Menetlus : 2019/2628(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0229/2019

Esitatud tekstid :

B8-0229/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 28/03/2019 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0229/2019</NoDocSe>
PDF 149kWORD 57k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>hädaolukorra kohta Venezuelas </Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä</Depute>

<Commission>{ALDE}fraktsiooni ALDE nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0225/2019

B8-0229/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon hädaolukorra kohta Venezuelas

(2019/2628(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta, eriti 3. mai 2018. aasta resolutsiooni valimiste kohta Venezuelas[1], 5. juuli 2018. aasta resolutsiooni rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning selle maismaapiiridel Colombia ja Brasiiliaga[2], 25. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas ning 25. oktoobri 2018. aasta[3] ja 31. jaanuari 2019. aasta resolutsioone olukorra kohta Venezuelas[4],

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja hiljuti ELi nimel tehtud avaldusi olukorra kohta Venezuelas,

 võttes arvesse nõukogu viimaseid järeldusi,

 võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

 võttes arvesse Venezuela põhiseadust, eriti selle artiklit 233,

 võttes arvesse Amnesty Internationali 20. veebruari 2019. aasta aruannet[5],

 võttes arvesse Lima rühma deklaratsioone, eelkõige 25. veebruari 2019. aasta deklaratsiooni[6],

 võttes arvesse Ameerika Riikide Organisatsiooni (ARO) peasekretäri 20. aprilli 2018. aasta teadet humanitaarolukorra halvenemise kohta Venezuelas[7] ja ARO liikmesriikide 24. jaanuari 2019. aasta ühisavaldust Venezuela kohta[8],

 võttes arvesse Ameerika Inimõiguste Komisjoni (IACHR) poolt heaks kiidetud ettevaatusabinõusid Juan Guaidó kaitseks,

 võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 20. märtsi 2019. aasta suulist ajakohastatud teavet inimõiguste olukorra kohta Venezuela Bolívari Vabariigis,

 võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A. arvestades, et Venezuelat on tabanud sügav humanitaarkriis, ravimite ja toidu nappus, ning olukord, kus valitsevad ulatuslikud inimõiguste rikkumised, hüperinflatsioon, poliitiline rõhumine, korruptsioon ja vägivald; arvestades, et elamistingimused on tõsiselt halvenenud ja 87 % elanikkonnast elab nüüd vaesuses;

B. arvestades, et hiljutine üleriigiline elektrikatkestus, mis endiselt mõjutab teatavaid piirkondi, halvendab veelgi tervishoiuteenuste osutamist ning toidu ja puhta veega varustamist; arvestades, et lähipäevil kardetakse uusi rikkeid elektrivõrgus ja veevarustuses, ning arvestades, et režiim ei suuda oma elanikkonnale neid teenuseid tagada;

C. arvestades, et elektri puudumine on süvendanud dramaatilist kriisi Venezuela haiglates, kus lisaks ravimite nappusele on puudus ka investeeringutest ja hooldusest; arvestades, et riiklikes haiglates on kümned inimesed elektrikatkestuse ajal surnud;

D. arvestades, et Venezuela juba niigi piiratud toiduvarud on riknemisohus; arvestades, et inimestel on raskusi vee, toidu ja ravimite hankimisel;

E. arvestades, et elektrikatkestused on Nicolás Maduro ebaseadusliku režiimi juhtimisvigade, puuduliku hoolduse ja korruptsiooni tagajärg;

F. arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni andmetel on riigist alates 2015. aastast lahkunud üle 2,7 miljoni Venezuela elaniku ning et kriisi süvenemise korral võib see arv aasta lõpuks jõuda 5 miljonini;

G. arvestades, et Venezuela elanikke on tabanud enneolematu sotsiaalne, majanduslik ja demokraatia kriis, mille käigus on riigist lahkunud enam kui kolm miljonit inimest ja inflatsiooni määr ületab 1 650 000 %; arvestades, et enam kui 1 miljonit last ei käi enam koolis;

H. arvestades, et kokkupõrked riigi piiridel Brasiilia ja Colombiaga jätkuvad; arvestades, et Venezuela maismaa- ja merepiir Colombia ja Brasiiliaga, ning Aruba, Bonaire ja Curaçao saartega on tegelikult suletud;

I. arvestades, et rahvusvahelisi abisaadetisi on kogutud mitmesse punkti riigi piiridel Colombia ja Brasiiliaga ning need ootavad riiki sisselaskmist; arvestades, et Nicolás Maduro on korduvalt keeldunud rahvusvahelist abi vastu võtmast, lastes osal abisaadetistest raisku minna, ning põhjustanud sellega elanikele veel rohkem kannatusi ja pingete suurenemist piiridel;

J. arvestades, et 10. jaanuaril 2019 anastas Nicolás Maduro ülemkohtu ees ebaseaduslikult ja põhiseadusliku korra vastaselt presidendivõimu;

K. arvestades, et Euroopa Parlament ning oluline osa rahvusvahelisest üldsusest tunnustas 31. jaanuaril 2019. aastal Juan Guaidót kui Venezuela seaduslikku ajutist presidenti, kuid Maduro säilitab kontrolli relvajõudude ja riiklike institutsioonide üle;

L. arvestades, et Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa, Madalmaad, Ühendkuningriik, Austria, Rootsi, Taani, Portugal, Soome, Luksemburg, Läti, Leedu, Tšehhi Vabariik ja Eesti tunnustasid Guiadót pärast seda, kui praegune president Nicolás Maduro ei ilmutanud kavatsust uusi valimisi välja kuulutada; arvestades, et praeguseks on Guaidót kui ajutist presidenti tunnustanud üle 50 riigi, sealhulgas 24 ELi liikmesriiki;

M. arvestades, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör alustas 8. veebruaril 2018 eeluurimist olukorra kohta Venezuelas;

N. arvestades, et viimase kahe aasta jooksul on liit eraldanud Venezuelale rohkem kui 67 miljonit eurot humanitaar- ja arenguabi ning on valmis seda abi suurendama;

O. arvestades, et Venezuelas, eelkõige Caracases jätkuvad protestid; arvestades, et hoogustunud on tsiviilisikute, opositsiooniliikmete ja seadusandjate ründamine ja hirmutamine nii julgeolekujõudude kui ka ebaseaduslike relvastatud rühmituste poolt;

P. arvestades, et endine ohvitser ja õhujõudude leitnant Ronald Dugarte avalikustas ja esitas Ameerika Riikide Organisatsioonile videod, milles üksikasjalikult näidatakse 2018. aasta detsembrist kuni 2019. aasta veebruarini registreeritud piinamise juhtumeid, mis kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid;

Q. arvestades, et alates 2019. aasta algusest on kinni peetud 40 ajakirjanikku, ning see on toimunud erimeelsuste ja ajakirjandusvabaduse järjest süveneva mahasurumise käigus, mis kestab juba mitu aastat, kuid on alates 10. jaanuarist 2019 veelgi süvenenud;

R. arvestades, et 21. märtsil 2019 vahistas Venezuela julgeolekupolitsei Juan Guaidó kabineti juhataja Roberto Marrero, ning tungis jõuga sisse Táchira osariigist rahvuskogusse valitud parlamendiliikme Sergio Vergara koju, eirates tema parlamentaarset puutumatust;

S. arvestades, et Kuuba politseijõud ja sõjaväeluure on see strateegiline element, mis võimaldab Maduro ebaseaduslikul režiimil püsima jääda;

T. arvestades, et laupäeval, 23. jaanuaril maandusid Maiquetías asuvas Simón Bolívari rahvusvahelises lennujaamas kaks Vene õhujõudude lennukit, mille pardal oli vähemalt sada sõdurit, ning et seda liiki tegevust on viimastel kuudel korratud;

1. väljendab sügavat muret tõsise humanitaarhädaolukorra pärast Venezuelas, mis kahjustab sügavalt selle riigi elanikkonna elu;

2. toetab Juan Guaidót, kes on Venezuela põhiseaduse artikli 233 kohaselt ajutine president, ning kutsub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti ning kõiki liikmesriike üles tunnustama Juan Guaidót kui Venezuela Bolívari Vabariigi legitiimset ajutist presidenti ning toetama tema tegevuskava uute vabade, läbipaistvate ja usaldusväärsete presidendivalimiste korraldamiseks ja demokraatia taastamiseks; väljendab heameelt asjaolu üle, et märkimisväärne osa rahvusvahelisest üldsusest ja enamik ELi liikmesriike on uut ajutist presidenti juba tunnustanud; peab kahetsusväärseks, et nõukogus ei ole leitud selles küsimuses ühist seisukohta;

3. kordab, et toetab täielikult rahvuskogu kui Venezuela praegust ainsat legitiimset demokraatlikku organit, mille volitused on vaja taastada ja tagada, sealhulgas austades rahvuskogu liikmete eesõigusi ja turvalisust;

4. kordab oma nõudmist, et Venezuela Bolívari Vabariigi legitiimse ajutise presidendi Juan Guaidó poolt ELi ja selle liikmesriikidesse määratud diplomaatilisi esindajaid tuleb täielikult tunnustada suursaadikutena; kiidab heaks asjaolu, et Ameerika Riikide Arengupanga (IDB) juhatajate nõukogu ja Ameerika Riikide Investeerimiskorporatsioon (IIC) tunnustasid Venezuela esindajana nendes üksustes Ricardo Hausmanni;

5. peab šokeerivaks juhtimisvigadest, alainvesteerimisest ja korruptsioonist põhjustatud ränka elektrikriisi, mis tipnes 2019. aasta märtsi alguses üle 100 tunni kestnud elektrikatkestusega, mis veelgi süvendas humanitaarkriisi, tõi kaasa arvukalt surmajuhtumeid ning põhjustas kogu riigis kaose, lennujaamade ja haiglate töö seiskumise, telefoni- ja internetiteenuste ning veevarustuse katkemise;

6. mõistab hukka asjaolu, et ebaseaduslik Maduro režiim blokeerib hädavajalikke humanitaarabi saadetisi; kordab, et humanitaarabil tuleb lasta takistamatult riiki siseneda, et see jõuaks abivajajateni, kes elavad äärmise haavatavuse tingimustes; mõistab hukka Maduro režiimi tegevuse 23. veebruaril 2019, millega takistati mitme riigi poolt annetatud ning riigi piiridele Colombia ja Brasiiliaga kogutud humanitaarabi riiki sisenemist, ning mille käigus abisaadetisi isegi hävitati;

7. toetab Venezuela sõjaväelasi, kes keeldusid selle kriisi käigus tsiviilelanikkonda maha surumast, ning kes deserteerusid; tunnustab Colombia ametiasutuste tööd nende teisitimõtlejatest sõjaväelaste kaitsmisel ja nende eest hoolitsemisel; julgustab sõjaväelasi, eelkõige kõrgemat juhtkonda mitte täitma korraldusi, mis nõuavad inimõiguste rikkumist, ning toetama põhiseaduslikku protsessi, mida juhib ajutine president Juan Guaidó;

8. kiidab heaks ja toetab tugevalt jõupingutusi, mida teevad sellised rahvusvahelised organisatsioonid nagu Rahvusvaheline Punase Risti Komitee, Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet (UNHCR) ja muud valitsusvälised organisatsioonid, kes aitavad Venezuela rändajaid ja pagulasi teiste riikide kõrval ka naaberriikides Colombias ja Brasiilias;

9. väljendab sügavat muret teadete pärast, mis näitavad, et organiseeritud kuritegevus Venezuelas, selle laienemine ja piiriülesed operatsioonid, eelkõige Colombia suunas seavad ohtu piirkonna stabiilsuse;

10. nõuab demokraatlikult valitud rahvuskogu volituste taastamist ja tagamist; nõuab kõigi rahvuskogu liikmete ja president Juan Guaidó põhiseadusega tagatud puutumatuse, vabaduse ja turvalisuse austamist;

11. mõistab hukka Maduro julgeolekuteenistuste haarangud ja ajutise presidendi Guaidó kabineti juhataja Roberto Marrero kinnipidamise, ning samuti rahvuskogu liikme Sergio Vergara koju hiljutise jõuga sissetungimise; nõuab Marrero viivitamatut vabastamist; mõistab hukka rahvuskogu liikme Juan Requesensi röövimise ja nõuab tema vabastamist;

12. võtab teadmiseks, et Euroopa Liidu algatusel moodustatakse rahvusvaheline kontaktrühm, mille eesmärk on luua tingimused ennetähtaegsete presidendivalimiste korraldamiseks ja hõlbustada humanitaarabi kohaletoimetamist; nõuab tungivalt, et see algatus toimiks mõjusa mehhanismina, mis annab lühikese aja jooksul käegakatsutavaid tulemusi, eriti pärast viimastel nädalatel kogu riiki hõlmanud hädaolukorda ja 7. märtsil Montevideos toimunud kohtumist; palub rahvusvahelisel kontaktrühmal mitte lasta Maduro režiimil ennast ära kasutada strateegiana kriisi lahendamise edasilükkamiseks, ning palub rühmal leida kiiresti võimalused Venezuela elanikkonna pakiliste vajaduste täitmiseks ja rohkema toetuse andmiseks Venezuela pagulastele, kes on põgenenud teistesse riikidesse selles piirkonnas ja kaugemal; märgib, et rahvusvaheline kontaktrühm peab toimima kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohtadega, mis on sätestatud tema resolutsioonides, ning tegema koostööd Lima rühma, kui piirkondliku toimijaga, kes juhib vastuseisu Maduro režiimile;

13. kinnitab oma toetust poliitilise kriisi rahumeelsele ja demokraatlikule lahendusele; rõhutab, et ainus lahendus riigi jaoks on vabad, läbipaistvad ja usaldusväärsed presidendivalimised, mis põhinevad kindlal ajakaval, õiglastel tingimustel kõigi osalejate jaoks, läbipaistvusel ja usaldusväärsete rahvusvaheliste valimisvaatlejate kohalviibimisel;

14. tunnistab Lima rühma tähtsust ja selle riikide jõupingutusi kui piirkondlikku mehhanismi, mis püüab leida kriisile demokraatlikku lahendust Venezuela legitiimse ajutise presidendi Juan Guaidó juhtimisel;

15. juhib tähelepanu kogu piirkonnas süvenevale pagulas- ja rändekriisile, avaldab tunnustust naaberriikide jõupingutustele ja solidaarsusele, ning palub komisjonil jätkata nende riikidega koostööd mitte ainult humanitaarabi andmise, vaid ka rohkemate vahendite eraldamise ja arengupoliitika kaudu;

16. kordab, et humanitaarkriisi põhjuseks oli poliitiline kriis; nõuab tungivalt, et Venezuela ametivõimud lõpetaksid viivitamata kõik inimõiguste rikkumised, sealhulgas tsiviilisikute vastu suunatud rikkumised, ning järgiksid täiel määral kõiki inimõigusi ja põhivabadusi, sealhulgas väljendusvabadust, ajakirjandusvabadust ja kogunemisvabadust;

17. mõistab teravalt hukka ägedad repressioonid režiimi vastaste ja seda taunivate isikute vastu, kelle hulka kuuluvad sõjaväelased, arstid, avaliku sektori töötajad, poliitilised oponendid, teadlased ja üliõpilased, kohtunikud, põlisrahvaste (nt pemone) kogukonnad ja kodanikuühiskonna organisatsioonide liikmed, ning mõistab hukka vägivalla, mille tagajärjeks on tapmised ja inimohvrid; väljendab solidaarsust Venezuela rahvaga ja avaldab siirast kaastunnet kannatadasaanute perekondadele ja sõpradele; nõuab, et Venezuela tegelikud ametivõimud lõpetaksid mis tahes inimõiguste rikkumise, võtaksid süüdlased vastutusele ning tagaksid kõigi põhivabaduste ja inimõiguste täieliku järgimise;

18. nõuab tungivalt, et viivitamata vabastataks kõik poliitvangid, sealhulgas Sahharovi auhinna laureaat Leopoldo López ja arvukad ajakirjanikud, kelle hulgast mõned on ELi kodanikud;

19. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri üleskutset teatatud inimohvrite kohta sõltumatu ja täieliku uurimise läbiviimiseks; tuletab meelde ELi pühendumust mitmepoolsusele vastavalt ÜRO põhimõtetele, kui ÜRO liikmesriikide ühist kokkulepet, et püütakse vältida veel rängemate tagajärgedega humanitaarkatastroofi; kordab oma toetust rollile, mida Rahvusvaheline Kriminaalkohus täidab karistamatuse vastases võitluses ning vägivallategude ja inimõiguste rikkumiste toimepanijate vastutusele võtmisel, ning toetab uurimise alustamist Maduro režiimi poolt toime pandud kuritegude, sh mõne raske inimsusevastase kuriteo asjus pärast nende kohta eeluurimise korraldamist;

20. nõuab tungivalt, et nõukogu võtaks viivitamata vastu täiendavad sihipärased sanktsioonid Venezuela ebaseadusliku režiimi esindajate vastu, kes vastutavad inimõiguste rikkumise, demokraatia õõnestamise ning õigusriigi põhimõtte rikkumise eest, ning laiendaks sanktsioone ka nende pereliikmetele; nõuab, et nõukogu kaaluks sanktsioonide kehtestamist Venezuela riigi omandis olevale naftaettevõttele PDVSA Holding;

21. nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus võtaks kõik vajalikud meetmed, et rakendada kaitsmise kohustuse põhimõtet, mis on kõigi ÜRO liikmesriikide kohustus, võttes arvesse Maduro režiimi toime pandud inimsusvastaseid kuritegusid ja inimõiguste kriisi süvenemist;

22. nõuab tungivalt, et Kuuba Vabariigi valitsus lõpetaks oma sekkumise Venezuela Bolívari Vabariigis, kuna see mõjutab negatiivselt Kuuba ja Euroopa Liidu vahelisi suhteid;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela legitiimsele ajutisele presidendile ja Venezuela Bolívari Vabariigi rahvuskogule, rahvusvahelisele kontaktrühmale, Lima rühma riikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

[1] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0199.

[2] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0313.

[3] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0436.

[4] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0061.

[6] https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/02/lima-group-declaration-february-25-2019.html

[7] http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=S-013/18

[8] https://usoas.usmission.gov/oas-member-states-issue-joint-statement-on-venezuela/

Viimane päevakajastamine: 27. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika