Menettely : 2019/2628(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0228/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0228/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/03/2019 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0228/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 54k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>hätätilanteesta Venezuelassa</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}GUE/NGL-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0228/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma hätätilanteesta Venezuelassa

(2019/2628(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon vuonna 1945 hyväksytyn Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan I luvun 1 artiklan 2 kohdan, jonka mukaan YK:n tavoitteena on ”kehittää kansakuntien välillä ystävällisiä suhteita, jotka perustuvat kansojen yhtäläisten oikeuksien ja niiden itsemääräämisoikeuden periaatteen kunnioittamiseen, sekä ryhtyä muihin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin maailmanrauhan lujittamiseksi”,

 ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 1 artiklan sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 1 artiklan, joissa molemmissa todetaan, että ”kaikilla kansoilla on itsemääräämisoikeus” ja että ”tämän oikeuden nojalla ne määräävät vapaasti poliittisen asennoitumisensa ja pyrkivät vapaasti taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten olojensa kehittämiseen”,

 ottaa huomioon YK: n peruskirjassa vahvistetun puuttumattomuusperiaatteen,

 ottaa huomioon YK:n peruskirjan I luvun 2 artiklan 4 kohdan, jossa todetaan, että ”kaikkien jäsenten on pidätyttävä kansainvälisissä suhteissaan väkivallalla uhkaamisesta tai sen käyttämisestä minkään valtion alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan tai menettelemästä muulla tavalla, joka on ristiriidassa Yhdistyneiden Kansakuntien päämäärien kanssa”,

 ottaa huomioon lisähuolet, jotka liittyvät yrityksiin puuttua YK:n peruskirjan I luvun 2 artiklan 7 kohdan vastaisesti asioihin, jotka kuuluvat olennaisilta osiltaan Venezuelan bolivariaanisen tasavallan sisäiseen oikeusjärjestykseen,

 ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon 10. ja 11. kesäkuuta 2015 pidetyssä Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön (CELAC) ja EU:n jäsenvaltioiden valtion- ja hallitusten päämiesten huippukokouksessa annetun julkilausuman, jossa allekirjoittajavaltiot vahvistavat sitoutumisensa kaikkiin YK:n peruskirjaan kirjattuihin päämääriin ja periaatteisiin ja tukensa kaikille toimille, joilla pyritään puolustamaan kaikkien valtioiden suvereenia tasa-arvoa ja kunnioittamaan niiden alueellista koskemattomuutta ja poliittista riippumattomuutta,

 ottaa huomioon Venezuelan perustuslain,

 ottaa huomioon Latinalaisen Amerikan parlamentin antaman julkilausuman ja erityisesti sen, että siinä torjuttiin kaikki ulkomaiset yritykset puuttua suoraan tai välillisesti Venezuelan bolivariaanisen tasavallan sisäisiin asioihin ja kehotettiin käymään rakentavaa vuoropuhelua,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että presidentti Nicolás Maduro Moros otti 10. tammikuuta 2019 laillisesti ja perustuslain mukaisesti hoitaakseen tasavallan presidentin tehtävät kaudelle 2019–2025;

B. ottaa huomioon, että presidentinvaaleja aikaistettiin opposition pyynnöstä; ottaa huomioon, että oppositio pidättäytyi viime hetkellä allekirjoittamasta Dominikaanisessa tasavallassa laadittua poliittista ja vaaleihin liittyvää sopimusta, jossa välittäjänä toimi Espanjan entinen pääministeri José Luis Rodríguez Zapatero;

C. ottaa huomioon, että vaalit järjestettiin tasavertaisissa, oikeudenmukaisissa ja avoimissa olosuhteissa kokoonpanoltaan tasapainoisen kansallisen vaalilautakunnan valvonnassa ja että kaikille osallistujille annettiin riittävät takeet;

D. ottaa huomioon, että Venezuelan vaaleja oli valvomassa 200 kansainvälistä riippumatonta vaalitarkkailijaa, heidän joukossaan Venezuelan viranomaisten kutsumina Espanjan entinen pääministeri José Luis Rodríguez Zapatero, Kyproksen entinen ulkoministeri Marcos Cipriani ja Ranskan senaatin entinen puhemies Jean-Pierre Bel;

E. ottaa huomioon, että Nicolás Maduro voitti 20. toukokuuta 2018 järjestetyt vaalit saaden 68 prosenttia äänistä;

F. katsoo, että Yhdysvaltojen, joidenkin EU:n jäsenvaltioiden ja Liman ryhmän antama yksipuolinen tunnustaminen Juan Guaidólle, puhumattakaan interventiouhkauksista tai vallankaappausyrityksistä, tulee vain kärjistämään tilannetta entisestään;

G. ottaa huomioon, että niin kutsuttua humanitääristä apua käytetään väärin poliittisiin tarkoitusperiin; toteaa, että humanitääristä apua tule antaa kansainvälisten puolueettomuuden ja riippumattomuuden periaatteiden mukaisesti;

H. ottaa huomioon, että nykyinen pattitilanne vain pahentaa Venezuelan kansan kärsimyksiä;

I. katsoo, että Venezuelassa vallitseva tilanne on ratkaistava kiireesti rauhanomaisin keinoin ja että siihen on löydettävä vuoropuheluun perustuva neuvotteluratkaisu,

J. ottaa huomioon, että Yhdysvallat jatkuvasti rikkoo YK:n peruskirjaa, kansainvälistä oikeutta ja erityisesti puuttumattomuuden periaatetta ja suhtautuu niihin välinpitämättömästi;

K. ottaa huomioon, että Yhdysvallat ja EU ovat asettaneet Venezuelaa koskevia pakotteita;

1. ilmaisee solidaarisuutensa Venezuelan kansaa kohtaan; muistuttaa, että ”kaikilla kansoilla on itsemääräämisoikeus” ja että ”tämän oikeuden nojalla ne määräävät vapaasti poliittisen asennoitumisensa ja pyrkivät vapaasti taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten olojensa kehittämiseen”; tuomitsee kaikki hyökkäykset Venezuelan demokratiaa ja itsemääräämisoikeutta vastaan;

2. on edelleen vakuuttunut, että ainoa ulospääsy nykyisestä kriisistä on panostaa vuoropuheluun Venezuelan hallituksen ja opposition välillä ja että poliittinen vuoropuhelu on edelleen ainoa keino saavuttaa rauha Venezuelassa ja sen lähialueilla; tukee kaikkia aloitteita, mukaan lukien Montevideon mekanismia, joiden tavoitteena on saada aikaan poliittinen ratkaisu Venezuelan kansan nykytilanteeseen aidon ja osallistavan kansallisen vuoropuhelun kautta;

3. kehottaa noudattamaan YK:n peruskirjaa, kansainvälistä oikeutta ja puuttumattomuuden ja monenkeskisyyden periaatteita;

4. kehottaa ratkaisemaan Venezuelan bolivariaanisen tasavallan nykyisen tilanteen rauhanomaisin keinoin kansallisen perustuslain puitteissa kunnioittaen täysin maan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta sekä kansan itsemääräämisoikeutta; suhtautuu myönteisesti YK:n pääsihteerin tässä yhteydessä esittämiin kehotuksiin;

5. tuomitsee jyrkästi sen, että Yhdysvallat, jotkut EU:n jäsenvaltiot ja Liman ryhmä ovat yksipuolisesti tunnustaneet Juan Guaidón väliaikaiseksi presidentiksi;

6. tuomitsee interventiouhkaukset ja vallankaappausyritykset, joita ei voida millään tavalla hyväksyä ja jotka vain kärjistävät tilannetta entisestään;

7. pitää valitettavana, että niin kutsuttua humanitääristä apua käytetään jatkuvasti väärin poliittisiin tarkoitusperiin; palauttaa mieliin, että humanitääristä apua on annettava kansainvälisten puolueettomuuden ja riippumattomuuden periaatteiden mukaisesti;

8. korostaa, että nykyinen pattitilanne on kestämätön ja vain pahentaa Venezuelan kansan kärsimyksiä;

9. ilmaisee huolensa vakavasta sisällissodan vaarasta ja sen mahdollisista kerrannaisvaikutuksista muualla Latinalaisessa Amerikassa;

10. kehottaa Yhdysvaltoja ja EU:ta poistamaan Venezuelaa koskevat talous- ja rahoituspakotteet, jotka kärjistävät entisestään kansan kohtaamia vaikeuksia, ja noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle, Mercosurin parlamentille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Latinalaisen Amerikan alueellisille elimille kuten Etelä-Amerikan valtioiden unionille (Unasur), Amerikkojemme kansojen bolivariaaniselle liitolle (ALBA) ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisölle (CELAC).

 

Päivitetty viimeksi: 27. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö