Procedure : 2019/2628(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0229/2019

Indgivne tekster :

B8-0229/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/03/2019 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0229/2019</NoDocSe>
PDF 153kWORD 58k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om nødsituationen i Venezuela </Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä</Depute>

<Commission>{ALDE}for ALDE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0225/2019

B8‑0229/2019

Europa-Parlamentets beslutning om nødsituationen i Venezuela

(2019/2628(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutning af 3. maj 2018 om valget i Venezuela[1], af 5. juli 2018 om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og dets landegrænser med Columbia og Brasilien[2] samt af 25. oktober 2018[3] og 31. januar 2019[4] om situationen i Venezuela,

 der henviser til de seneste erklæringer på vegne af EU fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Venezuela,

 der henviser til de seneste konklusioner fra Rådet,

 der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC),

 der henviser til Venezuelas forfatning, særlig artikel 233,

 der henviser til Amnesty Internationals rapport af 20. februar 2019[5],

 der henviser til Limagruppens erklæringer, særlig erklæringen af 25. februar 2019[6],

 der henviser til meddelelsen fra generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) af 20. april 2018 om den humanitære situation i Venezuela, som hele tiden forværres[7], og til den fælles erklæring fra OAS' medlemsstater om Venezuela af 24. januar 2019[8],

 der henviser til de sikkerhedsforanstaltninger, som Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR) har indvilliget i for at beskytte Juan Guaidó,

 der henviser til den mundtlige opdatering af FN's højkommissær for menneskerettigheder den 20. marts 2019 om menneskerettighedssituationen i Den Bolivariske Republik Venezuela,

 der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A. der henviser til, at Venezuela står over for en alvorlig humanitær krise, mangel på lægemidler og fødevarer, en situation med massive menneskerettighedskrænkelser, hyperinflation, politisk undertrykkelse, korruption og vold; der henviser til, at levevilkårene er blevet alvorligt forringet, og at 87 % af befolkningen nu lever i fattigdom;

B. der henviser til, at den nylige landsdækkende strømafbrydelse, som stadig berører visse delstater, bidrager til en yderligere drastisk forringelse af sundhedstjenesterne og fødevare- og vandforsyningen; der henviser til, at der er frygt for nye nedbrud på elnettet og i vandforsyningen i de kommende dage, og til, at regimet ikke kan garantere sin egen befolkning disse tjenester;

C. der henviser til, at den manglende elektricitet har forværret en dramatisk krise på Venezuelas hospitaler, som også mangler investeringer og vedligeholdelse ud over deres mangel på lægemidler; der henviser til, at snesevis af mennesker er døde på offentlige hospitaler under strømafbrydelsen;

D. der henviser til, at de allerede begrænsede fødevareforsyninger i Venezuela risikerer at blive fordærvede; der henviser til, at folk kæmper for at skaffe sig vand, mad og lægemidler;

E. der henviser til, at de afbrudte forsyninger er en konsekvens af dårlig forvaltning, manglende vedligeholdelse og korruption under Nicolás Maduros ulovlige regime;

F. der henviser til, at mere end 2,7 mio. venezuelanere ifølge FN's flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og Den Internationale Organisation for Migration (IOM) har forladt landet siden 2015, og at dette tal kan stige til 5 mio. ved årets udgang, hvis krisen fortsat forværres;

G. der henviser til, at den venezuelanske befolkning gennemlever en hidtil uset social, økonomisk og demokratisk krise, hvorunder over 3 mio. mennesker har forladt landet, og inflationsraten overstiger 1 650 000 %; der henviser til, at over 1 mio. børn ikke længere går i skole;

H. der henviser til, at der fortsat er sammenstød langs grænserne til Brasilien og Colombia; der henviser til, at Venezuelas land- og søgrænser med Colombia, Brasilien og øerne Aruba, Bonaire og Curaçao i realiteten er lukket;

I. der henviser til, at den internationale nødhjælp er samlet på en række steder langs grænserne til Colombia og Brasilien og venter på at komme ind i landet; der henviser til, at Nicolás Maduro gentagne gange har afvist international nødhjælp og ladet en del af nødhjælpen gå til spilde og derved har udsat befolkningen for yderligere lidelser og øget spændingerne ved grænserne;

J. der henviser til, at Nicolás Maduro den 10. januar 2019 uretmæssigt og i strid med forfatningen tiltvang sig magten som præsident over for landets Højesteret;

K. der henviser til, at Europa-Parlamentet og en betydelig del af det internationale samfund den 21. januar 2019 anerkendte Juan Guaidó som Venezuelas legitime midlertidige præsident, men at Maduro fortsat har kontrol over de væbnede styrker og de statslige institutioner;

L. der henviser til, at Spanien, Frankrig, Tyskland, Nederlandene, Det Forenede Kongerige, Østrig, Sverige, Danmark, Portugal, Finland, Luxembourg, Letland, Litauen, Tjekkiet og Estland anerkendte Guaidó som midlertidig præsident, efter at den siddende præsident, Nicolás Maduro, ikke viste tegn til at ville udskrive nyvalg; der henviser til, at mere end 50 lande nu har anerkendt Guaidó som midlertidig præsident, herunder 24 EU-medlemsstater;

M. der henviser til, at anklagemyndigheden ved ICC den 8. februar 2018 indledte en forundersøgelse af situationen i Venezuela;

N. der henviser til, at Unionen i de seneste to år har givet tilsagn om over 67 mio. EUR i humanitær bistand og udviklingsbistand til Venezuela og er parat til at optrappe denne bistand;

O. der henviser til, at protesterne i Venezuela fortsætter, navnlig i Caracas; der henviser til, at både sikkerhedsstyrkernes og irregulære væbnede gruppers angreb på og intimidering af civile, medlemmer af oppositionen og lovgivere er blevet intensiveret;

P. der henviser til, at de videoer, som er blevet afsløret af tidligere officer og løjtnant i flyvevåbenet, Ronald Dugarte, og som er blevet forelagt OAS, i detaljer viser tilfælde af tortur, som er blevet optaget mellem december 2018 og februar 2019 og udgør forbrydelser mod menneskeheden;

Q. der henviser til, at der siden begyndelsen af 2019 er blevet tilbageholdt 40 journalister som led i den tiltagende hårde kurs over for dissens og pressefrihed, som har været ført i flere år, men er blevet optrappet siden den 10. januar 2019;

R. der henviser til, at Venezuelas efterretningspoliti den 21. marts 2019 tilbageholdt chefen for Juan Guaidós kabinet, Roberto Marrero, og tiltvang sig adgang til medlem af Nationalforsamlingen for delstaten Táchira, Sergio Vergaras, hjem, uden skelen til hans parlamentariske immunitet;

S. der henviser til, at Cubas politistyrke og militære efterretningstjeneste er de strategiske elementer, som gør det muligt for Maduros ulovlige regime at holde sig ved magten;

T. der henviser til, at to fly fra det russiske luftvåben lørdag den 23. januar ankom til Simón Bolívar Internationale Lufthavn i Maiquetía med mindst ethundrede soldater om bord, og til, at denne form for tiltag har fundet sted gentagne gange i de seneste måneder;

1. giver udtryk for dyb bekymring over den alvorlige humanitære nødsituation i Venezuela, som er stærkt ødelæggende for den venezuelanske befolknings liv;

2. støtter Juan Guaidó, den midlertidige præsident i henhold til artikel 233 i den venezuelanske forfatning, og opfordrer NF/HR til sammen med alle medlemsstaterne at anerkende Juan Guaidó som den legitime midlertidige præsident for Den Bolivariske Republik Venezuela og støtte hans køreplan for at opnå et nyt, frit, gennemsigtigt og troværdigt præsidentvalg og for genoprettelse af demokratiet; glæder sig over, at en betydelig del af det internationale samfund og hovedparten af EU's medlemsstater allerede har anerkendt det nye midlertidige præsidentskab; beklager, at der ikke er fundet en fælles holdning til dette spørgsmål i Rådet;

3. gentager sin fulde støtte til Nationalforsamlingen, som i øjeblikket er Venezuelas eneste legitime demokratiske instans, hvis beføjelser skal gives tilbage og respekteres, inklusive dets medlemmers prærogativer og sikkerhed;

4. gentager sin opfordring til fuldstændig anerkendelse af de diplomatiske repræsentanter, som den legitime midlertidige præsident for Den Bolivariske Republik Venezuela, Juan Guaidó, har udpeget som ambassadører til EU og dets medlemsstater; glæder sig over, at styrelsesrådet for Den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB) og Det Interamerikanske Investeringsselskab (IIC) har anerkendt Ricardo Hausmann som Venezuelas repræsentant i disse to enheder;

5. er forfærdet over den nylige alvorlige elektricitetskrise, som skyldes dårlig forvaltning, utilstrækkelige investeringer og korruption, og som kulminerede med en landsdækkende strømafbrydelse i begyndelsen af marts 2019, der varede i mere end 100 timer, yderligere forværrede den humanitære krise og førte til en række dødsfald, skabte kaos i hele landet, lammede lufthavne og hospitaler, afbrød telefon- og internettjenester og lukkede vandforsyningen ned;

6. fordømmer den blokade, som Maduros ulovlige regime gennemfører over for nødhjælpsforsyninger, som der er akut behov for; gentager, at nødhjælpsforsyningerne er nødt til at kunne komme uhindret ind i landet og nå frem til de mennesker, der har behov for dem, og som lever under omstændigheder, der gør dem ekstremt sårbare; fordømmer Maduro-regimets aktioner den 23. februar 2019, som forhindrede nødhjælp, der var doneret af en række lande og samlet sammen ved grænserne til Colombia og Brasilien, i at komme ind i landet – og endda gik så langt som til at destruere den;

7. støtter de medlemmer af det venezuelanske militær, som har nægtet at undertrykke civilbefolkningen under denne krise og er deserteret; anerkender de colombianske myndigheders arbejde med at beskytte og drage omsorg for disse dissidentsoldater; tilskynder militærpersonale, navnlig dem på høje kommandoposter, til at nægte at følge ordrer, der involverer menneskerettighedskrænkelser, og til at støtte den forfatningsmæssige vej, som den midlertidige præsident, Juan Guaidó, anviser;

8. hilser den indsats, der ydes af internationale organisationer som Den internationale Røde Kors Komité og Den Internationale Organisation for Migration (IOM) og af UNHCR samt af andre, ikke-statslige organisationer, for at hjælpe venezuelanske migranter og flygtninge i nabolandene Colombia og Brasilien og i andre lande, varmt velkommen og bakker kraftigt op om den;

9. giver udtryk for dyb bekymring over rapporter, der påviser, at tilstedeværelsen af organiseret kriminalitet i Venezuela, dens ekspansion og operationer på tværs af grænserne, navnlig mod Colombia, bringer stabiliteten i regionen i fare;

10. kræver, at den demokratisk valgte Nationalforsamling får sine beføjelser tilbage, og at disse respekteres; kræver, at den forfatningsmæssige immunitet, frihed og sikkerhed for alle medlemmer af Nationalforsamlingen og for dens formand, Juan Guaidó, respekteres;

11. fordømmer de razziaer, som Maduros sikkerhedstjenester gennemfører, og tilbageholdelsen af chefen for den midlertidige præsident, Juan Guaidós kabinet, Roberto Marrero, samt den nylige indtrængen i parlamentsmedlem Sergio Vergaras hus; kræver, at Marrero omgående løslades; fordømmer bortførelsen af parlamentsmedlem Juan Requesens og kræver, at han frigives;

12. noterer sig oprettelsen på EU's initiativ af den internationale kontaktgruppe (ICG), som har til formål at skabe betingelserne for et tidligt præsidentvalg og lette leveringen af humanitær bistand; opfordrer indtrængende til, at dette initiativ kommer til at tjene som en effektiv mekanisme til at skabe håndgribelige resultater på kort sigt, i særdeleshed efter den nødsituation, man har lidt under i hele landet i løbet af de seneste uger, og det møde, der blev holdt i Montevideo den 7. marts; opfordrer ICG til at undgå at lade sig udnytte af Maduros regime som en strategi til at trække løsningen af krisen i langdrag og til hurtigst muligt at undersøge, hvordan den venezuelanske befolknings presserende behov kan imødekommes, samt til at øge støtten til venezuelanske flygtninge, som er flygtet til andre lande i og uden for regionen; anfører, at ICG skal handle i overensstemmelse med Europa-Parlamentets holdninger, som de er kommet til udtryk i dets beslutninger, og samarbejde med Limagruppen, eftersom det er den regionale aktør, der har ført an i modstanden mod Maduros regime;

13. gentager sin støtte til en fredelig og demokratisk løsning på den politiske krise; fastholder, at den eneste løsning for landet er et frit, gennemsigtigt og troværdigt præsidentvalg baseret på en fast tidsplan, fair vilkår for alle aktører og gennemsigtighed, og overvåget af troværdige internationale observatører;

14. anerkender Limagruppens betydning og den indsats, der gøres af dens medlemslande, som en regional mekanisme, der søger en demokratisk løsning på krisen under ledelse af Juan Guaidó som legitim, midlertidig præsident for Venezuela;

15. henleder opmærksomheden på den øgede flygtninge- og migrantkrise i hele regionen og roser nabolandenes indsats og solidaritet og anmoder Kommissionen om fortsat at samarbejde med disse lande, ikke blot ved at levere humanitær bistand, men også ved at levere flere ressourcer og gennem udviklingspolitikken;

16. gentager, at den humanitære krise har sit udspring i en politisk krise; opfordrer kraftigt de venezuelanske myndigheder til at sikre, at der øjeblikkeligt sættes en stopper for alle menneskerettighedskrænkelser og eventuelle krænkelser mod civile, og at alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytringsfriheden, pressefriheden og forsamlingsfriheden, respekteres fuldt ud;

17. fordømmer kraftigt den voldsomme undertrykkelse af dem, der sætter sig op mod og fordømmer regimet, herunder militærpersonale, læger, offentligt ansatte, politiske modstandere, akademikere og studerende, medlemmer af dommerstanden, indfødte befolkningsgrupper som Pemonbefolkningen, og medlemmer af civilsamfundsorganisationer, samt den vold, der har ført til drab og kvæstelser; giver udtryk for sin solidaritet med det venezuelanske folk og sin dybe medfølelse med de pårørende og vennerne til dem, det går ud over; opfordrer indtrængende Venezuelas de facto-myndigheder til at standse alle menneskerettighedskrænkelser, drage gerningsmændene til ansvar og sikre, at alle grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder respekteres fuldt ud;

18. opfordrer til omgående løsladelse af alle politiske fanger, herunder Sakharovprismodtager Leopoldo López og utallige journalister, hvoraf nogle er statsborgere i EU-lande;

19. bakker kraftigt op om FN's generalsekretærs opfordring til, at der gennemføres en uafhængig og fuldstændig undersøgelse af de indberettede sager om dræbte og kvæstede; minder om EU's engagement i multilateralisme inden for rammerne af FN's doktrin som en kollektiv forpligtelse, FN's medlemsstater har påtaget sig, til at forhindre en humanitær katastrofe med større konsekvenser; gentager sin fulde støtte til ICC's rolle i bekæmpelsen af straffrihed og i at retsforfølge gerningsmændene bag vold og menneskerettighedskrænkelser samt til, at der indledes en efterforskning efter forundersøgelserne af forbrydelser begået af Maduro-regimet, herunder nogle, der udgør alvorlige forbrydelser mod menneskeheden;

20. opfordrer indtrængende Rådet til straks at vedtage yderligere målrettede sanktioner mod repræsentanter for det ulovlige venezuelanske regime, som er ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser og for at undergrave demokratiet og retsstaten, og til at udvide disse sanktioner til også at omfatte deres familiemedlemmer; anmoder Rådet om at overveje at indføre sanktioner over for det venezuelanske statsejede olieselskab, PDVSA Holding;

21. opfordrer indtrængende det internationale samfund til at indføre alle nødvendige foranstaltninger for at implementere "ansvaret for at beskytte", som er det ansvar, alle FN's medlemsstater har i forbindelse med de forbrydelser mod menneskeheden, som Maduro-regimet begår og har begået, og forværringen af menneskerettighedskrisen;

22. opfordrer indtrængende Republikken Cubas regering til at standse sin indblanding i Den Bolivariske Republik Venezuela, da den påvirker forbindelserne mellem Cuba og Den Europæiske Union;

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas legitime midlertidige præsident og Den Bolivariske Republik Venezuelas Nationalforsamling, den internationale kontaktgruppe (ICG), regeringerne og parlamenterne i landene i Limagruppen, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

[1] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0199.

[2] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0313.

[3] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0436.

[4] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0061.

[6] https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/02/lima-group-declaration-february-25-2019.html

[7] http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=S-013/18

[8] https://usoas.usmission.gov/oas-member-states-issue-joint-statement-on-venezuela/

Seneste opdatering: 27. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik