et tõelise ja kaasava üldrahvaliku dialoogi teel saavutada Venezuelas praegu valitsevale olukorrale poliitiline lahendus;

3. nõuab, et austataks ÜRO põhikirja, rahvusvahelist õigust ning mittesekkumise ja mitmepoolsuse põhimõtet;

4. nõuab tungivalt, et Venezuela Bolívari Vabariigi praegune olukord lahendataks rahumeelsete vahenditega, põhiseaduse raames ja täielikult austades riigi suveräänsust ja territoriaalset puutumatust ning Venezuela rahva enesemääramisõigust; kiidab heaks ÜRO peasekretäri sellekohased üleskutsed;

5. mõistab kindlalt hukka end Venezuela ajutiseks presidendiks kuulutanud Juan Guaidó ühepoolse tunnustamise USA, mõne ELi liikmesriigi ja Lima rühma poolt;

6. mõistab hukka sekkumisähvardused ja riigipöördekatsed, mis on täiesti vastuvõetamatud ja üksnes teravdavad olukorda;

7. mõistab hukka niinimetatud humanitaarabi jätkuva väärkasutamise poliitilistel eesmärkidel; tuletab meelde, et humanitaarabi tuleb anda kooskõlas rahvusvaheliste neutraalsuse ja sõltumatuse põhimõtetega;

8. rõhutab, et praegune ummikseis ei saa jätkuda ning et see üksnes suurendab Venezuela rahva kannatusi;

9. tunneb muret selle pärast, et riigis valitseb tõsine kodusõja oht ning kodusõja puhkedes võib see laieneda ülejäänud Ladina-Ameerikasse;

10. nõuab, et USA ja EL lõpetaksid Venezuela vastased sanktsioonid, mis suurendavad inimeste kannatusi, ja austaksid rahvusvahelist õigust ning inimõigusi;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele, Mercosuri Parlamendile, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ladina-Ameerika piirkondlikele organitele, sh Lõuna-Ameerika Riikide Liidule (UNASUR), ühendusele ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühendusele (CELAC).

 

Viimane päevakajastamine: 27. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika