Förfarande : 2019/2628(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0229/2019

Ingivna texter :

B8-0229/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/03/2019 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0229/2019</NoDocSe>
PDF 151kWORD 58k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om nödsituationen i Venezuela </Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä</Depute>

<Commission>{ALDE}för ALDE-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0225/2019

B8‑0229/2019

Europaparlamentets resolution om nödsituationen i Venezuela

(2019/2628(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Venezuela, särskilt resolutionerna av den 3 maj 2018 om presidentvalet i Venezuela[1], den 5 juli 2018 om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess landgränser till Colombia och Brasilien[2] och den 25 oktober 2018[3] och den 31 januari 2019[4] om situationen i Venezuela,

 med beaktande av den senaste tidens uttalanden från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik på EU:s vägnar om situationen i Venezuela,

 med beaktande av rådets senaste slutsatser,

 med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC),

 med beaktande av Venezuelas statsförfattning, särskilt artikel 233,

 med beaktande av Amnesty Internationals rapport av den 20 februari 2019[5],

 med beaktande av Limagruppens förklaringar, särskilt förklaringen av den 25 februari 2019[6],

 med beaktande av budskapet av den 20 april 2018 från Amerikanska samarbetsorganisationens (OAS) generalsekreterare om att den humanitära situationen i Venezuela blir allt sämre[7], och av OAS-medlemsstaternas gemensamma uttalande av den 24 januari 2019 om Venezuela[8],

 med beaktande av de säkerhetsåtgärder som Interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna (IACHR) beviljat till skydd för Juan Guaidó,

 med beaktande av den muntliga uppdateringen av den 20 mars 2019 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om människorättssituationen i Bolivarianska republiken Venezuela,

 med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Venezuela står inför en djup humanitär kris med brist på läkemedel och livsmedel, en situation där de mänskliga rättigheterna kränks i massiv skala, samt hyperinflation, politiskt förtryck, korruption och våld. Levnadsvillkoren har allvarligt försämrats och 87 procent av invånarna lever i fattigdom.

B. Nyligen inträffade ett landsomfattande strömavbrott som fortfarande råder i vissa delstater och bidragit till att både hälso- och sjukvårdstjänsterna och livsmedels- och vattenförsörjningen ytterligare dramatiskt försämrats. Under de kommande dygnen befaras nya sammanbrott i elnätet och vattenförsörjningen och regimen kan inte garantera dessa tjänster till sin egen befolkning.

C. Elbristen har förvärrat en redan dramatisk kris i Venezuelas sjukhus, som utöver bristen på läkemedel dessutom saknar investeringar och underhåll. Under strömavbrottet har flera tiotals personer dött på allmänna sjukhus.

D. Det är risk för att Venezuelas redan knapphändiga livsmedelsresurser förfars och människor kämpar för att komma över vatten, mat och läkemedel.

E. Strömavbrotten är en följd av vanstyre, brist på underhåll samt korruption under Nicolás Maduros olagliga regim.

F. Enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och Internationella organisationen för migration (IOM) har över 2,7 miljoner venezuelaner lämnat landet sedan 2015 och antalet kan komma att öka till 5 miljoner fram till slutet av året, om krisen fortsätter att förvärras.

G. Venezuelas befolkning står inför den största sociala, ekonomiska och demokratiska krisen någonsin, där över 3 miljoner människor lämnat landet och inflationen överstiger 1 650 000 %. Över en miljon barn går inte längre i skolan.

H. Sammandrabbningar fortfar längsmed gränserna till Brasilien och Colombia. Venezuelas land- och sjögränser till Colombia, Brasilien och öarna Aruba, Bonaire och Curaçao är i praktiken stängda.

I. Internationellt bistånd har anhopats på många håll längsmed gränserna till Brasilien och Colombia, i väntan på att få komma in i landet. Nicolás Maduro har gång på gång tackat nej till internationellt bistånd och låtit en del av biståndet gå till spillo, så att både invånarnas nöd och spänningen utmed gränserna förvärrats.

J. Den 10 januari 2019 tillvällde sig Nicolás Maduro olagligen och i strid med den konstitutionella ordningen den presidentiella makten inför landets högsta domstol.

K. Den 31 januari 2019 erkändes Juan Guaidó såsom Venezuelas legitime interimspresident, både av Europaparlamentet och av en viktig del av det internationella samfundet, men Maduro har fortsatt kontroll över de väpnade styrkorna och statens institutioner.

L. Spanien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Österrike, Sverige, Danmark, Portugal, Finland, Luxemburg, Lettland, Litauen, Tjeckien och Estland har erkänt Guaidó som interimspresident efter att den sittande presidenten Nicolás Maduro inte gjort min av att vilja utlysa nyval. Över 50 länder har nu erkänt Guaidó såsom interimspresident, bland dem 24 EU-medlemsstater.

M. Den 8 februari 2018 inledde åklagaren vid ICC en preliminär utredning av situationen i Venezuela.

N. De senaste två åren har Europeiska unionen anslagit över 67 miljoner euro till humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd till Venezuela, och är beredd att utöka biståndet.

O. Protesterna fortsätter i Venezuela, framför allt i Caracas. Både säkerhetsstyrkor och irreguljära väpnade grupperingar har gått allt intensivare till angrepp mot civilpersoner, oppositionsmedlemmar och lagstiftare, och utsatt dem för skrämseltaktik.

P. De videor som avslöjats av den f.d. officeren och löjtnanten i flygvapnet, Ronald Dugarte, och framlagts för OAS, ger en ingående bild av tortyrfall som registrerats mellan 2018 och februari 2019 och som innebär brott mot mänskligheten.

Q. Sedan början av 2019 har 40 journalister frihetsberövats, som ett led i det allt hårdare tillslag mot oliktänkande och pressfrihet som pågått i flera år, men som intensifierats sedan den 10 januari 2019.

R. Den 21 mars 2019 frihetsberövade Venezuelas säkerhetspolis Juan Guaidós kabinettschef Roberto Marrero och beredde sig med tvång tillträde till Sergio Vergaras bostad, utan att bry sig om hans parlamentariska immunitet. Vergara är ledamot av nationalförsamlingen och representerar delstaten Táchira.

S. Den kubanska polisen och militära underrättelsetjänsten är det strategiska inslag som låter Maduros olagliga regim sitta kvar vid makten.

T. Lördagen den 23 januari landade två flygplan från Rysslands flygvapen på flygplatsen Simón Bolívar International Airport i Maiquetía, med minst hundra soldater ombord. Sådant har sedan skett upprepade gånger de senaste månaderna.

1. Europaparlamentet uttrycker djup oro över den svåra humanitära nöden i Venezuela, med dess djupgående skadeverkningar för landsinvånarnas liv.

2. Europaparlamentet stöder Juan Guaidó, som blivit interimspresident i enlighet med artikel 233 i Venezuelas statsförfattning, och anmodar tillsammans med alla medlemsstater den höga representanten och vice ordföranden att erkänna Juan Guaidó som Bolivarianska republiken Venezuelas legitime interimspresident, och att stödja hans färdplan för att få till stånd nya, fria, öppna och trovärdiga presidentval och återställa demokratin. Parlamentet välkomnar att en avsevärd del av det internationella samfundet och flertalet EU-medlemsstater redan erkänt den nye interimspresidenten. Parlamentet beklagar att man i rådet inte kunnat komma fram till en gemensam ståndpunkt om detta.

3. Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd för nationalförsamlingen, som i dag är det enda legitima demokratiska organet i Venezuela och vars befogenheter måste återupprättas och respekteras, inbegripet dess ledamöters befogenheter och säkerhet.

4. Europaparlamentet upprepar sitt yrkande på att de diplomatiska representanter som utnämnts av Bolivarianska republiken Venezuelas legitime interimspresident Juan Guaidó ska erkännas som fullvärdiga ambassadörer i EU och dess medlemsstater. Parlamentet välkomnar att Interamerikanska utvecklingsbankens styrelse och Inter‑American Investment Corporation erkänt Ricardo Hausmann som styrelseledamot för Venezuela i dessa enheter.

5. Europaparlamentet är bestört över den svåra elkrisen på sista tiden, vilken orsakades av vanstyre, underinvesteringar och korruption och i början av mars 2019 utmynnade i ett landsomfattande strömavbrott som varade över 100 timmar, gjorde den humanitära krisen ännu värre och vållade dels ett antal dödsfall, dels kaos i hela landet så att flygplatser och sjukhus lamslogs, telefon- och internetförbindelser bröts och vattenförsörjningen upphörde.

6. Europaparlamentet fördömer den olagliga Maduroregimens blockad av akut nödvändiga leveranser av humanitärt bistånd. Parlamentet upprepar att humanitärt bistånd obehindrat måste få komma in i landet och nå ut till dem som lever i svårt utsatta förhållanden. Parlamentet fördömer Maduroregimens tilltag den 23 februari 2019, nämligen att hindra humanitärt bistånd som skänkts av flera länder att komma in i Venezuela, och i stället lät leveranserna samlas på hög längsmed gränserna till Colombia och Brasilien, och rentav förstörde dem.

7. Europaparlamentet stöder de militärer i Venezuela som vägrat att tillgripa maktmedel mot civilbefolkningen under denna kris, och i stället deserterat. Parlamentet erkänner vad Colombias myndigheter gjort för att skydda och ta hand om dessa oliktänkande soldater. Parlamentet uppmanar militären, framför allt dess högre befäl, att vägra åtlyda order om människorättskränkningar och att stödja det konstitutionsenliga handlingssättet under interimspresidenten Juan Guaidós ledning.

8. Europaparlamentet välkomnar varmt och stöder starkt insatserna från internationella organisationer såsom Internationella rödakorskommittén, IOM och UNHCR och andra icke-statliga organisationer för att hjälpa migranter och flyktingar från Venezuela i bland annat sådana länder som grannländerna Colombia och Brasilien.

9. Europaparlamentet uttrycker djup oro över de rapporter som påvisar att det finns organiserad brottslighet i Venezuela och att den breder ut sig och bedriver gränsöverskridande verksamhet, framför allt i Colombia, till risk för stabiliteten i regionen.

10. Europaparlamentet yrkar på att den demokratiskt valda nationalförsamlingen ska få tillbaka sina befogenheter och att de ska respekteras. Parlamentet yrkar på att den immunitet, frihet och säkerhet som enligt statsförfattningen tillkommer såväl alla ledamöter av nationalförsamlingen som nationalförsamlingens talman ska respekteras.

11. Europaparlamentet fördömer de tillslag som gjorts av Maduros säkerhetstjänster och frihetsberövandet av interimspresident Juan Guaidós kabinettschef Roberto Marrero, liksom också att Sergio Vergara, som är ledamot av nationalförsamlingen, utsatts för hemfridsbrott i sin bostad. Parlamentet yrkar på att Marrero omedelbart ska försättas på fri fot, samt fördömer bortförandet av nationalförsamlingsledamoten Juan Requesens och yrkar på hans frigivande.

12. Europaparlamentet noterar att det på Europeiska unionens initiativ inrättats en internationell kontaktgrupp med uppgift att skapa förutsättningar för ett förtida presidentval och göra det lättare för det humanitära biståndet att komma fram. Parlamentet uppmanar med kraft kontaktgruppen att bli en effektiv mekanism som snabbt ska åstadkomma konkreta resultat, särskilt efter det nödläge som hela landet genomlidit under de gångna veckorna och det möte som hölls i Montevideo den 7 mars. Parlamentet inskärper hos kontaktgruppen att den inte får låta sig utnyttjas av Maduroregimen som en strategi för att förhala en lösning på krisen, och att den måste se efter hur man ska kunna tillgodose de akuta behoven hos Venezuelas invånare och öka stödet till flyktingar från Venezuela som sökt sig till andra länder i regionen och utanför den. Parlamentet påpekar att kontaktgruppen måste sammanjämkas med Europaparlamentets ståndpunkter, i den form de fastställts i parlamentets resolutioner, och samarbeta med Limagruppen, i och med att den sistnämnda gruppen är den regionala aktör som gått i spetsen för oppositionen mot Maduroregimen.

13. Europaparlamentet upprepar sitt stöd för en fredlig och demokratisk lösning på den politiska krisen. Parlamentet upprepar att den enda lösningen för landet är ett fritt, öppet och trovärdigt presidentval baserat på en fastslagen tidsplan, rättvisa villkor för alla aktörer, öppenhet och närvaro av trovärdiga internationella observatörer.

14. Europaparlamentet konstaterar vikten av Limagruppen och de insatser som gjorts av dess medlemsländer i dess egenskap av regional mekanism som söker efter en demokratisk lösning på krisen under ledning av Juan Guaidó såsom Venezuelas legitime interimspresident.

15. Europaparlamentet fäster uppmärksamhet vid den tilltagande flykting- och migrationskrisen i hela regionen och berömmer grannländernas insatser och solidaritet. Parlamentet uppmanar kommissionen till fortsatt samarbete med dessa länder, inte bara i form av humanitärt bistånd, utan också genom att ställa mer resurser till förfogande samt med hjälp av utvecklingspolitik.

16. Europaparlamentet upprepar att den humanitära krisen har sin upprinnelse i en politisk kris. Parlamentet uppmanar eftertryckligen de venezuelanska myndigheterna att säkerställa att alla människorättskränkningar och kränkningar som riktar sig mot civila, omedelbart upphör samt att alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, inbegripet yttrandefriheten, pressfriheten och mötesfriheten, respekteras fullt ut.

17. Europaparlamentet fördömer skarpt dels det våldsamma förtryck som riktas mot dem som motsätter sig regimen och tar avstånd från den, bland vilka märks militärer, läkare, offentliganställda, politiska meningsmotståndare, akademiker och studerande, personal inom rättsväsendet, urbefolkningar såsom Pemon-folket samt medlemmar av civilsamhällesorganisationer, dels det våld som krävt människoliv eller offer av annat slag. Parlamentet uttrycker sin solidaritet med Venezuelas folk och sitt uppriktiga beklagande till anhöriga och vänner till dem som drabbats. Parlamentet uppmanar med kraft de venezuelanska de facto-myndigheterna att sätta stopp för alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna, ställa de ansvariga till svars och se till att alla grundläggande friheter och mänskliga rättigheter respekteras fullt ut.

18. Europaparlamentet yrkar på omedelbar frigivning av alla politiska fångar, bland dem också Sacharovpristagaren Leopoldo López och talrika journalister, bland vilka det också finns EU-medborgare.

19. Europaparlamentet ger sitt fulla stöd till FN:s generalsekreterares yrkande på en oberoende och fullständig utredning av de fall som rapporterats om att våldet krävt offer. Parlamentet erinrar om EU:s engagemang till förmån för multilateralism inom ramen för FN:s doktrin, såsom någonting som FN:s medlemsstater kollektivt gått in för, av omsorg om att undvika en humanitär katastrof med ännu större konsekvenser. Parlamentet upprepar sitt fulla stöd till ICC:s roll i kampen mot straffrihet och för rättsligt ansvarsutkrävande av dem som begått våldshandlingar och människorättskränkningar, samt för att inleda en utredning av de brott som begåtts av Maduroregimen, bland vilka också märks grova brott mot mänskligheten, efter att brotten förundersökts.

20. Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet att genast anta fler riktade sanktioner mot personer som företräder Venezuelas olagliga regim och är ansvariga för människorättskränkningar och för att undergräva demokratin och rättsstaten, samt att utvidga dessa sanktioner till att också gälla deras familjemedlemmar. Parlamentet begär att rådet ska överväga sanktioner mot Venezuelas statsägda oljebolag PDVSA Holding.

21. Europaparlamentet uppmanar med kraft det internationella samfundet att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förverkliga ”skyldigheten att skydda”, något som kommer an på alla FN-medlemsstater mot bakgrund av vilka brott mot mänskligheten som begåtts av Maduroregimen samt av att krisen för de mänskliga rättigheterna blir bara värre.

22. Europaparlamentet uppmanar med kraft Republiken Kubas regering att sluta upp att blanda sig i Bolivarianska republiken Venezuelas angelägenheter, eftersom detta påverkar förbindelserna mellan Kuba och Europeiska unionen.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas legitime interimspresident och nationalförsamling, den internationella kontaktgruppen, regeringarna och parlamenten i länderna i Limagruppen, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

[1] Antagna texter, P8_TA(2018)0199.

[2] Antagna texter, P8_TA(2018)0313.

[3] Antagna texter, P8_TA(2018)0436.

[4] Antagna texter, P8_TA(2019)0061.

[6] https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/02/lima-group-declaration-february-25-2019.html

[7] http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=S-013/18

[8] https://usoas.usmission.gov/oas-member-states-issue-joint-statement-on-venezuela/

Senaste uppdatering: 27 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy