Procedura : 2019/2628(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0228/2019

Teksty złożone :

B8-0228/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 28/03/2019 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0228/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 54k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie sytuacji nadzwyczajnej w Wenezueli</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}w imieniu grupy GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8-0228/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji nadzwyczajnej w Wenezueli

(2019/2628(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając cel określony w rozdziale I art. 1 ust. 2 Karty Narodów Zjednoczonych z 1945 r.: „rozwijać przyjazne stosunki między narodami, oparte na poszanowaniu zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów, i stosować inne odpowiednie środki dla wzmocnienia powszechnego pokoju”,

 uwzględniając art. 1 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych oraz art. 1 Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, które stanowią, że: „wszystkie narody mają prawo do samostanowienia” oraz że „z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie kierują swoim rozwojem gospodarczym, społecznym i kulturalnym”,

 uwzględniając zapisaną w Karcie Narodów Zjednoczonych zasadę nieingerowania w sprawy wewnętrzne innych państw,

 uwzględniając rozdział I art. 2 ust 4 Karty Narodów Zjednoczonych, zgodnie z którym „wszyscy członkowie powstrzymają się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa bądź w jakikolwiek inny sposób niezgodny z celami Organizacji Narodów Zjednoczonych”,

 uwzględniając dalsze obawy związane z próbami ingerencji w sprawy, które zasadniczo podlegają jurysdykcji krajowej Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, co narusza postanowienia rozdziału I art. 2 ust 7 Karty Narodów Zjednoczonych,

 uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

 uwzględniając oświadczenie szefów państw i rządów Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC) i UE z 10 i 11 czerwca 2015 r., w którym sygnatariusze potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz wszystkich celów i zasad zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych, a także swoje poparcie dla wszelkich wysiłków służących obronie suwerennej równości wszystkich państw oraz poszanowaniu ich terytorialnej integralności i politycznej niezależności,

 uwzględniając konstytucję Wenezueli,

 uwzględniając oświadczenie Parlamentu Latynoamerykańskiego, a w szczególności odrzucenie przez to zgromadzenie jakiejkolwiek próby bezpośredniej lub pośredniej interwencji zagranicznej w sprawy wewnętrzne Boliwariańskiej Republiki Wenezueli oraz wezwanie do nawiązania konstruktywnego dialogu,

 uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że 10 stycznia 2019 r. prezydent Nicolás Maduro Moros zgodnie z prawem i konstytucją objął urząd prezydenta republiki na kadencję 2019–2025;

B. mając na uwadze, że datę wyborów prezydenckich przyspieszono na wniosek opozycji; mając na uwadze, że porozumienie polityczne i wyborcze uzgodnione w Republice Dominikańskiej, którego wypracowaniem kierował były premier Hiszpanii José Luis Rodriguez Zapatero, w ostatniej chwili nie zostało podpisane przez opozycję;

C. mając na uwadze, że wybory odbyły się na równych, sprawiedliwych i przejrzystych warunkach, były nadzorowane przez zrównoważoną Krajową Radę Wyborczą (CNE) i dawały wystarczające gwarancje wszystkim uczestnikom;

D. mając na uwadze, że przy wyborach w Wenezueli na zaproszenie właściwych władz tego kraju obecnych było 200 niezależnych obserwatorów międzynarodowych. a wśród nich były prezydent Hiszpanii José Luis Zapatero, były minister spraw zagranicznych Cypru Marcos Cipriani i były przewodniczący francuskiego Senatu Jean-Pierre Bel;

E. mając na uwadze, że 20 maja 2018 r. Nicolás Maduro otrzymał 68 % głosów i wygrał wybory;

F. mając na uwadze, że jednostronne uznanie Juana Guaidó przez Stany Zjednoczone, niektóre państwa członkowskie UE i grupę z Limy, nie wspominając nawet o groźbach interwencji i próbach zamachu stanu, tylko dodatkowo zaostrzą sytuację;

G. mając na uwadze, że tak zwana pomoc humanitarna jest nadużywana i wykorzystywana do celów politycznych; mając na uwadze, że pomoc humanitarna musi być zgodna z międzynarodowymi zasadami neutralności i niezależności;

H. mając na uwadze, że obecny impas wyłącznie przysparza Wenezuelczykom cierpień;

I. mając na uwadze, że istnieje pilna potrzeba przezwyciężenia obecnej sytuacji w Wenezueli i znalezienia wyjścia w drodze negocjacji, a środkami do tego celu są dialog i rozwiązania pokojowe;

J. mając na uwadze, że Stany Zjednoczone nieustannie naruszają i lekceważą Kartę Narodów Zjednoczonych, prawo międzynarodowe, a w szczególności zasadę nieingerowania w sprawy wewnętrzne innych państw;

K. mając na uwadze, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska nałożyły sankcje na Wenezuelę;

1. wyraża solidarność z obywatelami Wenezueli; przypomina, że „wszystkie narody mają prawo do samostanowienia” oraz że „z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie kierują swoim rozwojem gospodarczym, społecznym i kulturalnym”; potępia wszelkie ataki na wenezuelską demokrację i suwerenność;

2. nadal jest przeświadczony, że jedynym sposobem na zażegnanie obecnego konfliktu jest inwestycja w dialog między wenezuelskim rządem a opozycją oraz że tylko dialog polityczny stanowi drogę do pokoju w Wenezueli i regionach ościennych; wspiera wszelkie inicjatywy wysuwane przez Wenezuelczyków, w tym mechanizm zaproponowany w Montevideo, których celem jest osiągnięcie politycznego rozwiązania obecnej sytuacji przez rzetelny i integracyjny proces dialogu narodowego;

3. wzywa do przestrzegania Karty Narodów Zjednoczonych, prawa międzynarodowego oraz zasad nieingerowania i multilateralizmu;

4. apeluje o rozwiązanie obecnego kryzysu w Boliwariańskiej Republice Wenezueli środkami pokojowymi, w ramach konstytucji państwowej i z pełnym poszanowaniem suwerenności państwowej i integralności terytorialnej Wenezueli oraz prawa jej obywateli do samostanowienia; z aprobatą przyjmuje apele sekretarza generalnego ONZ na ten temat;

5. zdecydowanie potępia jednostronne uznanie Juana Guaidó jako tymczasowego prezydenta przez Stany Zjednoczone, niektóre państwa członkowskie UE i grupę z Limy;

6. piętnuje groźby interwencji i próby zamachów stanu, które są niedopuszczalne i tylko podsycają konflikt;

7. ubolewa nad tym, że tak zwana pomoc humanitarna nadal jest nadużywana i wykorzystywana do celów politycznych; przypomina, że pomoc humanitarna musi być zgodna z międzynarodowymi zasadami neutralności i niezależności;

8. podkreśla, że obecny impas wyłącznie przysparza Wenezuelczykom cierpień;

9. wyraża zaniepokojenie poważnym zagrożeniem wojny domowej i potencjalnym rozszerzeniem się konfliktu na resztę Ameryki Łacińskiej;

10. wzywa Stany Zjednoczone i Unię Europejską do zniesienia nałożonych na Wenezuelę sankcji gospodarczych i finansowych zwiększających trudności, z którymi borykają się obywatele, oraz do przestrzegania prawa międzynarodowego i prawa humanitarnego;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządowi Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, Parlamentowi Mercosuru, Europejsko-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu, regionalnym organom Ameryki Łacińskiej, w tym Unii Narodów Południowoamerykańskich (UNASUR), Boliwariańskiemu Sojuszowi Narodów Naszej Ameryki (ALBA) oraz Wspólnocie Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC).

 

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności