Förfarande : 2019/2628(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0228/2019

Ingivna texter :

B8-0228/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/03/2019 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0228/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 54k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om nödsituationen i Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef> 


<RepeatBlock-By><Depute>Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}för GUE/NGL-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0228/2019

Europaparlamentets resolution om nödsituationen i Venezuela

(2019/2628(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kapitel 1 artikel 1.2 i FN:s stadga från 1945, där det anges att stadgans ändamål är ”att mellan nationerna utveckla vänskapliga förbindelser, grundade på aktning för principen om folkens lika rättigheter och självbestämmanderätt samt vidtaga andra lämpliga åtgärder för att befästa världsfreden”,

 med beaktande av artikel 1 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och artikel 1 i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i vilka det anges att ”alla folk har rätt till självbestämmande” och ”med stöd av denna rätt får de fritt bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling”,

 med beaktande av principen om icke-intervention som fastställs i FN-stadgan,

 med beaktande av kapitel 1 artikel 2.4 i FN-stadgan, där det fastställs att alla FN‑medlemmar i sina internationella förbindelser ska avhålla sig från hot om eller bruk av våld, som är riktat mot någon stats territoriella integritet eller politiska oberoende eller på annat sätt är oförenligt med Förenta nationernas ändamål,

 med beaktande av ytterligare betänkligheter när det gäller försök att ingripa i angelägenheter som huvudsakligen omfattas av Bolivarianska republiken Venezuelas inhemska jurisdiktion, i strid med bestämmelserna i kapitel 1 artikel 2.7 i FN-stadgan,

 med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

 med beaktande av förklaringen från toppmötet mellan stats- och regeringscheferna i Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater (Celac) och i EU av den 10−11 juni 2015, i vilken signatärerna på nytt bekräftar sitt stöd för alla syften och principer som fastställs i FN-stadgan och sitt beslut att stödja alla ansträngningar för att upprätthålla suverän likställdhet mellan alla stater och respektera deras territoriella integritet och politiska oberoende,

 med beaktande av Venezuelas konstitution,

 med beaktande av uttalandet från i synnerhet det latinamerikanska parlamentet, där man avvisar alla försök till direkt eller indirekt utländsk inblandning i Bolivarianska republiken Venezuelas inre angelägenheter och efterlyser en konstruktiv dialog,

 med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 10 januari 2019 tog president Nicolás Maduro Moros på ett legitimt och författningsenligt sätt över presidentämbetet för mandatperioden 2019–2025.

B. Presidentvalet tidigarelades på begäran av oppositionen. En överenskommelse om politiken och valet hade nåtts vid förhandlingar i Dominikanska republiken, som leddes av Spaniens tidigare premiärminister José Luis Rodríguez Zapatero, men i sista minuten vägrade oppositionen att underteckna den.

C. Valet genomfördes under jämlika, rättvisa och öppna förhållanden, kontrollerades av ett balanserat nationellt valråd och gav tillräckliga garantier för alla deltagare.

D. 200 oberoende, internationella observatörer, däribland Spaniens tidigare regeringschef José Luis Rodríguez Zapatero, Cyperns tidigare utrikesminister, Marcos Cipriani och den tidigare talmannen i den franska senaten, Jean-Pierre Bel, närvarade vid valet i Venezuela, på inbjudan av de relevanta venezuelanska myndigheterna.

E. Nicolás Maduro vann valet den 20 maj 2018 med 68 % av rösterna.

F. Det unilaterala erkännandet av Juan Guaidó från Förenta staternas sida och från några av EU:s medlemsstater och Limagruppen – för att inte nämna hot om ingripanden och statskuppförsök – kommer endast att ytterligare förvärra situationen.

G. Det så kallade humanitära biståndet utnyttjas och används för politiska ändamål. Humanitärt bistånd måste vara förenligt med de internationella principerna om neutralitet och oberoende.

H. Det nuvarande dödläget kommer endast att leda till mer lidande för Venezuelas folk.

I. Det finns ett akut behov av att övervinna och förhandla fram en lösning på den nuvarande situationen i Venezuela genom dialog och på fredlig väg.

J. Förenta staterna bryter kontinuerligt mot och åsidosätter FN-stadgan, internationell rätt och framför allt principen om icke-intervention.

K. Förenta staterna och EU har infört sanktioner mot Venezuela.

1. Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med det venezuelanska folket. Parlamentet påminner om att ”alla folk har rätt till självbestämmande” och att ”med stöd av denna rätt får de fritt bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling”. Parlamentet avvisar alla angrepp på Venezuelas demokrati och suveränitet.

2. Europaparlamentet är fortsatt övertygat om att den enda lösningen på den rådande krisen är att främja en dialog mellan Venezuelas regering och dess opposition, och att politisk dialog fortfarande är den enda vägen till fred i Venezuela och den omgivande regionen. Parlamentet stöder alla initiativ som är inriktade på att nå en politisk lösning på den situation som Venezuelas befolkning för närvarande befinner sig i, däribland den s.k. Montevideo-mekanismen, genom en genuin och inkluderande dialog på nationell nivå.

3. Europaparlamentet uppmanar till respekt för FN-stadgan, internationell rätt och principerna om icke-intervention och multilateralism.

4. Europaparlamentet uppmanar med kraft till en lösning på den rådande situationen i Bolivarianska republiken Venezuela med fredliga medel, inom ramen för landets nationella författning och med full respekt för dess suveränitet och territoriella integritet och för folkets rätt till självbestämmande. Parlamentet välkomnar uppmaningarna från FN:s generalsekreterare i detta avseende.

5. Europaparlamentet fördömer skarpt det unilaterala erkännandet av Juan Guaidó som interimspresident från Förenta staternas sida och från vissa EU-medlemsstater och Limagruppen.

6. Europaparlamentet fördömer hoten om ingripande och statskuppförsöken, som är fullständigt oacceptabla och endast kommer att förvärra situationen ytterligare.

7. Europaparlamentet beklagar att så kallat humanitärt bistånd ständigt utnyttjas och används för politiska ändamål. Parlamentet påminner om att humanitärt bistånd måste ges i enlighet med de internationella principerna om neutralitet och oberoende.

8. Europaparlamentet betonar att det nuvarande dödläget är ohållbart och att det endast kommer att leda till mer lidande för Venezuelas folk.

9. Europaparlamentet uttrycker sin oro över den allvarliga faran för inbördeskrig och för att situationen kan sprida sig till övriga Latinamerika.

10. Europaparlamentet uppmanar Förenta staterna och EU att häva de ekonomiska och finansiella sanktionerna mot Venezuela, som förvärrar problemen för befolkningen, och att respektera internationell rätt och mänskliga rättigheter.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Bolivarianska republiken Venezuelas regering, Mercosurs parlament, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika samt latinamerikanska regionala organ, däribland Sydamerikanska nationernas union (Unasur), den latinamerikanska samarbetsorganisationen Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) och Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater (Celac).

 

Senaste uppdatering: 27 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy